Tania Randby Garthus

Alder: 61
  RSS

Om Tania

Utdannet sykepleier, diakon og politi. Mastergrad i verdibasert ledelse. Er samfunnsengasjert, glad i folk, verdibevissthet, etikk, mangfold, raushet, nåde og kritisk refleksjon.

Følgere

Europas synd

Publisert nesten 5 år siden

4. søndag i advent

Mens Europa med Norge i front lukker dørene for flyktninger og kappes om å være strengest i klassen, sitter menneskene denne julen på Trandum, stuet sammen i leire, eller lever og dør under bomberegnet.
 
La oss avlyse Europas julefeiring.
For hva slags feiring blir det når likegyldigheten og hjerteløsheten knytter hender og går rundt sitt glitrende tre for å fråtse i julegaver ingen har behov for?
Det blir bare tomhet og selvgodhet igjen.
 
Det er ikke dette Gud ønsker.
Gud ber om medlidende hjerter som bryr seg - også når det koster. Jesus kom for å bytte ut kalde steinhjerter med varme kjøtthjerter. Hjerter som varmer. Hjerter som føler med. Hjerter som bretter opp ermene for andre.
 
Ve Europa, ve Norge, ve oss og våre kalde hjerter!
La oss bøye hoder nå og bekjenne at vi har sviktet vår neste, at vi trenger tilgivelse for vår synd og at Gud selv må stige ned på nytt og skape fred der vi har sviktet.
 
Med ønske om en God Jul for oss alle

 

 

Gå til innlegget

Når tilliten brytes - elever i streik

Publisert over 5 år siden

I morgen streiker elever ved videregående skoler. De reagerer sterkt på at elever nå skal fratas muligheten til å få en karakter i faget hvis de overskrider 10% fravær.

Elevorganisasjonen har gode argumenter i denne artikkelen: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oppvekst/mer-enn-ti-prosent-fravaer-gir-null-karakter-elever-raser-mot-lovendring/a/23633095/

I dag er det opp til lærerens gode skjønn å vurdere om man har et vurderingsgrunnlag. Dette skal nå fratas lærerne gjennom å innføre en instrumentell praksis som det argumenteres for at skal føre til større likhet. Det man da glemmer er at elever har mange forskjellige grunner til fravær og at praksisen vil ramme veldig urettferdig.

Noen elever skulker skolen av utallige grunner. Det er denne gruppen politikerne ønsker å få til å skjerpe seg. Men hva med den skulkeren som etter fravær blir motivert til å ta seg sammen igjen. Med det systemet som nå skal innføres er løpet kjørt for denne eleven. Hun/han har jo overskredet fraværsgrensen.

Noen elever har mindre energi enn andre og det koster dem mer å stå i prestasjonspresset dag ut og dag inn. For denne gruppen som kan ha behov for å roe ned dagen før en prøve, for å være godt forberedt, vil de nye fraværsreglene være en katastrofe. Eller tenker politikerne at denne eleven skal få en generell sykemelding som han/hun kan ta ut ved behov? Det er mange av dem der ute i dag som ikke bare kan ta seg sammen på ordre.

Noen elever får influensa eller omgangssyke og vet at dette går over etter en dag eller to eller flere. Må de nå løpe til legekontoret og få en sykemelding? Som voksne er vi betrodd egenmeldinger, skal denne tilliten også gis til ungdommene våre?

Slik systemet er lagt opp i dag er det i stor grad prøver og innleveringer som gir grunnlag for karakter. Det synes dermed merkelig at oppmøte, som ikke gir grunnlag, skal påtvinges elevene.

Når enda mer målstyring etter markedsøkonomiske prinsipper innføres kan man lure på om motivet for regelendringen er håpet om at undervisningen skal bidra til bedre karakterer som igjen vil føre til at vi  kommer bedre ut i de internasjonale kartleggingene. For dette kan bli resultatet når bare de sterkeste blir igjen i skolen. Det er vel neppe dette politikerne ønsker seg.

Det er trist når voksne tenker det verste om de unge og innfører systemer som skal gi ris bak speilet, men som kan føre til at enda flere unge faller ut av skolen. Med tanke på at forskning viser at skolens vektlegging på testing og prestasjon er direkte årsak til dårlig helse hos unge er det veldig spesielt å være vitne til at målfokuset ikke rettes mot skolesystemet, men kun mot elevene.

Les om  forskningen her: http://utdanningsforskning.no/artikler/prestasjonspresset-i-skolen/

 

 

Gå til innlegget

Påske

Publisert over 5 år siden

Et dikt

De synker nå

verdiene våre

de drukner på havet

medmenneskeligheten

empatien

solidariteten

Det stiger frem nå

vernet

om oss selv

vår egen overlevelse

uten dem

Vår neste

drukner

i vår overflod

Tilgi oss ikke

for vi vet hva vi gjør

 

Gå til innlegget

Drammen kommune har innført et system der sosialklienter som ikke møter opp klokken 0800 om morgenen for å jobbe, heller ikke får pengestøtte den aktuelle dagen. De har inngått et samarbeid med Frelsesarmeen som setter unge sosialklienter i arbeid.

Se: http://www.nrk.no/buskerud/sparte-millioner-pa-a-fa-unge-_opp-om-morran_-1.12607442

På denne måten sparer kommunen mange millioner på alle dem som er friske og av en eller annen grunn ikke makter å leve opp til de innførte aktivitetskravene for å motta penger til livsopphold fra velferdsstaten.

Fylkesmannen kommer med følgende anbefaling i brev til kommunene når det gjelder målstyring i NAV: «Det er et overordnet mål å øke andelen med overgang til arbeid og aktivitet ved å sikre brukerne rett bistand til rett tid og redusere unødig ventetid. Aktivitetskravene skal praktiseres strengt. Ressursene skal rettes mot dem som har størst behov, med vekt på tidlig intervensjon. Personer under 30 år skal prioriteres.»

Se: https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/696148/Kommunebrevet%202015.pdf

Arbeidsministeren sender nå signaler om at aktivitetskrav for unge skal rulles ut i alle kommuner i Norge. http://www.nrj.no/story.aspx?id=633362

For de unge som er ressurssterke nok til å komme seg opp om morgenen er dette et positivt tiltak. De får hjelp til å komme i gang med livene sine igjen. Kravene som stilles er rettet mot dem som er friske og alle skal få en individuell vurdering om de er skikket til å leve opp til kravene.

I følge: http://www.rb.no/ingen-aktivitet-ingen-penger/s/5-43-11001

Men det er grunn til bekymring fordi vi gjennom slike systemer risikerer å utestenge mennesker fra livsnødvendig hjelp. England har gjennom mange år praktisert aktivitetskrav for sosialhjelpsmottakere og forskning viser at fattigdomsproblematikken øker med strenge krav.

I følge: http://www.avisen.dk/forskere-om-ledighetz-vi-gaar-mod-engelske-tilstande_279427.aspx

Tiltak som dette som i utgangspunktet virker positivt på en gruppe kan bli katastrofalt for en annen gruppe. Spørsmålet blir da hvordan Drammen kommune ivaretar dem som av mange forskjellige grunner ikke makter å leve opp til kravene som stilles. Hva skjer med dem?

Hvordan skal NAV definere friskhet? Har NAV kompetanse nok til å kunne ta en god individuell vurdering for den enkelte, eller må de mest ressurssvake som kommer i kategorien «friske og late» nå overleve på frivilliges barmhjertighet for å få penger til daglig brød? Blir de bokstavelig talt nå helt overlatt til seg selv, og hvilke konsekvenser får i så fall det?

Risikerer vi nå at ikke den enkelte brukers behov, men målkravene i seg selv blir målet?

Vi får håpe at de pengene kommunen nå skal spare ved å bruke pisken, kanaliseres inn i det forebyggende arbeidet for å hindre at flere unge dropper ut av skolen og setter livene sine på vent. Familievern og barnevern bør styrkes og elevene på skolene bør få tilgang til flere miljøarbeidere og psykologer som kan gi dem nødvendig støtte og hjelp.

Samtidig bør de menneskene som ikke har ressurser nok til å leve opp til strenge aktivitetskrav og som faller utenfor arbeidsmarkedet, få hjelp til å søke om uføretrygd. På denne måten hindrer man at fattige mennesker mister det siste sikkerhetsnettet de har.

 

Gå til innlegget

Menneskesyn og ekteskapssyn

Publisert rundt 6 år siden

Det er dessverre ikke overraskende å oppleve hvordan noen nettverk nå har startet kampanjer for å undergrave kristne som kan komme i maktposisjoner og som står for et kristent, klassisk ekteskapssyn.

Det er menneskesynet deres i møte med homofile  som trekkes i tvil og det er alvorlige anklager som fremsettes.

http://www.nettavisen.no/politikk/ordfrerkandidat-nekter-a-svare-pa-om-homofili-er-synd/3423136808.html

De fleste store kirkesamfunn i verden lærer at seksualitet skal leves ut i et livslangt ekteskap mellom en mann og en kvinne. Dermed er det ikke bare homofile som rammes av et konservativt ekteskapssyn. Det rammer alle som har et seksuelt forhold utenfor det ekteskapet som i tradisjonell bibelsk forstand har vært definert som et kristent ekteskap.

Så hvorfor denne koblingen mellom homofile, ekteskap og menneskesyn?

Hvis de som nå går til angrep på ordførerkandidater mener at de har et dårlig menneskesyn så bør de begrunne dette bedre enn de gjør i dag. Kristen teologi er veldig tydelig på at mennesket har verdi helt uavhengig av gjerninger. Nettopp Jesus selv er den som har vist vei ved å understreke at det ikke er forskjell på mennesker. Menneskeverdet er det samme for alle. Dette synet springer også menneskerettighetene ut i fra.

Så hvis en kristen holder fast ved det monogame, livslange, tokjønnede ekteskapet, betyr det at de ikke kan respektere eller kjempe for andre menneskers rett til å ta andre valg? Innebærer det å ha dette teologiske synet at man er intolerante og mener at alle som lever ut sin seksualitet utenfor denne ekteskapsrammen ikke har samme menneskeverd?

Det er liberale prester som hevder at det er slik og de ønsker dette klassiske synet på ekteskapet ut av Den norske kirke. De er pådrivere for å bane veien for å støte medkristne ut i kulden.

Jeg har forståelse for at mennesker som ikke deler troen på Kristus kan blande sammen menneskesyn og synet på ekteskapet, men at kristne gjør det har jeg liten forståelse for. Nettopp de som kjenner Bibelen og budskapet i evangeliet burde vite at syndsbegrepet rommer noe annet enn forakt for eller manglende respekt for andre mennesker. Nettopp fordi vi alle er syndere og fordi ingen av oss har rett til å kaste den første steinen på andre. Det betyr ikke at man fratas retten til å snakke høyt om hva man tror er gode valg for menneskene, men noen ganger er det mer klokt å tie.

Jeg tror at det er klokt for konservative kristne å tie nå. For det er ikke de homofile som skal være i målskiven når det gjelder synet på ekteskapet. Slik samfunnet har innrettet seg med storstilt feiring av kjærligheten og der Den norske kirken har hatt monopol på stemningsfull og høytidelig feiring, er det forståelig og naturlig at det fremstår som diskriminerende og inhumant å nekte to av samme kjønn som elsker hverandre, den samme rammen rundt løftene som gis.

Det sekulære samfunnet har omdefinert ekteskapet og det er ikke lenger det samme som det ekteskapet Jesus beskriver som symbolet på forholdet mellom Gud og mennesker, der Jesus er brudgommen og kirken er bruden. Et syn som springer ut av skapelsesberetningen der Gud skapte dem til mann og kvinne og sa at de skulle være ett.

Den norske kirke skal gå til valg på hva slags ekteskapssyn de ønsker å ha. Når det liberale flertallet er på plass åpnes det opp for en ny praksis. Men, endringsprosessen bort fra det tradisjonelle ekteskapssynet startet for mange år siden når det ble åpnet opp for gjengifte for skilte heterofile i kirken, noe Jesus var tydelig på at ikke er etter Guds vilje. Det som skal skje på Kirkemøtet i 2016 er derfor bare neste skritt på en omdefinering av det klassiske, kristne ekteskapssynet.

De som fastholder det tradisjonelle kristne synet på ekteskapet bør slippe å få sitt menneskesyn trukket i tvil fordi det dypest sett handler om noe helt annet.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere