Torleiv Austad

Alder:
  RSS

Om Torleiv

Professor emeritus. Det Teologisk Menighetsfakultetet

Følgere

Minutter mettet med evighetsinnhold

Publisert 12 måneder siden

Et 75-års minne om den hemmelige ordinasjonen på Helgøya.

Den 2. juli 1944 ble 18 teologiske kandidater ordinert til prester i Helgøya kapell av biskopen i Hålogaland bispedømme, Wollert Krohn-Hansen. Det var eneste ordinasjon i Den norske kirke i okkupasjonsårene, når en ser bort fra de ordinasjoner som fant sted i regi av det statlige kirkestyre under ledelse av Nasjonal Samling.

Ordinasjonen på Helgøya savner sidestykke i norsk kirkehistorie. Siden det i år er 75 år siden denne spesielle begivenheten, er det grunn til å dvele ved minnet om det som skjedde den gang. En åpen minnemarkering skal finne sted ved en gudstjeneste og en etterfølgende samling på Helgøya søndag 30. juni.


Risikabel handling

I etterkant av embetsnedleggelsen og bruddet med statens kirkestyre i 1942 uttalte Den Midlertidige Kirkeledelse at biskopene fortsatt skal foreta presteordinasjoner. En visste at det ville være en risikabel handling, som kunne få alvorlige følger for de involverte, for Kirkeledelsen og for prester som hadde nedlagt sitt statsembete, men forble i tjeneste i sine menigheter. Under de rådende forhold var det uaktuelt for Kongen i kirkelig statsråd i London å gi ordinasjonstillatelse, slik kirkeretten foreskrev. Da Kirkeledelsen la til rette for ordinasjonen på Helgøya, baserte en seg på en generell ordinasjonstillatelse.

Bakgrunnen for ordinasjonen i 1944 var begynnende prestemangel. Den ble synlig ved Quisling-styrets forvisning av stadig flere prester og ved normal avgang i tjenesten. Prestemangelen var særlig merkbar i det nyopprettede Telemark bispedømme, Quislings «idealbispedømme», som besto av Telemark og Aust-Agder. I mai 1944 var tredjeparten av prestene i de 18 prestegjeldene der forvist, mange av dem til Lillehammer-området.


En vanskelig tid

En komité nedsatt av Kirkeledelsen gransket aktuelle kandidater for den planlagte ordinasjonen. De var anbefalt av biskopene i de bispedømmene hvor de hadde tjeneste som klokkere, menighetsarbeidere eller sekretærer i kristelige organisasjoner. En så etter kandidater som var vel skikket til prestetjeneste i en vanskelig tid for kirke og folk, og tok spesielt hensyn til hvem en kunne gjøre mye bruk av der prestemangelen var mest prekær. De 18 utvalgte ordinandene kom fra fire bispedømmer: 7 fra Oslo, 5 fra Hålogaland, 5 fra Agder og 1 fra Nidaros. I disse bispedømmene var prestemangelen mest påtrengende.

Biskop Krohn-Hansen, som var forvist til Helgøya, sa seg villig til å foreta ordinasjonen. Opprinnelig hadde Kirkeledelsen tenkt seg at handlingen skulle finne sted i en av Oslo-kirkene. Men biskopen fryktet at myndighetene kunne straffe ham hardt for å ha forlatt Helgøya ulovlig. Han gikk derfor inn for at ordinasjonen skulle legges dit han nå bodde. Den ble berammet til Helgøya kapell søndag 2. juli 1944 kl. 18.00.

Tidspunktet ble valgt fordi det denne weekenden skulle være kretsmøte for Den norske sjømannsmisjon nettopp der. Til dette stevnet ventet en om lag 70 utsendinger. Krohn-Hansen skulle ha nattverdgudstjenesten søndag formiddag. Ordinandene skulle være med der og blande seg med deltakerne på kretsmøtet. Det ville ikke vekke oppsikt. Utsendingene til dette møtet ville forlate øya utpå ettermiddagen.


Måtte sykle

For de fleste av ordinandene var det strabasiøst å komme seg til Helgøya til avtalt tid. De som kom fra Oslo og omegn, fikk ikke reisetillatelse med toget lengre enn til Eidsvoll og måtte sykle derfra til Hamar i pøsende regnvær lørdag før ordinasjonen. Søndag morgen dro de med Mjøsfergen til Helgøya og nådde fram til nattverdgudstjenesten kl. 11.00. Etterpå hilste biskopen på ordinandene. Han kunne imidlertid ikke ha ordinasjonssamtale med hver enkelt av dem. Isteden fikk de seg forelagt et skjema til utfylling – utarbeidet av Kirkeledelsen.

Ordinandene måtte redegjøre for sitt liv og gi en begrunnelse for å gå inn i prestetjenesten. Hver enkelt måtte skriftlig tiltre bekjennelseserklæringen Kirkens Grunn. Spørsmålet de fikk, var formulert slik: «Vil De ved Deres ordinasjon stille Dem til rådighet for tjeneste i vår kirke på denne bekjennelses og erklærings grunn?» Ordinandene måtte altså avlegge en skriftlig bispeeksamen. Dette er enestående i norsk kirkehistorie. Også tilslutningen til bekjennelseserklæringen Kirkens Grunn er enestående.


Katakombeordinasjon

Ordinasjonen fant sted i stor hemmelighet og er blitt omtalt som en «katakombeordinasjon». Den foregikk bak låste dører. Hverken soknepresten, organisten, klokkeren eller kirketjeneren på stedet var orientert. Det gjaldt at de lokale kirkelige medarbeiderne ikke ble rammet når ordinasjonen etter hvert ville bli kjent for myndighetene. I tillegg til biskopen, ordinandene, de fire assisterende prestene og fungerende organist – den 17 år gamle gymnasiasten Carl Wollert Krohn-Hansen – var det bare de aller nærmeste av biskopens familie og noen ytterst få andre som var der. Ordinandenes nærmeste pårørende var ikke invitert.

Biskop Krohn-Hansen måtte bruke sin bispesurtout (en svart embetsdrakt) fordi statspolitiet hadde tatt hans bispesamarie. Han var også fratatt sitt bispekors. Likevel bar han et bispekors, som symboliserte bispeverdigheten. Det var et lånt emeritus-kors, som hadde tilhørt biskop og statsråd Hans Riddervold. Ordinandene hadde strevd med å få tak i prestedrakt. Mange av dem hadde lånt gamle, slitte og falmede prestekjoler. Det var umulig å skaffe messeskjorte til alle, så dette liturgiske plagget ble sløyfet.


Vente forfølgelse

Prost Kristen Løken – en av prestene som var forvist til Lillehammer – innledet ordinasjonsgudstjenesten med å si at mange prester er fjernet fra sine menigheter, og at det derfor er nødvendig «å oppta den funksjon som normalt hører med til kirkens liv». Biskop Krohn-Hansen talte ut fra Matt 10,7, «Når I går av sted, da forkynn dette budskap: Himlenes rike er kommet nær!». Han understreket at det ikke er enkelt å være Jesu budbærer i en krig hvor voldsmakten feirer orgier. Rettssamfunnet er oppløst, og sataniske og sadistiske krefter rår. I denne situasjonen er det ikke lett å forkynne at himlenes rike er kommet nær. Beveget sa biskopen til ordinandene: «Etter all beregning må dere vente forfølgelse.»

Det fortelles at ordinasjonen var en meget høytidelig og sterk opplevelse for dem som var til stede. En av ordinandene, Arne Sørensen, har omtalt den som «minutter mettet med evighetsinnhold». De nyordinerte visste at de gikk en usikker fremtid i møte. Like fullt gledet de til å ta fatt på oppgaven som ventet dem. Både for dem, for de medvirkende og for Kirkeledelsen tydeliggjorde ordinasjonshandlingen på Helgøya at det var ordinasjonen som bar kirkens virksomhet etter bruddet med det statlige kirkestyret.

Reisen fra Helgøya gikk greiere enn reisen til Helgøya – i alle fall for dem som skulle i retning Oslo. De fikk bilskyss og slapp å sykle milevis. Sjåføren hadde fått kjøretillatelse for å frakte pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp og måtte innlegges på Rikshospitalet. Med en slik kjøretillatelse slapp de nyordinerte på vei sørover lett gjennom politisperringene!


Krigen på hell

I og med at ferien stod for døren, varte det noen uker før folk oppdaget at flere av de teologiske kandidatene i kirkelig tjeneste nå var blitt prester. Etter hvert ble fire av de 18 nyordinerte fengslet, men uten å lide alvorlig overlast. Når følgene av ordinasjonen ikke ble så dramatiske som en hadde fryktet, skyldtes det nok at verdenskrigen var på hell, og at Quislings posisjon som ministerpresent var ytterligere svekket.

Ordinasjonen på Helgøya ble foretatt i kraft av kirkelig nødrett. Likevel ble den godkjent som en lovlig prestevigsel, selv om den ikke i ett og alt foregikk etter ordinær kirkerett. Godkjenningen skjedde ved kongelig resolusjon av 22. november 1946 under henvisning til en paragraf i norsk lov om dispensasjon.

Gå til innlegget

Taushet og tale om jødene

Publisert over 1 år siden

Jødene lå den gang i utkanten av kirkens virkeområde.

I Vårt Land 8. desember skriver Andreas Martin Seierstad: «At kirkeledelsen ikke skulle ta von Moltkes forhåndsvarsler på alvor og følge opp i sine kanaler, virker underlig sett i lys av den historiske kontekst og det engasjement som ble vist.» Jeg kan være enig i at det er «underlig». Men jeg deler ikke det syn at de som stod i spissen for kirkekampen, tok forhåndsvarslene på alvor og i tide fulgte dem opp i sine kanaler.

Hyrdebrevet. 

Kirkekampen begynte for alvor da biskopene ba prestene lese opp Hyrdebrevet til menighetene i gudstjenesten søndag 9. februar. Dagen før ble det beslaglagt av Gestapo. Men da var allerede 36.000 av de 50.000 eksemplarene sendt ut. Biskopene gikk her i bresjen for rett og menneskeverd, og tok et kraftig oppgjør med okkupasjonsmaktens bruk av vold og samvittighetstvang i flere konkrete tilfeller. Fra da av var kampen for retten og støtte til de forfulgte et gjennomgangstema i kirkekampen. Det er i dette perspektivet vi må se kirkens holdning til jødene.

Da tyskerne forgrep seg mot jødene i Trondheim på vårparten 1941, fremstod domprost Arne Fjellbu som jødenes aktive støttespiller. Han varslet lederne av kirkekampen i Oslo, men ingenting skjedde. Da Politidepartementet i januar 1942 påla alle jøder å melde seg for politiet for å få en «J» i sine identifikasjonspapirer, forble kirken taus. En tiet også da fire jøder i begynnelsen av mars ble skutt i Trondheim. Prestene i Bergen og Stavanger ønsket et avsnitt i Kirkens Grunn med protest mot Quisling-styrets gjeninnføring av jødeparagrafen i Grunnlovens paragraf 2. Men dette ble droppet av taktiske grunner. I Kirkens Grunn står det: «Hvis noen – og det uten at retten påkalles – blir forfulgt og plaget for sin overbevisnings skyld, da er kirken samvittighetenes vokter og må stå sammen med de forfulgte.» Jødene nevnes ikke, men enkelte andre truede grupper omtales.

Ville forberede. 

Seierstad og jeg er ikke uenige om at Helmuth James Graf von Moltke varslet Theodor Steltzer og norske motstandsfolk om at tyskerne ville utrydde jødene. Under sine besøk i Oslo i april og i september 1942 møtte von Moltke flere av de aktive i det kirkelige nettverket. Han kunne bekrefte at også norske jøder skulle arresteres og deporteres, men la til at han ikke visste når og hvordan det skulle skje. Han ville at nordmennene skulle være forberedt.

Også Steltzers nære medarbeider presten Friedrich Schauer engasjerte seg for å redde de norske jødene. Han vanket i kirkelige kretser, men erfarte at en ikke trodde på von Moltkes forhåndsvarsel. Hvorfor gjorde en ikke det? Hvorfor drøftet en ikke saken med Steltzer?

Det var først etter interneringen av de jødiske menn 26. oktober 1942 at Kirkeledelsen reagerte med en klar og kraftfull uttalelse, datert 10. november. Uttalelsen – kalt «Hebreerbrevet» – var den eneste kollektive protest mot forfølgelsen av de norske jødene. Initiativet til uttalelsen, som ble ført i pennen av Ole Hallesby, kom fra generalsekretæren i Baptistsamfunnet, Arnold T. Øhrn.

Ikke belegg. 

Hvorfor var kirkeledelsen så lenge taus om jødenes truede situasjon? Skyldtes det antisemittisme? Var det jødefiendtlighet? Nei, det finner jeg ikke belegg for. Min forklaring er at ledelsen i Norge hadde nok med sitt ved de tider en var opptatt av bruddet med det statlige kirkestyret. Jødene lå den gang i utkanten av kirkens virkeområde.

Kirkens muligheter for å reise en opinion til støtte for jødene lå i holdningsdannelsen. Den gang var kirkens prekestoler de frieste talerstoler i landet. Derfra leste en opp ganske mange protestskriv, selv om NS-folk fulgte med i det som ble sagt. Kirkens nettverk nådde ut til så godt alle steder i landet. Quisling forsøkte å få kirken med seg i sin nazifiseringspolitikk, og mislikte sterkt at dette ikke lyktes. En skarp og tydelig protest mot overgrepene mot jødene fra prekestolene ville utvilsomt ha vakt oppmerksomhet, hvis den var kommet med en gang kirken ble varslet om storaksjonen. Det ville ha lagt press på Quisling og hans folk.

Gå til innlegget

Forholdet til jødene

Publisert over 1 år siden

Jeg kan ikke se at kirkens handlingsrom var så begrenset i 1941 og 1942 at en ikke kunne ha gjort mer for å reise en opinion mot jødeforfølgelsen.

I Vårt Land 22. november har Andreas Martin Seierstad en noe annen fortelling om kirkens forhold til jødene under okkupasjonen enn jeg har tegnet i artikkelen «Hva visste kirken?» i samme avis et par dager før. Seierstad bygger på de såkalte kirkekampbøkene fra 1945 og på «en form for hendelseslogg» etter sin farfar, kirkehistorikeren Andreas Seierstad. Han ble medlem i Den Midlertidige Kirke-
ledelse i mai 1943 – en kirke-
ledelse som fra da av var hemmelig.

Forhåndsvarsel. 

Utgangspunktet for min artikkel er forhåndsvarslet om en storaksjon mot de norske jødene, som nådde det kirkelige lederskap og sentrale personer i hjemmefronten i april og i september 1942. En ble varslet om Wannsee-konferansen 20. januar 1942, og at tyskerne tok sikte på å utrydde jødene, også de norske jødene. I dette perspektivet er det nærliggende å spørre: Hvordan forholdt kirken seg til det en fikk vite? Det er i svaret på dette spørsmålet at jeg undrer meg over at kirken (og hjemmefronten for øvrig) ikke reagerte.

På kirkelig hold visste en at opplysningene om en storaksjon mot de norske jødene stammet fra antinazisten Helmuth James Graf von Moltke, som arbeidet i tysk etterretningstjeneste og var i Norge både i april 1942 (blant annet sammen med den kjente teologen Dietrich Bonhoeffer) og i september 1942. Von Moltke samarbeidet med oberstløytnant Theodor Steltzer, som var transportoffiser i generalstaben til sjefen for Wehrmacht i Norge, og som samtidig pleiet nær kontakt med norske kirkeledere og enkelte andre motstandsfolk. Hvorfor ble ikke forhåndsvarslet om en storaksjon mot de norske jødene tatt på alvor?

Ikke prioritert. 

En av Steltzers nærmeste medarbeidere i Oslo, presten og antinazisten Friedrich Schauer, har gitt uttrykk for at nordmennene ikke trodde på meldingen om en kommende aksjon mot de norske jødene. Hvorfor undersøkte en ikke saken nærmere? Det er i alle fall ingenting som tyder på at tausheten skyldtes jødehat. Jeg heller i retning av at omsorgen for den jødiske minoriteten ikke var en prioritert oppgave i kirken på dette tidspunkt. Det vitner snarere om likegyldighet overfor jødene. Kirken var først og fremst opptatt med sitt.

Det var først da alle jødiske menn (over 15 år) ble arrestert 26. oktober 1942 at kirkens ledelse – Den Midlertidige Kirke­ledelse – våknet for alvor. Da viste kirken handlekraft overfor jødene.
Den meget tydelige og klare protesten, datert 10. november 1942, fikk støtte fra så godt som hele Kristen-Norge. Det var den eneste offentlige kollektive protest mot jødeforfølgelsen i Norge. Den ble lest opp i en rekke kirker og vakte oppsikt i utlandet. Men den kom for sent til å kunne hindre eller vanskeliggjøre den tragiske deportasjonen av jøder 26. november. Det må vi ikke
underslå i vår historiefortelling. La meg legge til, selv om det burde være unødvendig, at jeg aldri har hevdet at de som stod bak denne protesten senhøstes 1942, var likegyldige overfor jødene og sviktet dem.

Taushet. 

I historisk lys er det også grunn til å spørre hvorfor Kristent Samråd tiet da domprost Arne Fjellbu høsten 1941 rapporterte om overgrepene mot jødene i Trøndelag og Nord-Norge. Og hvorfor reagerte ingen på sentralt kirkelig hold da Politidepartementet 20. januar 1942 kunngjorde at alle jøder skulle registreres og få en rød «J» stemplet i sine identifikasjonspapirer? Dermed hadde okkupasjonsmakten oversikt over de norske jødenes navn og adresser.

I og med at en kjente NS’
eskalerende antisemittisme og ellers ikke var uten informasjon om tyskernes jødepolitikk, er jeg av den oppfatning at kirkens
ledere sentralt var passive overfor jødene – for ikke å si unnfallende – ved disse anledningene. Det holder ikke som unnskyldning å si at styresettet i Norge var preget av ensretting, tyranni og diktatur, og at opposisjon var farlig. Det kirkelige lederskapet viste stor handlekraft da biskopene og senere prestene nedla sine statsembeter. Bruddet med statens kirkestyre var en «farlig» handling, som kunne ha fått langt alvorligere konsekvenser enn slik det ble.

I utkanten. 

Selv om forslaget om protest mot Quislings gjeninnføring av forbudet mot jøders adgang til riket i Grunnloven 12. mars 1942 ble utelatt i Kirkens Grunn av taktiske grunner, er det like fullt grunn til å spørre hvor viktig jødenes truede situasjon var for kirken på dette tidspunktet. Innså en ikke at deres livssituasjon var så alvorlig at kirken – som bekjennende kirke – ikke kunne unnlate å tale? Jeg er av den oppfatning at de norske
jødene på dette tidspunkt lå i utkanten av hva som opptok kirken ved denne anledning.

Kirkekampen er ikke en fortelling om helter og skurker. Vi må nyansere bildet av hva kirken gjorde og ikke gjorde den gang. Jeg vil på ingen måte underslå de betydningsfulle uttalelser og handlinger som kirken stod for i motstandskampen. Det gjaldt ikke minst kampen for retten og for alle menneskers likeverd med protest mot rettsløshet og samvittighetstvang. Dette kom særlig tydelig til uttrykk i Hyrdebrevet fra februar 1941 og i Kirkens Grunn fra april 1942, hvor biskop Eivind Berggrav viste seg som en dyktig og handlekraftig kirkeleder.

Berggravs protest. 

Vi skal ikke glemme Berggravs protest i september 1941 mot forslaget om å forby ekteskap mellom nordmenn og jøder, og heller ikke domprost Arne Fjellbus aktive støtte til jødene i Trondheim da okkupasjonsmakten samme år tok deres synagoge, registrerte jødenes eiendommer og truet med å tilrane seg disse. Også kirkens protest mot den nazistiske ungdomstjenesten i februar 1942 viste at biskop Berggrav var våken og handlet klokt og strategisk. Når disse modige handlinger sees sammen med geistlig­hetens embetsnedleggelse og protesten mot jødeforfølgelsen 10. november 1942, er det all grunn til å si at kirken spilte en aktiv rolle i den sivile motstandsbevegelsen.

Men det bør ikke overskygge det faktum at det tok tid før kirken sentralt grep inn til støtte for de om lag 2.000 jødene i landet, som var utsatt for restriksjoner og diskriminering allerede fra våren 1940 av. Jeg kan ikke se at kirkens handlingsrom var så begrenset i 1941 og 1942 at en ikke kunne ha gjort mer for å reise en opinion mot jødeforfølgelsen, spesielt etter at en ble kjent med forhåndsvarslet om en storaksjon mot dem. Ved denne anledning sviktet norsk motstandsbevegelse jødene. Det gjorde også kirken. Som generell karakteristikk av kirkens holdning til jødene under hele okkupasjonen holder det ikke å si at kirkens ledere «balanserte på en hårfin line med hensyn til hvor langt de kunne gå overfor de brutale nazimyndighetene».

Gå til innlegget

Hva visste kirken?

Publisert over 1 år siden

Kirken var ikke våken nok da den ble gjort kjent med at en storaksjon mot jødene var på trappene.

I sin nye bok Hva visste hjemmefronten? har Marte Michelet undersøkt hvordan ledere i motstandsbevegelsen reagerte på forhåndsvarslene om storaksjonen mot de norske jødene høsten 1942. Hun hevder at hjemmefronten visste mer enn mange vil innrømme.

Også Den norske kirke kommer i kritisk søkelys i Michelets bok. Det overrasker ikke. Kirken var ikke forberedt på arrestasjonen og deportasjonen av jødene i oktober og november 1942, selv om den i forkant var varslet. Dette er ikke nytt. Med grunnlag i historisk forskning har en innrømmet at kirken ikke var tilstrekkelig våken og handlekraftig da den ble gjort kjent med at en storaksjon mot jødene i Norge var på trappene.

Støtte og taushet. 

Når en ser tilbake på kirkens holdning til jødene i okkupasjonsårene finnes det eksempler på kirkelige tiltak for å støtte, hjelpe og redde jøder. Men det er heller ikke vanskelig å dokumentere at kirken i flere tilfelle var unnvikende og passiv til nazistenes behandling av jødene. La meg kort nevne noen trekk fra okkupasjonshistorien:

Da det NS-ledede Kirke- og undervisningsdepartementet sommeren 1941 fremmet forslag om å forby ekteskap mellom nordmenn og jøder (og mellom nordmenn og samer), svarte biskop Eivind Berggrav på vegne av biskopene at rasebiologiske teorier og forføyninger som frakjenner enkelte folk deres menneskeverd, «er i åpenbar strid med den kristne kirkes grunnsyn». Etter dette ble forslaget om å forby ekteskap med jøder stilt i bero inntil videre.

Da tyskerne uten varsel tok synagogen i Trondheim og brukte den til innkvartering for sine soldater våren 1941 og etter hvert registrerte og konfiskerte jødenes eiendommer, søkte jødene i byen kontakt med domprost Arne Fjellbu, som ga dem sin fulle støtte både i ord og i gjerning. Flere av jødene mistet sine stillinger og ble fengslet. Det samme skjedde også i Nord-Norge. Domprost Fjellbu rapporterte til biskop Berggrav om mishandlingen av jødene i Trondheim og lenger nord. Men Kristent Samråd – som i realiteten fungerte som et uformelt lederorgan i Den norske kirke på dette tidspunkt – foretok seg ingenting i saken.

Da Politidepartementet 20. januar 1942 kunngjorde at alle jøder måtte melde seg til politiet for å få en rød «J» i sine legitimasjonspapirer, forble kirken taus. Til sammen 1.536 personer fikk dette stempelet. Med det hadde okkupasjonsmyndighetene registrert de norske jødene og visste hvor de bodde. I ettertid kan en undres over at denne identifiseringen og registreringen av jøder kunne gå så stille for seg, uten høylytte reaksjoner fra de ulike frontene i den sivile motstandsbevegelsen.

Kirkens Grunn.

Under forberedelsen av prestenes embetsnedleggelse og arbeidet med bekjennelseserklæringen Kirkens Grunn kom det innspill fra prestekretser i Bergen og Stavanger om å ta med et avsnitt med protest mot at Quisling-styret 12. mars 1942 hadde gjeninnført forbudet mot jøders adgang til riket i Grunnlovens paragraf 2. Forslaget var begrunnet med at i Kristus er det ingen forskjell mellom de ulike folk. Kristent Samråd, som stod for den endelige utarbeidelsen av bekjennelseserklæringen, valgte å se bort fra forslaget vestfra. Biskop Berggrav begrunnet avgjørelsen i 1948 ved å hevde at en ved å dra «det yderst eksplosive jøde-moment» inn i denne erklæringen bare ville oppnå «at våre egne linjer ble mindre enkle og mindre klare». En antok at et punkt om diskrimineringen av jødene ville vekke harme hos rikskommissær Josef Terboven, og at han av den grunn kunne komme til å gjøre felles sak med Quisling i det forventede utfallet mot kirken. Det ville ha skjerpet NS-statens reaksjon mot prestene, som det akkurat da gjaldt å motivere til å nedlegge sine statsembeter. Det var altså taktiske grunner – ikke antisemittiske eller antijødiske holdninger – som lå til grunn for at Kristent Samråd samstemt valgte å sløyfe protesten mot forbudet av jøders adgang til riket.

Senere er utelatelsen av protesten mot Quisling-regimets jøde­politikk i Kirkens Grunn blitt oppfattet som eksempel på at kirken sviktet jødene der og da. Jeg deler den oppfatningen. Samtidig gjelder det å forstå hvorfor en ikke tok med avsnittet om jødene. Det kan tolkes som tegn på at jødenes truede situasjon lå i utkanten av kirkens agenda nettopp da den skulle begrunne prestenes brudd med det statlige kirkestyre.

Ikke prioritert. 

Det hører også med til bildet at de to teologiske fakulteter ga sin støtte til Kirkens Grunn i en fellesuttalelse uten å etterlyse en protest mot myndighetenes antisemittiske politikk og behandling av jødene. Å reagere på NS’s eskalerende jøde­fiendtlighet var tydeligvis ikke en prioritert oppgave da kirken samlet seg om sin selvstendiggjøring overfor NS-staten i april 1942. Kirken var ikke så opptatt av jødenes truede stilling at den ikke kunne tie. Det tyder på en viss likegyldighet, som en kan undre seg over – ikke minst når en tar i betraktning at kirken kjempet for rett, menneskeverd og kirkelig selvstendighet og mot rettsløshet, samvittighetstvang og vold.

Men Marte Michelet har ikke dekning for å trekke den konklusjon at Berggravs forklaring på det som skjedde, vitner om «at jødene var en uglesett, upopulær minoritet som store deler av befolkningen stilte seg skeptiske eller rent ut fiendtlige til». Vi har ikke grunnlag for å si at tausheten om nazistenes behandling av jødene i Kirkens Grunn var motivert av jødefiendtlighet.

Forhåndsvarsler. 

De første varslene om at en storaksjon mot de norske jødene var i emning, nådde kirkens ledere i april 1942, kanskje allerede i mars. Informasjonen kom fra en tysk etterretningsoffiser og antinazist med navn Helmuth James von Moltke. Han arbeidet i en etterretningsavdeling i Hærens overkommando i Tyskland, samtidig som han i hemmelighet var leder av Kreisauer-kretsen som motarbeidet Hitler. Blant von Moltkes kontakter i Norge var oberstløytnant Theodor Steltzer, som var transportoffiser i generalstaben til sjefen for Wehrmacht i Norge. Steltzer hadde tett forbindelse både med biskop Berggrav (før han ble internert i april 1942) og andre kirkeledere og med sentralt plasserte motstandsfolk i hjemmefronten. Von Moltke var i Norge både i april og i september 1942. I september fortalte han at nazistene planla en storaksjon mot de norske jødene, men han kunne ikke gi eksakte opplysninger om når arrestasjonen skulle finne sted, og hvordan den skulle foregå. Men han gjorde det klart at planen var at de skulle arresteres og deporteres.

Hensikten med aksjonen var å utrydde jødene. Det er gode grunner for å regne med at dette forhåndsvarselet også nådde Den Midlertidige Kirkeledelse. En av Steltzers nære medarbeidere på det tyske transportkontoret, presten og antinazisten Friedrich Schauer, har sagt at nordmennene den gang – i september 1942 – ikke trodde på informasjonen fra von Moltke om det som ville skje. I alle fall ble ikke forhåndsvarslet om en storoffensiv mot jødene fulgt opp hverken i kirken eller i hjemmefronten for øvrig i september og utover i oktober 1942.

Stans jødeforfølgelsen! 

Etter innspill fra generalsekretær Arnold T. Øhrn i Det norske Baptistsamfund gikk Den Midlertidige Kirkeledelse i begynnelsen av november i gang med å utarbeide et protestskriv om jødeforfølgelsen, adressert til ministerpresident Quisling. Skrivet, som er datert 10. november 1942, ble ført i pennen av professor Ole Hallesby. På folkemunne gikk det under navnet «Hebreerbrevet». Det fikk støtte fra alle biskopene, professorene ved de teologiske fakulteter og så godt som samtlige kirkesamfunn i landet og fra de aller fleste kristelige organisasjoner. Protestskrivet appellerte til Quisling og NS: «Stans jødeforfølgelsen og stopp det rasehat som gjennom pressen spredes i vårt land!» Det påpekes at jødene straffes – ikke fordi de har forbrutt seg, men ganske enkelt for sin avstamning. Å tenke og handle slik er i strid både med den kristne betoning av alle menneskers likeverd og med de enkleste rettskrav i samfunnet.

Protesten ble lest opp i mange kirker de følgende søndager. Kirken var den eneste kollektive instans i det norske samfunn som reiste seg i protest mot jødehatet og jødeforfølgelsen. Selv om dette skarpe og profilerte protestskrivet vakte oppsikt, kom det for sent til å kunne hindre deportasjonen av 529 jøder, som forlot Oslo 26. november med lasteskipet «Donau» med kurs for Stettin og derfra med tog til Auschwitz.

Alt i alt ligger det nær å trekke den slutning at den jødiske minoriteten under okkupasjonen ikke fikk den omsorg og støtte som en kunne vente ut fra kirkens sterke understrekning av rett og rettferdighet i samfunnet. Ved flere anledninger falt jødene utenfor kirkekampens horisont, også da kirken ble forhåndsvarslet om storaksjonen høsten 1942.

Opinionsdannelse. 

Vi vet ikke hvilke følger det ville ha fått om bekjennelseserklæringen Kirkens Grunn hadde tatt med det foreslåtte avsnittet om kritikk av gjeninnføringen av jøde­paragrafen i Grunnloven og protestert mot forfølgelsen av jødene. Det er heller ikke mulig å si hva som ville ha skjedd om Den Midlertidige Kirkeledelses kraftige protest mot behandlingen av jødene hadde kommet i september – altså før interneringen av så godt som alle jødiske menn over 15 år 26. oktober 1942. Men når en tar i betraktning at kirken den gang hadde betydelig moralsk autoritet i folket og var sentral i holdningskampen mot NS’s nazifiseringsprogram, er det ikke vanskelig å tenke seg at en tydelig protest ville ha rammet Quisling-regimet ganske hardt.

Kirken hadde et nettverk som nådde ut til så godt som hver krok i landet. Selv om nazifiseringsprogrammet allerede var svekket gjennom kirkens, lærernes og foreldrenes aksjoner på ettervinteren 1942, ville trolig nok en kraftig protest ha vært et tilbakeslag for Quisling og NS. Ville statspolitiet i så fall ha gått så aktivt inn for å gjennomføre interneringen og deportasjonen av jødene? Disse aksjonene hadde neppe gått så «lett» hvis kirken og andre grupper i hjemmefronten hadde protestert høylytt i forkant og greid å skape en sterk opinion til støtte for den forfulgte jødiske minoriteten. Kanskje kunne en på denne måten ha minsket sjansen for at utryddelsen av norske jøder kunne gjennomføres etter tyskernes plan med så bred støtte fra norsk politi.

Gå til innlegget

En «ny» erfaringsteologi?

Publisert nesten 2 år siden

Hvis all teologi blir erfaringsteologi, vrir en seg i realiteten unna sannhetsspørsmålene

I teologien legges det i dag stor vekt på menneskelig erfaring. Det innebærer at religiøse opplevelser og allmenn livsinnsikt tillegges stor betydning som kunnskapskilde i teologisk refleksjon. 

Menneskers opplevelser. 

På 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet vokste det fram en erfaringsteologi som i særlig grad hentet sitt stoff fra menneskers opplevelser av troen på Gud. 

De senere år, ikke minst fra 1970-årene av, har det blitt mer og mer vanlig i teologien å gjøre bruk av allmenne erfaringer fra kulturen og samfunnslivet. Det kan dreie seg om kjennskap til krig, fattigdom, undertrykkelse, lidelse og sykdom. Men også de raske endringene i kulturmønsteret, blant annet i synet på relasjoner mellom mennesker, stiller oss overfor nye utfordringer. Vi øyner knapt hvordan den teknologiske og elektroniske revolusjonen forandrer oss. Hva har erfaringer av denne art å tilføre teologien? 

I min studietid i annen halvdel av 1950-årene og begynnelsen av 1960-årene var den systematiske teologi ved begge de teologiske fakultetene i Oslo preget av nyortodoksien med den sveitsiske teologen Karl Barth som kronvitne. Det gjaldt å lytte til Guds Ord, som vi kjenner gjennom Bibelen, og som først og fremst formidles gjennom forkynnelsen.

For subjektiv. 

Ved Menighetsfakultetet kom dette tydeligst til uttrykk ved Leiv Aalens kritikk av Ole Hallesbys erfaringsteologi. Aalen mente at den var for subjektiv. Men i sitt fromhetsliv la Aalen stor vekt på egne erfaringer fra troslivet. Sett i forhold til at den menneskelige erfaringen nærmest fordunstet i hans troslære, kunne dette fortone seg paradoksalt. Hvordan kunne troserfaringen være sakssvarende i fromhetslivet, men en trussel i dogmatikken? 

Det var vanskelig å slå seg til ro med en slik avstand og spenning mellom det åpenbarte Guds Ord og menneskers hverdagsproblemer. Det som for meg førte fram til en mer positiv forståelse av forholdet mellom åpenbaring og erfaring var (1) møtet med praktisk teologi for kirkelig tjeneste og (2) arbeidet med etikken, spesielt sosialetikken. Det ble tydeligere og tydeligere at praktisk-teologiske fag som prekenlære, pastorallære, sjelesorg, religionspsykologi, liturgikk og hymnologi ikke kan drives seriøst uten dyp innsikt i menneskelig livserfaring.

Menneskelig erfaring. 

Og da Tor Aukrusts bøker om sosialetikk kom ut i midten av 1960-årene, ble det til fulle klart at etikken er breddfull av menneskelig erfaring. Aukrust pekte på situasjonsanalysens betydning i sosialetikken, men uten å underslå at de avgjørende kriteriene for bedømmelsen av rett og urett må være bibelsk forankret. Han viste hvordan allmenn innsikt og kunnskap kan belyses ut fra spesifikke teologiske kriterier. Dette perspektivet kom også tydelig til uttrykk i andre teologiske fag – ikke minst i religionspedagogikk og i misjons-vitenskap og økumenikk. I debatten den gang ble det samtidig påpekt at det viktige og vanskelige forholdet mellom åpenbaring og erfaring også er en nødvendig spørsmålsstilling i dogmatikken. 

Når enkelte i dag slår til lyd for at all teologi er erfaringsteologi, kan det være et tegn på at det teologien befatter seg med, er menneskers refleksjoner i møtet med det kristne budskapet. Hvis en rendyrker dette perspektivet, står teologien i fare for å bli en samling personlige vitnesbyrd om hva en har sett og hørt i kristendommen. Det gir en subjektiv forståelse av kristen tro. På sett og vis er en slik teologi en ny variant av 1800-tallets erfaringsteologi, men med den forskjell at det i dag legges langt større vekt på bredden og allsidigheten i erfaringene enn tilfellet var i teologien som kretset om omvendelseserfaringen.

Grunn til ettertanke. 

Hvis all teologi blir erfaringsteologi, vrir en seg i realiteten unna sannhetsspørsmålene. Det gir grunn til ettertanke. Vi kommer ikke unna spørsmål som: Er det sant at Gud er til? Er det sant at Jesus Kristus kom til verden for å frelse oss? Er det sant at han lever og er nærværende i Ordet og i sakramentene? En kan selvfølgelig reflektere over hvordan spørsmål av denne art oppleves og stimulerer troserfaringen. Men det er ikke nok for dem som forbereder seg til prestetjenesten. Det er heller ikke tilstrekkelig for folk som sliter med å finne et ankerfeste for sin tro. Vi må våge å svare på spørsmålet om kristendommens Gud er en sann Gud. Samtidig gjelder det å fortolke og formidle dette budskapet i dagens situasjon – en prosess der våre ord og bilder og vår forståelse av historien og samtiden er preget av mange slags erfaringer. 

Når apostelen Paulus skriver om «det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte», taler han om et mysterium som Gud har åpenbart for oss ved sin Ånd (Jes 64,3; 1 Kor 2,9). En avgjørende hendelse i dette mysteriet er Kristi oppstandelse fra de døde. Paulus utfordrer oss når han sier: «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt.» (1 Kor 15,14). Da er også vår tro tom, og vi står som falske vitner om Gud. For apostelen står og faller den kristne tro med erkjennelsen av at Kristus har overvunnet døden.

Finnes trospostulater. 

Den som tenker som Paulus og lar det komme tydelig til syne i sin teologi, vil måtte redegjøre for de trospostulater en da går ut fra. Det gjelder å være ærlig og vedstå seg at det i kristendommen finnes trospostulater – forankret i åpenbaringen – som ikke lar seg vitenskapelig etterprøves, og som ikke kan erfares. Men det fritar ingen fra å argumentere for at de trosforutsetninger en legger til grunn, virkelig har sitt feste i den bibelske åpenbaring. 

Som eksempel kan vi ta holdningen til inkarnasjonen: at Guds Sønn ble født inn i verden for å åpne veien til frelse for oss mennesker. I kristendommen er denne hendelsen unik og avgjørende. Våger vi å fastholde den som sann? Den som sier ja til dette spørsmålet, har gått ut over erfaringsteologiens rekkevidde.

Trykket i Vårt land 6. juni 2018

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere