Janne Storvik Mathisen

Alder: 3
  RSS

Om Janne Storvik

Følgere

Viktig Budskap for Det Sanne Kristen-Norge

Publisert rundt 6 år siden

Kirkevalget for Kristen-Norge: Bibelens sanne lære må bli mest mulig bevart i Den Norske Kirke. Tar man Kristi Sanne lære ut av Kirken, tar man Jesus ut av Kirken!

HEI!

Det er lenge siden jeg har skrevet/kommentert noe her inne på VD. Men nå har jeg kjent meg så kalt av Gud til å formidle noen ord i forkant av Kirkevalget, som sikkert mange andre også har kjent på. Har tenkt på å skrive noe om dette i noen dager, men har lagt det vekk gang på gang, men har forstått at jeg får ikke fred før jeg har lagt det frem . - Det handler om den sanne Bibelske lære og Kirken som nå står i en åndelig valgkamp. Jeg håper Guds vilje vinner, for det er tryggest for landet vårt.  Jeg synes selv at mye av Bibelens lære  er veldig sterkt, Guds Ord er jo levende og virkekraftig, men allikevel selv om min egenvilje kan si en ting og Guds Ord si noe annet, så vet jeg allikevel at Guds Ord alltid har rett.  Og jeg vet at Gud ønsker det beste for alle de som tror på Ham, og også for alle dem som ennå ikke har mottatt Jesus i sitt hjerte!  Dette innlegget er for kristne som tror på Gud og Jesus Kristus,, Så da er det sagt!

Guds Sønn, Jesus Kristus, som er Verdens Frelser kom for å sette alle oss som tror på Ham i frihet, i frihet fra alt det som Bibelen sier er synd. Han kom for å gi oss Nåde til å bli FRI fra synd, og IKKE Nåde til å synde FRITT --- MEN,  Jesus Han kom IKKE for å dømme, men for å fri oss fra dommen ved å følge SANNHETEN.

Og er det da rett å forandre Guds Ord og dermed Guds vilje, slik at Guds vilje blir mer lik vår egen vilje? ---  En ting som er helt sikkert, er at alle har syndet, og Guds vilje er at alle mennesker skal vende om og bli frelst. --  Men jo lengre vi distanserer oss bort ifra Sannheten i Guds Ord, desto lengre bort fjerner vi oss fra Gud og Hans Frelse.


Gud har ikke gitt sine sanne etterfølgere befaling om å forandre Hans Ord, men at mennesker skal ta imot HANS Ord for å bli frelst. For det er kun Sannheten Jesus ved Guds Ord som kan gi oss Nåde over Nåde. Løgn kan ALDRI frelse et menneske, men Sannheten i Guds Ord kan, for det er Hans Sannhet som setter fri. Løgn produserer bare forvirring! ---


Når Jesus kommer tilbake er det faktisk også "Guds Ord" som kommer tilbake, ikke menneskers ord. Hvor trangt blir det ikke da og komme igjennom Sannhetens speile, hvis vi forandrer Guds vilje og bygger vår tro på løgn?


Jesus sa i Joh 3,21:
Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud." // - Så, hvor kommer man da hvis man følger løgn? Jesus talte om en smal vei og en bred vei, så hvilken av de to er det klokest å følge for Den Noske Kirke?

                     Jesus forkynte: Vend om for Himmelriket er NÆR!


Jesus kom for å kalle, utvelge og samle sin brud, Han kom for å gi Hans brud den sanne mat og den sanne drikk, Han kom for å forme sin Brud.


Han kom for å bryte lenker og bånd, Han kom for å senke fjell og hauger, Han kom for å reise de undertrykte og nedbøyde OPP, Han kom for å rette ut de krokete veier, Han kom for å rette opp det skeive, Han kom for å gjenopprette ekteskapet, Han kom for å sette fanger i frihet, i frihet fra synd, for Han kom for å frelse syndere - for å gjenopprette det som var fortapt. 


Han kom for å vise oss at hver den som kommer til HAM i oppriktighet skal finne sin hensikt sammen med Ham, Han kom for å gi alle som tror på Ham HÅP, for det som er umulig for mennesker er mulig for GUD, for GUD ER GUD. Og uansett hvor mørkt det er, Han kom for å tenne LYSET, Han kom for å vise veien, Han kom for å gi saltet KRAFT,  Han kom for å rettferdiggjøre oss, Han kom for å helliggjøre oss gjennom SITT ORD og gjennom vår personlige bønn til Ham og fra Ham.


Og igjennom sitt Ord kommer Han for å øse Den Hellige Ånd over og igjennom hver den som tar imot Hans Ord, for Den Hellige Ånds oppgave er å helliggjøre oss i enhet med Jesus Kristus Guds Sønn.

Jesus kom for å fri oss fra synd så vi kan stå oppreist i frimodighet på dommens dag og bli stående for HAM, rene hellige og uten flekk og uten lyte, og HAN som kaller skal gjøre det for dem som tror på Ham, Amen! 

Joh 3,21:
.. den som følger Sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud."

Så hvorfor heter det at det er Kjærligheten som er det største av alt, når det er Sannheten som setter fri og frelser?  Det er fordi selve kjærlighetens mål ER Jesus Kristus, nettopp fordi Gud sin Kjærlighet har sin glede i Sannheten, IKKE i løgnen.

I verden finnes det mange former for kjærlighet, men i kjærlighetens opprinnelse og ende, finnes det bare Èn Kjærlighet og det er Guds kjærlighet Jesus. Guds kjærlighet er selve Sannheten og består av Sannhet i Kjærligheten, og Sannheten er Guds Hellige Ord, Jesus Kristus.Det står skrevet i Jes 55,11
slik er mitt Ord som går ut av min munn: Det vender IKKE TOMT TILBAKE til meg, men GJØR DET JEG VIL og FULLFØRER det jeg sender det til.

Og Jesus som ER Ordet fra Guds munn kom ned til vår jord og fullbrakte Guds Ord, og etter sin død og oppstandelse steg Ordet opp til Gud i Himmelen igjen, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jesus ble født av en Jomfru fordi hun tok imot Ordet fra Guds munn via Guds engel i sitt hjerte og trodde på det. Og fordi hun trodde, ble det virkelig.

Jesus Kristus er Ordet fra Gud som ble Det Levende Guds Ord født i kjøtt og blod, sann Gud og sant menneske. Og det er det levende Ordet Jesus Kristus som er Verdens Frelser!  -  Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn - de som tror på Hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. Joh 1,12-13. -

For Guds Ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Hebr 4,12 .


Vi forstår som kristne at det som er viktig er nettopp SANNHETEN, at Sannheten blir bevart i Kirken. Jesus er Veien, Sannheten og Livet - Jesus er det sanne livet og den sanne livets vei, og jo lengre Kirken distanserer seg bort ifra det sanne Kristi evangelium og den sanne Kristi lære, desto mer fjern blir den sanne Jesus som kom for å frelse oss. Og hvis Jesus og Hans sannhet blir fjern, hvem kan da bli frelst?


Jesus advarte at mange skal komme i Hans navn og hevde at de forkynner Ham Messias/Kristus! Han advarte mot falske profeter og vranglærere. Han advarte kraftig imot dem som forvrenger Hans Nåde slik at hele samfunn blir drevet bort ifra Sannheten. Han advarte kraftig imot slike som forvrenger Guds Ord og ved det spotter sannheten fordi de vil heller la seg lede av urett, enn å vende om å bekjenne synd for å bli frelst.


Så tar man Sannheten bort fra Kirken, kan man da kalle kirken en kristen kirke? Jesus Kristus er ikke en menneskeskapt ideologi. Jesus er ikke en kirkebyggning i mur, stein eller tre, Jesus Kristus er Guds Åndelige bygning bygget igjennom kirken igjennom Guds Ord, Bibelen, som har tatt bolig i de mennesker som tror på Ham. Jesus er virkelig verdens frelser, og Han er den eneste som kan frelse mennesker fullt og helt, fordi Han er Guds Sønn som er oppstått fra de døde.


Det som frelser et menneske er jo nettopp Sannheten i Jesus. Det var f,eks Sannheten i Jesus som gav Ham Herrens Kraft til å helbrede mennesker. Og den evige livskraft som strømmer ut fra Jesus er fortsatt Sannhet, og det er Hans Sannhet, etter Guds Ord.

Det er kunnskapen om Sannheten som setter fri, derfor er det så viktig at Kirken ikke vender seg bort ifra Guds Sanne Ord.

De utstøtte som Jesus taler om som verden vil hate er de gudfryktige ydmyke menneskene som vandrer på den smale vei. Disse vil oppleve at Sannhetens vei blir spottet av mennesker som setter seg over Guds Sanne Ord og på det vis vannes vranglære ut og skaper forvirring, fordi de forkynner at synd som Bibelen taler om ikke er synd allikevel.


Når Jesus Kristus betalte vår syndegjeld ved å dø for våre synder, det som Guds Ord sier er synd, da kan ikke Hans kirke oppfordre mennesker til å fortsette å leve i synd som Jesus led og døde for. Hvordan skal mennesker rekke å bli rede til Hans komme hvis Kirken velsigner synd?


Selv om homofili er godtatt i verden, så er ikke verdens vilje det samme som Guds vilje. Så er det verdens vilje Kirken skal forkynne, eller er det Guds vilje?


Alle mennesker, homofile og hetrofile kan bli frelst ved omvendelse, det er ikke det saken dreier seg om, men det er selve holdningen til Sannheten. Det at Kirken setter seg over Guds Ord og vilje og bruker Jesus sitt navn til å føre mennesker inn i en vrang lære.

En sann kristen kirke skal være bygget på Apostlenes og profetenes lære, for der er Jesus er hjørnesteinen.


Les Guds Ord; Ingen av Jesu Apostler ville på noen som helst måte godtatt homofil vigsel i Kirken!  Homofili er synd i Guds øyne og slike som hevder at det ikke er det, de formidler løgn og ikke den sanne Kristi lære. Homofilt samliv og homofil vigsel i kirken hører ikke hjemme i Den Sanne Kristi Kropp, for det står skrevet at i begynnelsen skapte Gud dem til mann og kvinne! Og Jesus Kristus ER Begynnelsen og Enden!  Og akkurat det er Guds Ord og vilje klinkende klar på.


Selv om Guds vilje er at alle mennesker skal bli frelst JA, så ønsker Han ikke vrang lære. Hvis man f.eks kjører på en vei hvor det står på et skilt 100 km/t, og litt lengre frem møter man et nytt fareskilt hvor det står 30 km/t, da kan man ikke lengre kjøre i 100 km/t, da må man sakke ned farten til 30 km/t. Og slik er det også med Guds Ord og vilje. Man kan ikke ta bort de skilt Gud har satt på Hans vei, og man kan heller ikke forandre på dem, for hvis man gjør det, er det ikke lenger Hans vei, man kjører på.


Er det ikke viktig å bevare så mye som mulig av den sanne lære i Kirken? Det finnes flere steder i Den Nye Pakts Lære om det som handler om bl.a homofili. 1 Kor 6,9-10 og Rom 1,18-28.. Les gjerne også hva Jesus taler i menighets-brevene i Johannes Åpenbaring, kap 2 og 3.
 

Den rette døren!
1 Joh 1,8-10 
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi Ham til en løgner, og Hans Ord er ikke i oss.

Så uansett hvor mye synd vi strever med, hvem oppriktig kristen vil gjøre Jesus sin Kjære Frelser til en løgner?

Vi har alle en fri vilje til å velge våre liv, og det er Gud som kaller den enkelte, men for dem som ønsker å bli fri fra homofilt liv er det fullt mulig med Jesu hjelp. Under her er det et veldig fint og hjertevarmt vitnesbyrd om en av dem som har blitt satt fri fra Homofili av Jesus. Anbefales virkelig og det er så vel verdt å se for alle mennesker som elsker Jesus.
Jesus bad til Faderen at vi skulle komme til tro på Ham gjennom de Ord som Hans første disipler/apostler vitnet om Ham.

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som VED DERES ORD kommer til tro på meg. Joh 17,20.


Og Jesus sa til Hans første apostler:
Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster Ham som har sendt meg. Luk 10,16.

Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd

Jesus er barmhjertig og Han dømte ikke kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd (Maria). Men Han sa til henne: Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

 - Og kvinnen som ble grepet i ekteskapbrudd, Hun var så takknemlig for Jesu Nåde, og det var fordi hun var gudfryktig - selv om hun hadde blitt grepet i ekteskapsbrudd, var hun gudfryktig. For hun var så lettet og glad fordi hun hadde fått tilgivelse og en ny sjangs i livet, derfor var hun takknemlig!. Hennes gudfryktighet reddet henne!

Hun var ikke ulydig, hun forvrengte ikke Jesu raushet og Nåde. Hun gikk ikke tilbake til sitt løsaktige liv, men vendte om. For hun forstod så godt at det fantes en bred vei og en smal vei.

Da Fariseerne og de skriftlærde gikk bort ifra henne, den ene etter den andre, sprang hun ikke bort derfra, nei.. hun STOD bare der, GREPET av Jesu Nåde og barmhjertighet, fordi hun visste at hun hadde gjort noe galt, hun visste at det livet hun levde ikke var etter Guds vilje for henne. Men hun visste ikke hvordan hun skulle få orden på livet sitt, derfor hadde det blitt sånn at hun hadde fortsatt i samme spor til hun altså nå ble grepet. MEN NÅ stod det en Frelser foran henne som hjalp henne, en Frelser som var Nådig og barmhjertig, og derfor kjente hun en DYP respekt for Ham. 

<3

Mange tolker dette til å være Maria Magdalena, søster til Marta, men vi vet ikke dette 100% sikkert. Maria var iallefall et vanlig og mye brukt navn som det fortsatt er. Men hvis denne kvinnen var Maria som også Jesus drev syv onde ånder ut av, da vet vi at hun fulgte Jesus og til og med ble en av Hans aller nærmeste venner,  så nær at hun var den første Jesus viste seg for etter sin oppstandelse. Og  nettopp FORDI hun stod Jesus nære, hjalp Jesus henne til å bli helt fri fra det livet som hun hadde levd.

Og det står skrevet:
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Hebr 13,8. 

Evangeliet er det samme som for 2000 år siden, og Guds Ord er fortsatt den samme røst som er Guds vilje - for Gud er den samme. Vi mennesker kan forandre oss og forandre tider, men Jesus Kristus er alltid den samme.

Må Guds Fred, Miskunn og Nåde Være med alle, for vi er alle syndere og trenger Guds Nåde fra den eneste sanne Jesus, Amen!

JESUS ER HERRE!

Gå til innlegget

Viktig Budskap for Det Sanne Kristen-Norge

Publisert rundt 6 år siden

Kirkevalget for Kristen-Norge: Bibelens sanne lære må bli mest mulig bevart i Den Norske Kirke. Tar man Kristi Sanne lære ut av Kirken, tar man Jesus ut av Kirken!

HEI!

Det er lenge siden jeg har skrevet/kommentert noe her inne på VD. Men nå har jeg kjent meg så kalt av Gud til å formidle noen ord i forkant av Kirkevalget, som sikkert mange andre også har kjent på. Har tenkt på å skrive noe om dette i noen dager, men har lagt det vekk gang på gang, men har forstått at jeg får ikke fred før jeg har lagt det frem . - Det handler om den sanne Bibelske lære og Kirken som nå står i en åndelig valgkamp. Jeg håper Guds vilje vinner, for det er tryggest for landet vårt.  Jeg synes selv at mye av Bibelens lære  er veldig sterkt, Guds Ord er jo levende og virkekraftig, men allikevel selv om min egenvilje kan si en ting og Guds Ord si noe annet, så vet jeg allikevel at Guds Ord alltid har rett.  Og jeg vet at Gud ønsker det beste for alle de som tror på Ham, og også for alle dem som ennå ikke har mottatt Jesus i sitt hjerte!  Dette innlegget er for kristne som tror på Gud og Jesus Kristus,, Så da er det sagt!

Guds Sønn, Jesus Kristus, som er Verdens Frelser kom for å sette alle oss som tror på Ham i frihet, i frihet fra alt det som Bibelen sier er synd. Han kom for å gi oss Nåde til å bli FRI fra synd, og IKKE Nåde til å synde FRITT --- MEN,  Jesus Han kom IKKE for å dømme, men for å fri oss fra dommen ved å følge SANNHETEN.

Og er det da rett å forandre Guds Ord og dermed Guds vilje, slik at Guds vilje blir mer lik vår egen vilje? ---  En ting som er helt sikkert, er at alle har syndet, og Guds vilje er at alle mennesker skal vende om og bli frelst. --  Men jo lengre vi distanserer oss bort ifra Sannheten i Guds Ord, desto lengre bort fjerner vi oss fra Gud og Hans Frelse.


Gud har ikke gitt sine sanne etterfølgere befaling om å forandre Hans Ord, men at mennesker skal ta imot HANS Ord for å bli frelst. For det er kun Sannheten Jesus ved Guds Ord som kan gi oss Nåde over Nåde. Løgn kan ALDRI frelse et menneske, men Sannheten i Guds Ord kan, for det er Hans Sannhet som setter fri. Løgn produserer bare forvirring! ---


Når Jesus kommer tilbake er det faktisk også "Guds Ord" som kommer tilbake, ikke menneskers ord. Hvor trangt blir det ikke da og komme igjennom Sannhetens speile, hvis vi forandrer Guds vilje og bygger vår tro på løgn?


Jesus sa i Joh 3,21:
Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud." // - Så, hvor kommer man da hvis man følger løgn? Jesus talte om en smal vei og en bred vei, så hvilken av de to er det klokest å følge for Den Noske Kirke?

                     Jesus forkynte: Vend om for Himmelriket er NÆR!


Jesus kom for å kalle, utvelge og samle sin brud, Han kom for å gi Hans brud den sanne mat og den sanne drikk, Han kom for å forme sin Brud.


Han kom for å bryte lenker og bånd, Han kom for å senke fjell og hauger, Han kom for å reise de undertrykte og nedbøyde OPP, Han kom for å rette ut de krokete veier, Han kom for å rette opp det skeive, Han kom for å gjenopprette ekteskapet, Han kom for å sette fanger i frihet, i frihet fra synd, for Han kom for å frelse syndere - for å gjenopprette det som var fortapt. 


Han kom for å vise oss at hver den som kommer til HAM i oppriktighet skal finne sin hensikt sammen med Ham, Han kom for å gi alle som tror på Ham HÅP, for det som er umulig for mennesker er mulig for GUD, for GUD ER GUD. Og uansett hvor mørkt det er, Han kom for å tenne LYSET, Han kom for å vise veien, Han kom for å gi saltet KRAFT,  Han kom for å rettferdiggjøre oss, Han kom for å helliggjøre oss gjennom SITT ORD og gjennom vår personlige bønn til Ham og fra Ham.


Og igjennom sitt Ord kommer Han for å øse Den Hellige Ånd over og igjennom hver den som tar imot Hans Ord, for Den Hellige Ånds oppgave er å helliggjøre oss i enhet med Jesus Kristus Guds Sønn.

Jesus kom for å fri oss fra synd så vi kan stå oppreist i frimodighet på dommens dag og bli stående for HAM, rene hellige og uten flekk og uten lyte, og HAN som kaller skal gjøre det for dem som tror på Ham, Amen! 

Joh 3,21:
.. den som følger Sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud."

Så hvorfor heter det at det er Kjærligheten som er det største av alt, når det er Sannheten som setter fri og frelser?  Det er fordi selve kjærlighetens mål ER Jesus Kristus, nettopp fordi Gud sin Kjærlighet har sin glede i Sannheten, IKKE i løgnen.

I verden finnes det mange former for kjærlighet, men i kjærlighetens opprinnelse og ende, finnes det bare Èn Kjærlighet og det er Guds kjærlighet Jesus. Guds kjærlighet er selve Sannheten og består av Sannhet i Kjærligheten, og Sannheten er Guds Hellige Ord, Jesus Kristus.Det står skrevet i Jes 55,11
slik er mitt Ord som går ut av min munn: Det vender IKKE TOMT TILBAKE til meg, men GJØR DET JEG VIL og FULLFØRER det jeg sender det til.

Og Jesus som ER Ordet fra Guds munn kom ned til vår jord og fullbrakte Guds Ord, og etter sin død og oppstandelse steg Ordet opp til Gud i Himmelen igjen, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jesus ble født av en Jomfru fordi hun tok imot Ordet fra Guds munn via Guds engel i sitt hjerte og trodde på det. Og fordi hun trodde, ble det virkelig.

Jesus Kristus er Ordet fra Gud som ble Det Levende Guds Ord født i kjøtt og blod, sann Gud og sant menneske. Og det er det levende Ordet Jesus Kristus som er Verdens Frelser!  -  Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn - de som tror på Hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. Joh 1,12-13. -

For Guds Ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Hebr 4,12 .


Vi forstår som kristne at det som er viktig er nettopp SANNHETEN, at Sannheten blir bevart i Kirken. Jesus er Veien, Sannheten og Livet - Jesus er det sanne livet og den sanne livets vei, og jo lengre Kirken distanserer seg bort ifra det sanne Kristi evangelium og den sanne Kristi lære, desto mer fjern blir den sanne Jesus som kom for å frelse oss. Og hvis Jesus og Hans sannhet blir fjern, hvem kan da bli frelst?


Jesus advarte at mange skal komme i Hans navn og hevde at de forkynner Ham Messias/Kristus! Han advarte mot falske profeter og vranglærere. Han advarte kraftig imot dem som forvrenger Hans Nåde slik at hele samfunn blir drevet bort ifra Sannheten. Han advarte kraftig imot slike som forvrenger Guds Ord og ved det spotter sannheten fordi de vil heller la seg lede av urett, enn å vende om å bekjenne synd for å bli frelst.


Så tar man Sannheten bort fra Kirken, kan man da kalle kirken en kristen kirke? Jesus Kristus er ikke en menneskeskapt ideologi. Jesus er ikke en kirkebyggning i mur, stein eller tre, Jesus Kristus er Guds Åndelige bygning bygget igjennom kirken igjennom Guds Ord, Bibelen, som har tatt bolig i de mennesker som tror på Ham. Jesus er virkelig verdens frelser, og Han er den eneste som kan frelse mennesker fullt og helt, fordi Han er Guds Sønn som er oppstått fra de døde.


Det som frelser et menneske er jo nettopp Sannheten i Jesus. Det var f,eks Sannheten i Jesus som gav Ham Herrens Kraft til å helbrede mennesker. Og den evige livskraft som strømmer ut fra Jesus er fortsatt Sannhet, og det er Hans Sannhet, etter Guds Ord.

Det er kunnskapen om Sannheten som setter fri, derfor er det så viktig at Kirken ikke vender seg bort ifra Guds Sanne Ord.

De utstøtte som Jesus taler om som verden vil hate er de gudfryktige ydmyke menneskene som vandrer på den smale vei. Disse vil oppleve at Sannhetens vei blir spottet av mennesker som setter seg over Guds Sanne Ord og på det vis vannes vranglære ut og skaper forvirring, fordi de forkynner at synd som Bibelen taler om ikke er synd allikevel.


Når Jesus Kristus betalte vår syndegjeld ved å dø for våre synder, det som Guds Ord sier er synd, da kan ikke Hans kirke oppfordre mennesker til å fortsette å leve i synd som Jesus led og døde for. Hvordan skal mennesker rekke å bli rede til Hans komme hvis Kirken velsigner synd?


Selv om homofili er godtatt i verden, så er ikke verdens vilje det samme som Guds vilje. Så er det verdens vilje Kirken skal forkynne, eller er det Guds vilje?


Alle mennesker, homofile og hetrofile kan bli frelst ved omvendelse, det er ikke det saken dreier seg om, men det er selve holdningen til Sannheten. Det at Kirken setter seg over Guds Ord og vilje og bruker Jesus sitt navn til å føre mennesker inn i en vrang lære.

En sann kristen kirke skal være bygget på Apostlenes og profetenes lære, for der er Jesus er hjørnesteinen.


Les Guds Ord; Ingen av Jesu Apostler ville på noen som helst måte godtatt homofil vigsel i Kirken!  Homofili er synd i Guds øyne og slike som hevder at det ikke er det, de formidler løgn og ikke den sanne Kristi lære. Homofilt samliv og homofil vigsel i kirken hører ikke hjemme i Den Sanne Kristi Kropp, for det står skrevet at i begynnelsen skapte Gud dem til mann og kvinne! Og Jesus Kristus ER Begynnelsen og Enden!  Og akkurat det er Guds Ord og vilje klinkende klar på.


Selv om Guds vilje er at alle mennesker skal bli frelst JA, så ønsker Han ikke vrang lære. Hvis man f.eks kjører på en vei hvor det står på et skilt 100 km/t, og litt lengre frem møter man et nytt fareskilt hvor det står 30 km/t, da kan man ikke lengre kjøre i 100 km/t, da må man sakke ned farten til 30 km/t. Og slik er det også med Guds Ord og vilje. Man kan ikke ta bort de skilt Gud har satt på Hans vei, og man kan heller ikke forandre på dem, for hvis man gjør det, er det ikke lenger Hans vei, man kjører på.


Er det ikke viktig å bevare så mye som mulig av den sanne lære i Kirken? Det finnes flere steder i Den Nye Pakts Lære om det som handler om homofili. Jeg lister opp noen bibelsteder i bunn av innlegget slik at de som vandret sammen med den eneste sanne Jesus kan vitne om Hans vilje om dette. Les gjerne også hva Jesus taler i menighets-brevene i Johannes Åpenbaring, kap 2 og 3.
 

Den rette døren!
1 Joh 1,8-10 
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi Ham til en løgner, og Hans Ord er ikke i oss.

Så uansett hvor mye synd vi strever med, hvem oppriktig kristen vil gjøre Jesus sin Kjære Frelser til en løgner?

Vi har alle en fri vilje til å velge våre liv, og det er Gud som kaller den enkelte, men for dem som ønsker å bli fri fra homofilt liv er det fullt mulig med Jesu hjelp. Under her er det et veldig fint og hjertevarmt vitnesbyrd om en av dem som har blitt satt fri fra Homofili av Jesus. Anbefales virkelig og det er så vel verdt å se for alle mennesker som elsker Jesus.
Jesus bad til Faderen at vi skulle komme til tro på Ham gjennom de Ord som Hans første disipler/apostler vitnet om Ham.

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som VED DERES ORD kommer til tro på meg. Joh 17,20.


Og Jesus sa til Hans første apostler:
Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster Ham som har sendt meg. Luk 10,16.

VI BER TIL JESUS <3

Vi er mange som ber, og nå i denne tid ber vi spesielt for Kirkevalget i Norge! Vi ber at så mange som mulig skal erkjenne Bibelens sannhet, og bli satt i frihet!  Vi ber om Stor Nåde og Miskunn over Norge!

Alle har samme verdi hos Gud! Så lenge man er kalt av Sannheten Jesus, så er alle velkommen hos Ham! MEN vi ber imot makter som går til angrep på Sannheten, vi ber imot den lære som sier at synd ikke er synd! Vi ber om at Kristi lære ikke skal bli forvrengt i Den Norske Kirke!

Vi ber at alle skal velge det som er rett! Vi ber om at alle mennesker skal bli dradd TIL Sannheten, og ikke bort ifra Sannheten! Og vi ber for alle som skal stemme i kirkevalget at de må stemme etter Guds vilje som er bygget på Guds Ord! Vi ber vi om at flest mulig skal stemme på Den Levende Folkekirke sine kandidater i Kirkevalget!Vi ber spesielt ang kirkevalget om at Guds sin vilje skal skje, og ikke ikke vår egenvilje!

Vi ber om at Jesus som ser alt skal hjelpe og lege sår! Vi ber om at alt skal ordne seg i Jesus sitt sanne navn! Vi ber om at Jesus skal forme absolutt alle Jesus-troende mennesker i Norges langstrakte land igjennom Sannheten i Guds Ord. Vi ber om at bruk av Bibel og bønn i Norske hjem bare skal bli mer og mer vanlig ifremover nå!

Vi ber om at Guds Godhet, Sannhet og Rettferd skal skal være i rett balanse, og at gudsfrykten skal bringe landet vårt dit. Vi ber om at det skal lykkes for Norge, derfor ber vi om et Norge som hungrer etter den SANNE Jesus! Vi er alle syndere og derfor trenger vi alle Guds Nåde og beskyttelse!

Vi ber om tilgivelse for våre egne synder og for landets synder mot Gud og vi ber om hjelp fra Jesus til alle som ønsker å omvende seg for å følge Sannheten! Vi ber om at Guds Kjærlighet skal RÅDE i Norge, for Kjærligheten er det største av ALT, og vi takker Gud for at HANS Kjærlighet har sin glede i HANS Sannhet som er bygget på GUDS ORD!

Vi ber for Kongehuset, Regjering og de som arbeider for landets sikkerhet at Gud skal være med dem med Stor beskyttelse og hjelpe dem! Og vi ber at alt skal ordne seg på beste måte etter Guds vilje for alle flykningene som  kommer til Norge. Vi takker Gud for at Han skal holde IS-opprørere borte fra landet vårt fordi fler og fler i Norge velger å vende om til Jesus pg Hans Mektige vernende hånd!

Vi ber for alle kirker og menigheter i Norge at det kristne saltet ikke skal miste sin kraft! Derfor ber vi sterkt for prester, biskober, kristne lærere, evangelister og vi ber for andre skribenter og politikere som tror på Bibelens sanne Jesus at DEN SANNE GUD gir dem Jesu Kristi frimodighet og visdom til å stå fast på Guds Sanne Ord, og vi løfter dem OPP for Guds trone og vi velsiger deres mot til å stå fast på Guds Ord, Sannheten!

Vi ber om favør og gudommelig beskyttelse for alle de som arbeider for Den Sanne Kristi Lære! Vi takker Vår Kjære Frelser Jesus Kristus for at Han øser ut mot og gudommelig visdom og strategi i de som forkynner Det Sanne Evangeliet! For det finnes bare Ett Evangelium, Og vi takker Den Allmektige Gud med lovsang for at de sanne forkynnere av Guds Ord ikke står alene fordi de har den sanne Jesus og Guds mektige englehærer med seg i Jesu navn, AMEN!

Gud Velsign Den enkelte med FRED!


Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd

Jesus er barmhjertig og Han dømte ikke kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd (Maria). Men Han sa til henne: Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

 - Og kvinnen som ble grepet i ekteskapbrudd, Hun var så takknemlig for Jesu Nåde, og det var fordi hun var gudfryktig - selv om hun hadde blitt grepet i ekteskapsbrudd, var hun gudfryktig. For hun var så lettet og glad fordi hun hadde fått tilgivelse og en ny sjangs i livet, derfor var hun takknemlig!. Hennes gudfryktighet reddet henne!

Hun var ikke ulydig, hun forvrengte ikke Jesu raushet og Nåde. Hun gikk ikke tilbake til sitt løsaktige liv, men vendte om. For hun forstod så godt at det fantes en bred vei og en smal vei.

Da Fariseerne og de skriftlærde gikk bort ifra henne, den ene etter den andre, sprang hun ikke bort derfra, nei.. hun STOD bare der, GREPET av Jesu Nåde og barmhjertighet, fordi hun visste at hun hadde gjort noe galt, hun visste at det livet hun levde ikke var etter Guds vilje for henne. Men hun visste ikke hvordan hun skulle få orden på livet sitt, derfor hadde det blitt sånn at hun hadde fortsatt i samme spor til hun altså nå ble grepet. MEN NÅ stod det en Frelser foran henne som hjalp henne, en Frelser som var Nådig og barmhjertig, og derfor kjente hun en DYP respekt for Ham. 

<3

Mange tolker dette til å være Maria Magdalena, søster til Marta, men vi vet ikke dette 100% sikkert. Maria var iallefall et vanlig og mye brukt navn som det fortsatt er. Men hvis denne kvinnen var Maria som også Jesus drev syv onde ånder ut av, da vet vi at hun fulgte Jesus og til og med ble en av Hans aller nærmeste venner,  så nær at hun var den første Jesus viste seg for etter sin oppstandelse. Og  nettopp FORDI hun stod Jesus nære, hjalp Jesus henne til å bli helt fri fra det livet som hun hadde levd.

Og det står skrevet:
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Hebr 13,8. 

Evangeliet er det samme som for 2000 år siden, og Guds Ord er fortsatt den samme røst som er Guds vilje - for Gud er den samme. Vi mennesker kan forandre oss og forandre tider, men Jesus Kristus er alltid den samme.

Må Guds Fred, Miskunn og Nåde Være med alle, for vi er alle syndere og trenger Guds Nåde fra den eneste sanne Jesus, Amen!

JESUS ER HERRE!

UNDER FØLGER NOEN  BIBELTEKSTER ANG SYND I GUDS ØYNE.

NB! Det kan muligens være sterke Ord for den som ikke er vant til å lese i Bibelen, bare så det er sagt. Men dette innlegget er  rettet mot Kristen-Norge for de som ønsker å lese om Guds vilje for oss - og det er IKKE verdens vilje. Gud er Nådig og barmhjertig, men Han ønsker at vi skal formes etter Hans Ord!

ETT EVANGELIUM
Gal 1,7-9
Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!  

1 Kor 6,9-10
Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

Rom 1,18-28 {GUDS DOM OVER HEDENSKAPET}
Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og istedenfor å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. Derfor gav Gud dem urenheten i vold, så de i sitt hjertes begjær skulle vanære kroppen sin. For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.


(Mennesker i Sodoma og Gomorra levde i homofil synd. Og Gud brente ned disse byene som en advarsel. Og den Nye Pakts lære utfra Bibelen sier at de nå ligger der som et eksempel på straffen i en evig ild:)


Jud 1,6-8
 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.  Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter.

Gå til innlegget

Dette innlegget er pga Kirkevalget for at Bibelens sanne lære mest mulig skal bli bevart i Den Norske Kirke. Tar man Kristi Sanne lære ut av Kirken, tar man Jesus ut av Kirken!

Guds Sønn, Jesus Kristus, som er Verdens Frelser kom for å sette alle som tror på Ham i frihet, i frihet fra alt det som Bibelen sier er synd. Han kom for å gi oss Nåde til å bli FRI fra synd, og IKKE Nåde til å synde FRITT --- MEN,  Jesus Han kom IKKE for å dømme, men for å fri oss fra dommen ved å følge SANNHETEN.

Og er det da rett å forandre Guds Ord og dermed Guds vilje, slik at Guds vilje blir mer lik vår egen vilje? ---  En ting som er helt sikkert, er at alle har syndet, og Guds vilje er at alle mennesker skal vende om og bli frelst. Men jo lengre vi distanserer oss bort ifra Sannheten i Guds Ord, desto lengre bort fjerner vi oss fra Gud og Hans Frelse.

Gud har ikke gitt sine sanne etterfølgere befaling om å forandre Hans Ord, men at mennesker skal ta imot Hans Ord og for å bli frelst. For det er kun Sannheten Jesus som kan gi oss Nåde over Nåde. Løgn kan aldri frelse et menneske, men Sannheten i Guds Ord kan, for det er Hans Sannhet som setter fri. Løgn produserer bare forvirring! ---

Når Jesus kommer tilbake er det faktisk også "Guds Ord" som kommer tilbake, ikke menneskers ord. Hvor trangt blir det ikke da og komme igjennom Sannhetens speile, hvis vi forandrer Guds vilje og bygger vår tro på løgn?

Jesus sa i Joh 3,21:
Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud." // - Så, hvor kommer man da hvis man følger løgn? Jesus talte om en smal vei og en bred vei, så hvilken av de to er det klokest å følge for Den Noske Kirke?

Jesus forkynte: Vend om for Himmelriket er NÆR!

Jesus kom for å kalle, utvelge og samle sin brud, Han kom for å gi Hans brud den sanne mat og den sanne drikk, Han kom for å forme sin Brud.

Han kom for å bryte lenker og bånd, Han kom for å senke fjell og hauger, Han kom for å reise de undertrykte og nedbøyde OPP, Han kom for å rette ut de krokete veier, Han kom for å rette opp det skeive, Han kom for å gjenopprette ekteskapet, Han kom for å sette fanger i frihet, i frihet fra synd, for Han kom for å frelse syndere for å gjenopprette det som var fortapt. 

Han kom for å vise oss at hver den som kommer til HAM i oppriktighet skal finne sin hensikt sammen med Ham, Han kom for å gi alle som tror på Ham HÅP, for det som er umulig for mennesker er mulig for GUD, for GUD ER GUD. Og uansett hvor mørkt det er, Han kom for å tenne LYSET, Han kom for å vise veien, Han kom for å gi saltet KRAFT,  Han kom for å rettferdiggjøre oss, Han kom for å helliggjøre oss gjennom SITT ORD og gjennom vår personlige bønn til Ham og fra Ham.

Og igjennom sitt Ord kommer Han for å øse Den Hellige Ånd over og igjennom hver den som tar imot Hans Ord, for Den Hellige Ånds oppgave er å helliggjøre oss i enhet med Jesus Kristus Guds Sønn.

Jesus kom for å fri oss fra synd så vi kan stå oppreist i frimodighet på dommens dag og bli stående for HAM, rene hellige og uten flekk og uten lyte, og HAN som kaller skal gjøre det for dem som tror på Ham, Amen! 


Rom 10,9-13
For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på Ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og Han er rik nok for alle som påkaller Ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

1 Kor 15,2-7
Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte – så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro. For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot,
at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene.

Joh 3,21:
.. den som følger Sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud."

Så hvorfor heter det at Kjærligheten det største av alt, når det er Sannheten som setter fri og frelser?  Det er fordi Gud sin Kjærlighet har sin glede i Sannheten, IKKE i løgnen. Guds kjærlighet er jo selve Sannheten og består av Sannhet, og Sannheten er Guds Hellige Ord, Jesus Kristus.

Jesus ble født av en Jomfru fordi hun tok imot Guds Ord fra Guds engel i sitt hjerte og trodde på det. Og fordi hun trodde, ble det virkelig. Så Jesus Kristus er Guds Ord som ble det Levende Guds Ord født i kjøtt og blod, sann Gud og sant menneske. Og det er det levende Ordet Jesus Kristus som er Verdens Frelser!  - Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn - de som tror på Hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. Joh 1,12-13. - For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Hebr 4,12 .


Vi forstår som kristne at det som er viktig er nettopp SANNHETEN, at Sannheten blir bevart i Kirken. Jesus er Veien, Sannheten og Livet - Jesus er det sanne livet og den sanne livets vei, og jo lengre Kirken distanserer seg bort ifra det sanne Kristi evangelium og den sanne Kristi lære, desto mer fjern blir den sanne Jesus som kom for å frelse oss. Og hvis Jesus og Hans sannhet blir fjern, hvem kan da bli frelst?

Jesus advarte at mange skal komme i Hans navn og hevde at de forkynner Ham Messias/Kristus!
Han advarte mot falske profeter og vranglærere. Han advarte kraftig imot dem som forvrenger Hans Nåde slik at hele samfunn blir drevet bort ifra Sannheten. Han advarte kraftig imot slike som forvrenger Guds Ord og ved det spotter sannheten fordi de vil heller la seg lede av urett, enn å vende om å bekjenne synd for å bli frelst.

Så tar man Sannheten bort fra Kirken, kan man da kalle kirken en kristen kirke? Jesus Kristus er ikke en menneskeskapt ideologi. Jesus er ikke en kirkebyggning i mur, stein eller tre, Jesus Kristus er Guds Åndelige bygning bygget igjennom kirken igjennom Guds Ord, Bibelen, som har tatt bolig i de mennesker som tror på Ham. Jesus er virkelig verdens frelser, og Han er den eneste som kan frelse mennesker fullt og helt, fordi Han er Guds Sønn som er oppstått fra de døde.


Det som frelser et menneske er jo nettopp Sannheten i Jesus. Det var f,eks Sannheten i Jesus som gav Ham Herrens Kraft til å helbrede mennesker. Og den evige livskraft som strømmer ut fra Jesus er fortsatt Sannhet, og det er Hans Sannhet, etter Guds Ord. Derfor er det så viktig at Kirken ikke vender seg bort ifra Guds Sanne Ord.

De utstøtte som Jesus taler om som verden vil hate er de gudfryktige ydmyke menneskene som vandrer på den smale vei. Disse vil oppleve at Sannhetens vei blir spottet av mennesker som setter seg over Guds Sanne Ord og på det vis vannes vranglære ut fordi de forkynner at synd som Bibelen taler om ikke er synd allikevel.

Selv om homofili er godtatt i verden, så er ikke verdens vilje det samme som Guds vilje. Så er det verdens vilje Kirken skal forkynne, eller er det Guds vilje? Alle mennesker, homofile og hetrofile kan bli frelst ved omvendelse, det er ikke det saken dreier seg om, men det er selve holdningen til Sannheten. Det at Kirken setter seg over Guds Ord og vilje og bruker Jesus sitt navn til å føre mennesker inn i vranglære, hvor hellig er det? En sann kristen kirke skal være bygget på Apostlenes og profetenes lære, for der er Jesus er hjørnesteinen.

Les Guds Ord; Ingen av Jesu Apostler ville på noen som helst måte godtatt homofil vigsel i Kirken!  Homofili er synd i Guds øyne og slike som hevder at det ikke er det, de formidler løgn og ikke den sanne Kristi lære. Homofilt samliv og homofil vigsel i kirken hører ikke hjemme i Den Sanne Kristi Kropp, for det står skrevet at i begynnelsen skapte Gud dem til mann og kvinne! Og Jesus Kristus ER Begynnelsen og Enden!  Og akkurat det er Guds Ord og vilje klinkende klar på. Selv om Guds vilje er at alle mennesker skal bli frelst JA, så ønsker Han ikke vranglære. Les gjerne brevene der Jesus taler til menignetene i Johannes Åpenbaring.

Er det ikke viktig å bevare så mye som mulig av den sanne lære i Kirken? Det finnes flere steder i Den Nye Pakts Lære om det som handler om homofili. Jeg lister opp noen bibelsteder i bunn av innlegget slik at de som vandret sammen med den eneste sanne Jesus selv kan vitne om Ham.
 

1 Joh 1,8-10 
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi Ham til en løgner, og Hans ord er ikke i oss.

Så uansett hvor mye synd man strever med, hvem oppriktig kristen vil gjøre Jesus sin Kjære Frelser til en løgner?


Her er et veldig fint og hjertevarmt vitnesbyrd om en som har blitt satt fri fra Homofili av Jesus. Anbefales virkelig og vel verdt å se for alle mennesker som elsker Jesus.

Jesus bad til Faderen at vi skulle komme til tro på Ham gjennom de Ord som Hans første disipler/apostler vitnet om Ham.

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som VED DERES ORD kommer til tro på meg. Joh 17,20.

Og Jesus sa til Hans første apostler:
Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster Ham som har sendt meg. Luk 10,16.

Vi er mange som ber, og nå i denne tid ber vi spesielt for Kirkevalget i Norge! Vi ber at så mange som mulig skal erkjenne Bibelens sannhet, og bli satt i frihet!  Vi ber om Stor Nåde og Miskunn over Norge! Alle har samme verdi hos Gud! Så lenge man er kalt av Sannheten Jesus, så er alle velkommen hos Ham! MEN vi ber imot makter som går til angrep på Sannheten, vi ber imot den lære som sier at synd ikke er synd! Vi ber om at Kristi lære ikke skal bli forvrengt i Den Norske Kirke!

Vi ber at alle skal velge det som er rett! Vi ber om at alle mennesker skal bli dradd TIL Sannheten, og ikke bort ifra Sannheten! Og vi ber for alle dem som skal stemme i kirkevalget at de må stemme etter Guds vilje som er Guds Ord! Vi ber om at Jesus som ser alt skal hjelpe alle til å velge rett! Vi ber om at Sannheten ikke skal bli forvrengt, så at Guds Hånd kan verne Norge! Vi ber vi om at alle som stemmer i Kirkevalget skal stemme på Den Levende Folkekirke sine kandidater, fordi vi ber om at så mye som mulig av Sannheten skal bevares i Den Norske Kirkes forkynnelse!

Vi ber sterkt om at Jesus skal hjelpe hver enkelt av dem som ønsker å bli fri fra homofili! Vi ber om at Jesus skal forme absolutt alle Jesus-troende mennesker i Norges langstrakte land igjennom Sannheten i Guds Ord. Vi ber om et renset Norge som hungrer etter den SANNE Jesus! Vi er alle syndere og derfor trenger vi alle Guds Nåde og beskyttelse!

Vi ber om tilgivelse og hjelp fra Jesus til alle som ønsker å omvende seg for å følge Sannheten! Vi ber om at Guds Kjærlighet skal RÅDE i Norge, for Kjærligheten er det største av ALT, og vi takker Gud for at HANS Kjærlighet har sin glede i HANS Sannhet som er GUDS ORD!

Vi ber særlig for prester, biskober, kristne lærere, evangelister og vi ber for andre skribenter og politikere som tror på Bibelens sanne Jesus at DEN SANNE GUD gir dem Jesu Kristi frimodighet og visdom til å stå fast på Guds Sanne Ord, og vi løfter dem OPP for Guds trone og vi velsiger deres mot til å stå fast på Sannheten!

Vi ber om favør og gudommelig beskyttelse for alle de som arbeider for Den Sanne Kristi Lære! Vi takker Vår Kjære Frelser Jesus Kristus for at Han øser ut mot og gudommelig visdom og strategi i de som forkynner Det Sanne Evangeliet! For det finnes bare Ett Evangelium, som roper ut: OMVENDELSE, For Himmelriket er Nær! Og vi takker Den Allmektige Gud med lovsang for at de sanne forkynnere av Guds Ord ikke står alene fordi de har den sanne Jesus og Guds mektige englehærer med seg i Jesu navn, AMEN!

Gud Velsign Den enkelte med Fred!

Må Guds Fred, Miskunn og Nåde Være med alle, for vi er alle syndere og trenger Guds Nåde fra den eneste sanne Jesus, Amen! JESUS ER HERRE!


Jesus er barmhjertig og Han dømte ikke kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd (Maria). Men Han sa til henne: Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

 - Og kvinnen som ble grepet i ekteskapbrudd, Hun var så takknemlig for Jesu Nåde, og det var fordi hun var gudfryktig - selv om hun hadde blitt grepet i ekteskapsbrudd, var hun gudfryktig. For hun var så lettet og glad fordi hun hadde fått tilgivelse og en ny sjangs i livet, derfor var hun takknemlig!. Hennes gudfryktighet reddet henne!

Hun var ikke ulydig, hun forvrengte ikke Jesu raushet og Nåde. Hun gikk ikke tilbake til sitt løsaktige liv, men vendte om. For hun forstod så godt at det fantes en bred vei og en smal vei.

Da Fariseerne og de skriftlærde gikk bort ifra henne, den ene etter den andre, sprang hun ikke bort derfra, nei.. hun STOD bare der, GREPET av Jesu Nåde og barmhjertighet, fordi hun visste at hun hadde gjort noe galt, hun visste at det livet hun levde ikke var etter Guds vilje for henne. Men hun visste ikke hvordan hun skulle få orden på livet sitt, derfor hadde det blitt sånn at hun hadde fortsatt i samme spor til hun altså nå ble grepet. MEN NÅ stod det en Frelser foran henne som hjalp henne, en Frelser som var Nådig og barmhjertig, og derfor kjente hun en DYP respekt for Ham. 

Mange tolker dette til å være Maria Magdalena, søster til Marta, men vi vet ikke dette 100% sikkert. Maria var iallefall et vanlig og mye brukt navn som det fortsatt er. Men hvis denne kvinnen var Maria som også Jesus drev syv onde ånder ut av, da vet vi at hun fulgte Jesus og til og med ble en av Hans aller nærmeste venner,  så nær at hun var den første Jesus viste seg for etter sin oppstandelse. Og  nettopp FORDI hun stod Jesus nære, hjalp Jesus henne til å bli helt fri fra det livet som hun hadde levd.

Og det står skrevet:
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Hebr 13,8. 

Evangeliet er det samme som for 2000 år siden, og Guds Ord er fortsatt den samme røst som er Guds vilje - for Gud er den samme. Vi mennesker kan forandre oss og forandre tider, men Jesus Kristus er alltid den samme.HER FØLGER NOEN BIBELTEKSTER SOM OGSÅ BEVISER AT HOMOIFILI ER SYND I GUDS ØYNE.

Gal 1,7-9
Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!  

Rom 1,18-28 {GUDS DOM OVER HEDENSKAPET}
Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og istedenfor å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. Derfor gav Gud dem urenheten i vold, så de i sitt hjertes begjær skulle vanære kroppen sin. For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.


1 Kor 6,9-10
Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

(Mennesker i Sodoma og Gomorra levde i homofil synd. Og Gud brente ned disse byene som en advarsel. Og den Nye Pakts lære utfra Bibelen sier at de nå ligger der som et eksempel på straffen i en evig ild:)

Jud 1,6-8
 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.  Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere