Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Ban Ki-moon , okkupasjon

Publisert over 8 år siden

Jødehat

Igjen er det okkupasjonen og Israels rett til landet som er i fokus.

http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=253683

"Ban Ki-moon says "settlements, new and old, are illegal"

Dette er sjølve essensen i heile striden på slutten. Kven har rett til Guds Land slik me les om det i GT?

I GT les me om korleis Gud leia folket sitt til å innta Kanaans Land .Gud hadde inngått pakt med Abraham der Han lova landet til etterkomarane hans for evig tid.

I NT er det kome inn det med kallar erstatningsteologien .Personen som er far til denne falske teologien heiter Paulus (Apollonius av Tyana). Skriftene hans er mange og er ein farleg surdeig med mange løgner. Der er og mange korrekte ting . Effekten er likevel den at dei enkle sanningane som me lærer i GT vert omdefinert og øydelagt.

Difor sit prest og lek og seier td at "landeløfta er oppfyllt i Kristus". Det høyrest kanskje fint ut,men er ei stor løgn.

Erstatningsteologien finn grobotn i td slike utsagn.

Romarane 2:

 "For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje det som er gjort i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskoren er den som er omskoren i hjartet, ved Anden, ikkje etter bokstaven"

Dette er sjølvsagt ei stor løgn. Gud har i 1 Mosebok 17 tydeleg foklara kva pakta hans går ut på.

I Galatarne 4 kjem Paulus med ei ny løgn.

"Den eine, Hagar, er pakta frå Sinai-fjellet; ho føder til slaveri. 25 Hagar står for Sinai-fjellet i Arabia og svarar til det noverande Jerusalem, som lever i slaveri med borna sine. 26 Men det Jerusalem som er i det høge, er fritt, og det er vår mor"

Les GT og du ser at kvar gong det er snakk om Sion eller Jerusalem så er det snakk om den bokstavlege staden i MidtAusten.

Gud heilage fjell er omtala utallige gonger er er berre ein spesiell plass- tempelhøgda i Jerusalem.

 Salmane 2,6 : «Det er eg som har innsett min konge
          på Sion, mitt heilage fjell.»

I Hebrearbrevet 12 vert denne gnostiske falske teologien til Paulus igjen repetert.

"De er ikkje komne til eit fjell de kan ta og kjenna på, ikkje til logande eld, til skyer, mørker og storm, 19 ikkje til gjallande horn og ei røyst som tala slik at dei som høyrde på, bad om å bli sparte for å høyra meir. 20 For dei kunne ikkje tola det påbodet som vart gjeve: Om så eit dyr rører ved fjellet, skal det steinast. 21 Ja, så skremmande var synet at Moses sa: « Eg er så redd at eg skjelv.» 22 Nei, de er komne til SION-FJELLET, til den levande Guds by, det HIMMELSKE JERUSALEM, til dei mange tusen englar, til ei høgtidsfeiring".

Pga denne falske , lumske teologien til Paulus er mange kristne heilt på bærtur når dei les Skrifta. Det finst ikkje noko Sion i det høge.
Det er kun  Jerusalem her nede som gjeld.

Dei konkrete hendingane som er nedskivne i profetiane er heilt bokstavlege og gjeld   Israel og Jerusalem i MidtAusten.

Sakarja 14 seier:

"Eg vil samla alle folkeslaga til krig mot Jerusalem. Byen skal bli teken, husa plyndra og kvinnene valdtekne. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikkje ryddast ut frå byen.
     3 Herren skal fara ut og føra krig mot desse folkeslaga slik han før har ført krig på stridens dag.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør.  5 Då skal de rømma gjennom fjelldalen min, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. De skal rømma slik de rømde for jordskjelvet i dei dagane då Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma, og alle dei heilage med han."

Det er dette Ban Ki-moon no er med på å laga forberedelsane til.
Verdssamfunnet er sinte på desse okkupantane.

Harmageddon er nasjonen Israels kamp mot verdssamfunnet om retten til Guds Land slik me finn det neskrive i GT.

Åp 2 og 3 fortel om desse folka som kallar seg jødar utan å vera det.

"Eg veit òg at du blir spotta av dei som kallar seg jødar, men ikkje er det, for dei er Satans synagoge. 10 Ver ikkje redd for det du skal lida!"

"Sjå, eg lèt nokre koma frå Satans synagoge, slike som lyg og seier dei er jødar, men ikkje er det. Dei skal koma og kasta seg ned for føtene dine, og dei skal skjøna at eg har elska deg"

Paulus forklarar tydeleg kven dette er i Rom 2.

Ånda til desse ser me tydeleg gjennom td Martin Luther som var ein skikkeleg jødehatar.Han meinte sjølv han var ein ekte jøde etter Skrifta. Utsagna til Luther er mange.

"Vi bør setter fyr på jødenes synagoger eller skoler og dekke med jord det som ikke vil brenne, slik at intet menneske til evig tid får se hverken steiner eller slagg av det mer. Og dette skal man gjøre til Guds og kristenhetens ære, for at Gud skal se at vi er kristne? "

Gå til innlegget

Skummel utvikling

Publisert nesten 9 år siden

Farvel

Eg har skrive i lang tid  på verdidebatt og tidlegare på andre forum.

Alt har si tid.

Eg har klargjort korleis eg ser på ting.

Etter denne ekle og grusomme helga med massemord så har eg bestemt meg for å trekkja meg stilt og roleg ut av debattane.

Eg seier takk til Espen Utaker som har vore ein grei kar.

Likeeins ynskjer eg alle debattantane lykke til vidare.

Dette vert min siste kommentar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Jerusalem - Guds by

Publisert nesten 9 år siden

Bibelens ord

Bibelen fortel menneska si historie frå den dagen Gud skapte Adam og Eva i Edens hage.

Edens hage låg der Jerusalem ligg i dag.

Moriafjellet er sjølve senteret.

Difor har byen Jerusalem så veldig stor betydning i Guds plan.

Der skjedde syndefallet som fekk så store konsekvenser for menneska.

Der skal alt gjenopprettast når no Yeshua kjem tilbake til Oljeberget etter 6000 år.

Gud skapte på 6 dagar og kvilte på sabbaten /den sjuande dagen.

Desse 6 dagene har profetisk betydning . Etter 6000 år kjem 1000-årsriket då Yeshua kjem attende til denne kloden.

http://bki.net/6000/6000aar.html

Det er 17 år til desse 120 jubileum eller 6000 åra endar.

Bibelen fortel kva som er kjernestriden på slutten. Den gjeld Guds land og byen Hans - Jerusalem.

Verdssamfunnet pressar no Israel til å oppretta ein palestinsk stat i Guds Land og dei vil dela Guds by Jerusalem.

Norge er med på det.

http://frontpagemag.com/2011/07/20/the-quislings-of-norway/

Christian News

Jødene /Israel er Guds Folk og er Jesu brødre.

Korleis behandlar de desse mine minste , spør Yeshua.

"For sjå, i dei dagar og på den tid,
når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,
7 då vil eg samla alle folkeslag
og føra dei ned i JOSJAFAT-dalen.
Der vil eg halda RETTARGANG MED DEI
OM ISRAEL , MITT FOLK OG MIN EIGEDOM,
som dei SPREIDDE MELLOM FOLKA.
Dei DELTE LANDET MITT,
8 og kasta lodd om folket mitt" Joel 3

 ”Og OLJEBERGET skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør. 5Dalen attmed fjellet mitt skal fyllast, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. Og de skal røma som de rømde for jordskjelvet i dei dagar Ussia var konge i Juda. DÅ SKAL HERREN MIN GUD KOMA OG ALLE HEILAGE ENGLAR VERA MED HAN.
6 Den dagen skal det henda at ljoset kverv, og dei herlege himmelljosa sloknar. 7 Så skal det vera ein einaste dag – Herren kjenner han – og ikkje dag som skifter med natt; om kvelden skal det vera ljost" Sakarja 14.

 

"Det var om desse Enok, Adams etterkomar i sjuande leden, spådde då han sa: «SJÅ.HERREN KJEM MED SINE HEILAGE ENGLAR I TUSENTAL.15HAN VIL HALDA DOM over alle » Judas 7

Gå til innlegget

Slektsregisteret

Publisert nesten 9 år siden

Bokstavleg forteljing

Kvifor prøver og mange kristne å bortforklara bibelens slektsregister i 1 Mosebok 5 ?

Menneskeætta før storflaumen


5Dette er boka om Adams-ætta. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilete. 2 Til mann og kvinne skapte han dei. Og han velsigna dei og kalla dei menneske, den dagen dei vart skapte.
3 Då Adam var 130 år, fekk han ein son som var så lik han som hans eige bilete, og han kalla han Set. 4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer. 5 Heile levetida åt Adam vart 930 år. Så døydde han.
6 Då Set var 105 år, fekk han sonen Enosj. 7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han endå 807 år og fekk søner og døtrer. 8 Heile levetida åt Set vart 912 år. Så døydde han.
9 Då Enosj var 90 år, fekk han sonen Kenan. 10 Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han endå 815 år og fekk søner og døtrer. 11 Heile levetida åt Enosj vart 905 år. Så døydde han.
12 Då Kenan var 70 år, fekk han sonen Mahalalel. 13 Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han endå 840 år og fekk søner og døtrer. 14 Heile levetida åt Kenan vart 910 år. Så døydde han.
15 Då Mahalalel var 65 år, fekk han sonen Jared. 16 Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han endå 830 år og fekk søner og døtrer. 17 Heile levetida åt Mahalalel vart 895 år. Så døydde han.
18 Då Jared var 162 år, fekk han sonen Enok. 19 Etter at Jared hadde fått Enok, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer. 20 Heile levetida åt Jared vart 962 år. Så døydde han.
21 Då Enok var 65 år, fekk han sonen Metusjalah. 22 Enok ferdast med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fekk søner og døtrer. 23 Heile levetida åt Enok vart 365 år. 24 Enok ferdast med Gud. Så vart han borte, for Gud tok han til seg.
25 Då Metusjalah var 187 år, fekk han sonen Lamek. 26 Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han endå 782 år og fekk søner og døtrer. 27 Heile levetida åt Metusjalah vart 969 år. Så døydde han.
28 Då Lamek var 182 år, fekk han ein son. 29 Han kalla han Noah og sa: «Han skal trøysta oss i arbeidet vårt og i alt vårt slit og slep med den jorda som Herren har forbanna.» 30 Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han endå 595 år og fekk søner og døtrer. 31 Heile levetida åt Lamek vart 777 år. Så døydde han.
32 Då Noah var 500 år, fekk han sønene Sem, Kam og Jafet.”

Det er enkle og tydelege skildringar.

10 generasjoner er det frå Adam ned til Noah.

Det er historiske personar .

Om Enok står det i Judas brev.

Det var om desse Enok, Adams etterkomar I SJUANDE LEDEN spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage i tusental.15Han vil halda dom over alle og straffa alle menneske for deira ugudelege gjerningar, og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.»  

http://www.spiritjournals.com/Journals/Journals%202006/enoch.htm

Enok -NR 7 er og eit bilete på desse som ikke skal oppleva døden, men leva når Yeshua kjem.

Judas har teke dette han skriv frå Enoks bok.

I Enoks bok vert det og forklara dette enkle prinsippet med dei 6000 åra som vert følgd av 1000-årsriket.

I Jasers bok som er omtala i bibelen vert historien om korleis Noah saman med Metusalem forkynte før flommen omtala.

”And Noah and Methuselah spoke all the words of the Lord to the sons of men, day after day, constantly speaking to them.

But the sons of men would not hearken to them, nor incline their ears to their words, and they were stiffnecked. And the Lord granted them a period of 120 YEARS, saying, If they will return, then will God repent of the evil, so as not to destroy the earth.”

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/5.htm

Syndefloda som me ser spor etter over alt kom 1656 år etter Adam.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread158234/#post_158234

KVIFOR må kristne BORTFORKLARA bibelens tydelige ord ?

Yeshua seier:

Han svara: «HAR DE IKKJE LESE AT Skaparen frå opphavet skapte dei til mann og kvinne  5 og sa: ' Difor skal mannen forlata far og mor og halda seg til kona si.."

Slik står det:

"Så lét Herren Gud ein tung svevn koma over mannen. Og medan han sov, tok han eit av sidebeina hans og fylte att med kjøt.22 Av det sidebeinet Herren Gud hadde teke frå mannen, bygde han ei kvinne, og han leidde henne bort til han. 23 Då sa mannen:
        «Dette er då bein av mine bein
        og kjøt av mitt kjøt.
        Ho skal kallast kvinne,
        for ho er teken av ein mann.»
    24 Difor skal mannen skiljast frå far sin og mor si og halda seg til kona si, og dei to skal vera eitt.
    25 Dei var nakne, både mannen og kona hans, og dei blygdest ikkje."

HAR DE IKKJE LESE?

Gå til innlegget

Christians Against Israel

Publisert nesten 9 år siden

Erstatningsteologiens forbanning

The World Council of Churches recently sponsored a debate on the situation of Christians in the Middle East that went unnoticed by most, but which provided another huge red flag in regards to the direction the Church is going as it relates to Israel and the Jews.

Meeting in Volos, Greece, a collection of 30 theologians, social scientists, politicians and church representatives labored for five days to decisively identify the reason for shrinking Christian communities across the Middle East.

They could have saved their time and their money for other things like, you know, feeding the poor, because everyone already knew what the conclusion was going to be. Israel, and specifically Zionism, is making life untenable for Christians in the region, announced the group in its closing statement.

"…conflict situations such as Palestine...have seen significant drops in the Christian populations because of Israeli occupation," said the World Council of Churches, ignoring the myriad other reasons why Christians no longer feel comfortable or safe in a society where Hamas can win a landslide electoral victory.

In place like Egypt, where Christians are increasingly being targeted for their faith in the wake of "democratic" revolutions, the council attributed the shrinking Christian demographic to "economic and immigration realities."

This was to be expected from the World Council of Churches, a Geneva-based organization that represents 347 Protestant churches and denominations, and counts among its constituents more than 500 million Christians world-wide. In a 2007 conference in Jordan that also focused on dwindling Christian communities in the Middle East, the group called for a political crusade to end the Jews' "occupation" of their biblical lands.

When it comes to the Christian situation in the Middle East, Islam is just not a problem. It's all those pesky Jews.

The Church in general has a long history of dedicating resources to harassing the Jews and painting them as the "enemies of Christ(rians)," which the Bible specifically warns against.

Many thought we had moved beyond all that, that the horrors of the Holocaust had finally woken the Church to how wrong it had been. In fact, those Christians involved today in this new brand of Israel-bashing will most loudly protest the label of anti-Semitism. But, as the saying goes, "methinks they do protest too loudly."

What the World Council of Churches and others like it are doing is rebranding that most anti-Semitic of doctrines - Replacement Theology.

Instead of calling for their heads, this new brand of Replacement Theology sheds crocodile tears for the Jews as mistreated lost souls who once tasted God's goodness, but have since been replaced as His "chosen" because of their rejection of Jesus.

They do not hate the Jews (at least not openly), but they believe the biblical promises made to national Israel have expired. And that is where the State of Israel comes in. If God's promises to national Israel are no longer valid, then modern Israel has nothing to do with biblical prophecy or God's plan of global redemption.

And, if God's big picture plans don't include the reborn Jewish state, then these Christians feel freer to pursue their unbiblical humanist agenda - seeking what they call "social justice" for Palestinian Christians.

But Jesus never taught his followers to fight for "social justice" by seeking political sovereignty. He taught that His followers would be persecuted and should endure that situation with humility and meekness in order to reach their oppressors, real or perceived, with His message of love.

Ultimately, the aim of groups like the World Council of Churches is not biblical, it's not even about genuine social justice. Whether they know it or not, whether they accept it or not, their agenda is about advancing the cause of Islam and reversing what God is doing in this land.

http://www.israeltoday.co.il/tabid/178/nid/22870/language/en-US/Default.aspx

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2993 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
11 dager siden / 1692 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1560 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1293 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1098 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 671 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere