Gunnar Winther

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

Medlem av Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet (valgt som lek kirkelig tilsatt). Medlem av Kirkerådet. Kirkeverge i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Lekt medlem av Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet i perioden 2010 - 2014. Leder av Steinkjer menighetsråd 2005 - 2010. Sterkt engasjement for Den norske kirke som ei åpen og inkluderende folkekirke, med valgprosesser som gir tydelige valgmuligheter for alle medlemmer.

Følgere

Kirkedemokratiet i fare

Publisert rundt 6 år siden

Kirkerådsleder Svein Arne Lindø - og Egil Morland fra styringsgruppen til Levende folkekirke - overkjørte saksutredningen og innstillingen i to instanser og godtok navneskifte for nominasjonskomiteenes lister i Hamar og Borg bispedømmer.

Protokollen fra møtet i Kirkerådets arbeidsutvalg 25.06.2015 viser at de to AU-medlemmene baserte dette på en skjønnsmessig vurdering.

To maktpersoner med en tydelig uttalt motstand mot kirkelig vigsel for likekjønnede par har på denne måten satt til side kirkens valgregler og den omfattende behandlingen av disse i Kirkemøtene i 2013 og 2014.

Vedtaket i kirkerådets arbeidsutvalg kan ikke ses som noe annet enn en ren politisk beslutning som i sin konsekvens er til støtte for nominasjonskomiteens lister i Borg og Hamar. Lindø og Morland har valgt å gjøre klageinstansen til et politisk organ, og har derved satt seg utenfor sitt eget regelverk og påkrevde nøytralitet.

Åpen folkekirke i Borg og Hamar hadde klaget på vedtakene fattet av valgrådene i de to bispedømmene om å tillate navneskifte for nominasjonskomiteens liste.

Hovedinnvendingen fra Åpen folkekirke har vært at et navnebytte vil være et klart brudd med valgreglene vedtatt av Kirkemøtet i 2014. Dette var da også den helt utvetydige administrative innstillingen som Lindø og Morland hadde foran seg i møtet.

I innstilligen konkluderes det slik:

"Valgrådet i Hamar bispedømme / Valgrådet i Borg bispedømme har gått ut over sin kompetanse ved å godkjenne endringer på nominasjonskomiteens kandidatliste etter at kandidatlisten var kunngjort og ved å godkjenne at listen kan ha et tilleggsnavn uten å ha hjemmel i valgreglene for en slik godkjenning.

Vedtak gjort av Valgrådet i Borg bispedømme 15. juni oppheves som ugyldig / Vedtak i Valgrådet i Hamar bispedømme 16. juni oppheves som ugyldig."

Dette var en faglig sterk saksutredning og innstilling som støttet opp om argumentene i klagene fra Åpen folkekirke i Hamar og Borg.

De gjeldende valgreglene har vært underlagt en omfattende behandling i kirkemøtene både i 2013 og 2014. Før det var det også grundige evalueringer av de kritiserte kirkevalgene i 2009 og 2011.

Det er utfordringer knyttet til gjeldende valgordning. Dette er imidlertid gammelt nytt for alle delegater i Kirkemøtet. Allerede i 2013 var man fullt klar over dette, men man valgte gjeldende valgordning foran et forslag i Kirkemøtet fra undertegnede om å invitere likestilte kandidatlister til å delta i kirkevalget.

"Komiteen ser at denne modellen kan gi asymmetriske forholdstallsvalg, da nominasjonskomiteens liste vil ha et annet utgangspunkt enn de andre listene. Komiteen anser ikke dette som noe stort problem, og viser til at denne ordningen fungerer ved menighetsrådsvalg" (Protokoll fra Kirkemøtet 2013, s. 74) 

Med vedtaket 25. juni har kirkerådets arbeidsutvalg valgt å sette seg utenfor eget regelverk og en omfattende behandling over to kirkemøter. Dette viser en grunnleggende motvilje mot å åpne kirken for et vanlig demokrati, og kan sette troverdigheten til hele Kirkevalget 2015 i fare.

Gå til innlegget

Kirkemøtets nestorer, Erling Birkedal og Dag Landmark, ønsker å endre navnet på nominasjonskomiteenes valglister. Dette må være i strid med Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet, fastsatt av Kirkemøtet 7. april 2014.

1. Frist for kunngjøring

I Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet, fastsatt av Kirkemøtet 7. april 2014 med hjemmel i kirkelovens § 23 annet ledd, står det i § 2-8, 6. ledd, siste setning: «Kandidatlisten kunngjøres innen 8. juni, slik som foreskrevet i § 2-6 ellevte ledd.»

Vi skriver i dag 10. juni. Kandidatlistene i alle bispedømmer er nå kunngjort med navn. I Borg heter den f.eks. Nominasjons-komiteens kandidatliste, jamfør bispedømmets egen hjemmeside.

Kunngjøres kan ikke tolkes på noen annen måte enn offentliggjøres. Listene er altså offentliggjort pr 8. juni, og det bør ikke være noen tvil om at et navnebytte på listen etter denne dato vil være i strid med Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet, fastsatt av Kirkemøtet 7. april 2014.

2. Hvem eier nominasjonskomiteens liste / Hvem har mulighet til å fremme forslag om navneendring?

I Vårt Land 10. juni står følgende;

«Alle på listen er enige om at «nominasjonskomiteens liste» er et forretningsmessig uttrykk som kan gi preg av grått byråkrati. Vi må på samme måte som Åpen folkekirke ha et navn for å gi oss identitet. Mangfoldig folkekirke beskriver hva vi vil ha: En mangfoldig kirke der vi ­aksepterer og lever godt med hverandres forskjellighet, sier Erling Birkedal, 1. kandidat på listen fra nominasjonskomiteen i Borg bispedømme.

– Vi på valglisten fra nominasjonskomiteen i Hamar bispedømme har det samme ønsket. Vi regner med at valgstyret sier ja til å bruke betegnelsen Mangfoldig folkekirke, sier 1. kandidat på denne listen, Dag Landmark.»

I Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet, fastsatt av Kirkemøtet 7. april 2014, står det ingen steder at kandidatene på nominasjonskomiteens lister har forslagsrett eller noen annen mulighet til å fremme ønske om korrigering på den framlagte kandidatlisten – inkludert navn. Det henvises i Valgreglene konsekvent til nominasjonskomiteen, og dette kan ikke forstås på noen annen måte enn at det er nominasjonskomiteen som «eier» listen. Skulle dette ikke være tilfellet, men derimot Valgrådet som har eiendomsretten til listen, vil det skape en juridisk umulig situasjon. Valgrådet vil da ikke være upartisk/nøytral overfor de ulike listene.

Med basis i det ovennevnte, må det derfor være riktig å si at kandidatene på nominasjonskomiteens lister ikke har mulighet til å fremme forslag eller ønske om endringer på den listen de står på. Og skulle slike endringer mot formodning likevel godtas, vil det være mulig å påstå at listen i så fall skulle vært underlagt § 2-7 Lister fra andre grupper av forslagsstillere i Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. Listen har da gått fra å være nominasjonskomiteens liste til å bli en liste fra andre grupper (her kandidatene på listen).

Konklusjon
Konklusjonen i forhold til både punkt 1 og 2 ovenfor vil derfor være at Kirkerådet ikke kan godkjenne eventuelle alternative navn på nominasjonskomiteens lister; ikke i Borg bispedømme, ikke i Hamar bispedømme og ikke noen andre bispedømmer - hvis dette skulle være aktuelt. Det er heller ikke mulig å lese ut av Valgreglene at Valgrådene har en slik separat myndighet til å omgå Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet, fastsatt av Kirkemøtet 7. april 2014.

Gå til innlegget

Biskopene peker på Kirkevalget 2015

Publisert rundt 7 år siden

Bispemøtet stadfestet i dag sitt ja til forbønnshandling for likekjønnede ekteskap. Dette skal skje ut fra den enkelte prests pastorale skjønn og ansvar. Biskopene peker samtidig på Kirkevalget 2015 for en avklaring av situasjonen knyttet til vigsel.

Bispemøtets vedtak i sak BM 15/14 er kort og konsist i formen. Mange hadde kanskje håpet på mer utfyllende kommentarer om både hvordan - og hvor - for den konkrete forbønnshandlingen, men med den uenigheten som foreligger blant biskopene var dette et fornuftig kompromiss.

Biskopene peker gjennom sitt kortfattede vedtak samtidig på Kirkevalget 2015 for en avklaring av spørsmålet om kirkelig ekteskap for likekjønnede. Dette bekreftes blant annet gjennom biskop Halvor Nordhaugs uttalelser til Dagen 23. mai: " - Det skal velges nytt kirkeråd og eventuelt bli tatt nye initiativ. Bispemøtet avga læreuttalelse høsten 2013 som innspill til Kirkemøtet. Jeg tror de fleste er innstilt på å avvente neste kirkemøte. Ballen ligger nå hos dem".

For oss som arbeider for at homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirka, er dagens vedtak i Bispemøtet derfor bare et nytt puff i ryggen for å mobilisere fram mot Kirkevalget 2015. I Kirkemøtet 2014 manglet det noen få stemmer på at kirkelig vigsel for likekjønnede fikk flertall. Samtidig ble vedtaksforslaget som stadfestet det tradisjonelle synet på ekteskapet nedstemt.

Etter Kirkevalget 2015 håper vi på et klart votum for å åpne folkekirka for homofile og lesbiske som ønsker å feire kjærligheten med kirkelig vigsel.

Gunnar Winther, medlem Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet

Gå til innlegget

A-laget og B-laget

Publisert over 7 år siden

Nå mener "alle" noe om de 2700 medlemmene som Den norske kirke har mistet siden Kirkemøtet. En fellesnevner synes å være at dette er passive medlemmer. Hva vet vi om dette, og hvor går grensen mellom aktiv og passiv i kirken?

De som sterkest tar til orde for at de såkalt passive ikke bør ha samme innflytelse i kirken som de aktive (jfr. Ottosen), stiller egentlig spørsmål ved hele den demokratiske modellen som Den norske kirke er bygd opp rundt. Det hadde da vært spennende å høre hvordan Ottosen tenker å måle aktivitet. Ved opprop i gudstjenesten? Grad av innlevelse og puls under prekenen? GPS? For måling må jo komme som en konsekvens av Ottosens syn, ellers gir det ikke mening å operere med begrepene aktiv og passiv.

Dette bringer oss så over til neste dilemma: Har verdien av aktivitet dypest sett også noe å gjøre med teologisk grunnsyn. Ta meg for eksempel; jeg er over snittet tilstedeværende i kirkelige sammenhenger - inkludert gudstjenester - men har over mange år vært liberal i synet på homofilt samliv. Teller da mitt aktivitetsnivå nok for aktivitetsagentene, eller er jeg aktiv på feil premisser? Vil den kirkelige GPSen alltid plassere meg utenfor kirka, uansett hvor hardt jeg prøver?

De klatrer opp et rep dynket i olje som framfører synspunkter både om aktivitetsnivået og beveggrunnene til dem som melder seg ut av kirken. Enda nærmere et solid mageplask nærmer noen seg når det gjøres ukvalifiserte antakelser om kirkenærhet og kirkefjernhet for de resterende 3,8 millioner døpte som fortsatt ønsker å være en del av folkekirka Den norske.

Jeg tror mange aktivtetsideologer gjør lurt i å holde et litt fastere grep rundt den første steinen før de gjør flere forsøk på å dele Den norske kirkes døpte i et A-lag og et B-lag.

Gå til innlegget

Ugyldig tolkning, Egil Morland

Publisert over 7 år siden

Egil Morland, medlem av Kirkemøtet, driver ønsketenkning rundt avstemningsresultatene knyttet til saken om ekteskapsforståelsen i Kirkemøtet 2014. Stemmetallene vil for alltid ligge der, og tolkningene hans forblir ugyldige.

Det alle kan se fra avstemningsresultatet på Kirkemøtet 2014, er at det ikke var flertall for noen av de framlagte forslagene - med unntak av samling rundt det gudstjenestelige og sakramentale fellesskap.

Egil Morland slår seg imidlertid ikke til ro med dette, og sier til Vårt Land 11.04.2014 at "Jeg har i etterkant fått vite at noen av de som står på vår side om å bevare den klassiske ekteskapsforståelsen, stemte mot forslaget. De gjorde det fordi de mener prester ikke skal utføre en forbønnshandling for likekjønnede par som har giftet seg borgerlig".

Hva dette betyr skjønner kanskje Egil Morland, men ikke jeg. Realiteten i det hele er like fullt denne: Det var skriftlig avstemning knyttet til alle vedtak og ingen vet hvordan personer beveget seg mellom de ulike alternativene etterhvert som de falt. Sannheten er derfor - som stemmetallene viser - at forbønnsliturgi basert en utvidet ekteskapsforståelse fikk nøyaktig like mange stemmer som tradisjonalistene sitt forslag A (begge falt med 54 mot 62 stemmer). 

Oppsummert betyr dette at Kirkemøtet 2014;

  • ikke fattet vedtak om vigsel for likekjønnede borgerlige ekteskap
  • ikke fattet vedtak om forbønnsliturgi basert på en utvidet ekteskapsforståelse
  • ikke fattet vedtak om forbønnsliturgi basert på ett ekteskapssyn (en mann og en kvinne)
  • ikke fattet vedtak om at ekteskapet er mellom mann og kvinne (alternativ A)

En konsekvens av nederlaget for alternativ A (tør jeg kalle det Morlands forslag) er at Kirkemøtet heller ikke fattet noe vedtak som binder biskopene til det de uttalte i BM-sak 36/08 (om forbønn for borgerlig inngåtte likekjønnede ekteskap etter den enkelte prest sitt pastorale skjønn). Et flertall for alternativ A ville selvsagt bundet biskopene til ordlyden i denne uttalelsen, og det er kanskje dette som gnager Morland siden han kommer med ugyldige tolkninger av det faktiske avstemningsresultatet.

Det er biskopene som har definert dagens praksis gjennom BM-sak 36/08. Mangelen på vedtak i Kirkemøtet 2014 betyr selvsagt at dagens bispekollegium står fritt til å endre denne praksisen - selvsagt innenfor rammen av forbønn. Og det er helt nødvendig at de som har både læreansvar og tilsynsansvar viser vei hernoe preses Helga Haugland Byfuglien sagt at de skal gjøre i forbindelse med Bispemøtet i mai.

Det kan ikke være tvil om at biskopene i sin videre behandling av denne saken må hensynta både de to jevnbyrdige synene på ekteskapet i Kirkemøtet 2014, og det faktum at vi som Kirkemøte midlertidig har parkert oss selv som liturgimyndighet.

Gunnar Winther, medlem Kirkemøtet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere