Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Tredje dagen

Publisert rundt 11 år siden

Eg starta bloggen min med desse 6000 åra som no snart er slutt.

Etter 6000 år kjem 1000-årsriket då Jesus skal styra frå det bokstavlege Jerusalem i Israel.


Me er snart ferdige med den siste 2000-årsperioden  eller dei siste 2 dagane slik bibelen beskriv det.

"Kom, lat oss venda om til Herren!
For han som reiv sund, vil lækja oss;
han som slo, vil binda om våre sår.
2 Han vekkjer oss til liv etter to dagar,
den tredje dagen reiser han oss opp,
så vi kan leva for hans åsyn.
3 Lat oss læra å kjenna Herren,
ja, jaga etter å kjenna han!
Han kjem like visst
som ljoset om morgonen.
Han kjem til oss som regnet,
lik vårregn som væter jorda." Hosea 6

Eg synes videoane til Richard Perry er veldig opplysande om det som no skjer i verda.

USA har nedgjelda slik at dei aldri har sjanse til å koma seg ut av det.

Dette er og temaet i Hosea om endetidas Babylon – ”Babylon den store”

Kreditorane har vakna.

The Wait is Over - The Time has Come
http://www.youtube.com/watch?v=SdZMN8EfpGY

Det er snart gått 2 dagar eller 2000 år sidan Jesus las frå jubileumsprofetien i Esaias 61.

Som teksten i Hosea seier skal  Gud etter 2 dagar vekkja oss til liv. Når den tredje dagen kjem skal me leva for hans åsyn. Det er fantastiske ting i vente.

I kyrkja gjentek me truvedkjenninga der det står :”skal koma att for å døma levande og døde”.

Dei jødiske høgtidene som forklarar kortid frelsesplanen skal fullførast bør studerast av alle kristne.

(sjå tidlegare innlegg-Guds høgtider)

Dei tre siste festane står no for tur.

Frigjevingsåret eller jubelåret ligg fast.

Gå til innlegget

Synd

Publisert rundt 11 år siden

”Som det var i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem. 38 I tida før storflaumen åt og drakk dei, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka, 39 og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle. Slik skal det òg vera når Menneskesonen kjem. ” Matteus 24

Jasers bok er ikkje med i bibelen,men den fortel om kva tilstandar det var før syndefloda då Noa levde.

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/6.htm

”Og som det var i Noahs dagar, slik skal det vera i Menneskesonens dagar. 27 Dei åt og drakk, dei gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka. Så kom storflaumen og gjorde ende på dei alle. 28 Eller som det var i Lots dagar: Dei åt og drakk, dei kjøpte og selde, planta og bygde. 29 Men den dagen Lot gjekk ut av Sodoma, regna det eld og svovel frå himmelen og gjorde ende på dei alle. 30 På same vis skal det vera den dagen Menneskesonen openberrar seg.”

Om Sodoma og Gomorra er det og skrive.

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/18.htm

Apostelen  Peter skriv i sitt andre brev kpt 2 :

”For Gud sparte ikkje englar som hadde synda, men støytte dei ned i avgrunnen, der dei blir haldne i varetekt med lenkjer i mørkret heilt til dommen.  5 Heller ikkje sparte han den gamle verda. Det var berre Noah, som forkynte rettferd, og sju andre han berga då han lét storflaumen koma over ei verd av ugudelege.  6 Byane Sodoma og Gomorra la han i oske og dømde dei til undergang; han gjorde dei til ei åtvaring for dei som seinare ville leva eit ugudeleg liv.  7 Men han berga den rettferdige Lot, som leid når han såg kor skamlaust dei lovlause levde.  8 Ja, denne rettferdige mannen, som budde midt imellom dei, pintest dag ut og dag inn i si rettferdige sjel når han såg og høyrde alle deira lovlause gjerningar.”

Det er ikkje vanskeleg å sjå at det har skjedd eit stort fråfall frå Guds ord i dei kristne kretsane.

Kor mange snakkar lenger om syndefloda og Sodoma og Gomorra som bilete og eksempel  på en tid me lever i ?

På få år har me sett korleis  homofili er prøvd reinvaska og rettferdiggjort. No kan det  snart verta  fleirtal på kyrkjemøtet for å la prestar praktisera homofili utan konsekvensar og la homofile vigsla seg i kyrkja. Kyrkja vert pressa frå skanse til skanse.

I kjærleikens namn skal synda få lov å praktiserast.

Eg siterer frå ein profeti som sikkert er kjend.

http://www.egil.bjellaas.com/test/en%20profeti.htm

”En gammel dame fra Valdres på 90 år fikk en profeti (et syn) fra Gud i 1968.

Emmanuel Minos holdt møter der hun bodde. Han traff henne og fikk høre hva hun hadde opplevd. Han skrev det ned, men syntes det hørtes så uforstående ut at han la det i en skuff. Men nå, etter nesten 30 år, så han på det, og da forsto han at han måtte dele det med andre.

Dette er skrevet av fra en kassett som var tatt opp fra et møte på Sunnmøre i 1995. Damen fra Valdres var en våken og sannferdig kristen som hadde et godt skussmål av alle som kjente henne:

”Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker.”

1.Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, - og ifra helt uventet hold.

2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

LYKKEKRISTENDOM

Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.

3. Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre.

Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen.

(Dette var i 1968, og jeg protesterte med at vi hadde paragrafer som forbyr den slags, Emmanuel Minos).

Da sa den gamle damen: Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før, kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.

4. Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. (Jeg protesterte på det med innvandring. Jeg forstod det ikke da. Emmanuel Minos)

Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa: Jeg får ikke se det, men du får se det. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe.

Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter:
Amerika, Japan, Australia, - de rike landene. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring kapittel 6 og utover. Men den som har fått sin synd tilgitt og har Jesus til Frelser og Herre er trygg.”

Sitat slutt.

Ein setning slår meg.

”Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. ”.

Synd er ikkje noko kjekt å snakka om.

Alle har me våre skavankar og  fyrst og fremst må me passa på oss sjølve at me lever riktig.

Prestane som skal formidla Guds ord  er diverre veldig redde for å seia tydeleg kva som er synd. Menneskefrykta ligg tjukk utanpå.

Staten har sjølvsagt stor makt.Han sit på pengesekken.og det skal ”karakter” til å for å stå opp og tydeleg seia kva som er rett.

I eit av mine tidlegare innlegg skreiv eg om ”Babylon den store” som eg meiner er USA:

USA har vore føregangslandet i fråfall frå Guds ord.

Nasjonane har tek etter.

http://www.cuttingedge.org/ce1038.html

Ein skal ikkje verta fanatiske , men mykje av det som vert servert som såkalla underhaldning på fjernsyn og film er direkte perverst.

Det er dette som har skjedd. Mange kristne er vorte ein del av dette systemet.

Det er ein ”fin miks” av kristendom og synd.

Gå til innlegget

Den øydeleggjande styggedomen

Publisert rundt 11 år siden

”DEN ØYDANDE STYGGEDOMEN.”

Jesus snakkar i Matteus 24 om ”den øydande styggedomen”. Han viser til Daniels bok og det som står skrive der.

Kva er ” ødeleggelsens vederstyggelighet”(bokmål) eller ”abomination of desolation” som er det engelske uttrykket.

Jesus seier:

”Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare.” Matteus 24 ,15

Dersom ein les teksten rett fram ser ein at dette gjeld Jerusalem og jødane.

Lukas 21 seier nesten det same:

”   Når de ser Jerusalem kringsett av hærar, då skal de vita at byen snart blir øydelagd. 21 Då må dei som er i Judea, rømma til fjells, dei som er i byen, må koma seg ut, og dei som er ute på landet, må ikkje gå inn i byen. 22 For dette er straffedomens tid, då alt som står skrive, skal gå i oppfylling. 23 Ve dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! For det skal bli stor naud i landet, og vreide skal ramma dette folket. 24 Dei skal falla for sverd og førast bort som fangar til alle folkeslag. Og andre folk skal trakka Jerusalem under fot heilt til tida for heidningane er ute.”

Teksten beskriv at Jerusalem i det bokstavlege Israel vert kringsett av militære hærstyrkar og folk som bur i området (Judea) vert bedd om å flykta.

”Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! ”

Denne setninga viser at det gjeld jødane spesielt. Dei held sabbaten.

Den verste trengselstida som har vore til no skal då ramma jødane.

Daniels bok seier:

”Det skal koma ei trengselstid
        som det ikkje har vore maken til
        heilt sidan folkeslag vart til.
        Men på den tid skal folket ditt verta frelst,
        alle som er oppskrivne i boka.
     2 Og mange av dei som søv i molda,
        skal vakna opp,
        somme til evig liv,
        andre til skam og evig avsky.” Daniel 12,1

Mange vil prøva å knytta denne teksten om  ”den øydande styggedomen” til det som skjedde i år 70 då Jerusalem vart innteken av Titus og tempelet vart øydelagt.

Ein kan godt seia at deler av profetien då fekk ei oppfylling , men det er mange ting som ikkje skjedde då.

Teksten i Daniels bok der uttrykket ”den øydande styggedommen ” er brukt er desse:

”Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar. Så gå du til møtes med endetida! Du skal kvila og stå opp og få din lut når dagane tek ende.» Daniel 12,11

Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. Daniel 11,31

”Byen og heilagdomen skal øydeleggjast
        av hæren åt ein fyrste som kjem.
        Han skal enda sine dagar i ein flaum.
        Den fastsette øydelegging
        skal vara til krigen er slutt.
    27 Éi veke gjer han pakta tung for mange,
        midt i veka gjer han ende
        på slaktoffer og grødeoffer.” Daniel 9,26

”Jamvel mot hovdingen over hæren briska det seg. Det tok frå han det daglege offeret, og staden der heilagdomen hans står, vart vanæra. 12 Det reiste seg mot Gud og skipa til ei gudsdyrking i strid med det daglege offeret. Hornet kasta sanninga til jorda, og det hadde lukka med seg i alt det tok seg føre.” Daniel 8,11

Teksten viser at desse tekstane handlar om endetida og det som skal skje på slutten.

”Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare.” Matteus 24,22

”dei utvalgde” peikar fyrst og fremst på ”Guds utvalgde Folk”-jødane.

Trengselstida som Daniels bok nemner er knytta til det som skjer i Jerusalem og i tempelet.

”Det daglege offer” er berre ein ting i Skrifta. Det er den handlinga som gjekk føre seg i tempelet kvar dag - offertenesta.

”det daglege offeret, og staden der heilagdomen hans står, vart vanæra.” Daniel 8,11

Mange har ikkje forstått desse orda,fordi jødane idag ikkje har noko tempel eller offerteneste.

For at tekstane i Daniel skal kunna oppfyllast må templetenesta til jødane igjen koma på plass.Det vil skje .

Tempelet til jødane vil verta gjenreist no på slutten før Jesu gjenkomst.

Jødane vil igjen starta med daglege ofringar slik dei gjorde i tidlegare tider.

http://www.templemountfaithful.org/

Kva vil skje på slutten i Jerusalem?

Jau,nøyaktig det teksten seier.

Antikrist vil med sine hærstyrkar innta det bokstavlege Jerusalem på slutten og vil fjerna dei daglege ofringane og setja seg sjølv i tempelet og gje seg ut for å vera Gud.

”For først må fråfallet koma og den lovlause syna seg, han som endar i fortaping.  4 Det er motstandaren, han som opphøgjer seg over alt det som gud og heilagdom heiter, så han til og med set seg i Guds tempel og gjer seg sjølv til gud.” 2 Tess 2

Daniel 11,31 seier det veldig tydeleg.

”Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen”.

Antiokus Epifanes var eit svakt forbilete på det som skal skje på slutten.

Han fjerna jødane si tempeltenesta  og ” Det reiste seg mot Gud og skipa til ei gudsdyrking i strid med det daglege offeret.” Daniel 8

Sakarja 14 seier veldig tydeleg kva som vil utspela seg i Jerusalem no før Jesu gjenkome.

”Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
     3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal.”

Heidningane eller folkeslaga skal igjen samla seg mot Israel og innta Jerusalem og knebla jødane.”Stakkars dei som ventar born eller dier”,seier Jesus. Det vert ei grusom tid.

Men når det er som verst vil Herren sjølv gripa inn.”Vart ikkje den trengslestida forkorta vart  ikkje noko kjøt frelst,men for dei utvalgde si skuld skal den forkortast”.

”Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget”

Oljeberget ligg på same plassen som alltid.Når Jesus stig ned der Han reiste frå vil det dela seg i to.

Gå til innlegget

Babylon den store

Publisert rundt 11 år siden

Babylon den store.

Kven har ikkje lest Op.18 om ”Babylon den store” eller  ”Mystery Babylon” som det heiter på engelsk.

Den gamle forståinga som ein ofte har lest er at det er ”den katolske moderkyrkja” som er beskrive.

Ein treng bruka mykje tid før ein ser at kjenneteikna passar veldig dårleg på paven og den katolske kyrkja.

Teksten skildrar ei økonomisk stormakt.

Det er lurt å samanlikna teksten med Jeremias 49-51 så ser ein at det er snakk om same makta..

Denne ”Babylon den store”-dronninga over nasjonane har spreidd  sin livsfilosofi til dei andre nasjonane og dei er vorte berusa av denne måten å tenkja og leva på..

Kjøpmennene har levd feitt og vorte rike med samhandelen med ”Babylon den store”.

Advarselen frå himmelen er å forlata staden før Guds straffedom fell.

For når ho vert ramma av katastrofen vil mange gråta.

Kjøpmennene vil mista mykje av  handelen når  denne viktige handelsstormakta forsvinn.

Det er alle slags kvardaglege varer som er nemnde.

Musikken som er eit av kjenneteikna på denne makta vil brått forstumma.Lyden frå fløyespelarar og songarar er borte.

Her er teksten:

Fallen, fallen er Babylon den store!
          Ho har vorte ein bustad for vonde ånder,
          ein gøymestad for alle ureine ånder,
          ein gøymestad for alle ureine fuglar,
          ein gøymestad for alle ureine og avskyelege dyr.
          
     3 For alle folkeslag har drukke
          vreidevin frå horelivet hennar.
          Kongane på jorda har drive hor med henne,
          og kjøpmennene på jorda har vorte rike
          av hennar overdådige luksus.»


     4 Frå himmelen høyrde eg ei anna røyst:
          «Far bort frå henne, mitt folk,
          så de ikkje blir medskuldige i syndene hennar
          og ikkje ramma av plagene hennar.
          
     5 For syndene hennar har tårna seg opp heilt til himmelen,
          og Gud har vorte mint om all uretten ho har gjort.
          
     6 Gjev henne att likt for likt,
          ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort,
          og skjenk dobbelt opp til henne
          i det begeret ho sjølv har skjenkt opp.
          
     7 Gjev henne like mykje pine og sorg
          som ho sjølv har unnt seg prakt og luksus.
          Ho seier til seg sjølv:
          'Her sit eg som dronning,
          eg er ikkje enkje,
          og sorg skal eg aldri vita av.'
          
     8 Difor skal plagene hennar koma
          på éin og same dagen:
          død og sorg og hungersnaud,
          og ho skal brennast opp med eld.
          For veldig er Herren Gud som dømmer henne.»


     9 Kongane på jorda, som har levd med henne i hor og luksus, skal gråta og bryta ut i klagerop over henne når dei ser røyken stiga opp der ho brenn. 10 Skremde av lidingane hennar skal dei stå langt borte og ropa:
          «Ve, ve du store by,
          Babylon, du mektige by!
          På ein einaste time kom dommen over deg.»


    11 Kjøpmennene på jorda skal gråta og sørgja over henne fordi ingen kjøper skipslastene deira lenger: 12 skipslaster av gull og sølv, edelsteinar og perler, fint lin og purpur, silke og skarlak, allslags angande tre, alle slags ting av elfenbein og verdfullt tre, av kopar, jern og marmor, 13 kanel og krydder, røykjelse, salveolje og virak, vin og olje, fint mjøl og kveite, storfe og småfe, hestar og vogner og slavar, levande menneske.
          
    14 «Fruktene som var lysta i livet ditt,
          er borte for deg,
          og alt det dyre du eigde,
          og all di prakt har du tapt,
          aldri skal det finnast meir.»
    15 Dei som handlar med slike varer, kjøpmenn som har tent seg rike på henne, skal stå langt borte, skremde av lidingane hennar. Dei skal gråta og sørgja 16 og seia:
          «Ve, ve over den store byen,
          som var kledd i fint lin og purpur og skarlak,
          og som glitra av gull og edelsteinar og perler!
          
    17 På ein einaste time er all denne rikdomen lagd øyde.»
Alle som fører skip på havet, og dei som ferdast langs kystane, sjømennene og alle som har sitt arbeid på havet, stod langt borte. 18 Dei såg røyken då ho brann, og ropa: «Kvar finst maken til denne store byen?» 19 Og dei kasta støv på hovudet, og gråtande og sørgjande ropa dei:
          «Ve, ve over den store byen,
          der alle som har skip på havet,
          har vorte rike av hennar overflod!
          På ein einaste time vart ho lagd øyde.»
          
    20 Gled dykk over hennar fall, du himmel
          og de heilage, de apostlar og profetar!
          For Gud har dømt henne og gjeve dykk oppreising.
    21 Då tok ein mektig engel opp ein stein, stor som ein kvernstein, kasta han i havet og sa:
          «Slik skal Babylon, den store byen,
          bli kasta ned med veldig kraft
          og aldri meir finnast.
          
    22 I deg skal det aldri meir høyrast
          lyd av harpespelarar og songarar,
          fløytespelarar og basunblåsarar.
          I deg skal det aldri meir finnast
          handverkarar av noko slag.
          I deg skal det aldri meir høyrast
          lyd av kvernstein som durar.
          
    23 I deg skal det aldri meir skina
          lys frå noka lampe.
          I deg skal det aldri meir høyrast
          røyster frå brur og brudgom.
          For kjøpmennene dine var stormenn på jorda,
          og med trolldomen din vart alle folkeslag forførte.
          
    24 I denne byen vart det funne blod av profetar og heilage,
          ja, av alle dei som er slakta ned på jorda .»

I Jeremias 49-51 er det mange felles trekk.

”Røm frå Babylon, berga dykk alle!
        Miss ikkje livet når byen får si straff.
        Dette er ei hemne-tid for Herren;
        han gjev dei att for det dei har gjort.
     7 Babel var eit gullstaup i Herrens hand
        og gjorde heile verda drukken.
        Folkeslaga drakk av vinen,
        difor bar dei seg åt som galne.
     8 Brått er Babel fallen og knust.” Jeremais 51, 6

”Vi prøvde å lækja Babel,
        men det lét seg ikkje gjera.
        Lat henne liggja, så vi kan fara,
        kvar til sitt eige land.
        For domen over henne når til himmelen,
        radt opp til skyene rekk han.» Jeremias 51,9

Å, kor han er knust og broten,
        den hamaren som slo all jorda!
        Å, kor Babylonia har vorte
        til skræmsle mellom folka!
    24 Eg sette snarer for deg, Babel, Jeremias 50,23

”Det skal gå(med Babylon) som då Gud gjorde ende på
        Sodoma, Gomorra og grannebyane,
        lyder ordet frå Herren.
        Ikkje eit menneske skal bu der,
        ingen skal halda til i byen.” Jeremias 50,40

Det gamle Babylon vart innteke av mediopersarane .Det gjekk ikkje føre seg  bibelen beskriv Sodoma og Gomorra vart øydelagt.

Denne profetien om er knytta til ”Mystery Babylon” eller dagens Babylon.

http://www.youtube.com/view_play_list?p=03F922754A55272A

Gå til innlegget

Guds Land -Israel

Publisert rundt 11 år siden

Den siste striden – kampen om Guds Land og Jerusalem.

Er det rett å dela Guds Land og oppretta ein palestinsk stat?
Nei.
Dette er sjølve kjernestriden slik Bibelen beskriv det.
Guds Land skal ikkje delast.
Me ser no korleis både USA og EU pressar på for å få i stand ein palestinsk stat i Guds Land.

Olmert gjekk i utgangspunktet med på dette. Livni ville ikkje samarbeida med Netanyahu pga dette spørsmålet.

Det vert spennande å sjå kva kurs Netanyahu tek.
Presset om å få til ein palestinsk stat der Jerusalem (aust) vert hovudstad kjem berre til å tilta.

Då George Bush var i Jerusalem sist år fekk han dette brevet av Sanhedrin .
Det skildrar veldig tydeleg konfliktens kjerne.

“Esteemed Mr. George W. Bush, the chief prince of Meshech and Tubal
(Ezekiel 38:1), leader of the west!

Upon your arrival in Jerusalem you have the ability to make a
declaration, as did Cyrus, King of Persia - whose memory is honored -
who in the year 538 BCE returned the exiled nations to their lands
and recognized the full right of the Jewish people to reestablish
their Holy Temple, the "house of prayer for all nations" (Isaiah
56:7), and called upon them to return to their land,

And in the manner of Lord James Balfour of England, who in 1917,
called upon the Jews to reestablish a national homeland in the Land
of Israel.

And thus if you truly desire peace and benevolence, and you would be
counted in the company of the truly righteous, we call upon you to
declare to all the world:

The Land of Israel was bequeathed to the nation of Israel by the
Creator of the world. Neither could I, as a son of my faith, nor the
Muslims according to their faith, ever take away even the slightest
grain from the Eternal's gift, which He gave to His people Israel,
the eternal people. Thus I call upon all the nations to save
themselves from certain doom, to return and recognize That this land
is the exclusive rightful inheritance of the people of Israel, as is
written in the Torah of Israel, which constitutes the very foundation
of our faith, as well as that of Islam; and is the basis for the
decisions of the community of nations. He who denies this truth
endangers all life on earth.

I shall dedicate all my strength and resources towards settling the
Jewish people throughout their entire land. I shall greatly encourage
and empower the Jews all over the world to rise up to the Land of
Israel and to settle it, to establish God's sanctuary in Jerusalem,
to distance strangers from it and thus, I believe, I will be making a
major contribution towards world peace.

I cannot simultaneously support the establishment of a foreign state
for an alien nation in the Land of Israel, and I will not lend my
hand to this wrong.

Or - Heaven forbid - you can choose the second option - to willfully
aid in the destruction, under the guise of peace!

You certainly know what the God of Israel did to Egypt and Assyria
and to all Israel's enemies from time immemorial: Do you imagine that
you will be able to save yourself if you have come to implement a
plan that intends to steal the land of "the people that survived the
sword" (Jeremiah 31:1), and to cut off those who survived the
Holocaust, to rob the land that was given to them by the Creator?

All of the peace treaties and initiatives which have been based upon
the decisions of the government of Israel, indeed the entire Oslo
process, and the 'Disengagement,' and the establishment of a
terrorist state within the Land of Israel known as 'Palestine' -
regrettably, all of these agreements are the result of a lack of
sufficient faith in the Divine promises that the Lord made to the
patriarchs of our nation, and all that is written in the Torah of
Israel. Understand this well: the nations of the world cannot excuse
their actions and their decisions on account of the weakness of
Israel and her government. God ordained that the role of the nations
of the world is to strengthen the nation of Israel. This will benefit
all humanity and bring about world peace, as the prophets have
foretold. I shall dedicate all my strength and resources towards settling the
Jewish people throughout their entire land. I shall greatly encourage
and empower the Jews all over the world to rise up to the Land of
Israel and to settle it, to establish God's sanctuary in Jerusalem,
to distance strangers from it and thus, I believe, I will be making a
major contribution towards world peace.

I cannot simultaneously support the establishment of a foreign state
for an alien nation in the Land of Israel, and I will not lend my
hand to this wrong.

Or - Heaven forbid - you can choose the second option - to willfully
aid in the destruction, under the guise of peace!

You certainly know what the God of Israel did to Egypt and Assyria
and to all Israel's enemies from time immemorial: Do you imagine that
you will be able to save yourself if you have come to implement a
plan that intends to steal the land of "the people that survived the
sword" (Jeremiah 31:1), and to cut off those who survived the
Holocaust, to rob the land that was given to them by the Creator?

All of the peace treaties and initiatives which have been based upon
the decisions of the government of Israel, indeed the entire Oslo
process, and the 'Disengagement,' and the establishment of a
terrorist state within the Land of Israel known as 'Palestine' -
regrettably, all of these agreements are the result of a lack of
sufficient faith in the Divine promises that the Lord made to the
patriarchs of our nation, and all that is written in the Torah of
Israel. Understand this well: the nations of the world cannot excuse
their actions and their decisions on account of the weakness of
Israel and her government. God ordained that the role of the nations
of the world is to strengthen the nation of Israel. This will benefit
all humanity and bring about world peace, as the prophets have
foretold.

Do you imagine you can escape from the struggles in Iran, Pakistan,
Saudi Arabia, Syria, Egypt, and Lebanon, by offering up sacrifices of
the Jews who are slaughtered daily by their enemies who speak of
peace but live by the sword?

Upon your arrival in our land we would anticipate that you bring
Jonathan Pollard home with you. Bring him home to Israel. He is an
emissary of the State of Israel, and he acted on behalf of our
people. Authorize his immediate release while you are yet in
Jerusalem, before you return to the United States. This will be a
positive step that will build confidence.

Remember our forefather Abraham, who pursued the world's four
greatest kings in order to redeem his nephew from captivity. We
cannot forget the deeds of our patriarchs, whose example guides us
through every generation.

We are the loyal representatives of the Jewish people, the New Jewish
Congress, and its court of law, the Sanhedrin, as well as the Temple
and Temple Mount movements, but we merely reiterate herein what is
public knowledge.

No government in Israel and no representative of the Jewish people
has the power or right to alter, by even the slightest degree, our
covenant with God and the words of our holy Torah, which are
everlasting, as expressed by the prophets of Israel and even by the
wicked prophet Balaam: "Then he looked on Amalek, and uttered his
oracle, saying: 'First among the nations was Amalek, but its end is
to perish for ever' (Numbers 24:20). Thus any desire, plan or
agreement that challenges the eternal sovereignty and active
possession of the nation of Israel over her entire land is utterly
worthless, and has no basis in reality.

Therefore it behooves you to declare: "I, George Bush, Commander in
Chief of the armies of the United States of America, will instruct
all of my troops to protect the Divine rights of the nation of
Israel, and remove from her any threat."

Before you is a choice: You can merit to eternal life, or be
inscribed for eternal disgrace. Your fate and that of all those with
you hangs in the balance of the destiny of our land.

"and you shall choose life!" (Deut. 30:19).

In Sincere Supplication - In the name of the Jewish people

Rabbi A Even Yisrael Steinzaltz
The Sanhedrin

Dr. Gadi Eshel
The New Jewish Congress

Rabbi Chaim Richman
The Holy Temple and Temple Mount Movements”

Diverre har Skrifta sagt korleis det heile endar. Verdssamfunnet kjem ikkje til å akseptera Guds krav,men gå militært mot jødestaten.

”Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp. 4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør. 5 Dalen attmed fjellet mitt skal fyllast, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. Og de skal røma som de rømde for jordskjelvet i dei dagar Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma og alle heilage vera med han.” Sakarja 14


Skjebnen til desse folkeslaga som på slutten går mot nasjonen Israel vert grusom.

”Dette er den plaga Herren vil senda over alle dei folka som går til strid mot Jerusalem:
Kjøtet skal rotna på dei
medan dei enno står på føtene.
Augo skal rotna i holene sine
og tunga rotna i munnen på dei.” Sakarja 14,12


”Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga. 17 Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne. 18 Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga. 19 Dette skal vera straffa for egyptarane og alle dei

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere