Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Gjerdrem advarar

Publisert rundt 10 år siden

Norge  har grunn til å vera bekymra.Les kva Gjerdrem seier.

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1900637.ece

- Hele industrigrener kan gå tapt

- ”Økonomien vår er blitt sårbar. Norsk arbeidskraft har aldri vært så dyr som nå, sier sentralbansksjefen.

 

Eg har gjennom mange år bygd opp ein gard .Då me overtok den var det meste i dårleg forfatning.

Ved stor eigeninnsats og hjelp frå leigefolk frå Polen  har eg gradvis reparerrt det meste og dyrka opp jorda og på den måten kome i frå det nesten gjeldfri.

Norske fagfolk prisar seg diverre ut . Det er skammeleg dyrt .

Det ser ikkje ut som nordmenn har lært. Krava til lønsauke kjem like sikkert som våren.

Dette vil koma tilbake som ein bomerang for mange bedrifter framover . Folk vil rett og slett mista arbeidet sitt fordi lønene ikkje er konkurransedyktige.

Samtidig har mange nordmenn lete seg pressa til å by sjuke prisar på bustadar og lært seg til ein livsstil som balanserer på stupet økonomisk.

Me har sett i USA kva som skjer når arbeidsløysa aukar.

Mange land i Europa kjem til å oppleva akkurat det same som USA  ganske snart.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Olja i fri flyt

Publisert over 10 år siden

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3630035.ece

Me får no sjå kor hjelpeslause menneska er når katastrofen fyrst er ute.

USA burde kanskje ha takla dette uhellet. Dei er komne lengst på dei fleste områda.

No er dei totalt handlingslamma.

Korleis er det med Norge?

Lofoten står for tur , ser det ut til.

Berre nokre politiske vedtak er i vegen for at oljeboringa vert sett i gong om nokre år.

Det er veldig mange personar som har opparbeidd seg  gode løner pga oljeutvinninga.

Staten har greidd å finanisera mange samfunnsgoder pga olja.

Utan olja hadde me vore nedgjelda slik me mange andre europeiske land er det.

Me ser no ein kamp mellom miljøvernarane og kapitalistane utspela seg.

Kapitalistane kjem til å vinna. Norge har rett og slett  ikkje råd til å la vera om velferdssamfunnet skal oppretthaldast.

Me får håpa at me slepp ei ulykke i Lofoten av den storleik me no ser i Mexicogulfen.

Gå til innlegget

Tempelet

Publisert over 10 år siden

http://templemountfaithful.org/Events/temple_mount_faithful_passover_march_2010_5770.htm

The Temple Mount Faithful and Land of Israel Movement will march during Pesach, 1st April 2010

Det er grunnleggjande forskjel på  mange kristne sin tankegang og korleis dei religiøse jødane tenkjer.

Eg har ofte sitert frå Sakarja.

"Sjå, det kjem ein Herrens dag. Då skal det hærfanget dei har ført bort frå deg, skiftast ut hjå deg.
   
 2 Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
   
 3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør.  5 Dalen attmed fjellet mitt skal fyllast, for dalen .." Sakarja 14

I brevet i linken ovanfor vert dette bibelverset brukt rett fram slik det står.

"There is no need to wait for the coming of the Messiah Ben David as He will come only when the Arab-Islamic enemy that desecrates G‑d's Holy Hill is removed and the Temple is rebuilt. Do not fear any of your enemies. Trust in the G‑d of Israel and His promises to His people at this critical time of the redemption of Israel."

Dette med tempelet som no vil tvinga seg fram dei neste åra er heilt essensielt for desse personane.

Messias kan ikkje koma før tempelet er på plass på Tempelhøgda.

Her er advarselen til Obama og alle som vil prøva å dela Guds Land og byen Jerusalem.

"At this place we shall demonstrate against the pressure coming from all the world, especially from the president of the United States, Barack Hussein Obama, to divide Jerusalem and to make Jerusalem a Palestinian capital and to divide the Land of Israel and to establish in the biblical heartland of Judea, Samaria and Gaza a foreign, evil, terror and anti-godly so-called Palestinian state that has never existed and never will exist in the Holy Land of Israel, says the G‑d of Israel. We shall call to President Obama and to all of the others: "Take your hands off Jerusalem and the Holy Land of the G‑d and people of Israel." We shall warn them with the Word of G‑d"

Haggai 1 fortel kvifor det er så tørt og vanskeleg i Israel.

Grunnen er at Gud held dogga tilbake fordi dei IKKJE har bygd tempelet oppatt.

Så seier Herren, Allhærs Gud:
        Legg merke til korleis det går dykk!
   
 8 Far opp i fjellet og henta tømmer!
        Bygg templet, så vil eg ha hugnad i det
        og visa min herlegdom der, seier Herren.
   
 9 De ventar mykje, men sjå, det vert lite.
        De får det i hus, men eg blæs det bort.
        Kvifor? seier Herren, Allhærs Gud.
        Fordi mitt TEMPLET LIGG I RØYS,
        medan de har det annsamt
        kvar med sitt eige hus.
   
10 Difor held himmelen dogga att,
        og jorda gjev ikkje grøde.
   
11 Eg har kalla turk
        over jord og fjell,..

...the call of G‑d to rebuild His House and to stop the desecration of His Holy Mountain. It is a shame for everyone to live in his well-timbered house while the House of G‑d lays waste in terrible abomination. ....


       

Gå til innlegget

Dagsrevyen 13 mars

Publisert over 10 år siden

Muslimsk jødehat og norsk oppvigleri

Av dr. Michal Rachel Suissa, leder for senter mot antisemittisme (SMA)

 

Etter Dagsrevyen lørdag 13. mars var det mange som følte lettelse og optimisme: NRK tok for seg det voksende muslimske jødehatet i Oslo og Malmö, og avslørte at det først og fremst er muslimske elever som står bak den alvorlige trakasseringen av jødiske barn ved norske skoler, på samme måte som det er et voksende antall innvandrede muslimer som gjør Malmö ulevelig for de få jødene som er igjen der. Mange av de 700 jødene i Malmö er etterkommere etter flyktninger fra pogromene i Øst-Europa og noen er overlevende etter Holocaust. De må nå pakke sine kofferter på ny, fortrengt av de 60.000 muslimene som allerede er i Malmö. Svenske politikere, med ordfører Reepalu i spissen, skylder på Israel, slik antisemitter alltid gjør.

Så våkner plutselig NRK og lar Tormod Strand fortelle at slik er det også i Norge. Muslimske skoleelever hetser og truer jødiske skolebarn. De jødiske foreldrene er så skremt av truslene at de ikke tør stå frem med navn og bilde og fortelle om sine barns opplevelser og den angst og lidelse de muslimske truslene fører med seg. Lærerne tør bare anonymt fortelle hva de opplever fra muslimske elever på skolen. De forteller om alt fra nedverdigende hån mot jøder til drapstrusler. En av lærerne forteller at elever sier: «Det står i Koranen at du skal ta livet av jøder, alle riktige muslimer hater jøder. Jøder skal drepes hvis de kommer hit til denne skolen.» Å rose Hitler for det han gjorde med jødene er en annen gjenganger fra elever ved min skole, sier læreren.

De muslimske elevene forteller altså, at de er pålagt gjennom Koranen å drepe jøder. I moskéen lærer de at profeten Muhammad skal være deres forbilde og at han drepte jøder da han okkuperte Khaybar. Så går de i tog i Oslos gater sammen med Kristin Halvorsen og roper «Drep jødene!» og de synger «Khaybar, Khaybar, dere jøder, Muhammads hær kommer tilbake.» (Mel. «Alla hu akbar»)

NRK fulgte opp sin dramatiske reportasje på søndag med å intervjue SVs Kristin Halvorsen og Aps stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande. Kristin Halvorsen påpeker at mobbing generelt er uakseptabelt, og viser ingen forståelse for at hennes egen anti-israelske atferd kan ha noe med saken i innvandrermiljøet å gjøre. Hun kan unnskyldes på ett lite punkt: Det var ikke hun som redigerte Koranen og underviste på koranskolen. Men hun tar grovt feil når hun fritar seg selv for ansvar for det som har skjedd. Det vedvarende anti-israelske oppvigleriet hun personlig har målbåret gjennom mange års boikottpropaganda kan hun ikke frasi seg nå, når konsekvensene av det kommer frem i lyset.

Arbeiderpartiets Stokkan Grande var rask med å legge skylden på lærerne og “samfunnet” som ikke tør møte jødehetsen av frykt for represalier. Disse lærerne, som ofte av samme grunn ikke får hjelp og støtte fra sine foresatte, burde gå til Arbeiderpartiet og spørre om hvilken politisk støtte og ryggdekning de ville kunne vente seg derfra? Saken er at Arbeiderpartiet er like redd for muslimenes represalier som jødene og lærerne er. Mens jødene og lærerne i hvert fall tør snakke anonymt med en reporter, velger Arbeiderpartiet, akkurat som dets kolleger i Malmö, å legge skylden for overgrepene på ofrene. Kristin Halvorsen ville ta saken opp med Det Mosaiske Trossamfund, som om det var dét som var det ansvarlige. Ingen av de ansvarlige er villige til å angripe problemet. De vil helst ikke høre mer om det.

Medienes rolle i eksponeringen av det muslimske jødehatet er like åpenbart i Norge som i Sverige. Det går knapt en dag uten at våre toneangivende massemedier med NRK i førersetet og bispekollegiet som troverdighetsgarantist, fyrer opp under muslimenes nedarvete fordommer ved å presentere løgner og giftige halvsannheter om Israel og “okkupasjonen av Palestina.” Å innbille seg at dette ikke har noen effekt på mennesker som er ideologisk forhåndsdisponert for antisemittiske holdninger, er virkelighetsfornektelse.

Når så en famlende og forvirret Anne Sender fra DMT og Aftenpostens helgarderende redaktør Harald Stanghelle i Dagsnytt 18 antyder som et unnskyldende moment at disse innvandrerne har slike holdninger med seg fra de landene de kom fra, har tilsløringen av problemet gått sirkelen rundt. Anne Sender vil helst feie det hele ned i et nytt kartleggingsprosjekt. Hun har kanskje ikke sett de kartene som allerede er tegnet. Redaktør Stanghelle må imidlertid være den første til å forstå effekten av vedvarende propaganda. Det er hans profesjon å forstå slikt.

Stanghelle vet at når folk som NRKs Sidsel Wold i årevis fritt og uhemmet får utløp for sin anti-israelske agitasjon i fjernsynets beste sendetid, og forgifter folks sinn med utspekulert undergraving av legitimiteten til jødenes hjemland, Israel, har det sin virkning. Og når hun uten motforestillinger får anledning til å massére inn sin ondsinnete teori om okkupasjon og apartheid, da behøver ikke en eneste muslim ha med seg noe som helst fra sitt hjemland: Slik Stanghelle hevder det er i Somalia og på arabiske satellittkanaler, slik er det allerede blitt i Norge. Det er dette som er det problemet vi plikter å gjøre noe med.

Det er mange år siden SMA begynte å skrive om dette problemet i Norge, og det er snart åtte år siden NRK i en reportasje om trakasseringen av jødiske barn ved Mortensrud skole tok det opp første gang. Et spørsmål vi må stille oss er derfor: Når medier og politikere ikke engang husker hva de var med på i fjor eller i forrige uke, og avslører at de er like rådville som lærerne, kan vi da vente oss at de plutselig vil gjøre noe effektivt med dette problemet nå?

Jødehatet i NRKs redaksjon er så intenst at den samme dag som motmeldingen til den sjikanerende Goldstone-rapporten i FN offentliggjøres i Israel, heller velger å presentere en spekulativ antisemittisk konstruksjon hvor Norges Røde Kors blir ledet til å anmode Kripos om å “granske” israelske soldater med dobbelt statsborgerskap for mulige krigsforbrytelser. NRK viser til den allerede tilbakeviste Goldstone-rapporten som om den forteller fakta. Kan man da vente seg at NRKs nyhetsredaksjon noen gang skal kunne oppfattes som sannhetssøkende, troverdig og seriøs? Forstår ikke NRK at den selv er en del av opphavet til det problemet med muslimsk jødehat som den nå enda en gang “avslører”?

Med vennlig hilsen,
Senter mot antisemittisme (SMA

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2934 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
18 dager siden / 1131 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 796 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
11 dager siden / 635 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 593 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
9 dager siden / 477 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
2 dager siden / 414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere