Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Lauvhyttefesten 2013

Publisert over 6 år siden

Feast of Tabernacles

Lauvhyttefesten fell i år 19.september.

Sukkot eller  “ Feast of Tabernacles” er ei viktig høgtid.

Bibelen fortel korleis lauvhyttefesten i 1000-årsriket vert ei obligatorisk høgtid for alle nasjonane på kloden.

“Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og HØGTIDA LAUVHYTTEFESTEN .Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne.18Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga.19Dette skal vera straffa for egyptarane og alle dei folkeslag som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga.” Sakarja 14

1000-årsriket som no fylgjer dei 6000 åra innvarslar ei ny tid då TORAHEN er rettesnor for samfunnet.slik Esaias 2 fortel.

“I dei siste dagar skal det henda       at Herrens tempelberg skal stå

       grunnfest høgt over alle fjell

       og lyfta seg opp over haugane.

       Dit skal alle folkeslag strøyma.

    3Mange folk skal gå av stad og seia:

       «Kom, lat oss fara opp til Herrens fjell,

       til huset åt Jakobs Gud,

       så han kan læra oss sine vegar,

       og vi kan ferdast på hans stigar!

       For frå Sion skal lovlære (TORAH) gå ut,

       og Herrens ord frå Jerusalem.»

    4Han skal døma mellom folkeslaga,

       skifta rett for mange folk.


Dersom nasjonane nektar  å lyda  vil det ikkje koma regn over dei.

Lauvhyttefesten  fell 5 dagar etter Yom Kippur.

Slik er det og no ved Herrens kome.

Yom Kippur-dommens dag vert etterfølgd av det store gjestebodet 5 dagar etterpå.

Då oppfyllest profetordet.

“På dette fjellet skal Herren, Allhærs Gud,

       gjera eit gjestebod for alle folk,

       eit gjestebod med feite retter,

       eit gjestebod med gamal vin,

       med feite, mergfulle retter

       og gamal, klåra vin.

    7På dette fjellet skal han ta bort

       det sløret som ligg over alle folk,

       det sveipet som er lagt over alle folkeslag.

    8Han skal gjera døden til inkjes for alltid.” Esaias 25

Jesus nemner det slik:

“Og det skal de vita: Mange skal koma frå aust og frå vest og sitja til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket.” Matteus 8

http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8vhyttefest

“Sentralt under løvhyttefesten stårsukkáen, eller hytten.”

Det er ei forteljing  i Matteus  17 som har mange viktige poeng.

“Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førte dei opp på eit høgt fjell; der var dei åleine. 2Då vart han forklåra for augo deira: Andletet hans skein som sola, og kleda vart kvite som ljoset. 3Og best det var, fekk dei sjå Moses og Elia; dei stod og tala med han.4Då tok Peter til ords og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Vil du, så skal eg byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia.» 5Men før han hadde tala ut, kom det ei lysande sky og skygde over dei, og or skya lydde ei røyst: «Dette er Son min, han som eg elskar, han som eg har hugnad i. Høyr han!» 6Då læresveinane høyrde det, kasta dei seg ned med andletet mot jorda, slegne av redsle.“

SEKS  DAGAR skal minna oss om desse 6000 åra som fyrst må oppfyllast. Så kjem oppfyllinga av lauvhyttefesten. som innvarslar 1000-årsriket.

http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

Som det står   -- “så skal eg byggja tre hytter”

Då kjem herligheten , forvandlinga,jubelåret eller frigjevingsåret.

Israel feira lauvhyttefesten til minne om utfrielsen frå Egypt.

Bibelen er full av slike bilete .

Gå til innlegget

Endetida

Publisert over 6 år siden

Kva skjer med Syria?

Eg fekk eg lyst å skriva litt igjen etter ei tid med mykje fysisk arbeid.

Det er  spennande tider.

“Syria”  såg  ut til å verta den utløysande faktoren som førte  MidtAusten ut i fullstendig krig.

Heldigvis har  stormaktene teke til vit og har funne ei midlertidig løysing.

Iran/Syria med Russland og Kina på eine sida  mot  USA/allierte betyr verdskrig om USA går inn i Syria .

Me fekk eit pusterom , men krigen kjem .

Eg trur det startar med at Iran bombar USA.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

"Mandag  14 januar 2008

Zohar HaKadosh: President Bush / President GOG

Rabbi Shimon bar Yochai  skrev  for 2000 år siden i Zohar HaKadosh dette om President Gog Bush

"På den tiden da Gog skal besøke Jerusalem, vil en ildstøtte stå mellom jord og himmel i tre dager, skille Gog og Moshiach. (Man må innse at Dette beskriver åndelige hendelser og ikke materialistiske hendelser). President Bushs første besøk vil vare 3 dager.

Målet med besøket hans vil ikke oppnås (for å lage staten Palestina sammen med det hellige land)Han vil forlate landet, sunn og komplett.

Innen kort tid, vil BUSH komme tilbake til landet , men deretter ... forskjellig fra den forrige situasjonen da verden var ganske rolig, neste gang han kommer, vil det være gigantiske hendelser i verden. (Ovenstående er skrevet i Tikunei Zohar, Tikun 60 - Interessant å merke seg at 60 er også dette år er Israels uavhengighetsdag, og det er i denne tiden at president Bush planlegger å besøke Israel igjen)....

http://www.youtube.com/watch?v=dohu6o613Ro

Fjellene vil flytte seg  og åser vil riste, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes ' BUSH vil forlate landet igjen (etter  sitt andre besøk) uten å oppnå sitt intensjoner og mål (veikartart for fred...)

Zohar HaKadosh sier President Bush vil komme til Jerusalem (som president) første gang, for et tre-dagers besøk og vil forlate  landet sunn og frisk .

Innen kort tid, vil han komme  tilbake til Israel  også som president Bush.

Totalt vil president GeOrGe  Bush besøke Israel 3 ganger.

Men mellom hans andre og tredje besøk, vil noe * oppstå som vil føre til at valget i USA vil kanselleres og president Bush vil forbli presidenten. (Det er interessant å merke seg at navnet Bush lese i revers er RETURNERE)

Når president Bush vil vende tilbake til Israel for tredje gang, vil det ikke være så den TIDLIGERE PRESIDENTEN i USA, men hele verden skal vite at han er Hashem er valgt til president GOG.

Akkurat som profeten Esekiel, zs'l, forteller (kapittel 38) om GOG.

Kvar dag kan me fylgja med på utviklinga om Obamas falske fødselsattest.

http://obamareleaseyourrecords.blogspot.no

http://www.examiner.com/article/will-barack-obama-fulfill-the-prophecy-of-daniel-11-20

Åp 17 fortel om det som vil skje om ikkje lenge.

http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

Nede på nettsida er det  enkelt illustrert med namn og sjakkbrikker.

“Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju og går sin undergang i møte.” Åp 17

Dyret /Antikrist er nummer 8 , men og ein av dei 7.

Obama vert no sett på som ein veik figur av mange amerikanarar.

Iran har  ved Hassan Rouhani igjen påpeika at dei ikkje gjev etter for press.

“Vi vil ikke gi opp en tøddel av vårt atomprogram”

Obama ser ikkje ut tilå ta irantrusselen alvorleg.

Dette er og vert fokuset framover .

Kva skjer med Iran ?

Lykkast dei med å skaffa seg atomvåpen?

BUSH advarte mot 3 verdskrig og sa at einaste måten å unngå den på var hindra Iran i å få atomvåpen.

http://www.youtube.com/watch?v=MMZSwSTGXBI

Endetida er her.

Den Lovlause eller Antikrist vil stå fram på slutten.

Han har mange namn Babylons Konge, assyraren , GOG , heidningane sin øydeleggjar osv….

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3642

Heile jorda jorda vil undra seg når dei igjen  ser dyret/Antikrist koma tilbake.

Dei 6000 åra er  snart slutt .

Messias kjem igjen til Israel/Jerusalem til folket Sitt for å styra kloden og oppretta riket for Israel.

Før dette skjer vil Israels beste ven - Antikrist stå fram og hjelpa dei til å byggja opp att tempelet på tempelhøgda .

Deretter vil han fullstendig svikta dei.

Gå til innlegget

GUDS TIMEPLAN

Publisert rundt 7 år siden

God investering

Gud har i GT gitt oss nøkkelen til å forstå tidsplanen hans.

Med sabbaten forkynner Han oss enden frå begynnelsen.

Gud skapte på 6 dagar og kvilte på den sjuende.

Sabbaten skal ikkje berre minna oss om Adam og Eva og korleis det heile begynte.,men den skal og minna oss om 1000-årsriket som no kjem etter 6000 år.

Gud delte inn tida i jubelårsyklusar. Jubelåret er det femtiande året. Frigjevingsåret kallast det og.

Menneska tapte i Edens hage (ved Guds heilage fjell) deira paradis.

Ved Yeshuas gjenkomst skal ting gjenopprettast.

Menneska skal få tilbake det tapte. Med jubelåret eller frigjevingsåret viser Gud oss dette.

6000 er 120 jubelårsyklusar . (120 * 50 )

Difor er det av stor betydning å finna ut korleis jubelåra har falle gjennom historien slik bibelen beskriv det.

http://www.prophecyproof.org/timing

Jubelåret fell neste gong år 2028. Då er det og gått nøyaktig 6000 år sidan Gud skapte Adam og Eva .

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8343

Marie Casale set opp jubelårssyklusen heilt nøyaktig slik bibelen gjev den.

”2028 + 3972= 6000 yrs
Begin Counting Year of Creation ”

Det er 3972/73 år frå Adam til år vår tidsrekning.
No er me 15 år unna år 2028 då desse 6000 åra sluttar.


http://www.giveshare.org/HolyDay/jubilee.html

Kortid fell jubelåret?

"I fylgje William Whiston's sine fotnoter med henvisning til F.Josefus så var , 24 f kr eit sabbatsår, og 23 f kr var eit jubileumsår. Dett betyr at år 27 e kr var eit sabbatsår og at år 28 e kr var eit jubelår. Dersom dette er riktig så var 1977 eit sabbatsår og 1978 eit jubelår.. Sabbatsåret vil no framover falla i 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020 og 2027, med det neste jubelåret i 2028."

Desse 6000 åra er systematisk inndelt i 2000-2000-2000 år
eller 40 jubileum - 40 - 40

Som det stod på ei norsk internettsida for ikkje lenge sidan.(ALEF)

"Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.

Årene 2000 - 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)

Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager (begynte ved Jesu DÅP i det 4000. år).

Vi er fremdeles i denne tidsperiode.

I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.

Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket"
---------------
Det er det same Barnabas Epistel fortel oss.

http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

Barnabas 15:3

På sabbaten snakka Han og skapelsen der Gud gjorde verket Sitt på 6 dagar og han kvilte på den sjuande dagen og velsigna den.

Barnabas 15:4
Gje akt born kva dette betyr. Han slutta etetr 6 dagar. Han meiner at etter 6000 år skal Herren bringa alt til ein slutt,fo ein dag med Han betyr 1000 år og dette ber han meg seia at ein dag med Herren er som 1000 år og difor born etter 6 dagar eller på 6000 år skal alt koma til ein slutt.


Barnabas 15:5

Og Han kvilte på den sjuande dagen og det betyr at når Son hans kjem og skal fjerna styret til den Lovlause (Antikrist) og skal døma dei ugudlege og forandra sola og månen og stjernene då skal Han verkeleg kvila på den sjuande dagen".
Desse 6000 åra er inndelt i 3 periodar på 2000-2000-2000 år

Den fyrste er frå Adam til Abrahams kall. (40 jubileum)

Den andre er frå Abrahams kall til Jesus vart døypt. (80 jubileum)

Den tredje er frå Jesu vart døypt år 28 inntil 2000 nye år er slutt. (120 jubileum)
----------------

http://hebrew4christian.org/Articles/Chayei-Olam/chayei-olam.html

er ei fantastisk side som tek for seg jødane sin tankegang .

Den neste nettsida tek opp dette viktige emnet

Jubilee: The Marriage Supper of the Lamb?

http://www.everlastingkingdom.info/article/146/

Yeshua innstifta natteverden og sa at han skulle møta disiplane igjen
neste gong i himmelriket.

"Eg seier dykk: Heretter skal eg ikkje drikka av denne frukta av vintreet før den dagen eg drikk henne ny saman med dykk i riket til Far min.» Matteus 26

Guds rike kjem no HER på kloden ved Yeshuas gjenkomst. Han skal styra frå det bokstavlege Jerusalem . Det store gjestebodet som Esaias talar om bryllaupsfeiringa som kjem etter at bryllaupet er i orden.

Yom Kippur er dommens dag. Det er bryllaupet. Ingen kjem inn der med skitne klede,slik Yeshua forklarar.

«Himmelriket kan liknast med ein konge som skulle halda BRYLLAUP for son sin. 3 Han sende ut tenarane sine for å kalla dei innbedne til bryllaupet. Men dei ville ikkje koma. 4 Då sende han ut andre tenarar og sa: ‘Sei til dei innbedne: FESTMÅLTIDET har eg stelt til, oksane mine og gjøkalvane er slakta, og alt er ferdig. KOM TIL BRYLLAUPET!’ 5 Men dei brydde seg ikkje om det; ein gjekk ut på åkeren sin og ein annan til handelen sin. 6 Dei andre greip tenarane hans, mishandla dei og slo dei i hel. 7 Då vart kongen sint. Han sende ut troppane sine og gjorde ende på desse mordarane og brende byen deira. 8 Så sa han til tenarane: ‘Alt er ferdig til bryllaupet, men DEI BEDNE var ikkje verdige. 9 Gå difor ut på vegskilja og BE TIL BRYLLAUPS alle de finn.’ 10 Så gjekk tenarane ut på vegane og bad i hop alle dei fann, både vonde og gode, og bryllaupssalen vart full av gjester.
11 Då kongen kom inn for å sjå til gjestene, fekk han auge på ein som IKKJE VAR BRYLAUPSKLEDD. 12 Kongen seier til han: ‘Ven, korleis er du komen inn her UTAN BRYLLAUPSKLEDE?’ Men han tagde. 13 Då sa kongen til tenarane: ‘Bind hendene og føtene hans og KAST HAN UTANFOR i mørkret , der dei græt og skjer tenner!’ 14 For mange er kalla, men få er utvalde.»

Bryllaupet er dommen- Yom Kippur.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread238388/

FESTEN er beskrive i Esaias og er lauvhyttefesten som kjem 5 dagar etter Yom Kippur.

Herrens gjestebod .

” På DETTE FJELLET” skal Herren, Allhærs Gud,
gjera eit GJESTEBOD for alle folk,
eit gjestebod med feite retter,
eit gjestebod med gamal vin,
med feite, mergfulle retter
og gamal, klåra vin.
7 På DETTE FJELLET skal han ta bort
det sløret som ligg over alle folk,
det sveipet som er lagt over alle folkeslag.
8 Han skal GJERA DØDEN TIL INKJES for alltid.
Herren vår Gud skal turka
tårene av alle andlet.
Sitt folks vanære skal han ta bort
frå heile jorda.
For Herren har tala.”

Som teksten viser skal me samlast i Guds rike/himmelriket .

Yeshua seier:

"Og det skal de vita: Mange skal koma frå aust og frå vest og sitja til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. ”

Mange er kalla , men dei fleste takkar nei.

Unnskyldningane er mange for ikkje å ta Guds invitasjon på alvor.
Det er så mange ting i verda som hindrar.

Matteus 25 beskriv om kva halvhjarta innsats fører til.

"vi har ikkje nok både til oss og til dykk. Gå heller til dei som sel olje, og kjøp sjølve.’
10 Medan dei var borte for å kjøpa, kom brudgomen. Dei som var ferdige, gjekk saman med han inn til bryllaupet, og døra vart stengd. 11 Ei stund etter kom dei andre brudejentene og sa: ‘Herre, herre, lat opp for oss!’ 12 Men han svara: ‘Sanneleg, eg seier dykk: Eg kjenner dykk ikkje."

Yeshua fortel dette:

" Himmelriket er likt ein skatt som var gøymd i ein åker. Ein mann fann skatten og gøymde han att. Glad som han var, gjekk han bort og selde alt det han eigde, og kjøpte åkeren.
45 Like eins er himmelriket likt ein kjøpmann som leita etter vakre perler. 46 Då han fann ei svært verdfull perle, gjekk han bort og selde alt det han eigde, og kjøpte henne."

Det er noko som heiter å gjera gode investeringar.
Det gjorde denne mannen. Han såg kva som verkeleg gav rikdom.

Han satsa alt på å nå dette målet.

Yeshua fortel om korleis det no vert når riket for Israel vert oppretta.

"Kva skal vi få?» 28 Jesus sa til dei: «Sanneleg, eg seier dykk: Når alt skal fødast på nytt og Menneskesonen sit på kongsstolen sin i herlegdom, då skal de òg, som har følgt meg, sitja på tolv troner og dømma dei tolv Israel-stammane. 29 Og alle som har forlate hus eller brør eller systrer eller far eller mor eller born eller åkrar for mitt namn skuld, skal få det ATT HUNDRE GONGER OG ARVA EVIG LIV." Matteus 19.

Esaias 62 fortel om dette fantastiske bryllaupet som snart skal inngåast.

" Du(NASJONEN ISRAEL) skal ikkje lenger kallast Den forlatne,
og landet(ISRAEL)skal ikkje lenger kallast Det som er lagt audt.
Men du skal heita Den eg har kjær,
og landet ditt Den eg har TEKE DEG TIL EKTE.
For Herren har deg kjær
og vil ta landet til ekte.

5 Som ein ungdom gifter seg med ei jomfru,
skal dine søner gifta seg med deg,
som ein BRUDGOM GLEDER SEG OVER SI BRUR,
skal din Gud gleda seg over deg.

6 Eg har sett vaktmenn ut
på murane dine, JERUSALEM.
Dei skal aldri teia,
korkje dag eller natt.
De som påkallar Herren,
unn dykk ikkje ro!"

Jerusalem eller Israel er Guds augnestein.
Nasjonen skal etter bryllaupet bu trygt. Aldri meir skal nasjonane rundt få øydeleggja henne.

Jakobs trengsel er denne vonde tida som kjem over nasjonen Israel heilt på slutten når dei beste ven sviktar dei.

"Eg vil samla alle folkeslaga til krig mot Jerusalem. Byen skal bli teken, husa plyndra og kvinnene VALDTEKNE. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikkje ryddast ut frå byen.
3 Herren skal fara ut og føra krig mot desse folkeslaga slik han før har ført krig på stridens dag. 4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget.."

Guds rike er ikkje langt unna.

"The six thousand years of the world will be concluded by the seventh thousand of the Messianic Kingdom.... The Sabbath corresponds to the seventh thousand” (Vol. 8, Art. Millennium).

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Gå til innlegget

Ymse i tida

Publisert rundt 7 år siden

Det skjer mange ting no.

Kjem pave ” Peter av Roma ” no ?

Det er nokre spennande dagar no før den kvite røyken stig opp og me får svaret.

"Holy smoke! Is this final pope before Jesus?
Predictor of Benedict's resignation eyes vote through lens of prophecy"

http://www.wnd.com/2013/03/holy-smoke-is-this-final-pope-before-jesus/

-------------------------------

I går såg eg på NRK2 som viste desse grove overgrepsskandalane i Den Katolske Kyrkja i USA spesielt.
Det er mykje som kan skrivast om dette.


Det verste er denne “hysj,hysj”-kulturen som går heilt til topps i systemet.


Den no avgåande paven fekk sitt pass påskrive.


Det inntrykket ein sit igjen med kan oppsummerast i Yeshuas ord.


”Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De gjer skåler og fat reine utanpå, men inni er dei fulle av grisk og grådig lyst.26 Blinde farisearar! Gjer først skåla rein inni, så blir ho rein utanpå òg!
27 Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De liknar kvitkalka graver. Utanpå er dei fine å sjå på, men inni er dei fulle av daudingbein og allslags ureinskap.28 Slik er det med dykk òg: Utanpå, i andres auge, ser de rettferdige ut, men inni er de fulle av hykleri og urett.”

Dei går rundt med ei salig fin maska

Det kom fram av reportasjen at minst 50 % av desse sølibatprestane hadde ordna seg på annan måte.
Det er sjukt heile systemet.

Paulus sine sløkte ord om sølibat gjev grobotn for mange unormale perverse handlingar.
Nonnene som var vitne til desse styggedomane blinda igjen og lot overgrepa halda fram.

-------------------------
Tempelhøgda vert stadig meir interessann.

http://www.timesofisrael.com/on-the-temple-mount-a-battle-brews-over-jewish-prayer/


"On the Temple Mount, a battle brews over Jewish prayer
Religious Jews are paying more attention to the sacred enclosure in Jerusalem’s Old City. The effects could be dramatic"

Kampen om GUDS HEILAGE FJELL er sjølve kjernestriden på slutten.
Det er på dette fjellet Antikrist vil ta sete på slutten , i jødane sitt gjenoppbygde tempel.

Tempelhøgda (Guds heilage fjell) er jorda navle.

http://www.israelnationalnews.com/Controls/SendFriend.ashx?print=1&type=0&item=166114

Activist: Regain the Sovereignty of the Temple Mount

”The unique importance of the Temple Mount to Judaism and to Islam makes the location vulnerable to tensions and conflicts between Jews and Muslims. Usually, these incidents originate in rumors such as: "The Jews are coming today to bomb the mosques and build their Third Temple."

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4355421,00.html

-------------------------------------------

Obama må vera denne skatteaukemannen (TAXRAISER) i Daniel 11,20 som vert følgd av DYRET-Antikrist

http://www.examiner.com/article/will-barack-obama-fulfill-the-prophecy-of-daniel-11-20

Will Barack Obama fulfill the prophecy of Daniel 11:20?

Tax Prof: ObamaCare Tax Increases Are Double Original Estimate

http://www.economicpolicyjournal.com/2013/03/tax-prof-obamacare-tax-increases-are.html

The report describes the 21 tax increases included in Obamacare, totaling $1.058 trillion –

Does ‘Obamacare’ have $1 trillion in tax hikes, aimed at the middle class?

http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/does-obamacare-have-1-trillion-in-tax-hikes-aimed-at-the-middle-class/2013/03/11/1e685f4c-8a9b-11e2-8d72-dc76641cb8d4_blog.html

-------------------------------------------

Brennpunkt sette fokus på Libyakrigen  i går.  588 bomber greidde Norge å bruka.

Men kva gjer vel det når det no er vorte demokrati ,fridom  og toleranse.

http://frontpagemag.com/2013/raymond-ibrahim/mass-arrest-and-torture-of-christians-in-libya/

---------------------------------------------------

Det nærmar seg jubelåret nr 120 - år 6000 år.

http://www.giveshare.org/HolyDay/jubilee.html

When Is the Jubilee Year?
According to William Whiston's footnotes to Josephus, 24 B.C. was a Sabbatical year, and 23 B.C. was a Jubilee year. This would mean that A.D. 27 was a Sabbatical year, and A.D. 28 was a Jubilee year. If this is true, then 1977 was a Sabbatical year and 1978 a Jubilee year. Sabbatical years would occur in 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020 and 2027, with the next Jubilee in 2028.


http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf

http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJubChart.pdf


Difor kan me og forventa at ting vil tilspissa seg no framover.

Men fyrst kjem den kvite røyken.

Her kan ein fylgja skodespelet direkte

http://www.vgtv.no/#!id=62395&index=1

Gå til innlegget

Bladet Vekteren

Publisert over 7 år siden

Bladet Vekteren

Fekk nettopp bladet Vekteren

Nr 1 -2013 -38 årgang

Dei har no gått saman med bladet BKI .

Der er ein interessant artikkel.
Eg siterer berre starten.

-------------------------------

”Dyret slår til.

Den kjente rumenske broder Duduman som har en sterk profetisk gave fikk denne åpenbaringen fra Herren.

Jeg så dette i et syn som Herren gav meg.
Det er egentlig et syn om Petrus Romanus ,de siste paven som blir den falske profet…

---------------------------------------------

Det er ei intersann tid me lever i.

Paveval om nokre dagar.

Vil profetien om ”Peter av Roma” slå til ?

Vekteren sitat videre:

”…..den siste pavensom blir den falske profet som vil operere sammen med Antikrist”-
--------------------
1 mars kjem fiscal cliff - budsjettstupet - tilbake til USA.
To månader vart det utsett.

Ingenting tyder no på at republikanarane gjev etter for Obama.

Rush Limbaugh: For The First Time In My Life, I Am Ashamed Of My Country

http://www.youtube.com/watch?v=l_mbsDl-24E&feature=player_embedded

Mange har advara mot dei konsekvensene dette vil få.

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2566781.ece

Den nye fristen er 1. mars, som nærmer seg med stormskritt.

"Dersom ikke Republikanerne og Demokratene i Kongressen blir enige om å redusere budsjettunderskuddet, vil omfattende kutt i alle budsjetter inntre automatisk 1. mars.

Det innebærer at til sammen 600 milliarder dollar, om lag 3.400 milliarder kroner, trekkes ut av økonomien, og USA går utfor det som kalles «the fiscal cliff», eller budsjettstupet. (NTB)"

"Her trengs det forstand og visdom.
De sju hodene er sju fjell, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger. 10 Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund. 11 DYRET(ANTIKRIST) som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte"

Dyret TVINGAR alle, små og store, rike og fattige, frie og slavar, til å ha eit merke på høgre handa eller på panna. 17 Og ingen kan KJØPA ELLER SELJA noko utan å ha dette merket: namnet på dyret eller det talet som svarar til namnet....

.....Og eg såg dyret (ANTIKRIST) og kongane på jorda (ALLIERTE) og hærane deira samla til krig mot han (YESHUA) som sat på hesten, og mot hæren hans. 20 Men dyret vart fanga saman med den falske profeten (PETRUS ROMANUS ?), han som tente dyret og gjorde under og med dei forførte alle som tok merket til dyret og tilbad biletet av det....."

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere