Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Publisert nesten 7 år siden
Helge Evjen – gå til den siterte teksten.
Palestinsk ungdom kaster stadig stein mot jødene.

Dette å kasta stein er veldig farleg.

Det vert bagatellisert som uskyldig våpen av Isarels fiendar.

Ein har hartt nokre får episodar der pøblar kastar stein på bilistar i Norge og.

Då vert det store oppslag om kor farleg det er.

http://www.nrk.no/telemark/steinkasting-mot-biler-pa-menstad-1.261833

Det ligg mange videoar som viser korleis desse palestinske pøblane driv på.

Foreldra støttar oppunder det og brukar ungane sine som "våpen".

http://www.miff.no/terrorkrigen-mot-israel/2013/04/11Palestinernessteinererdødeligevapen.htm

Difor er det heilt på sin plass at israelske soldatar utfører lov og orden.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
25mm hvert sekund i 40 dager

Du burde i det minste lesa 1 Mosebok om kor lenge flommen vara.

Den starta 17/2 det året Noah var 600 år og eitt heilt år vara den.

"Etter kvart drog vatnet seg attende frå jorda. Då hundre og femti dagar var lidne, hadde det minka.
     4 Den SYTTANDE DAGEN I DEN SJUANDE MÅNADEN tok arka grunn på Ararat-fjella.  5 Og vatnet minka meir og meir heilt til den TIANDE MÅNADEN. Den fyrste dagen i den tiande månaden synte fjelltoppane seg. ..I det året Noah fylte 601 år, den FYRSTE DAGEN i den FYRSTE MÅNADEN, hadde vatnet turka bort frå jorda. No tok Noah taket av arka, og då han såg utover, var jorda turr. 14 Den TJUESJUANDE DAGEN I DEN ANDRE MÅNADEN var ho heilt turr."

Les litt i gamle skrifter som støttar opp om bibelens ord.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

"When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ."

Yeshua bekreftar både syndefloda og Noah .

ENOK var den sjuande frå Adam og viser til det som no kjem år 2028 - dommens dag.

"Det var om desse Enok, Adams etterkomar i sjuande leden, spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage englar i tusental. 15 Han vil halda dom over alle og krevja alle gudlause til rekneskap for alle deira ugudelege gjerningar, og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.» 16 Dette er folk som murrar og klagar over lagnaden sin, men lever etter lystene sine. Dei skryter og fer med store ord, og smigrar folk når det gagnar dei sjølve."  Judas brev

Dommen kjem ubønhøyrleg .

Gud kallar ein del ting for styggedomar.

"Du skal ikkje gje nokon av borna dine til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet åt din Gud. Eg er Herren. 22 Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er ein styggedom. 23 Du skal aldri ha omgang med dyr; for då vert du urein. Heller ikkje skal ei kvinne by seg fram til eit dyr og para seg med det. Det er stygg åtferd." 

3 Mosebok 18.

Kyrkja skal no velsigna det Gud kallar for "styggedom".

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Lilli Spæren – gå til den siterte teksten.
I

Dette vil  sikkert verta tolka som ein ny vekkelse for kyrkja.

Fleire vil føla seg heime der.

Kanskje besøkstala stabiliserer seg eller aukar?

----------------------------------

Det vert færre homo-motstandarar  i samfunnet for kvart år som går.

Skulane lærer at  homofilt samliv  er like normalt som heterofilt.

---------------------------------

Hugs at lova  som kriminaliserte homofilt samliv vart fjerna i 1972.

http://no.wikipedia.org/wiki/Straffeloven_§_213

«Finder utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar.

Med samme straf ansees den, som har utugtig Omgjængelse med Dyr, eller som medvirker dertil.

Paatale finder alene Sted, naar det paakræves av almene Hensyn.»

------------------------------------------------

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Om det tar fem år eller ti år

Det skjer sikkert innan eitt år.

Eg trur det kan ta lang tid før prestane vert tvinga til å vigsla homofile. 

Spørsmålet vert heller om dei  kan arbeida i ei kyrkje som til dei grader har fjerna seg frå Skrifta.

Skal ein spå om dette, så vil sikkert 95 % av prestane innordna seg det nye systemet.

Så lenge ein kan reservera seg unngår ein tilsynelatande å koma i konflikt med samvitet sitt.

Eg kunne aldri tenkt meg å spela i eit homo-bryllaup .(er utmeldt av kyrkja  og slutta som organist)

Vil reservasjonsretten gjelda like mykje for klokkaren, kyrkjetenaren eller andre tilsette ?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
Ellers synes jeg Dag Øyvind Østereng`s utmerkede artikkel, her på VD, om ekteskapet i Bibelen, bør leses av alle.

Han har sagt det tydeleg.

Kva gjer desse prestane som vert pressa ut på sidelinja ?

Det må vera ei vond tid for dei . 

Kan dei halda fram i ei kyrkje som velsignar synda ?

Og så er det dette med levebrødet.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere