Trond Bakkevig

Alder:
  RSS

Om Trond

Prost i Vestre Aker prosti i Oslo

Følgere

Veksling er nødvendig

Publisert nesten 2 år siden

Dagens teologiske diskusjoner mellom katolikker og lutheranere kan ikke avgjøres av 1500-tallets formuleringer.

Lutheranere mener at i ­mennesket bor det ­intet godt. Omtrent slik ­uttrykte en katolsk andaktskribent seg i Vårt Land tidligere i ­sommer, og ­kontrasterte det ­katolske ­menneskesyn. Jeg leste og tenkte at, jo, Luther eller ­Melanchton kan ha sagt eller skrevet noe som kunne tolkes på denne måten. I Luther­sitater kan man finne belegg for det meste. Men, det er jo ikke dette vår kirke lærer – selv om vi kaller oss lutherske.

Ivrige deltagere. 

I Vårt Land har det også vært en diskusjon om forståelsen av bilder (og derved kunst) i den lutherske kirke. Bernt T. Oftestad og noen lutherske teologer har vært ivrige deltagere. Igjen får vi fra katolsk (?) hold høre påstander om hva vi lutheranere mener, har ment eller bør mene fordi vi er lutheranere. Fra lærde lutherske teologer har Oftestad fått svar om hva Luther og andre lutheranere mente på reformasjonstiden og litt senere.

Noen dager etterpå var jeg i Sankt Pierre-katedralen i ­Geneve og så hvordan Calvin hadde ­rensket ut alle bildene. Det ­eneste som sto igjen var de brune ­benkene – og noen små uthugde steinfigurer på toppen av søylene. Dem var det vanskeligere å få vekk. Da kunne taket falle. Men, jeg tenkte at det må vel være en grunn til at norske kirker ikke endte som billed- eller kunstløse.

Jeg ble vaksinert mot Luther i studietiden. På Menighetsfakultetet fantes det to-tre versjoner av Luther, og på Teologisk ­fakultet fantes en annen. Jeg kom snart til at ingen teologisk diskusjon ­avgjøres med Luther-sitater eller Luther-tolkninger.

Lytter og lærer. 

Derfor ­avgjøres heller ikke dagens teologiske ­diskusjoner ­mellom katolikker og lutheranere av femtenhundre­tallets formuleringer om ­hver­andre. I stedet for å ­fortelle hverandre hva den lutherske ­eller den katolske lære egentlig er, blir det først en god samtale når vi ­for­teller hva vi selv lærer og tror – og lytter til og lærer av den andre.

Vi hatt fem hundre år med teologiske debatter etter reformasjonstiden. Det har ført til at Den katolske kirke har lært noe av samtalene med lutheranerne, mens vi lutheranere har lært mye av den katolske kirke, både når det gjelder teologi og praksis. Vi er slett ikke overbevist om betydningen av det kirkelige hierarki og jomfru Maria. Gjennom de ortodokse kirker har kirke­fedrenes teologi og spiritualitet fått ny ­aktualitet.

Vi har også lært at det å korse seg kan være en god og kristelig handling. Vi har hentet inn lys­glober og tenner lys for ­levende og døde. For tredve år siden fantes knapt slike skikker i Den ­norske kirke. I mange kirker finnes ­ikoner. De vises ære.

Lokale uttrykk

Bildene – og annen kunst – kan gjenspeile en guddommelig virkelighet. «Alle må skjønne at Bachs (han var lutheraner) musikk er lovprisning av Gud», sa en av mine ­gamle, lutherske ­lærere. Jeg er ikke sikker på at hans ord treffer like godt på ­Ny-Guinea som i Norge. Kunst og bilder har ulike, lokale uttrykk, men tanken om at kunst kan gjenspeile det guddommelige er en universell tanke – selv om noen reformatorer og billedstormere skulle ha sagt noe annet.

Guds skapelse av mennesket og alt annet, er såre god, slik det står i skapelsesberetningen. Når kunst gjenspeiler den guddommelige virkelighet, er det fordi den er skapt av mennesker som er skapt i Guds bilde.

Gjennom samtaler og besøk hos hverandre kan vi gjenkjenne noe vi selv har glemt, og vi kan oppdage andre måter å uttrykke den kristne tro i ord og praksis. Det kan vi glede oss over og ofte ­inkludere i vårt eget.

Aldri helt fast. 

Kirkens fundamenter ligger fast. De handler om at Kristus var iblant oss, om hans død og oppstandelse. Men kirkelig lære og praksis ligger aldri helt fast. Den må nytolkes fordi vi til andre tider møter spørsmål hvor gamle svar ikke lenger ­duger. Den svenske teologen Gustaf Wingren skrev en bok med tittelen ­Växling och kontinuitet. Veksling er nødvendig nettopp for å kunne ­holde fast ved det kontinuerlige, det grunnleggende i kirkens tro.

Kirke- og teologihistorien er en fortelling om samspillet mellom veksling og kontinuitet. Hverken den lutherske eller den katolske kirke er den samme i dag som på femtenhundretallet. Og: kirke- og teologihistorien eies ikke av et kirkesamfunn med enerett på å tolke den. Hver søndag bekjenner alle kirker troen på en hellig og alminnelig (eller katolsk) kirke. Den har bestått fra disiplenes tid til våre dager. Kirken eies ikke av én kirkeorganisasjon. Den eies av alle kristne.

Trykket i Vårt Land 7. september 2018,

Gå til innlegget

Ord er mektige våpen

Publisert rundt 3 år siden

Det finnes fiendebilder i alle religioner. Da gjelder det å være bevisst sin egen språkbruk.

(Teksten ble første gang publisert i Agenda Magasin.)

Oppstandelsens øyeblikk vil ikke komme før dere bekjemper
jødene. Jøden vil gjemme seg bak steiner eller trær. Så skal steinene eller trærne rope: «Å, muslim, Allahs tjener, det er en jøde bak meg, kom og drep ham.»

Stormuftien av Jerusalem
siterte en Hadith. Det førte til sterke reaksjoner, fra israelske politikere og religiøse ledere, og fra internasjonale politikere og vår egen utenriksminister. De oppfattet dette som oppfordring til terror.

From og vennligsinnet. Det var terroraksjonene i London og Manchester som fikk meg til å huske denne episoden. Jeg ble involvert i saken på grunn av mitt arbeid med jødiske, kristne og muslimske ledere i Jerusalem, og kjenner Stormuftien som en from og vennligsinnet mann. «Verset handler om endetiden,» sa en annen muslimsk teolog da jeg ba om råd, «men vi er ikke i de siste tider.»

Stormuftien skjønte etter hvert at han hadde forårsaket mye oppstyr, mente seg misforstått, og sa at «han ønsker ikke å drepe noen, heller ikke jøder.» Han kunne ha lagt til det Koranen sier om hvis du dreper et menneske, dreper du hele menneskeheten. Da hadde han fått frem at en
religiøs tradisjon stort sett ikke er entydig.

Søker begrunnelse. I Koranen, Hadithene, Bibelen, og de fleste hellige skrifter, finnes fiende­bilder. De fineste og frommeste deler av hellige skrifter er ofte fulgt av ønsker om drap og ødeleggelse av fiender. Slike ønsker kan letes opp og brukes nærmest i en hvilken som helst konflikt. Terrorister gjør det. Derfor er det en sammenheng mellom religion og terror, slik det ofte også er sammenheng mellom terror og en ikke-religiøs ideologi.

Akkurat nå er Vesten og Midtøsten mest utsatt for islamistisk terror, eller terror som søker sin begrunnelse i islam. Kristne, shia-muslimer og muslimer som ikke deler islamistenes religionsforståelse, er vantro som kan drepes. Islamistene søker støtte i Koranen og muslimsk tradisjon for å handle som de gjør. Der finner de begrunnelser for å identifisere og ta livet av vantro fiender.

Tolket religion. Mange sier dette er misbruk av religion, og i dette tilfelle av islam. Men, det er ikke så enkelt. Religion er alltid tolket religion. Det gjelder også for muslimer, jøder eller
kristne som mener at Koranen eller Bibelen er ufeilbarlig og diktert av Gud selv. Religiøse terrorister tolker sine hellige skrifter ut fra motsetningen mellom tro og vantro, mellom gudløse og gudstroende, eller mellom onde og gode.

«Jeg tror ikke at Mosebøkene ble skrevet av Moses,» sa jeg ved en annen anledning, og ble svært overrasket da en anerkjent muslimsk teolog ble sint – på meg. Han mente jeg undergravet tilliten til Bibelen. Jeg svarte at jeg vanskelig kan tenke meg at
Moses skrev om sin egen død.

Jeg tok det for gitt at den muslimske teologen hadde lært det samme som meg, at også hellige skrifter må leses med et blikk for de historiske omstendigheter som fantes da de ble skrevet.

Stormuftien brukte i stedet et vers fra den hellige tradisjon i en situasjon hvor det kunne forstås som et utsagn om forholdet mellom muslimske palestinere og israelske jøder. Jeg vet ikke om han ønsket det slik. Men jeg vet at han feilberegnet virkningen av sitatet. Jeg har sett både jødiske og kristne ledere som bruker
sitater fra sin egen, hellige skrift på samme måte.

Godt synlige. I Abrahams­moskéen i Hebron er kulehullene godt synlige etter at legen
Baruch Goldstein i 1994 tok med seg maskingeværet sitt inn i moskeen og drepte 29 bedende muslimer. Yigal Amir drepte statsminister Rabin. Både Goldstein og Amir var dypt religiøse.

Det er aldri lett å avgjøre om terrorister bruker religion eller hellige skrifter for å legitimere handlinger de uansett ville
utført, eller om de først leser skriftene og siden tenker at terror er den logiske konsekvens. Kom høna eller egget først? Både islamistisk og annen terror kan skyldes islam, eller en annen ideologi. Det kan handle om psykisk forvirrede personer, fattigdom, en vanskelig oppvekst, eller utenforskap. Men det kan også skyldes et helt bevisst valg med religiøs eller annen begrunnelse.

Endimensjonale forklaringer på terror er farlige. Terrorister er forskjellige, og alle mennesker er mer komplekse enn vi ofte liker å tro.

Likevel, vi vet at noen bruker religion som begrunnelse for terror. I tillegg til andre terrorforebyggende tiltak, må potensielle terrorister også møtes med religiøse argumenter. Jeg tror ikke Stormuftien mente å begrunne vold og terror, men han valgte en språkbruk som andre bruker til å begrunne vold og terror. Det er språkbruk og tenkemåte som finnes i hellige skrifter i mange religioner. Nettopp derfor har
religiøse ledere ansvar for å
undervise troende i kritisk omgang med Koranen, Bibelen, og andre hellige skrifter.

Terrorforebyggende. Religionssamtaler er hjelp til å se seg selv og sin religion utenfra, hjelp til kritisk omgang med egne
religiøse skrifter, samtidig som de kan bidra til å mobilisere elementer i egen tro som fremmer fred og respekt for andres tro og livssyn. Myndighetene bør på sin side anerkjenne at religionsdialog kan være et terrorforebyggende tiltak. De må lære at de har et samfunnsoppdrag – ikke bare et oppdrag innen sitt eget trossamfunn.

Økt bevæpning av politiet, økt sikkerhet, og økt overvåkning – alt slikt er nødvendig for å forhindre terror, men det er ikke tiltak som forebygger terror. Et samfunn preget av tillit, frihet, likhet, åpenhet og gode muligheter til utdannelse og arbeid, er det viktigste terrorforebyggende tiltak. Religiøse ledere og medlemmer i alle tros- og livssynssamfunn har ansvar for å fremme slike verdier og på den måten bidra til å bygge et godt samfunn.

(Teksten ble første gang publisert i Agenda Magasin.)

Trond Bakkevig, sokneprest og prost 
i Vestre Aker kirke

Gå til innlegget

Det Martin Enstad går utenom

Publisert over 3 år siden

Presten er leder – som prest – av gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er det viktigste menigheten gjør. Det er det viktigste presten gjør. Det er på grunn av disse handlinger vi er kirke.

Innlegget fra Martin Enstad, Presteforeningens leder, (Vårt Land 7. desember) er først og fremst karakterisert av de spørsmål han går utenom.

Jeg har både i mitt forrige innlegg (Vårt Land 5. desember) og i tidligere diskusjoner med ­Enstad bedt han reflektere teologisk over hva en prest er, hva ordinasjonen betyr i forhold til arbeidstid og forpliktelser, og nå sist i forhold til lederskap i kirken.

• Les Martin Enstads svar til to kirkeverger: Presten – den naturlige leder

Men Enstad går utenom. Kan vi da konstatere at Den norske kirkes presteforening ikke er i­nteressert i teologisk refleksjon over presten og hans eller hennes tjeneste?

Profesjonskamp. Hvis ikke Presteforeningen er interessert i ordinasjon og pastoralteologi, kan Den norske kirke nøkternt konstatere at Presteforeningens innspill er rene fagforeningsinnspill. Enstads ønske om at sokne­presten skal være daglig leder i menigheten bør ikke leses som annet enn ledd i en profesjonskamp – selv om jeg ser Enstad benekter det.

Enstad ber oss se til Sverige fordi soknepresten der er både daglig leder og medlem av ­menighetsrådet. Men ønsker vi det slik? Og er det mulig å gjøre det slik?

Enstad svarer ikke på mitt spørsmål om Forvaltnings­loven. Den gjelder i kirken – og det er intet som tyder på at Kirke­møtet vil ønske å ta den ut av Den norske kirkes regelverk. Mener ­Enstad – eller Den norske kirke – det er ønskelig at samme person både er ­ansvarlig saksforbereder og sitter i det ­organ som gjør vedtak i de samme ­saker? Kirke­rådets ­direktør sitter hverken i Kirkemøtet ­eller i Kirkerådet. ­Direktøren har gjort sine saker på forhånd. I andre sammenhenger­ ville vi kalt personen inhabil hvis vedkom­mende billed­lig talt sitter på begge sider av bordet. Jeg leser gjerne ­Enstads argument om at det motsatte er tilfelle. Jeg leser gjerne noen ­refleksjoner over hvordan Enstad tenker at ­andre i menighetens stab vil oppfatte dette.

Underlagt. En person som er saksforbereder og daglig leder for menighetsrådet, er også underlagt menighetsrådet. Konsekvensen av Enstads syn er at prester er underlagt menighetsrådet. Da har ikke presten lenger sin uavhengighet og frihet i forhold til menigheten og menig­hetsrådet. Hovedanliggendet i tanken bak tanken om samspillet mellom embete og råd, er at prestens forpliktelse ligger i ­ordinasjonsløftet – ikke i vedtak i menighetsrådet.

Enstad skriver at den faglig­e og ideologiske (hva er det?) ­ledelse trenger god administrativ kompetanse ved sin side. Men denne kompetansen vil i et slikt tilfelle ikke være den ansvarlige ledelse. Den daglige leder har ansvar overfor styrende organer og rettslig ansvar.

Går utenom. Enstad går utenom spørsmål som handler om arbeidstid. En daglig leder er ­ansvarlig for arbeidsplaner, tidsbruk, ferieplaner, vikarinnkallelser, regnskap, utleievirksomhet, vedlikehold og mye annet. Til tross for «god administrativ kompetanse ved sin side», er daglig leder likevel ansvarlig. Det krever tid.

Enstad har, i beste sendetid, truet med at manglende bevilgninger til Den norske kirke­ kan føre til at pårørende må vente, lenge, med å få begravet sin kjære.­ Selv om sokneprester skulle få lederlønn, er arbeidstiden fremdeles 35,5 timer.

Vi har ennå til gode å høre hvordan Enstad vil ordne det slik at sokneprestenes daglige ledelse­
ikke skal stjele tid fra det prestene er ordinert til å gjøre – og lede. Enstad forflytter prestens ledelse til det andre kan gjøre. Vi bør konsentrere oss om det vi er utsendt av kirken til å gjøre.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 13.12.2016

Gå til innlegget

Presten er en leder

Publisert over 3 år siden

Hvis store deler av normalarbeidstiden skal brukes til administrasjon og ledelse av alle kirkelige ansatte, vil Den norske kirke få færre timer og dager til prestearbeid.

Kirkemøtet har for lenge siden vedtatt at alle kirkelig ansatte skal ha en arbeidsgiver, men nøler med å trekke de praktiske konsekvenser av et gammelt vedtak. En grunn er diskusjonen om hvem som skal være daglig leder i menigheten og andre steder i den kirkelige organisasjon­. Det er svært uheldig hvis dette skal utarte til en profesjonskamp, slik diskusjonen mellom Presteforeningens leder, Martin Enstad, og to kirkeverger­ tyder på.

Fra Presteforeningens leder savner jeg en refleksjon over både teologi og jus. Vår kirkes bekjennelse og ordinasjonsritual sier at presteembetet er der «for at vi skal komme til (denne­) tro». Ordinasjonsløftene handler om det vi som prester skal gjøre for å styrke­ menighetens­ tro på og liv i Kristus, og hva vi skal gjøre for å utruste­ oss til denne tjeneste. Det står ingenting som tilsier at presten skal ha ansvar­ for administrasjon­, økonomi eller personalledelse­. Det betyr ikke at det er utelukket at presten kan ha det, men det hører ikke til den pastorale identitet.

Samspill. Vår kirkes ordning er tilrettelagt et finjustert samspill mellom det som kalles «embete og råd». Om dette finnes mange gode utredninger. En av konsekvensene av disse utredningene, er at soknepresten er medlem av menighetsrådet og biskopen er medlem av bispedømmerådet. Biskopen har deler av arbeidsgiveransvaret for prestene. I praksis har prostene den største delen av det daglige ansvar. Sokneprestene leder prestetjenesten i soknet. Han eller hun disponerer også bruk av kirken til kirkelige handlinger og leder alt gudstjenesteliv. Andre kirkelige­ ansatte skal legge til rette for at dette kan skje.

En daglig leder i menigheten forbereder og utreder saker for menighetsrådet. Hvis soknepresten både skal være daglig leder i menigheten, og medlem av menighetsrådet, vil det innebære at han eller hun både er saksforbereder og er med og fatter vedtak. Forvaltningsloven setter foreløpig en stopper for en slik mulighet.

Maktbalanse. Like viktig er at en slik rolleblanding rokker ved makt-
balanse­ og reiser habilitetsspørsmål. Hvis soknepresten­ skal være daglig leder for menighetens og menighetsrådets virksomhet, ser jeg ingen annen utvei enn at soknepresten ikke lenger er ordinært medlem av menighets-
rådet. Ønsker Presteforeningen at det skal være slik? Da er presten blitt en blant flere av menighetens funksjonærer.

Et annet, og for meg som prost, større dilemma handler om bruk av sokneprestens tid. Vi har nå fått et arbeidstidsreglement som regulerer presters arbeidstid. Det er selvsagt riktig at prester skal ha normalarbeidstid. Men, hvis store deler av normalarbeidstiden skal brukes til administrasjon, økonomiforvaltning og ledelse av alle kirkelige ansatte, vil det uvegerlig føre til at Den norske kirke har færre timer og dager som kan brukes til preste-
arbeid.

Ingen løsning. Det er ingen løsning at mange hundre sokneprester går over på det som nå kalles lederlønn. De skal fremdeles ha normalarbeidstid. Vi har knapt med presteressurser, mye kan tyde på at det blir enda knappere. Da ønsker jeg ikke at det vi har skal brukes på noe andre heller kan gjøre. Presten er uansett en leder i vår kirke. Han eller hun leder det viktigste vi gjør: Guds-tjenester og andre kirkelige handlinger.

FØRST Publisert i Vårt Land 5.12.2016

Gå til innlegget

Kirken – ikke en aktivist-organisasjon

Publisert over 4 år siden

Vi trenger en tydelig kirke. Det er god grunn til å drøfte hvordan kirken profilerer seg på den offentlige arena. Den skal ikke fremtre som ­meningsmaker på linje med andre politiske meningsmakere.

Per Voksø, en viktig leder i etterkrigstidens Kirke-Norge, lærte meg at «Det er ingen nyhet at kirken tror på Gud».

Voksø var en dreven avismann med mye innsikt i det som gjør kirken synlig i media. Det skjer stort sett når den engasjerer seg i aktuelle saker – gjerne politiske.
Det er mange dilemmaer knyttet til et slikt engasjement. Det viktigste er at kirken ikke er et meningsfellesskap, men et felles­skap blitt til ved dåpen, næret av nattverden og forkynnelsen av Guds ord.

Kristus har samlet kirken, ikke som et meningsfellesskap om politiske eller andre aktuelle spørsmål. Men – dåp, nattverd og god evangelieforkynnelse skaper stort sett ingen nyhetsoppslag. Det bringer ingen biskoper til Dagsnytt Atten.

Ut av skapet. To artikler tematiserer disse dilemmaene:

Vårt Lands Olav Egil Aune ønsker at kirken i Norge skal komme ut av skapet og gjøre tingene klarere for oss! (Vårt Land 2. januar). Han skriver at det er en forventning at «jo mer bleket kirkens budskap er, desto mer relevant er kirken». Han lengter etter en tydelig kirke, som vedstår seg sin opprinnelse og sitt budskap.

Kaj Skagen er inne på det samme når han (Dag og Tid 8. januar) skriver om kirken at «den generelle omsorga for ein natur under press og menneske i naud (vert) stadig omsett til meir spesifikke og dermed óg meir partipolitiske synsmåtar.»

Etter å ha referert hva som finnes­ på Den norske kirkes nett­sider, skriver Skagen at «Artiklar om den mystiske eininga ­mellom Kristus og menneskesjela, ­eller kva for djupare meining og konsekvens som kan liggja i den uhøyrde hendinga der Gud vart menneske, eller kva oppstoda og overvinninga av døden eigenlig kan innebera, er heilt fråverande, nesten som om kyrkja skulle skamma seg over si eiga tru.»

La seg utfordre. Jeg vet at det står mer på kirkens nettsider. Jeg vet også at kirken vedstår seg sin opprinnelse og tro! Jeg er prest og prost og vet at i norske ­menigheter fortelles det om Jesu fødsel, om kors og grav. Der får mennesker feire glede, og de får godt følge i sorgen. Hver eneste uke samles barn og ungdommer til sang og fellesskap.

Men, i stedet for å korrigere Aune og Skagen, synes jeg det er viktigere å la seg utfordre. Jeg tror de peker på noe vesentlig. Pressemeldinger fra Kirkerådet handler stort sett om noe kirken mener om aktuelle saker, eller om noe kirken gjør. Det siste er greit nok.

God grunn. Derimot tror jeg det er god grunn til å drøfte hvordan kirken profilerer seg på den offentlige arena. Hvis kirkens offentlige engasjement forbindes med oljeboring i Lofoten, antall kvoteflyktninger til Norge, eller klimakutt i Nasjonal transportplan (sammen med 50 andre ­organisasjoner), bør vi spørre om det er dette vi ønsker.

Jeg har selv vært av dem som i sin tid ønsket et bredere sosial­etisk engasjement, ikke bare av kristne enkeltpersoner, men av kirken som helhet.

På 1960-tallet syntes jeg det kirkelige engasjement var altfor snevert knyttet til samlivs- og livstilspørsmål. Vi ba om og fikk et bredere engasjement. Det var riktig og godt. Det har fornyet menighetsliv. Det har ­beriket vår liturgi. Det har bidratt til at kristnes politiske engasjement har spredd seg over større ­deler av den politiske farveskala. Ikke minst har det beriket Bibel­lesningen med nye innfallsvinkler og nye spørsmål. Og – det har ført til at kirken har kommet inn på den offentlige arena på andre felter enn det som tidligere var tilfelle.

Apartheid og klima. Jeg tror ikke at vi har mistet noe på veien, men jeg tror heller ikke vi har vært tilstrekkelig bevisste på at kirkens identitet og kirkens troverdighet forutsetter at vi tydeliggjør forbindelsen mellom troens kilder og vårt engasjement.

Det var ikke vanskelig å være en tydelig bidragsyter i kampen mot apartheidstyret i Sør-Afrika.­ Det handlet om kamp mot et menneskesyn som graderte menneskeverdet.

Det er heller ikke vanskelig å begrunne hvorfor kirken skal mane til engasjement for klima og natur. Men det er ikke like lett å lage forbindelse til et politisk sluttstandpunkt hvor ulike hensyn må veies mot hverandre.

Det er heller ikke vanskelig å begrunne hvorfor flyktninger skal tas imot med respekt og verdighet uansett tro og etnisk opprinnelse, eller hvorfor penger ikke skal tas fra fattige for å brukes blant oss rike. Men det vokser ikke uten videre et innvandrings- eller flyktningepolitisk standpunkt ut av dette.

Det går heller ikke en strak linje fra kristen gudstro til en uttalelse sammen med 50 andre organisasjoner om Nasjonal transportplan. Det siste handler også om hva kirken gjør med seg selv når den innrullerer seg som en av 50 aktivistorganisasjoner.

Kristen kunnskap. Men, skal vi ha en tydelig kirkelig identitet og troverdighet i et stadig mer multireligiøst samfunn, bør vi også ta noen andre grep:

Vi må revitalisere sansen for kristen kunnskap. Trosopplæring for barn er bra, men voksne, også faste kirkegjengere, trenger å fordype sin kunnskap om kristen tro. Prester og predikanter må også bruke prekener og annen forkynnelse til å formidle kunnskap.

Vi må være mer aktive i forsvaret av kristen tro. Kristen tro blir utfordret både av dem som bruker vitenskap mot religiøs tro og av annen religion. Vi må sortere hva som er angrep og hva vi bør ta som lærestykker. Lær av mennesker som Bjørn Are Davidsen!­

Vi må være oss bevisst at hele kirkens historie er vår kirkes historie. Vi trenger ikke bytte kirke­tilhørighet for å øse av skatter fra den ortodokse kirke, den katolske kirke, den anglikanske kirke og de kirker som kaller seg protestantiske.

Samarbeid. Vi må søke samarbeid med andre kirkesamfunn, særlig barnedøpende kirker, for å fordype kristen tro og lage en strategi for kristen virksomhet i Norge.

Kirken må vise mennesker forbindelsen mellom nye nyheter og de gamle fortellingene. I det lange løp svekkes kirkens troverdighet når den i sitt offentlige engasjement ikke refererer til Gud og kildene i kristen tro. Kirken kan ikke og skal ikke fremtre som en meningsmaker på linje med alle andre, politiske meningsmakerne.

Guds nåde. Kirkens viktigste oppgave er å dele ut Guds nåde. Alt annet er underordnet. Det må være gjennomgangstonen også i kirkens offentlige engasjement. Nåden deles ut slik at alle kan høre de store fortellingene om Jesu virke på jorden, om korsfestelse og oppstandelse, om Guds skapelse av jorden, om Guds historie med sitt folk, og om Helligåndens virke gjennom kirken – og slik at alle kan forstå at nettopp disse har betydning for hvordan vi lever våre liv som enkeltmennesker og samfunn.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 14.1.2016

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
26 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2000 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
14 dager siden / 1110 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 623 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 589 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 579 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
4 dager siden / 386 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere