Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Publisert nesten 7 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
FN vedtok samtidig 6 resolusjoner som bl.a. fordømte Israel for ulovlige bosetninger i Samaria, Judea og Øst-Jerusalem.

Det er det same oppatt  og oppatt.

Striden er enkel.

Det er Guds ORD utsagn (Tanakh) om landet og folket MOT verdssamfunnets krav/meining.

Denne striden kallast Harmageddon og endar slik Skrifta fortel.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Du datter Babel som er herjet,
salig er den som gjengjelder
det du gjorde mot oss

I GT var det Nebukadnesar og riket hans Babylon som invaderte jødane sitt land.

I endetida er det endetidas "Babylon" - verdas supermakt som gjer det same.

Åp 18 beskriv endetidas Babylon.

Det er den makta som tronar over dei andre landa.

Ho kallar seg dronning og seier ho aldri vil oppleva trengsle.

Nasjonane har drive handel med henne og vorte rike i dette kapitalistiske systemet.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

Me står no ovanfor den underlege hendinga at dyret kjem tilbake til alle si overrasking.

Endetidas GoG -GeOrGe var det får som rekna med dei ville sjå igjen.

------------------------------------------

Israel let seg lura slik profetiane viser.

Fienden legg hand på sine vener,
        skamlaust bryt han si pakt.
    22 Hans tale er sleipare enn smør,
        men i hjarta tenkjer han på strid.
        Hans ord er mildare enn olje,
        likevel er dei som dregne sverd. Salme 55

Det er ikkje ein fiende som spottar meg
        – det kunne eg nok tola,
        ingen uven som audmykjer meg
        – då ville eg gøyma meg for han.
    14 Nei, det er du, min likemann,
        min gode ven og kjenning,
    15 – vi som hadde det godt i lag
        og gjekk i festtog til Guds hus.

......................

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

"When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the PREVOUS PRESIDENT of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem's elected PRESIDENT GOG."

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Leif Lysvik – gå til den siterte teksten.
Hva jeg har skrevet om det morderen Israels tilblivelse

Det er beskrive slik:

"I Jeriko låste dei portane og stengde seg inne for israelittane skuld. Ingen gjekk ut, og ingen kom inn. 2 Då sa Herren til Josva: «Sjå, no gjev eg Jeriko med kongen og dei djerve krigarane hans i di hand.  3 Lat alle stridsmennene gå kring byen ein gong om dagen; så skal de gjera i seks dagar.  4 Og sju prestar skal gå framføre paktkista, kvar med sitt stridshorn. Men den SJUANDE DAGEN skal de gå SJU GONGER kring byen, og prestane skal blåsa i horna. .. Morgonen etter stod Josva tidleg opp, og prestane tok Herrens kiste mellom seg. 13 Dei SJU PRESTANE som bar kvar sitt horn, gjekk framføre kista og bles i horna alt i eitt. Dei væpna mennene gjekk føre dei, og dei som var attarst, fylgde etter Herrens kiste. Og heile tida ljoma horna. 14 Dagen etter gjekk dei òg éin gong kring byen og vende så attende til leiren. Så gjorde dei i SEKS DAGAR.

    15 Den SJUANDE DAGEN stod dei opp med det same det tok til å dagast, og gjekk SJU GONGER  kring byen. Dei bar seg like eins åt som før. Men den dagen gjekk dei SJU GONGER kring byen. 16 Då prestane bles i horna den SJUANDE GONGEN, sa Josva til folket: «Ropa no! For Herren har gjeve dykk byen" Josva 6

----------------------

Me er rett framfor DEN SJUANDE DAGEN.

Fyrst kjem Lysvik og andre "NYTTIGE IDIOTAR" til å prøva å innta landet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
svein krogenæs – gå til den siterte teksten.
Stakkers forledede ungdommer, som har latt seg lure/kuppe av homoaktivistene

Det kjem gradvis.

Framtida er mørk for dei som tydeleg seier at homofilt samliv er synd.

Lover er på gang som vil gjera det straffbart.

Meinings-tyranniet vil verta innført.

"Straffeloven §135a ble revidert sommeren 2005 med det formål å gi utsatte grupper et bedre og mer omfattende vern mot grovt diskriminerende eller hatfulle ytringer. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Den som forsettlig eller grovt uaktsomt setter frem en diskriminerende eller hatfull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Lik med offentlig fremsatt ytring, jf. §7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatfull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen pga. deres •hudfarge •religion eller livssyn •homofile legning, leveform eller orientering".

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen – gå til den siterte teksten.
Israel området

Gud viser si makt ved nasjonen Israel. 

Han har BESTEMT at eit lite område er Hans og at Han bestemmer over det.

Han har utvald seg eit bestemt folk som vert kalla Hans  "AUGNESTEIN".

Folk veit vel korleis det er å få skit inn på auga?

----------------------------------

Difor står det veldig tydeleg kva som skjer når endetidas Antikrist og hans allierte tek seg tilrette i GUDS LAND.

"Du dreg opp mot Israel, folket mitt, lik ei sky som ligg over landet. Det skal henda i dei siste dagar, då fører eg deg mot landet mitt, så folkeslaga skal LÆRA MEG Å KJENNA, når eg på deg, Gog, midt framfor augo deira, VISER KOR HEILAG EG ER."  Esekiel 38

Straffa for å prøva å knebla nasjonen Israel er grusom.

--------------------------

Verdssamfunnet bryr seg ikkje om kva Gud seier. Dei har utvikliingslæra som sin livsfilosofi.

Difor trur dei at Israel vert eit lett bytte.

 "Men når den tid kjem, når Gog går mot Israels-landet, då skal harmen stiga opp i meg, lyder ordet frå Herren Gud. 19 I min brennande iver og glødande harme seier eg: Den dagen skal det koma eit sterkt jordskjelv over Israels-landet. 20 Då skal alle skjelva for meg: fiskane i havet, fuglane under himmelen og dyra på marka, alt krypet som det kryr av på bakken, og kvart menneske som bur på jorda. Fjella skal styrta saman, bergveggene skal rasa ned og alle murane jamnast med jorda.
    21 Då kallar eg sverd imot han på alle mine fjell, seier Herren Gud. Den eine skal venda sverdet mot den andre. 22 Eg straffar han med pest og blodsutrenning. Eg sender høljande regn og haglsteinar og lèt det regna eld og svovel over han og fylkingane hans og over alle folka som er med han. 23 Såleis viser eg mitt velde og mi guddomsmakt og gjev meg til kjenne for augo på mange folkeslag. Då skal dei sana at eg er HERREN" Esekiel 38

Det er desse tinga me no ser opptrappinga til.

Det er enno noko år til klimakset kjem, men åra går fort.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2816 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1270 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
6 dager siden / 1185 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
12 dager siden / 857 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
4 dager siden / 724 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
16 dager siden / 546 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
4 dager siden / 539 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 490 visninger
NLM og ukultur
av
Gunnar Hansen
rundt 1 måned siden / 429 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere