Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Iran og oljekrisa

Publisert over 8 år siden

USA -maktbruk

”India to pay gold instead of dollars for Iranian oil. Oil and gold markets stunned”

http://www.debka.com/article/21673/

Iran har lenge sagt at dei vil kutta ut dollar som betalingsvaluta.

Det var difor interessant å lesa det som Debka no skriv.

No er det Iran og Hormuz som er toppsaka. Det er ei veldig alvorlig tid.

Folk byrjar heldigvis å få augene opp.

Eg har lagt denne artikkelen ut fleire gonger , men folk bør lesa den skikkelig.

USA gjer seg no klar til å ta Iran. Grunnane er mange ,men artikkelen peikar på ein del viktige faktorer.

http://www.oljekrisa.no/iran%20burse.htm

Et imperiums økonomiNasjonalstaten skattlegger sine egne innbyggere. Et imperium skattlegger andre nasjonalstater. Imperienes historie, fra det greske og det romerske til det ottomanske og det britiske, viser oss at skattlegging av andre nasjoner utgjør den økonomiske basis for hvert eneste av dem.

Imperiets evne til å skattlegge har alltid hvilt på en bedre og sterkere økonomi, og som følgen av det – et bedre og sterkere militærapparat. En del av skattene gikk til å bedre levestandarden i imperiet, den andre til å styrke den militære dominans som var nødvendig for å kunne gjennomtvinge den nevnte skattlegging.

Historisk har denne skattleggingen av klientstater tatt ulike former - gull, sølv, slaver, soldater, korn, kveg og andre landbruks- eller naturressurser, alt etter hva imperiet trengte og hva den enkelte klientstat kunne levere. Historisk har denne skattleggingen alltid også vært direkte – klientstaten overleverte varene direkte til imperiet.

For første gang i historien ble USA i det 20. århundre i stand til å skattelegge verden indirekte, ved hjelp av inflasjon. USA gjennomtvang ikke direkte skattlegging slik de tidligere imperiene gjorde, men distribuerte i stedet sin egen valuta, dollaren, til andre nasjoner i bytte for varer, i den hensikt å inflatere dollaren og dermed betale tilbake hver dollar med mindre varer. Forskjellen utgjorde i praksis det amerikanske imperiets skattlegging av resten av verden.

Mekanismen fungerte slik:

Tidlig i det 20. århundre tok USAs økonomi til å dominere verdensøkonomien. Dollaren var knyttet til gull - dvs. en dollar var alltid verdt så og så mye gull. Den store depresjonen, med stor inflasjon fra 1921 til 1929 og galopperende underskudd på statsbudsjettet, medførte en kraftig økning i mengden dollar i sirkulasjon og umuliggjorde en videre støtte av dollaren i gull. Frakoplingen skjedde i 1932.

Fram til denne tid kan det riktig nok sies at USA i økende grad dominerte verdensøkonomien, men økonomiske sett var det ennå ikke et imperium. Dollarens faste verdi gjorde det ikke mulig for USA å ta ut økonomiske fordeler fra andre land ved å tilføre dem en valuta som kunne innløses i gull.

Økonomisk sett ble det amerikanske imperium født i Bretton Woods i 1945. Dollaren var ikke lenger fullt ut konvertibel til gull, men ble gjort konvertibel bare for andre lands regjeringer. Det etablerte dollaren som verdens reservevaluta. Dette var mulig fordi USA under Den andre verdenskrigen hadde levert forsyninger til sine allierte i bytte mot store mengder av verdens gullbeholdning.

Det hadde ikke vært mulig å opprette et imperium dersom dollarmengden ble begrenset og det fullt ut skulle ha latt seg gjøre å veksle inn hver dollar i omløp i gull. Kanoner og smør-politikken i 1960-årene krevde et stadig økende opptrykk av dollar for å finansiere bl. a. Vietnamkrigen og Lyndom B. Johnsons ”great society”.

Mesteparten av disse dollarene ble sendt til utlandet for å betale for en økende strøm av varer. Det var aldri tanken, og det ville ikke ha være mulig, noensinne å kjøpe tilbake disse dollarene til samme verdi. Andre lands økning av dollarbeholdning gjennom vedvarende underskudd på USAs handelsbalanse tilsvarte den inflasjonsbeskatning andre land ofte pålegger sine egne innbyggere, med den forskjell at denne gangen var det ett land som påla resten av verden denne beskatningen.

Da andre land krevde tilbakebetaling i gull i 1970-1971, nektet USA dette den 15. august 1971. Offisielt ble det sagt at det ville true dollarens verdi i forhold til gull. I realiteten var USAs regjering konkurs. Den praktiske løsning ble å erklære seg som imperium: USA var blitt tilført en enorm mengde varer fra resten av verden som det verken ønsket eller var i stand til å betale tilbake.

Resten av verden var maktesløs – den ble skattlagt og kunne ikke gjøre noe som helst med det.

For å opprettholde imperiet og skattleggingen av andre, måtte USA fra nå av tvinge resten av verden til å godta en løpende inflatert dollar som betaling for varer, gjennom å påtvinge andre land en stadig økende beholdning av slike inflaterte dollar. Verden måtte få en god grunn til å bruke dollar. Den grunnen var olje.

Da det i 1971 ble stadig klarere at USA ikke var i stand til å innløse utenlandske dollar i gull, inngikk landet et arrangement med Saudi-Arabia. Mot å love beskyttelse av kongehuset Saud, skulle dette landet handle all sin olje i dollar. Resten av OPEC fulgte. Mange land i verden kjøpte olje fra OPEC. Det var derfor naturlig å ha en dollarbeholdning også for dem. Økt oljeforbruk til økte priser økte etterspørselen etter dollar. Dollaren kunne ikke lenger innløses mot gull, men den kunne innløses mot olje.

Fra nå av ble den amerikanske dollaren støttet av olje, og verden måtte akkumulere stadig større mengder av den for å betale for økt oljeforbruk, så lenge dollar var eneste godtakbar valuta i OPEC. Dollarens dominans var sikret, og USA kunne fortsette å skattlegge resten av verden. Imperiet var avhengig av dette. Uten petrodollaren ville USAs imperium opphøre.

Den person som faktisk forlangte euro for oljen var Saddam Hussein i Irak, i år 2000. Først ble han latterliggjort, deretter oversett, men da det ble klart at han mente alvor, økte det politiske presset for å få han til å endre mening. Trusselen mot dollarens dominans var klar.

Bush slag mot Irak gjaldt ikke faren for spredning av atomvåpen eller andre masseødeleggingsvåpen, forsvar for menneskerettigheter og demokrati, ikke en gang okkupasjon av oljekildene. Det var snakk om å forsvare dollaren, og dermed det amerikanske imperiet. Det gjaldt å sette et eksempel for alle som kunne tenkes å forlange betaling i andre valutaer enn dollar.

Det er mange som har kritisert Bush for å invadere Irak for å ta kontroll over oljeforekomstene. Disse kritikerne kan ikke forklare hvorfor – USA kunne ganske enkelt fortsette å trykke opp dollar i store mengder og kjøpe alle olje det ønsket. Den virkelige årsaken må ha vært en annen.

Historien forteller oss at et imperium går til krig av to grunner: 1) For å forsvare seg eller 2) For å tjene på krigen. Risikoen er, som Paul Kennedy skriver i The Rise and Fall of the Great Powers, en militær “forstrekkelse” (overstretch) som vil uttømme dets økonomiske ressurser og medføre kollaps.

Økonomisk sett må imperiets fordeler veie tyngre enn de militære og samfunnsmessige kostnadene ved krigen. Fortjenesten fra Iraks oljefelt kan neppe alene oppveie de langsiktige kostnadene. Det er langt mer trolig at Bush invaderte Irak for å forsvare sitt imperium. To måneder etter invasjonen skjedde følgende: Olje for mat-programmet ble avsluttet, de irakiske euro-kontoene ble vekslet tilbake til dollar, og irakisk olje selges igjen bare i denne valutaen. Verden kunne ikke lenger kjøpe olje fra Irak for euro. Dollarens dominans var igjen sikret.

II. Irans nye oljebørs

Den iranske regjering er i ferd med å utvikle det “atomvåpen” som mest effektivt kan ødelegge det finansielle systemet som det amerikanske imperium er basert på. Det våpenet heter Den iranske oljebørs som er planlagt åpnet i mars 2006. Det vil bli opprettet et oljehandelssystem basert på euro.

Økonomisk sett er denne børsen en langt større trussel mot dollarhegemoniet enn det Saddam representerte, fordi den vil være åpen for alle som ønsker å kjøpe eller selge olje i euro. Svært mange vil ha interesse av dette:

● De europeiske land trenger ikke lenger å beholde valutareserver i dollar, da de kan kjøpe olje direkte i egen valuta

● Kina og Japan vil få anledning til å redusere sine meget store dollarbeholdninger og diversifisere med euro

● Russland har økonomisk interesse av å veksle til euro. Hoveddelen av landets utenrikshandel skjer med Europa, de oljeeksporterende land, Kina og Japan.

● Også de oljeeksporterende arabiske land vil trolig se fordeler i å kunne diversifisere stadig økende berg av inflatert dollar med euro. I likhet med Russland handler de mest med de europeiske land.

Bare britene vil sitte i klemma. De har sitt strategiske samarbeid med USA, men står også nær Europa. Så langt har de hatt gode grunner til å holde seg til ”vinneren”. Men vil det fortsette å være slik når de ser at denne svekkes, eller vil de levere nådestøtet?

Vel, vi må ikke glemme at de to ledende oljebørsene i dag fortsatt er Nymex i New York og IPE i London. Selv om begge i og for seg er eid av amerikanere, kan det virke sannsynlig at britene vil måtte gå ned med det synkende skipet av hensyn til sin IPE-interesser. Til tross for alt snakket om å redde pundet, er det mest sannsynlig at det var USA som presset britene fra å gå over til euro. Også IPE ville dermed ha gått over til euro, et alvorlig slag for dollaren og Storbritannias strategiske partner.

Uansett var britene måtte bestemme seg for – de økonomiske interessene som teller i denne forbindelse, EUs, Kinas, Japans, Russlands og de arabiske lands – tilsier en overgang til euro, noe som vil besegle dollarens skjebne. Dette kan ikke USA tillate, og det vil om nødvendig ta i bruk en lang rekke virkemidler for å forhindre det:

● Direkte sabotasje av børsen. Virkemidler kan f. eks. være virusangrep som slår ut datamaskiner, nettverk og kommunikasjoner

● Statskupp – et velprøvd virkemiddel for USA

● Forhandlinger som kan gi akseptable betingelser og begrensninger er også et velprøvd tiltak. Statskupp er å foretrekke, da det vil stoppe hele tiltaket, men om kupp eller sabotasje ikke lykkes, er forhandlinger en neste mulighet.

● En felles krigsresolusjon i FN-regi. Vanskelig å oppnå på grunn av de ulike interessene til medlemmene av Sikkerhetsrådet. Retorikken om at Iran utvikler atomvåpen skal tjene til å forberede en slik resolusjon

● Et ensidig avgrenset angrep inkludert bruk av atomvåpen. Et forferdelig strategisk valg, gitt følgene av neste steg – ensidig total krig. USA vil trolig bruke Israel til å utføre deler av denne skitne jobben.

● Ensidig total krig, strategisk sett det verste alternativet. For det første er USAs militære ressurser allerede overanstrengt gjennom to pågående kriger. For det andre vil dette skape økt fiendskap i andre mektige nasjoner. Land med store dollarbeholdninger kan begynne å selge ut disse som en stille form for protest, noe som også vil svekke mulighetene til videre krigføring. For det tredje - Iran har strategiske allierte som kan trekke andre land inn I krigen. Slike interesser foreligger med Kina, India og Russland gjennom Shanghai Cooperative Group, og gjennom en separat pakt med Syria.

Uansett strategisk valg, skulle den iranske oljebørsen vinne fram vil den trolig bli godt mottatt av mange ledende økonomiske nasjoner og medvirke til dollarens fall. Et internasjonalt kollaps for dollaren vil dramatisk øke inflasjonen i USA og presse opp det langsiktige rentenivået i landet.

USAs finansdepartement vil i så fall måtte velge mellom pest og kolera - deflasjon eller hyperinflasjon - og det raskt. ”Klassisk” medisin er deflasjon og økte renter, med en større økonomisk depresjon til følge. Den andre er hyperinflasjon av Weimar-republikkens type.

Den østerrikske teori

om penger, kreditt og forretningssykluser lærer oss at det ikke finnes noen mellomløsning. Før eller seinere må pengesystemet svinge i den ene eller annen retning, noe som tvinger finansdepartementet i USA til å ta et valg. Dagens nye leder, Ben Bernanke, vil ganske sikkert velge inflasjonen. For å unngå deflasjon vil han ty til pengepressen. Sluttresultatet kan bli den endelige ødeleggelse av USAs valuta dollar gjennom hyperinflasjon. Av asken stiger så verdens nye reservevaluta, barbariets etterlevning – gullet.

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Obamas fødselsattest III

Publisert over 8 år siden

Saka som ikkje forsvinn

Det er gått ei stund sidan eg skreiv om Obamas fødselsattest.

Mange trur sikkert at den saka no er ute av verda.

Her er siste video frå 20 januar og CBS-NEWS

Georgia Judge Orders Obama To Attend Ballot Access Hearing - 1/20/2012

http://www.youtube.com/user/BirtherReportDotCom?feature=watch

Her diskuterer nokon av dei fremste dataekspertane dette digitale fødeselssertifikatet (attesten) som Obama kom med etter at Donald Trumph pressa han.

http://www.blogtalkradio.com/markgillar/2011/07/31/experts-debate-the-authenticity-of-obamas-birth-certificate

Saka ligg der og eg trur det feller Obama.

Valet vert kansellert og Iran bombar USA i denne perioden.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html

 

The Zohar HaKadosh says President Bush will come to Yerushalayim (as President) the first time, for a 3-day visit and will leave healthy and whole. Within short time, he'll return to Israel a second time also as President Bush and during this time, judgment on the world will be tough.

In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA ELECTIONS TO BE CANCELLED and President Bush will remain the president.

What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.

(It is interesting to note that the name Bush בוש read in reverse is Shuv שוב - RETURN.)

When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem's elected PRESIDENT GOG.”

Gå til innlegget

Enden etter 6000 år

Publisert over 8 år siden

120 jubileum

 

Diverre er det få kristne som verkeleg  trur at Gud skapte Adam og Eva for nesten 6000 år tilbake , slik bibelen tydeleg viser.

http://bki.net/6000/6000aar.html

http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

 Nei , mange har sett sin lit til evolusjonslæra med litt innslag av Gud i. "Gud skapte gjennom evolusjonen" , seier dei.

Eg har ikkje truffe på ein prest i mitt nærområde som trur på den bokstavlege forteljinga i 1 Mosebok. Trist,men sant.

På grunn av at dei forkastar Guds tydelege ord i GT så forstår dei heller ikke Guds enkle frelsesplan som er bygd opp rundt dette.

Dei 6000 åra er heilt på året strukturert .

2000år - 2000år - 2000 år

Eller

40jub - 40 jub  - 40 jub

Det er så enkelt at ein tredjeklassing forstår det.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Det er 2000 år (40 jubileum) frå Adam til Abrahams kall

http://www.hebrew4christians.com/Articles/Chayei-Olam/chayei-olam.html

Så er det 2000 år (40 jubileum) frå Abrahams kall til Messias dåp

Så er det til slutt 2000 år (40 jubileum) frå Messias dåp fram til Han kjem igjen (år 2028)

Dette er desse 120 jubileumsår Gud har gitt menneske.

http://alef.no/shabbat.htm

Frigjevingsåret kjem som ei løysing på alle menneska sine problem.

Då skal Gud igjen oppretta det som gjekk tapt i Edens hage , der Hans heilage fjell var og skal vera.

http://www.cswnet.com/~duxrow/Jubilee.htm

Jubelåret er sentralt i Guds ordningar i GT.

"Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år.

Og den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet.

De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt.

11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk…..
13 I frigjevingsåret skal de koma attende, kvar til sin eigedom."

Seks år skal du så til åkeren din, og seks år skal du skjera vintrea dine og samla inn grøda i landet. 4 Men i det sjuande året skal det vera full kvile for landet, ein sabbat for Herren. ” 3 Mosebok 25,1

Frigjevingsåret eller jubelåret var det 50.året.

Jødane telde 7 gonger 7 år = 49 år.

Det var sabbatsåret.

Så kom jubelåret som det 50.året .

Då skulle dei få koma tilbake til den eigedomen dei hadde mista.

I Eden mista Adam og Eva den eigedomen som dei hadde.

Gud har gjennom Jesus gjort det mogeleg å få tilbake denne eigedomen. .Det er dette jubelåret handlar om.

"Herren tala til Moses på Sinai-fjellet og sa: Sei til israelittane: Når de kjem inn i det landet eg vil gje dykk, skal landet ha ei sabbatskvild for Herren. ”

Gjennom sabbatsbodet viser Han frelseplanen gong på gong. Jorda skal kvila når jubelåret kjem. - etter 6 år eller 6000 år.

Gå til innlegget

SURDEIG

Publisert over 8 år siden

Babylons tåkeprat

 I GT er forteljingane enkle å forstå.

I NT er  td Matteusevangeliet  lett å lesa .

Jakobs brev er lett forståeleg.

Når me les ein del av desse breva Paulus har skrive , så er saka heilt snudd på hovudet.

Ta td 1 Kor 14, fyrste del :

”Jag etter kjærleiken, strev etter åndsgåvene og mest etter å tala profetisk. 2 For den som talar i tunger, talar ikkje for menneske, men for Gud. Ingen skjønar han, for han talar løyndomar ved Anden. 3 Men den som talar profetisk, talar for menneske til oppbygging, formaning og trøyst. 4 Den som talar i tunger, oppbyggjer seg sjølv, men den som talar profetisk, byggjer opp forsamlinga. 5Eg skulle ønskja at de alle tala i tunger, men endå meir at de tala profetisk. For den som talar profetisk, er større enn den som talar i tunger, om han då ikkje tyder det han seier, så forsamlinga kan bli oppbygd. 6 Set no, sysken, at eg kjem til dykk og talar i tunger. Kva nytte har de av det, når eg verken gjev dykk openberring eller kunnskap, profetord eller lære? 7 På same måten er det med livlause ting som gjev lyd, anten det er ei fløyte eller ei harpe. Om det ikkje er skilnad på tonane deira, korleis kan ein då oppfatta kva som blir spela? 8 Og om trompeten gjev eit utydeleg signal, kven rustar seg då til krig?
9 Slik er det med dykk òg: Bruker de ikkje tunga til å tala tydelege ord, korleis kan ein då oppfatta det som blir sagt? Då talar de berre ut i lufta. 10 Same kor mange språk det finst i verda, har alle si meining. 11 Kjenner eg ikkje språket, blir eg ein framand for den som talar, og den som talar, blir ein framand for meg. 12 På same måten er det med dykk: Når de er så ivrige etter åndsgåvene, så søk å bli rike på gåver som byggjer opp forsamlinga! 13 Difor skal den som talar i tunger, be om at han må kunna tyda det. 14 For om eg bed i tunger, så bed mi ånd, men forstanden min har ikkje nytte av det.15 Kva så? Eg vil be med ånda, men eg vil òg be med forstanden. Eg vil lovsyngja med ånda, men eg vil òg lovsyngja med forstanden.16 For om du lovar Gud i ånda, korleis kan då ein som er til stades og ikkje skjønar dette, seia «amen» til di takkebøn? Han veit ikkje kva du seier. 17 Du held nok ei god takkebøn, men ingen annan blir oppbygd av det. 18 Eg takkar Gud for at eg talar meir i tunger enn nokon av dykk. 19 Men når forsamlinga er samla, vil eg heller tala fem ord med forstanden så eg kan læra andre noko, enn tusenvis av ord i tunger.”

---------------------------------------

Det er ikke rart at folk vert forvirra av å lesa dette. Det er ein surdeig utan like.

Ein må trekka på smilebåndet av kor dumt det er.

Enkelt sagt så er det berre tull ,skrive av denne falske Apollonius av Tyana.

Han har sikker hatt det festleg då han skreiv det.

Men sidan mange trur det er Guds ord ,så må dei jo prøva å finna ut kva Paulus i grunnen meinte. Det er ikke rart det vert forvirring.

Det er heller ikke lett å forstå kva slags kjøt Paulus meiner me skal ha i oppståa.

 "Korleis står dei døde opp? KVA SLAG KROPP HAR DEI?» 36Å, uvituge menneske! Det du sår, gjev ikkje nytt liv utan at det døyr. 37 Og det du sår, er ikkje det akset som veks opp, men eit nake korn, anten det er av kveite eller av anna såkorn. 38Men Gud lèt det få den skapnad som han har vilja, kvart slag korn sin eigen skapnad.
39 Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk. 40 Og det finst HIMMELSKE KROPPAR og jordiske kroppar; ein glans har dei himmelske, ein annan dei jordiske. 41 Ein glans har sola, ein annan har månen og ein annan stjernene. Den eine stjerna lyser med klårare glans enn den andre.
42 Slik er det òg med oppstoda frå dei døde. Det som blir sådd, er forgjengeleg. Men det som står opp, er uforgjengeleg. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlegdom. Det blir sådd i vanmakt, det står opp i kraft. 44 Det blir sådd ein kropp som hadde sjel, det står opp ein åndeleg kropp.
Så visst som det finst ein kropp med sjel, finst det òg ein åndeleg kropp. 45 Slik står det skrive: Det første mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv. 46 Det åndelege var ikkje det første, men det sjelelege. Så kom det åndelege.47 Det første mennesket var frå jorda og skapt av jord, det andre mennesket er frå himmelen."

Vart du klokare? Det er tomprat,svada.

Gud derimot seier det enkelt.

"Herrens hand kom over meg. Ved Herrens ande førte han meg ut og sette meg ned i ein dal som var full av knoklar. 2 Han førte meg omkring mellom dei. Sjå, det låg ei stor mengd med knoklar utover dalen, og dei var heilt tørre. 3 Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.» 4 Han sa: «Tal profetord over desse knoklane og sei til dei: Tørre knoklar, høyr Herrens ord!5Så seier Herren Gud til desse knoklane: Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande. 6 Eg fester sener på dykk, legg kjøt på, dreg hud over og gjev dykk andedrag så de blir levande. Då skal de kjenna at eg er Herren.»

Kanskje Paulus kan fortelja på enkel måte om den nye og gamle pakta?

”Sei meg, de som vil vera under lova: Høyrer de ikkje på lova? 22Det står skrive at Abraham hadde to søner, ein med slavekvinna og ein med den frie kvinna. 23Son til slavekvinna er fødd etter naturens orden, medan son til den frie kvinna er fødd etter Guds lovnad. 24Dette har ei djupare meining. Dei to kvinnene står for to pakter. Den eine, Hagar, er pakta frå Sinai-fjellet; ho føder til slaveri. 25Hagar står for Sinai-fjellet i Arabia og svarar til det noverande Jerusalem, som lever i slaveri med borna sine. 26Men det Jerusalem som er i det høge, er fritt, og det er vår mor. For det står skrive:

27 Gled deg, du barnlause, som ikkje fødde.
Bryt ut i jubel, du som ikkje fekk rier.
For den einslege kvinna har fleire born
enn ho som har mann.
28 Og de, sysken, er born ut frå lovnaden liksom Isak. 29 Men han som var fødd etter naturens orden, forfølgde den gongen han som var fødd ved Anden, og slik er det i dag òg. 30 Men kva seier Skrifta? Driv bort slavekvinna og son hennar! For son til slavekvinna skal ikkje arva saman med son til den frie kvinna. 31 Difor, sysken, er vi ikkje born av slavekvinna, men av den frie kvinna. ”

Ikkje lett å forstå??

Du treng ikke vera lei deg fordi du ikkje forstod det. Det er gnostisk tullprat .

Jakob forklarer kva ”rettferdighet ved tru” er for noko . 

”Tru og gjerningar
14 Kva hjelper det, sysken, om nokon seier at han har tru, når han ikkje har gjerningar? Kan vel trua frelsa han? 15 Set at ein bror eller ei syster ikkje har klede og manglar mat for dagen, 16 kva hjelper det då om ein av dykk seier til dei: «Gå med fred, varm dykk og et dykk mette!» utan å gje dei det kroppen treng? 17 På same måten er det med trua: i seg sjølv, utan gjerningar, er ho død.
18 Kanskje vil nokon seia: «Du har tru, eg har gjerningar.» Vis meg di tru utan gjerningar, så skal eg ut frå gjerningane visa deg mi tru. 19 Du trur at Gud er éin? Det gjer du rett i. Dei vonde åndene trur det same – og skjelv! 20 Vil du ikkje skjøna, du tankelause menneske, at tru utan gjerningar er til inga nytte? 21 Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak, son sin, som offer på altaret? 22 Slik kan du sjå at trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda. 23 På den måten vart dette skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven». 24 Der ser de at eit menneske blir rekna som rettferdig på grunn av gjerningar og ikkje berre ved tru.25 På same måten var det med Rahab, ho som var prostituert: Vart ikkje ho rekna som rettferdig på grunn av gjerningar, fordi ho tok imot utsendingane og sleppte dei ut ein annan veg?26 For liksom kroppen er død utan ånd, er trua død utan gjerningar.”

I min hjerne var dette veldig enkelt å forstå.Einig? Det var ein jordnær logikk.

Så kjem vår såkalla ”apostel Paulus” og skal forklara det same.

Rom 4:

”Kva skal vi då seia om Abraham, vår jordiske stamfar? Kva oppnådde han? 2Vart Abraham rettferdig for Gud på grunn av gjerningar, då har han noko å vera stolt av. Men det har han ikkje for Gud. 3For kva seier Skrifta? Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig. 4 Den som gjer eit arbeid, får løn etter forteneste, ikkje av nåde.5 Annleis er det med den som ikkje har gjerningar, men trur på han som rettferdiggjer den ugudelege. Han blir rekna som rettferdig fordi han trur. 6 Slik prisar òg David det mennesket sælt som Gud reknar som rettferdig utan at det har gjerningar”

Var dette lett å forstå? Sjølvsagt ikke. Du fann sikkert ingen logikk i det.

Fortvil ikke. Det er berre ein surdeig i slangens ånd.

 

Gå til innlegget

Kvar skal livet halda fram?

Publisert over 8 år siden

Paulus løgnaren

I Esekiel 37 fortel Gud oss med tydelege ord korleis Han skal reisa opp dei som ligg i gravene..

”Døde knoklar blir levande
Herrens hand kom over meg. Ved Herrens ande førte han meg ut og sette meg ned i ein dal som var full av knoklar. 2 Han førte meg omkring mellom dei. Sjå, det låg ei stor mengd med knoklar utover dalen, og dei var heilt tørre. 3 Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.» 4 Han sa: «Tal profetord over desse knoklane og sei til dei: Tørre knoklar, høyr Herrens ord!5 Så seier Herren Gud til desse knoklane: Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande. 6 Eg FESTER SENER PÅ DYKK, LEGG KJØT PÅ,, DREG HUD OVER OG GJEV DYKK ANDREDRAG SÅ DE VERT LEVANDE . Då skal de kjenna at eg er Herren.»

Det er fantastiske ord.

Det er dette Gud har lova skal skje no ved slutten av dei 6000 åra.

Han let alle som ligg i gravene vakna opp som Daniel 12 seier.

”Men på den tid skal folket ditt bli berga,
alle som er oppskrivne i boka.

2 Mange av dei som SØV I MOLDA,
skal VAKNA OPP,
somme til evig liv,
andre til spott og evig avsky.

3 Dei kloke skal skina
som himmelkvelven skin,
og dei som har ført dei mange til rettferd,
skal skina som stjernene til evig tid.”

Som teksten fortel er det bokstavleg meint. Mennesket står opp igjen med sener,kjøt og hud ,nett slik som me er no.

Dei falske gnostiske tankene som Paulus (Apollonius av Tyana) kjem med ,seier at kjøt og blod ikke skal arva Guds rike.

Det er vranglære av verste sort. Mennesket er av kjøt og blod og skal stå opp igjen og vera av same substans.

Paulus røper seg veldig med dette han her seier:

”Og liksom vi har bore biletet av det jordiske mennesket, så skal vi òg bera biletet av den himmelske. 50Men det seier eg, sysken, at kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike, og det som er forgjengeleg, skal ikkje arva det uforgjengelege.” 1 Kor 15

Versa framfor avslører vranglæra hans:

”Så visst som det finst ein kropp med sjel, finst det òg ein åndeleg kropp. 45Slik står det skrive: Det første mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv. 46 Det åndelege var ikkje det første, men det sjelelege. Så kom det åndelege.47 Det første mennesket var frå jorda og skapt av jord, det andre mennesket er frå himmelen.”

Paulus sine ord her er tåkeprat eller tullprat , svada.

Kor er det Gud fører desse knoklene som livnar til liv igjen?

Til himmelen?

Nei , teksten er klar:

”Så sa han til meg: Menneske, desse knoklane er heile Israelsfolket. Høyr kva dei seier: «Våre knoklar har tørka inn, vår von er knust. Det er ute med oss!»12Tal difor profetord og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav. Så fører eg dykk til ISRAELS-LANDET. 13 Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav…”

Dette er heilt i samsvar med dei andre tekstene i GT.

Livet skal halda fram her på kloden. Jorda skal ikke smeltast om slik det falske 2 Peters brev slik. 

”Sjå, eg hentar israelittane frå dei folkeslaga som dei fór bort til. Eg samlar dei frå alle kantar og fører dei til deira eige land.22Så gjer eg dei til eitt folk i landet, på Israels-fjella. Alle skal dei ha ein og same kongen. Dei skal ikkje lenger vera to folkeslag og ikkje meir vera delte i to kongerike. 23 Då skal dei ikkje gjera seg ureine meir med avgudane sine og alt det motbydelege og alle brota sine. Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg skal vera deira Gud.”

Paulus har me sine gnostiske falske tekstar forført dei fleste.

”På dette kjenner de Guds Ånd: Kvar ånd som vedkjenner at Jesus Kristus er komen i kjøt og blod, er av Gud.

3 Men kvar ånd som ikkje vedkjenner Jesus, er ikkje av Gud.”

Bibelen fortel i klare ordelag om denne GOG/Antikrist krigen som no kjem på slutten.

Kvar skjer når Gud har gripe inn og knust GeOrGe. Skal dei til himmelen?

Nei , les teksten.

”Du menneske, tal profetord mot Gog og sei: Så seier Herren Gud: Sjå, eg kjem mot deg, Gog, du storfyrste over Mesjek og Tubal! 2 Eg snur deg rundt og driv deg av stad. Eg hentar deg frå landet lengst i nord og fører deg opp på fjella i Israel….

Den dagen gjev eg GOG EIN GRAVSTAD I ISRAEL, i Abarim-dalen, «ferdadalen», austafor sjøen. Dalen skal stengja vegen for dei som ferdast der. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast Gog-flokkens dal. 12 I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei, så landet kan bli reint. 13 Alt folket i landet skal gravleggja dei og få ære av det den dagen eg viser min herlegdom, seier Herren Gud.
14 For at landet skal bli reint, skal dei setja nokre menn til stadig å dra gjennom landet. Dei skal gravleggja dei som undervegs vart liggjande att på marka. 15 Når dei fer gjennom landet og får auge på ein menneskeknokkel, skal dei setja opp eit merke der til gravarane kjem og gravlegg han i Gog-flokkens dal.16 Der er det òg ein by som heiter Hamona. Slik skal dei gjera landet reint…” Esekiel 39

Som teksten viser vert det eit stort oppryddingsarbeid etter at Antikrist/GOG er slegen.

Han får sin bokstavlege gravplass i Israel.

Sakarja 14 fortel om denne krigen på slutten der heidningane med Antikrist tek seg til rette i Guds Land i MidtAusten.

Kva skjer etter at Guds fiender er slått i det bokstavlege Jerusalem /ISRAEL?

Forsvinn dei til himmelen? Nei.

”Då skal dei som blir att av alle folkeslaga som kom mot Jerusalem, år etter år fara opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, og feira lauvhyttefesten. 17 Om nokon av slektene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, skal regnet ikkje falla over dei. 18 Det skal heller ikkje falla over egyptarane om dei ikkje fer opp og ikkje kjem. Dei skal råkast av same plaga som Herren lèt råka dei folkeslaga som ikkje fer opp for å feira lauvhyttefesten. 19 Dette skal vera straffa for Egypt og alle folkeslaga som ikkje fer opp for å feira lauvhyttefesten”

Som teksten viser held menneska fram med å leva her på jorda.

Det går diverse ikke an å sameina Paulus sine gnostiske skrifter med GT . Han er ein løgnar.

”Til ordet og vitnesbyrdet” Esaias 8,20

Om ikke folk snakkar i samsvar med GT og dei skriftene som Yeshua gjekk god for så er det ikke noko ljos i dei.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2988 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1678 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1537 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1291 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 665 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere