Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Publisert nesten 7 år siden
Ja verden er i en rivende utvikling.

Gud er den same uansett .

Han tenkjer på same måten i dag som han gjorde då israelittane inntok Kanaan.

http://www.youtube.com/watch?v=VgkKICmu3IQ

Det er vanskeleg å forstå for mange kristne.

GT viser kor alvorleg Gud ser på synda.

"Når ein mann ligg med ein annan mann SOM EIN LIGG MED EI KVINNE , har begge gjort noko AVSKYELEG. Dei skal døy. Deira eige blod kjem over dei. 14 Ein mann som tek ei kvinne og mor hennar til kone, handlar skamlaust. Dei skal brennast, både han og dei. Slik SKAMLØYSE må ikkje finnast mellom dykk.
    15 Ein mann som har SAMLEIE MED EIT DYR, skal døy, og dyret skal de drepa. 16 Ei kvinne som kjem nær eit dyr og PARAR SEG MED DET, skal du drepa, dyret òg. Dei skal døy. Deira eige blod kjem over dei." 3 MOSEBOK 20

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
minus Paulus sine brever

I GT er dette med kjøt til avgudar omtala.

Me skal ikkje eta kjøt er via til avgudar.

Du kan lesa Yeshuas ord om dette i Åp 2.

"Du toler denne KVINNA JESABEL, ho som kallar seg profet, men som med læra si LOKKAR TENARANE  mine til å driva hor og ETA AVGUDSOFFER. 21 Eg har gjeve henne tid til å venda om, men ho vil ikkje venda om frå sitt HORERI. 22 Sjå, no kastar eg henne på sjukeseng, og dei som gjer ekteskapsbrot med henne, kastar eg ut i stor naud om dei ikkje vender om frå gjerningane hennar".

---------------

Som du ser vert Guds tenarar lokka til eta FORBODE avgudsoffer.

Kvinna Jesabel er nemnd fleire gonger i Skrifta. Det er den same kvinna som du kan lesa om i Åp 17/18.

Det Paulus skriv er i strid med Guds befalingar om dette.

 "Når det gjeld det å eta slike avgudsoffer, veit vi at det ikkje finst nokon avgud i verda, og at det ikkje finst nokon Gud utan éin....Somme et framleis dette kjøtet som avgudsoffer fordi dei har vore vane med å dyrka avgudane. Så blir samvitet deira ureint fordi det er så veikt.  8 Men mat fører oss ikkje nærare Gud. Vi vinn ikkje noko om vi et, og taper ikkje noko om vi ikkje et.  9 Men sjå til at den fridomen de har, ikkje fører dei veike til fall! 10 For dersom nokon ser at du som har kunnskap om dette, ligg til bords i eit avgudshus, blir ikkje då samvitet til den veike liksom oppbygd, så han et offerkjøt? 11 Då går den veike fortapt på grunn av din kunnskap, ein bror som Kristus døydde for. 12 Men når de på denne måten syndar mot syskena dykkar og sårar det veike samvitet deira, då syndar de mot Kristus sjølv. 13 Difor: Dersom mat fører bror min eller syster mi til fall, då vil eg aldri i æva eta kjøt! For eg vil ikkje føra dei til fall" 1 Kor 8

-------------------

Det er rein løgn .

Ta imot den som er veik i trua, utan å gjera dykk til dommarar over tankane hans.  2 Éin har ei tru som tillèt han å eta alt, den veike et berre grønsaker.  3 Den som et alt, skal ikkje sjå ned på den som ikkje et alt. Og den som lèt vera å eta, skal ikkje dømma den som et. For Gud har teke imot han.  4 Kven er du som dømmer tenaren til ein annan? Om han står eller fell, er ei sak mellom han og herren hans. Og han skal bli ståande, for Herren har makt til å halda han oppe.

Det er mykje slik typisk Paulus- tåkeprat, men konklusjonen er at du kan eta kva du vil.

--------------

Det same gjeld argumentasjonen når det gjeld sabbaten.

"Den eine gjer forskjell på dagar, den andre held alle dagar for like. Lat kvar og ein vera fullt overtydd om sitt eige syn.  6 Den som set ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren, for han takkar Gud. Det same gjer den som ikkje et: Han gjer det for Herren og takkar Gud.  7 For ingen av oss lever for seg sjølv, og ingen døyr for seg sjølv.  8 Lever vi, så lever vi for Herren, og døyr vi, så døyr vi for Herren. Anten vi då lever eller døyr, høyrer vi Herren til"  Rom 14

I GT var det  dødstraff for ikkje halda sabbaten.

I NT skulle det så plutseleg vera det same kva du gjorde.

Det er både ulogisk og i strid med Tanakh.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen – gå til den siterte teksten.
Alt dette står i deres kjære bibel, men dere har selvføgelig valgt å overse disse mindre fine delene av bibelen.

I GT var det veldig sterke straffer for brot på Guds lov.

I 1000-årsriket vil lovene gjelda til fulle.

 "I dei siste dagar skal det henda...

           ...For frå Sion skal lovlære (TORAH) gå ut,
        og Herrens ord frå Jerusalem.»
     4 Han skal døma mellom folkeslaga,
        skifta rett for mange folk.
        Då skal dei smida sverda sine om til plogjern
        og spyda sine til vingardsknivar.
        Folk skal ikkje meir lyfta sverd mot folk
        og ikkje lenger læra å føra krig."  Esaias 2

Yeshua skal styra folkeslaga med jernstav. Dei må læra seg å leva etter Guds lov.

Lauvhyttefesten må haldast:

"Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga. 17 Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne. 18 Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og HØGTIDAR LAUVHYTTEHELGA. 19 Dette skal vera straffa for egyptarane og alle dei folkeslag som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga"

Sabbaten likeså:

"For liksom den nye himmelen
        og den nye jorda som eg skaper,
        alltid skal stå for mitt åsyn,
        så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
        lyder ordet frå Herren.
    23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
        og kvar SABBATSHELG, FRÅ VEKE TIL VEKE,
        skal alle menneske koma
        og bøya seg og tilbe meg,
        lyder ordet frå Herren." Esaias 66

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Men Herren vil opplyse oss også om det.

Ja, det er riktig.

Det er viktig å studera ting grundig og samanlikna alt som står om emnet.

Du har forstått dette med sabbaten.

Utgangspunktet må vera Tanakh.(lova og profetane)

Dersom noko ikkje stemmer med dei skriftene, kan me trygt forkasta det.

Det mange enno ikkje har forstått er at Paulus undergrev Guds ord i GT.

SEM var Melkesidek.

Difor vert det falskt når dette  står.

"Og Abraham gav han tiend av alt. I namnet Melkisedek ligg for det fyrste at han er rettferds konge, og dernest at han er Salems konge, det vil seia freds konge.  3 Han er UTAN FAR OG UTAN MOR og har INGA ÆTTETAVLE. Dagane hans har INGA BYRJING, og livet hans tek ALDRI ENDE. Slik er han eit bilete på Guds Son og vert verande prest for alltid." Heb 7

Det er med å mystifisera GT og er direkte løgn.

Det same finn du i Habakkuk 2, der Antikrist vert fullstendig avkledd.

"For synet ventar på si tid,
        det jagar mot enden og slår ikkje feil.
        Og om det dryer, så venta berre!
        Det kjem for visst, det vert ikkje borte.
     4 Sjå, frekk og uærleg er han.
        Men den rettferdige skal leva ved si tru.
     5 Rikdomen skal svikta den stolte,
        han skal ikkje nå sitt mål.
        Som dødsriket spilar han opp sitt gap,
        umettande er han som døden.
        Han sopar til seg alle folk
        og samlar folkeslaga til seg. 
Ve valdsmannen! 
 6 Alle desse skal setja i med ei nidvise om han, "

Paulus misbrukar orda, tek dei ut av sin samanheng og knyttar dei til Jesus

"For enno er det berre ei lita stund,

        så kjem han som koma skal,
        og han skal ikkje drya.
    38 Min rettferdige skal leva ved tru;".. Heb 10

---------------------------------

Difor har du enno nokre litt feilaktige idear om Yeshuas gjenkomst, fordi Paulus skriv feilaktige ting om dette.

Når ein forstår at Paulus er "ulven i fåreklær" så fell og brikkene på plass.

Evangeilet skin fram slik det skal. Guds høgtider får meining og den falske erstatningsteologien avgår med døden.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Sabbaten er vår helligdag og er fra fredag kveld til lørdag kveld.

Det er heilt tydeleg at DHA leiar deg.

Stå på Anders.

Det er no berre 15 år til me skal sitja til bords i Guds rike i Jerusalem.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

Difor er det og viktig å forstå dette med sabbaten.

Lovnad om Den Heilage Ande 

15 Elskar de meg, så held de boda mine. 16 Då vil eg be Faderen, og han skal gje dykk ein annan talsmann som skal vera hjå dykk for alltid: 17 Sanningsanden. Verda kan ikkje ta imot han, for ho ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men de kjenner han; for han bur hjå dykk og skal vera i dykk. 18 Eg vil ikkje la dykk vera att som foreldrelause born; eg kjem til dykk. 19 Om ei lita stund ser ikkje verda meg lenger. Men de ser meg, for eg lever, og de skal leva. 20 Den dagen skal de skjøna at eg er i Far min, og at de er i meg og eg i dykk.
    21 Den som har boda mine og held dei, han er det som elskar meg. Og den som elskar meg, han skal Far min elska. Eg òg skal elska han og openberra meg for han.»
    22 Judas, ikkje Iskariot, seier til han: «Herre, korleis har det seg at du vil openberra deg for oss og ikkje for verda?» 23 Jesus svara:
        Den som elskar meg, held fast på ordet mitt. Og Far min skal elska han, og vi skal koma til han og ta bustad hjå han. 24 Den som ikkje elskar meg, held ikkje fast på orda mine. Og det ordet de høyrer, er ikkje mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25 Dette har eg tala til dykk medan eg enno er hjå dykk. 26 Men talsmannen, Den Heilage Ande, som Faderen skal senda i mitt namn, han skal læra dykk alt og minna dykk om alt det eg har sagt dykk."

-----------------

No er det like før Antikrist kjem, og tempelet i Jerusalem skal kom på plass.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere