Tone Wilhelmsen Trøen

Alder: 52
  RSS

Om Tone Wilhelmsen

Leder av Stortingets familie- og kulturkomité.

Følgere

Hvem skal oppdra barna våre?

Publisert 11 måneder siden - 860 visninger

Jeg har tidligere tenkt at barn i Norge er heldige, og at mye av det som står i FNs barnekonvensjon er rettigheter norske barn kan være trygge på å ha og utfordringer de i stor grad beskyttes mot.

FNs barnekonvensjon ble opprettet 20. november 1989. En konvensjon som understreker og opphøyer mine - og alle verdens barns rett til liv, rett til helsestell, rett til utdanning og lek, og også rett til familie, til å bli beskyttet mot vold og til ikke å bli diskriminert. Retten til å bli hørt.

Selv hadde jeg nettopp blitt mor for første gang, og tankene fra barselavdelingen var at dette var veldig fint - for alle de barna som ikke bodde i trygge Norge. At barnekonvensjonen kanskje ville bli viktigere for dem som vokser opp i Mogadishu enn i Malvik.

Det er lett å tenke at barn er heldige som bor i Norge, fordi de aller fleste vokser opp i trygge lokalsamfunn omgitt av foreldre, lærere, helsesøstre, fritidstilbud, tak over hodet og mat på bordet.

Sløret forsvant fra øynene mine, sommeren 2017. Da utredningen «Svikt og svik» (NOU 2017:12) ble lagt frem, forsto jeg hvor blåøyd og naivt det er å tro at barnekonvensjonen ikke er så viktig for barn i Norge. Utredningen tar for seg særlig alvorlige voldssaker, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, og de har særlig sett på om forholdene kunne vært unngått eller avdekket tidligere. 

Utvalgets rapport er selvfølgelig et godt grunnlag for et uhyre viktig oppfølgingsarbeid, og mange av forslagene vil garantert bli diskutert, vurdert og antakelig også vedtatt.

Et av forslagene er at vi må utvikle mer konkrete mål for hva barn og unge skal lære om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Jeg mener det forslaget er viktig og at vi kan gjøre noe raskt.

Dessverre opplever mange barn i Norge seksuelle overgrep. Barn som har vært utsatt for overgrep i ung alder forteller at de ikke forsto at de ble utsatt for et overgrep. Mange av overgrepene skjer i nære relasjoner, i nærmeste familie. Når barn ikke har nok kunnskap om grenser for egen kropp, kan det være vanskelig for dem å forstå at det de utsettes for er galt og ulovlig.

Vi må sørge for at barn og unge faktisk har kunnskap om hva et overgrep er. Derfor mener jeg at å gi barn kunnskap og lære dem mer om grenser, åpenhet og om hvordan kroppen fungerer bør starte allerede i barnehagene og følges opp godt videre under skolegangen.

Ved å gi barn bedre informasjon og opplæring blir de tryggere og bedre i stand til å si fra hvis de utsettes for noe galt.

Ikke alle overgrep skjer ansikt til ansikt. Internett kan være en farlig tumleplass, særlig for helt uerfarne unge mennesker. Der kan man risikere å møte overgripere som utgir seg for å være noe helt annet enn akkurat det. Derfor må vi vurdere hvordan vi sørger for at barn får kunnskapen og de gode mulighetene internett gir oss, samtidig som de kan være trygge.

Som i den virkelige verden er tilstedeværende og ansvarlige voksne den viktigste faktoren. Det bør vi ikke bør overse. Å gjøre foresatte oppmerksomme på hvordan slike overgripere opererer kan bidra til mer vettig nettbruk.

NRK Super skal ha bøttevis av ros for sin viktige kampanje de siste ukene med søkelys på overgrep mot barn. Jeg er sikker på at de gode animasjonsfilmene har gitt barn mulighet til å lære om sine egne grenser. Men det er ikke NRKs oppgave alene å oppdra barn i Norge. Det ansvaret har vi som foreldre, de som jobber barnehage og på skolen, lederne i speideren og fotballklubben – ja, hele «landsbyen» egentlig.

Utfordringen er bare at dersom barn ikke kan, tør eller våger å si fra om overgrep eller annen uønsket adferd – tar det altfor lang tid før vi skjønner poenget og kan hjelpe.

Vi må sikre at barn vet når grensen er nådd, når fanget de sitter på ikke er trygt, slik at de kan si fra før det skjer en uopprettelig skade.

Gå til innlegget

Hvor langt er vi villige til å gå?

Publisert rundt 2 år siden - 613 visninger

Høyre sier nei til surrogati. Men det er ikke enkelt.

Det er ikke vanskelig å forstå lengselen mange som gjerne skulle vært foreldre, har. Likevel mener vi at å tillate surrogati i Norge er å gå betydelig lenger enn vi ønsker for å hjelpe barnløse med å få barn. Det går for langt i forhold til hva vi etisk kan akseptere.

Bioteknologirådet omtaler surrogati som «en ordning hvor en kvinne inngår avtale om å bli gravid og føde et barn, for deretter å overlate barnet til den andre avtaleparten». Allerede her skurrer det for meg. Det er en transaksjon mellom to avtaleparter, der transaksjonen innebærer å fjerne barnet fra kvinnen som føder det.

Kjøp og salg. Man skiller gjerne mellom kommersiell surrogati og ikke-kommersiell eller altruistisk surrogati. Ved kommersiell surrogati mottar surrogatmoren betaling fra bestillerforeldrene, barn blir et objekt for kjøp og salg, og kvinners livmor blir en handelsvare. Det er en fare for at surrogatmorens økonomiske situasjon vil kunne presse henne til å stille kroppen sin til disposisjon for å bære et barn frem for noen andre. Enhver graviditet innebærer en risiko for en gravid kvinne. Jeg mener det er uakseptabelt at en kvinne skal bære denne risikoen for å føde andres barn.

Altruistisk surrogati har også etisk vanskelige dilemmaer. Det er stor risiko for emosjonelt press på venner og familie om å stille opp. Grensen mellom ikke-kommersiell og kommersiell surrogati er også vanskelig å definere.

Det kan være glidende overganger, avhengig av størrelsen på kompensasjon og andre ytelser. Derfor vil ikke nødvendigvis ikke-kommersiell surrogati fungere som en buffer mot kommersiell surrogati i det lange løp. Og vi vet lite om hva barn, foreldre og hun som bar frem barnet vil føle av uklarhet og rolleforståelse senere i livet.

All form for surrogati bryter med den tryggheten barn til alle tider har hatt om at den som føder deg er din mor. For mange mennesker er vårt biologiske opphav en stor del av identiteten vår. Barn bør, og skal, ikke bli et middel for voksne. Surrogati oppfyller et ønske to voksne har om å få barn. Men jeg mener at barnets rettigheter er viktigere enn de voksnes. Mitt nei er tuftet på at barn ikke skal være et middel for å sikre voksne rettigheter.

Sette grenser. Slik bioteknologien utvikler seg, er det snart ingen grenser for hva som er mulig. Unnfangelse av barn er ikke noe unntak. Vi har en restriktiv bioteknologilov i Norge, fordi vi mener det er etikken som skal sette grenser, og ikke den medisinske utviklingen alene. Det er vanskelig å sikre at surrogati foregår på en etisk og juridisk forsvarlig måte uten at barnas beste og surrogatmorens rettigheter settes i fare. Høyre mener derfor fortsatt at alle former for surrogati bør forbys i Norge.

Gå til innlegget

Vi kan alle bidra til å forhindre ensomhet

Publisert over 2 år siden - 526 visninger

Et vennlig nikk og smil på butikken kan bidra til at ensomheten for flyktninger ikke føles like sterk for de som kommer alene til Norge.

I et oppslag i Vårt Land 01.02 frykter forskere og psykologer at kommunehelsetjenesten ikke oppdager angst og depresjoner hos flyktninger.

Det er kommunene som primært har ansvaret for å gi helsetjenester til sine innbyggere, også for asylsøkere som har den samme retten til helsehjelp som andre. Det er kommunene som først og fremst skal sørge for at det ikke svikter i oppfølgingen av overgangene fra asylmottak til bofellesskap, eller fra omsorgsbolig til kommunehelsetjenesten. Selv om internasjonale studier viser at asylsøkere i utgangspunktet har god helse og er ressurssterke, er flukten i seg selv en stor belastning og kan forverre helsen. Da er det viktig at vi klarer å fange opp faresignalene, slik at ikke konsekvensene blir så fatale, som for nittenåringen Vårt Land har skrevet om.  

Mange kommuner har på kort varsel tatt imot mange asylsøkere, og ar til tross for knappe ressurser bidratt sterkt til å tilrettelegge forholdene for asylsøkerne. Dette skal kommunene berømmes for. Vår jobb som politikere er å sørge for at kommunene også i fremtiden står godt rustet til å møte de langvarige utfordringene som kan følge når asylsøkerne skal bosettes og integreres i kommunene.

 Mange flykter fra blodige borgerkriger, og er preget av traumatiske opplevelser. Flere kan ha behov for betydelig spesialisert helsehjelp. Regjeringen foreslo i budsjettet for 2016 en videreføring av styrkingen til de regionale ressurssentrene for vold og traumatisk stress (RVTS) med 5 mill. kroner, spesielt med tanke på oppfølging av enslige mindreårige barn.

Likevel er de kommunale tjenestene aller viktigst for å gi flyktninger og asylsøkere trygghet i hverdagen. Vår regjering har, sammen med samarbeidspartiene, styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med nesten 780 mill. kroner i denne perioden. Dette er lavterskeltilbud som skal bidra til at tidlig hjelp er tilgjengelig før problemene vokser seg for store. 

Vi er også godt i gang med å bygge ut psykologtilbudet i kommunene. Det er viktig at mennesker med psykiske helseutfordringer får tidlig hjelp, og dermed unngår å bli sykere.I budsjettet for 2016 styrket regjeringen rekrutteringstilskuddet til psykologer med 45 millioner. Det gir rom for 150 nye psykologårsverk i kommunene.

 

Men dette er ikke nok. I dag bærer kommunene store deler av velferdssamfunnet på sine skuldre. Det vil ikke være mulig å løse fremtidens helseutfordringer med dagens kommunestruktur. Pasienter og innbyggere vil stille helt andre krav til sterke fagmiljø, spisskompetanse og bredde enn for noen tiår siden. Det handler blant annet om hjelp til sårbare barn, mennesker med rusproblemer, psykiske helseutfordringer og mennesker rammet av demens. Derfor må morgendagens velferdskommuner bli større, og kommunereformen er helt avgjørende for at vi kan ha bærekraftige lokale helsetjenester i fremtiden.

 

Til sist må vi ikke glemme den betydelige innsatsen frivilligheten og kulturen legger ned. De er ofte en undervurdert ressurs, med et stort potensial for brobygging og en måte for mange innvandrere å knytte kontakter og bekjentskaper i en ny hverdag. Ensomhet er utbredt blant mange flyktninger, og flere forteller om at det er vanskelig å få venner i Norge. Statsministeren snakket i sin nyttårstale om atvåre hverdagsvalg er det som gir hverdagsintegrering. Vi kan alle bidra med det vi kan. Om det bare er et vennlig nikk og smil på butikken. Det kan bidra til at ensomheten ikke føles like sterk for de som kommer alene til Norge.

 

Gå til innlegget

Riktig behandling, minst mulig venting

Publisert rundt 3 år siden - 2121 visninger

Formålet med pakkeforløp i psykiatrien er ikke at tilbudet skal bli likt til alle pasienter, 
men det skal sikre at tilbudet til alle blir like godt.

I en kronikk (Vårt Land 16. september) hevder psykiater Trond F. Aarre og psykolog Mehdi Farshbaf i at verdiene som ligger til grunn for pasientens helsetjeneste, ikke går i hop med planen om å lage pakkeforløp innenfor psykisk helse.

De advarer mot en standard-isering av tilbud til en pasientgruppe med ulike sykdomsforløp og individuelle behov for behandlingsopplegg­ også innenfor­ samme diagnose.

Like godt. Pakkeforløp og standardisering har to hovedformål: Å redusere unødvendig venting, og å sikre at alle får best mulig behandling. Begge deler vil bety et løft i behandlingstilbudet for psykiske lidelser. Ikke minst handler dette om å øke kvaliteten på behandlingen. Pakkeforløp skal sikre at tilbudet som gis er basert på en standard forankret i den beste kunnskap vi har om hva som hjelper.

Aarre og Farshbaf peker på at det ikke er opplagt at en bør gi samme behandling til alle som for eksempel har depresjon, fordi­ årsakene kan være mange og sammensatte. Jeg er enig i dette.

Man må naturligvis ta hensyn til dette når man utarbeider­ standarder­ for behandling av psykiske lidelser. Formålet er ikke at tilbudet skal bli likt til alle pasienter, men pakkefor-
løpene skal sikre at tilbudet til alle blir like godt.

Skjønn. Aarre og Farshbaf uttrykker bekymring for at stand-
ardiserte pakkeforløp reduserer klinikernes frihet, og pasientens rett og ønske til å medvirke i hvilket behandlingstilbud som skal ytes.

Men klinikere og klinisk skjønn er en viktig del av å gi god behandling til alle psykisk syke. Pakkeforløp vil ikke endre­ dette. Samtidig vet vi at variasjonen i behandlings-
tilbudet for psykisk syke er 
altfor stor, noe som ikke minst gir uforutsigbarhet­ og usikkerhet for pasienter og pårørende­. Vi vet at det er varierende­ 
hvordan faglige retningslinjer etterleves, og mye av forskjellene­ i behandlingen av psykisk 
syke skyldes andre ting enn 
forskjeller mellom pasientene selv.

Pakkeforløpene og standardene vil bli utviklet i sam-
arbeid med fagpersoner fra 
klinisk praksis, fastleger, pasienter og pårørende i arbeidsgrupper. Dette for å forankre innholdet i pakkene godt med fagmiljøene og sikre at pasienter og pårørendes erfaringer 
og kompetanse tas med i arbeidet­.

I Høyre mener vi det er positivt at fagmiljøene tar en aktiv rolle. Det har vært viktig for oss å invitere til en dialog om dette, slik at resultatet for psykisk helse kan bli like godt som for kreftpakkeforløpene. Det arb-eidet har lykkes godt fordi fagfolkene selv passet på kvaliteten og drev utviklingen i arbeidet.

Målet er vi sikkert enige om: Å bedre kvaliteten i det psykiske helsevernet. Pasientens helsetjeneste forutsetter at pasientene­ har trygghet i at man får nok behandling­, rett behandling og rask behandling. Her vil pakkeforløpene spille en viktig rolle.

Gå til innlegget

Senterpartiet sovnet på vakt

Publisert over 3 år siden - 416 visninger

Kjersti Toppes sterke oppgjør med den forrige regjeringens viktigste helsereform er sjelden kost i norsk politikk.

Kjersti Toppe fra Senterpartiet er i gang med vårrengjøringen, og hun tar kraftig i. Å skrote samhandlingsreformen, som er realiteten i det hun sier (Vårt Land 23. mars), er vel som å kaste babyen ut med badevannet.

Når Toppe nå tar et sterkt oppgjør med den forrige regjeringens viktigste helsereform og evnen til å gjennomføre denne, er det sjelden kost i norsk politikk. I åtte år lot Senterpartiet ulike helseministre fra Arbeiderpartiet prege Helsedepartementet. Senterpartiet aksepterte en samhandlingsreform, uten at den ga kommunene skikkelig tid til forberedelse. Nå, når reformen har virket i tre år, ombestemmer partiet seg.

Advarte. Vi var mange som advarte og holdt pusten da reformen ble rullet ut i norske kommuner. Det foreligger en rekke rapporter og tilsyn som bekrefter at det har vært krevende utfordringer mange steder. Mange helsearbeidere og helseledere i kommunene har krummet nakken og stått i krevende prosesser.

Ingen kunne forvente at samhandlingsreformen skulle stå støtt uten at vi rustet kommunene bedre til å møte den. Den rødgrønne regjeringen anerkjente ikke kompleksiteten og bredden i de oppgavene som kommunene ble tildelt.

Toppe viser til at antall liggedøgn har gått ned etter at reformen ble innført. Det var en ønsket utvikling da reformen ble innført. Selvfølgelig forutsatt at pasientene skal ha et forsvarlig tilbud i kommunene. Det har også vist seg å være en økning i antall pasienter som må legges inn igjen på sykehus innen 30 dager.

Engstelig. Det vi alle er engstelige for er at økningen skyldes at pasientene skrives ut for tidlig eller at kommunene ikke er klare til å ta imot dem. At pasienter legges inn på nytt i sykehus kan være et uttrykk for at pasienter skrives ut før de er reelt utskrivningsklare, men reinnleggelser kan også være del av et sammensatt og komplekst sykdomsbilde. Eldre pleietrengende har ofte mange diagnoser, og helsesituasjonen kan endre seg raskt.
Det ideelle ville vært om kommunereformen og en helhetlig gjennomgang av kommunehelsetjenesten hadde vært gjennomført før samhandlingsreformen. Det var imidlertid umulig å få til med Senterpartiet i regjeringskontorene.

Men den sittende regjeringen er alt i full gang med en kommunereform, og kommer denne våren med primærhelsemeldingen. Det er på høy tid, for det eksisterer en ubalanse mellom sykehus og kommuner mange steder. Dette gjelder både definisjonsmakten på når pasienten er utskrivningsklar, men også når det gjelder kompetanse og tetthet på fagkunnskap. Disse utfordringene tar regjeringen tak i nå. Kommunene stimuleres til å styrke sin kompetanse, til å bygge flere flerfaglige team på sykehjem og i hjemmesykepleien og ved å bygge flere sykehjem og omsorgsboliger.

Ikke likegyldige. Når Kjersti Toppe nå etterlyser mer kompetanse og flere leger i kommunene, bør hun ha i minne at det var den rødgrønne regjeringen som gjorde den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven profesjonsnøytral, samtidig som samhandlingsreformen ble innført.

Dette vil Høyre-Frp-regjeringen reversere. Vi trenger ikke færre profesjoner eller mindre flerfaglighet i de kommunale teamene; vi trenger flere. Vi er derfor ikke likegyldige til hvilke profesjoner kommunene plikter å ha på plass i sine tjenester, og vi lovfester det.
Å ruste kommunene til å møte samhandlingsreformen bedre, er som ei travel dagvakt på avdeling. Senterpartiet og den rødgrønne avdelingen hvilte på vakt, da de innførte samhandlingsreformen uten å ruste kommunene for oppgavene først.


FØRST PUBLISERT PÅ VÅRT LANDS DEBATTSIDER 26.03.2015

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
20 minutter siden / 4060 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
38 minutter siden / 3346 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3346 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3346 visninger
Les flere