Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Viktig?

Publisert over 11 år siden

Sitat:

"Margunn Serigstad Dahle (Gimlekollen), Øystein Sunde Pedersen (leder NLM Ung Norge), Knut Arild Hareide (KrF), Erling Lae (byrådsleder H), Magnhild Meltveit Kleppa (statsråd Sp) og meg selv sitter i panelet på søndag, for å diskutere dette viktige emnet."

Mange kjende namn,men kva så?

Er det ikkje Bibelens ord som er fasitten?

"Difor overgav Gud dei til ureinskap, så dei følgde lystene i hjartet og vanæra kroppen sin med kvarandre. 25 For dei bytte ut Guds sanning med løgn, og dyrka og æra det skapte i staden for Skaparen, han som er velsigna i all æve. Amen! 26 Difor overgav Gud dei til skammelege lyster. Kvinnene deira bytte ut det naturlege samlivet med det som er imot naturen. 27 På same måten heldt mennene opp med det naturlege samlivet med kvinner og tok til å brenna av lyst etter kvarandre. Menn dreiv utukt med menn, og dei bar sjølve den straffa som måtte koma for villfaringa." Romarane 1.

Gå til kommentaren

homofili

Publisert over 11 år siden

Dette med homofili er eit veldig betent tema.

Den eine etter den andre står fram med sin homofile legning.

Dersom ein ytrar seg negativt vert ein ofte sett på som intolerant og gamaldags.

Bibelen er heilt klar på at homofili er synd og vert ramma av Guds straff på dommens dag.

"Difor overgav Gud dei til ureinskap, så dei følgde lystene i hjartet og vanæra kroppen sin med kvarandre. 25 For dei bytte ut Guds sanning med løgn, og dyrka og æra det skapte i staden for Skaparen, han som er velsigna i all æve. Amen! 26 Difor overgav Gud dei til skammelege lyster. Kvinnene deira bytte ut det naturlege samlivet med det som er imot naturen. 27 På same måten heldt mennene opp med det naturlege samlivet med kvinner og tok til å brenna av lyst etter kvarandre. Menn dreiv utukt med menn, og dei bar sjølve den straffa som måtte koma for villfaringa.    28 Dei brydde seg ikkje om å kjenna Gud, difor overgav Gud dei til ei sviktande dømmekraft, så dei gjer slikt som ikkje sømer seg." Romarane 1

Det nyttar ikkje for ein som vil stå på bibelens grunn å inngå noko kompromiss her.

http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=95919

State threatens locals: Marry 'gays' – or elseUSA er føregangslandet på mykje og ein ser tendensane på korleis framtida vert.

Gå til kommentaren

Replikk

Publisert over 11 år siden

Hei  igjen K.Kristensen

 

Det er interessant å lesa det du skriv.Du synes å ha veldig god kunnskap om mange ting i Bibelen.

 

Til no har eg skrive om nokre ting som eg synes er veldig viktig å forstå.

 

Gud har inspirert Skrifta på ein underfull måte. Guds Heialge Ande vil veileda oss til det som er rett.Det har Jesus sagt veldig tydeleg.

 

Som du seier er det om å gjera å ”leita så vil ein finna.”

 

Mange har verkeleg leita og funne ut kor fantastisk tala i Skrifta er.

 

http://philologos.org/bpr/files/Misc_studies/ms028.htm

 

Det er fantastiske juvelar som kjem til synes dersom ein berre har tru på at Bibelen er Guds ord.

 

Eg har skrive om nokre ting som eg synes er veldig viktig.

 

Det fyrste er desse 6000 åra som no er slutt år 2028 .

Det er viktig å forstå desse jødiske høgtidene som Gud innstifta.Dei viser  korleis frelsesplanen skal fullførast.No gjenstår som sagt dei 3 siste høgtidene.Dei er veldig knytta til desse 6000-åra eller 120 jubileum og frigjevingsåret-jubelåret.

 

 

http://www.hebroots.org/2housesch5.html#CHAP5

 

http://www.tipsfortop.com/countdown/countdown1.html

 

http://www.holocaustrevealed.org/english/s/p105.html

 

Det andre er å forstå kven som er Dagens Babylon ”-Babylon den store” i Op 18.

Det er USA. Det er viktig å forstå kva skjebne USA vil få om ei stund- same skjebnen som Sodoma og Gomorra.

 

Det tredje er dette med Israel og Guds Folk.

GT fortel om korleis Gud utvalde seg eit folk og korleis Han førte dei trygt fram.Han hjepte dei til å innta Kanaans Land .

Det er trist og vondt å sjå så mange kristne som trur på ”erstatningsteologien”.

Difor greier dei heller ikkje å lesa teksten i Matteus 24 rett fram slik det står.

 

Op 14 har Guds tre siste advarslar til menneska på denne kloden.

 

”Og eg såg endå ein engel, flygande høgt oppe under himmelkvelven. Han hadde eit evig evangelium å forkynna for dei som bur på jorda, for alle folkeslag og ætter, tungemål og folk.  7 Og han ropa med høg røyst: «Ottast Gud og gjev han æra! For no er timen komen då han skal halda dom. Tilbed han som skapte himmel og jord, hav og kjelder!»

     8 Ein annan engel følgde etter og ropa: «Fallen, fallen er Babylon den store, ho som har skjenkt alle folkeslag med vreidevin frå horelivet sitt.»

     9 Ein tredje engel følgde etter dei og ropa med høg røyst: «Den som tilbed dyret og biletet av det og tek imot merket på panna eller handa, 10 skal drikka av Guds vreidevin som er skjenkt ublanda i hans harmes skål, og pinast med eld og svovel for auga på dei heilage englane og Lammet. OP 14

 

Det fyrste er dette med Gud som Skapar.Gud skapte på 6 dagar og kvilte på den sjuande.”Tilbe Han som skapte himmel og jord,hav og kjelder”.Diverre har mange kristne lete seg bedra av denne utviklingslæra. Bibelen er heilt klar på at Adam og Eva vart skapt fyrst.

I kviledagsbodet viser Gud at Han er Skaparen.

 

”Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!  9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag.” 2 Mosebok 20

 

Som sagt har dette med kviledagen-sabbaten stor betydning.

 

Det andre bodskapen er at Babylon er fallen.

Op 18 seier at dersom du vil redda livet ditt og ikkje verta teken med når Gud straffar ”Babylon den store” så må du reisa frå landet.

Lot fekk beskjed om å reisa frå Sodoma og Gomorra ,elles ville han og omkome.

 

Den tredje bodskapen er dette med dyret og dyrets bilete og merke.Det er vel ikkje heilt forstått enno,men tida vil visa tydeleg kven Antikrist er.

Som du seier har Antikrist mange titlar.

Men den eine tittelen han har viser til fulle kven det må vera.

Han vert kalla ”Babylons Konge”.

Så når ein forstår kven som er endetidas ”Babylon den store” så forstår ein og at ANTIKRIST må vera sjefen for USA.

Det finst mange gode bøker om dette emnet –Antikrist.

 

Sanhedrin i Israel sitt brev til George Bush brukte titten i Esekiel 38/39 om han.

GOG i Esekiel og Antikrist er same personen.

 

Eg synes det er veldig spennande i USA kva som vil skje med fødselssertifikatet til Obama.

 

http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=95772

Gå til kommentaren

Svar til Kristensen

Publisert over 11 år siden

Hei K.Kristensen

 

Etter at ein set saman alle bitane om ”ødeleggelsens vederstyggelighet” så vert konklusjonen at det er

Antikrist som set seg i Guds tempel i det bokstavlege Jerusalem på  slutten og gjer seg sjølv til Gud.

Heile teksten i Daniel 11,31 og utover handlar om dette. Eg set inn nokre ekstra ord i parantes.

 

 

”Hærstyrkar som han (antikrist) sender ut, vanhelgar heilagdomen (det jødiske tempelet) i Jerusalem), den faste borga, tek bort det daglege offeret(dei jødiske ofringane i dette tempelet som er i sving på slutten) og set opp den øydande styggedomen (Antikrist som set seg i Guds tempel i det bokstavlege Jerusalem). 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. 34 Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert skirsla og reinsa og tvegne til endetida.(det handlar om slutten før Jesu gjenkomst) For enno er det ei stund att til den fastsette tid.(appointed time eller den bestemte tida er knytta til td Yom Kippur-dommens dag)    36 Kongen (Antikrist) skal fara fram som han vil. Hovmodig som han er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord. (samalikn med td J.Op)Han har framgang til dess forbanninga tek slutt.(Gud let Antikrist driva på i 3,5 år) For det som er fastsett, må fullførast. 37 Han bryr seg ikkje om sine fedrars gudar og heller ikkje om grumguden åt kvinnene eller nokon annan gud. Han gjer seg sjølv større enn dei alle. 38 I staden ærar han borgguden. Ein gud som fedrane hans ikkje kjende, ærar han med gull og sølv, edle steinar og andre dyre ting. 39 Folket åt ein framand gud gjer han til mannskap i borgene. Dei som dyrkar denne guden, viser han stor ære. Han set dei til å råda over mange og skifter ut jord til dei som løn.”

 

Dyrets bilete slik ein finn det i Johannes Openberring er knytta til dette:

 

”Og det seier til folka på jorda at dei skal laga ei biletstøtte til ære for dyret – det som vart såra med sverd, men livna til att.    15 Det fekk makt til å blåsa liv i biletet av dyret, så det jamvel kunne tala, og få drepe alle dei som ikkje ville tilbe biletet av dyret. 16 Dyret tvingar alle, små og store, rike og fattige, frie og slavar, til å ha eit merke på høgre handa eller på panna. 17 Og ingen kan kjøpa eller selja noko utan å ha dette merket: namnet på dyret eller det talet som svarar til namnet.” Op 13

 

På Nebukadnesars tid vart det oppretta ”dyrets bilete”.

 

”Så snart alle folka høyrde lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slag instrument, kasta dei seg ned – alle folk og ætter med ulike språk – og tilbad gullbiletet som kong Nebukadnesar hadde reist.  8 Straks etter kom nokre kaldearar og klaga på judearane.  9 Dei tok til ords og sa til kong Nebukadnesar: «Kongen leve evig! 10 Konge, du har gjeve påbod om at kvar og ein som høyrer lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slag instrument, skal falla ned og tilbe gullbiletet, 11 og at den som ikkje fell ned og tilbed, skal kastast i omnen med logande eld. 12 Det er nokre judearar her som du har sett til å styra provinsen Babylon: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Desse mennene bryr seg ikkje om påbodet ditt, konge. Dei dyrkar ikkje din gud og tilbed ikkje gullbiletet som du har reist.» Daniel 3

Noko liknande vil verta oppretta på slutten.

 

 

 

Gå til kommentaren

RE: Overfladisk kunnskap?

Publisert over 11 år siden

 

20.04.09 kl. 16:51 skrev Sidsel Dahl:

Med det feilaktige synet på jødane,Jerusalem og Jesu gjenkomst så er det ikkje rart at ein heller ikkje ser kva problem jødane står ovanfor.Rundt seg har dei mange fiendar som berre ventar på å få ta knekken på dei om sjansen  byr seg.Sjå videoane frå Hamas sine møte så ser ein at det er null forhandlingsvilje.

 Her synes jeg Langesæter sauser sammen hummer og kanari.

 

At jeg bringer inn litt Bibelhistorie i Evjens innlegg betyr ikke at jeg i denne tråden har behov for å forsvare mitt syn "på saken" ved å fortsette en diskusjon om Guds vilje. Du sier i din profil du er "opteka" av Bibelen; jeg har flere års studier bak meg.

"oppteken" , stemmer.

Eg har brukt mykje tid på å studera bibelen slik det står skrive.

Du må forstå at eg angrip dette utsagnet ditt om jødane.

Den vanlege forståinga om Jesus skal koma att og døma levande og døde er nok at det er bokstavleg.

"Så snart denne trengselstida er over, skal sola formørkjast og månen mista sitt lys. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrommet bli rokka. 30 Då skal teiknet til Menneskesonen syna seg på himmelen, då skal alle folk på jorda setja i med klagerop, og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan basunen ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå dei fire verdshjørna, frå den eine enden av himmelen til den andre. r me fått sjå Ahmadinejad slik han er." Matteus 24

 

     7 Sjå, han kjem med skyene,           og kvart auge skal sjå han,           også dei som har gjennomstunge han,          og alle folk på jorda skal bryta ut i klagerop over han.Op 1

Hamas har akkurat same synet på jødane som Ahmadinejad.

I dag fekk me verkeleg bekrefta kor farleg Ahmadinejad er.

 

 

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere