Sjur Jansen

Alder: 10
  RSS

Om Sjur

Interessert i urmenighetens verdier, samlinger og ikke-hierarki, og hvordan vi kan legge til rette for det samme i dag, gjerne i husmenigheter. Ikke medlem i noe kirkesamfunn, men har bakgrunn fra baptist- og pinsemenigheter. Har "Skriften alene" som prinsipp og stoler ikke på Tradisjonen som teologisk rettesnor. Forfatter av boken "Fra urmenighet til scenekirker". Synes enkeltmennesker blir for dårlig sett i moderne gudstjenester og aktivitetsmenigheter. Slagord: "Bygge mennesker".

Følgere

NT er autoriteten

Publisert over 10 år siden

Per, jeg mener at kristne middagssamlinger kan overstyre en pinsepredikant som sier at kvinner skal undertrykkes eller en tradisjonsprest som sier at kun prester kan dele ut nattverd. Kristne må ha ”Skriften alene” som autoritet, ikke ”pastoren alene” som autoritet, heller ikke ”de tre tjenestene alene” eller ”de fem tjenestene alene” som autoritet.

Når noen i dag kaller seg apostel eller pastor, så må vi huske at de ikke har sittet kveld etter kveld og fått undervisning av Jesus slik de første apostlene hadde fått. Man har ikke autoritet ved å kalle seg apostel Hansen eller pastor Jensen, autoriteten ligger i NT.

Å late som at pastor Jensen i dag har samme autoritet som apostelen Peter, må i tilfelle bety at pastor Jensen kan avgjøre lærespørsmål ved temaer som ikke er nevnt i NT.

Når det er sagt, så mener jeg at ulike personer også i dag har ulike gaver, noen har gaven til å forkynne, andre har gaven til å undervise. Vi bør gi rom og støtte til ulike gaver. Vi bør besøke hverandre, ha noen mellomsamlinger og storsamlinger, osv. Men prester, pastorer og lærere har vist at de ikke utgjør en teologisk garanti, beviset er rett og slett at de er uenige.

Gå til kommentaren

Grenseverdi

Publisert over 10 år siden

Knut, ordet ikke-hierarki kan brukes som et samleord for mye som nevnes i NT:

- ikke bruke makt

- ikke gjøre noe av tvang

- det allmenne prestedømme

- ulike oppdrag til hele menigheten

- tjene

- søsken

- likestilling

- ikke gjøre forskjell på folk

- ingen med religiøse monopoler til å døpe eller dele nattverd

- undervise hverandre, rettlede hverandre, osv

Disse verdiene må gjelde alltid blant kristne. Men det er selvsagt steder der de er vanskeligere å leve ut. På en konsert med kristenrock er det vanskelig å undervise hverandre, for man hører jo ikke hva man sier. Det betyr ikke at kristenrock er galt. Men det betyr at vi bør ikke legge tyngdepunktet der når vi samles. Sånn mener jeg det også er med storsamlinger og småsamlinger. Det er vanskeligere å leve ut verdiene når det er storsamling. Derfor bør man legge tyngdepunktet i små. Men man må tilstrebe å fremelske de samme verdiene også når man har storsamling.

Siden hver person i verden er unik, vil også hver småsamling være unik, derfor finnes det ikke et bestemt størrelsestall der alt ryker. Sånn er det også med aktiviteter man er med på. Er man med på veldig mange kristne aktiviteter, har man dårligere tid til enkeltmennesker, altså dårligere tid til kjærlighet. Men det er ikke lett si hvor grensen går. Det er snakk om å sette opp noen idealer og så forsøke å følge dem.

For øvrig mener jeg at selv om man går inn for ikke-hierarki, så kan man ha prosjektledere og slikt. Det er snakk om forholde seg slik venner pleier å forholde seg til hverandre.

Når det gjelder å dele en gruppe som har vokst, tror jeg det er lettere å dele når man fra første stund har tenkt ikke-hierarki og har brukt flere hjem og flere verter, og der alle har fått delta i samtalene. Da har man flere løsninger å velge mellom.

Når det gjelder å få hjelp i en krise, så kan jeg bare gjenta de jeg skrev over, nemlig at alle slags menigheter må hente støtte fra det nettverket en kjenner, både internt og eksternt.

Gå til kommentaren

Forkynne handler om nyheter

Publisert over 10 år siden

Hei igjen, Per. Argumenter mot husmenigheter må også testes mot tradisjonelle menigheter. Hva skjer når de tretten teologi-kverulantene og de femten ADHD-hyperne møter opp til en tradisjonell gudstjeneste? Normalen er vel at det kommer noen ordensvakter og geileder dem ut? Sånn, vekk med dem.

Noen av kverulantene har faktisk også rett. Hadde de sluppet til i samlingen, ville Pinsebevegelsen ikke ha undertrykt kvinner i hundre år. Teologien er ikke riktig bare fordi man står på en prekestol og har talegavene i orden. 

Så gjentar jeg til det kjedsommelige at selvstendige husmenigheter ikke betyr et nei til storsamlinger. Men hvis man først prioriterer enkeltmennesker og det allmenne prestedømme, så fører gjerne det til at storsamlinger blir en slags sjelden bonus og noe man ikke er innom hver uke.

Du nevner forkynnelse, og du kobler det til kristne samlinger, og du kobler det videre med at Gud har satt noen til spesielle tjenester. Men er denne koblingsrekken riktig ut fra NT?

Hvem forkynner i NT? Jeg mener oppdraget går til hele menigheten, det fører jeg argumenter for i boken. Hvem forkynnes det til i NT? Ordet forkynne kobles i NT som regel til ordet evangelium som betyr nyheter. Man forkynner altså ikke for kristne, for de har fått nyheten om Jesus allerede. 

Heller ikke forkynnelse er nevnt i teksten til Paulus jeg viste over. Så hvor i NT henter du støtte til å si at forkynnelse skal foregå i kristne samlinger? Og hvor er koblingen mellom ”Gud har satt” og forkynnelse? ”Gud har satt”-tjenestene er apostler, profeter og lærere (1. Kor 12:28). Du må i tilfelle mene at hverken evangelister eller pastorer skal forkynne, siden du støtter deg til ”Gud har satt”-teksten. 

Så kan man mene at NT ikke gir en detaljert oppskrift på hvor og hvordan ting skal foregå. Og det er jeg i stor grad enig i. Det er oppfordringene i NT som setter føringer for oss i dag.

Gå til kommentaren

Ikke Hamar

Publisert over 10 år siden

Hei igjen Fredrik. Nei, det var ikke en pater på Hamar jeg leste om, men en ung prest som var godt i gang med et tjeneste blant ungdommer i en katolsk menighet i utlandet. Han likte tjenesten, og flokken med ungdommer vokste. Presten skrev en bloggartikkel der han sa at han var lei seg for at biskopen hadde bestemt forflytning til en annen menighet der presten skulle ha ansvar for noe helt annet. Samtalen med biskopen hadde først begynt som om de var på samme nivå, men da presten ikke hørte på biskopens argumenter om bytte menighet, la biskopen makt bak sitt krav.

Gå til kommentaren

Må ha kontakt med andre

Publisert over 10 år siden

Hei, Knut. Man kan ikke trekke visdomstenner i husmenigheter. Men heller ikke tradisjonelle frimenigheter på 300 medlemmer og et kirkehus har en profesjonell stab med psykologer, økonomer, tannleger og samlivsrådgivere. De tradisjonelle frimenighetene har lagt tyngdepunktet i musikk, drama, prekener og aktiviteter.

Samme hva slags menighet eller venneflokk man snakker om, er noen nødt til å ta initiativer, og man er nødt til å støtte seg til enkeltpersoner, organisasjoner, etater, menigheter og bedrifter utenfor den gruppen man ferdes mest i.

Jeg tror ikke vekst kun skal skje ved at en husmenighet vokser. Hva er det vi har evangelister og misjonærer til? Kan ikke de reise rundt og snakke med folk? Men selvsagt kan også vekst skje ved at de i husmenigheten snakker med folk som de treffer. Jeg tror det er større sjanse for at nettopp dette skjer hvis man har ikke-hierarkiske samlinger. For når man deltar selv med kommentarer, spørsmål og innlegg, da blir man selv etter hvert eier av teologi og verdier, og det er lettere å snakke med folk om nettopp teologi og verdier. Slik blir alle prester. Men samtidig er det forskjell på våre gaver, som sagt er evangelister mer utadvendte.

Når en husmenighet blir for stor til de jevnlige samlingene, da synes jeg man bør reorganisere seg i tre mindre grupper. Man kan alltids også møtes i større fellessamlinger, men det bør være færre av dem, etter min mening. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere