Tor Martinsen

Alder: 14
  RSS

Om Tor

Følgere

Å tolke skriften

Publisert rundt 8 år siden

I kjølvannet av Leif Opheims tråd om #Babylon, 1844 og endens tid# synes jeg det er på sin plass å se på hvordan man best kan fortolke skriften. Det er veldig mange som river et vers ut av sin sammenheng og elter og knar på dette til det passer inn i

... en forutinntatt mening.

Alle tolker vi skriften selv fra tid til annen, og da brukes stort sett, om ikke alltid, et sett med hjemmelagede fortolkningsnøkler. Den beste måten å tolke skriften på er å la den tolke seg selv, ja, Bibelen gjør faktisk det, og så må man sette det hele inn i riktig kontekst. Det hjelper fint lite å tenke «norsk» når man skal prøve å finne meningen med et vanskelig vers, da må man prøve å sette seg inn i tankemønsteret på den tiden det ble skrevet, og andre språklige finurligheter.

To eksempler:

1) Vi har en tallrekke, og vi ønsker å finne neste tall. Tallrekken er: 7-11-17-22-29-35-43. Hva blir neste tall?

2) Jeg gir følgende opplysninger til en svenske (eller en annen utlending): «Når den første er dobbel er den også den siste». Hva mener jeg med dette?

Den første er relativt enkel å løse, men det kreves at man studerer tallrekken for å finne et mønster. Denne parallellen er ikke direkte overførbar, men det illustrerer det at man må gå i dybden for å finne svar, også i Bibelen. Det er som sagt fullt mulig og relativt enkelt å løse denne oppgaven ved å ta alle tallene til hjelp. Det nytter ikke å ta bare et, eller tre-fire tall for å finne hvilket som skal komme etter tallet 43, man må ta med alle tallene for å finne svaret.

Den andre er fult mulig for nordmenn å løse, men en svenske (eller en annen utlending) vil mest sannsynlig ikke klare å løse den uten at vedkommende setter seg inn i «norsk tradisjon» og «min tenkemåte», fordi det jeg spør etter på norsk, «den siste», er nødvendigvis ikke den siste på svensk eller på et annet språk. Om en svenske da skulle løse oppgaven uten å ta hensyn til «norsk tradisjon» og «min tenkemåte» så vil svaret utvilsomt bli riv ruskende galt. Slik er det også når man selv lager seg regler for hvordan Bibelen skal tolkes. For at svensken skal kunne løse oppgaven rett simpelthen vedkommende vite om mine (andre) tradisjoner, regler, og spesielle uttrykksformer som er særegne for sted og tid (tidsepoken). Først når alt dette er på plass vil svensken ha mulighet til å løse oppgave 2 riktig.

For å hjelpe seg med å finne den riktige løsningen bør man også bruke «kryssordmetoden». Man får et oppgaveord som har flere løsninger, og finner et ord som kan passe vannrett med både mening og riktig antall bokstaver, men det passer ikke med noen av ordene som krysser loddrett og som igjen harmonerer med sin egen sammenheng. Dette ordet ser riktig ut når sammenhengen ignoreres, men blir helt galt i sin sammenheng med resten av kryssordet. «Kryssordmetoden» i denne forbindelse vil da være å sjekke den løsningen man kommer fram til med andre skriftsteder for å se om de harmonerer med hverandre. Alle løsninger vil jo se riktige ut på papiret dersom de står alene, men det er harmonien med resten av Bibelen som er avgjørende om løsningen er riktig eller ikke.

Det finnes mange vers og avsnitt i Bibelen som kan tolkes på mer enn en måte, mens det bare er en riktig fortolkning. Det er derfor i høyeste grad veldig viktig å sette alt inn i riktig kontekst, både når det gjelder forholdet mellom det aktuelle verset og andre vers som omhandler det samme tema, slik som tallrekken må være intakt for å få løsningen, og de øvrige parameterne som er avgjørende for å finne riktig mening slik som språk, tradisjon, tenkemåte m.m. De som ikke tar høyde for slike prinsipper vil aldri få den rette forståelsen av Bibelens budskap. Noen bruddstykker her og der, ja, men helheten blir feil og da spesielt når det gjelder vanskelige skriftsteder.  

Er det noen som tar utfordringen til å løse de to oppgavene, selv om det ikke er tema?

Gå til innlegget

Allikevel så nekter dere…

Publisert over 8 år siden

… å holde min Sabbat sier Herren.

Den katolske kirke sier selv: #Ved inngangen av det 4. århundre, en tid med meget kristenforfølgelse, bestemte synoden i Elvira at en person som bodde i rimelig nærhet til kirken men uteble fra Messen på tre søndager etter hverandre, skulle ekskommuniseres for en periode. Slik ble det tredje av de ti bud - du skal holde hviledagen hellig - overført fra den jødiske sabbat til den kristne søndag.

Denne forpliktelse - å delta i søndagens messe hver uke -gjelder den dag i dag i den katolske kirke alle som ikke er forhindret av en rettmessig grunn -men uten at den som synder mot dette kirkebud risikerer ekskommunikasjon!

Det annet element - søndagen som hviledag - begynte ikke å utvikle seg før ca. 300 år inn i kristendommens historie.#

Sitatet ovenfor er hentet fra katolsk.no.

Her innrømmer dkk åpenlyst at de har endret sabbaten fra lørdag til søndag, og at dette begynte å utvikle seg før fjerde århundre. Men bare fortsett og nekt så lenge dere lyster. Vi kan ikke gjøre annet enn å si i fra…

Gå til innlegget

Valget.

Publisert over 8 år siden

I kristenlivet som i livet for øvrig settes vi stadig vekk på prøve, og vi må velge hvilken vei vi skal gå. Den ene veien baserer seg på Guds ord og det alene, mens den andre bryter Guds ord. Her følger tre eksempler.

1) Adam og Eva hadde et forbud å forholde seg til. De skulle holde seg vekk fra kunnskapens tre. Gjorde de ikke det ville de dø, sa Herren. Både Adam og Eva kjente Gud, de hadde vandret sammen med ham i hagen og kjente hans lov. Allikevel så valgte de feil da slangen sa at de ville bli som Gud hvis de spiste av denne frukten. Da de spiste av den forbudte frukten var det som å si til Gud at vi tar ikke ditt ord på alvor…

2) Kain og Abel hadde en forordning å forholde seg til når de ofret. Gud hadde fortalt menneskene hva de skulle ofre.  De skulle ofre et lam, symbolet på Jesus Kristus. Begge gikk for å ofre til Gud, en på den måten som Gud hadde lært dem å gjøre og en som gjorde som han selv ville. Abels handlinger viser at han gjorde som Gud sa, mens de handlinger Kain valgte viser at han ikke brydde seg om hva Gud hadde sagt, for han hadde en bedre ide selv

3) 1. Mos. 9,11, forteller om den første pakten Gud inngikk med menneskene - en troens pakt. Menneskene kunne ikke gjøre noe for verken å bringe fram en ny syndeflod eller holde tilbake en eventuell ny syndeflod. De kunne bare tro på Gud da han sa han aldri mer skulle utslette menneskeheten slik han gjorde den gangen. Som et synlig tegn på pakten satte han regnbuen på himmelen, og hver gang vi ser den kan vi tenke på at alle menneskene som levde, bortsett fra Noahs familie, ble utslettet av vannet fordi de ikke ville tro på det Noah sa og derfor lot være å gå inn i arken. Etter syndefloden valgte folket å bygge et tårn som skulle nå helt opp til himmelen så de kunne frelse seg selv når det kom en ny flom, dette til tross for at Gud hadde sagt at han aldri mer skulle føre en slik flom over jorden. De gjorde som de selv ville, og det er det samme som å si at Gud tar feil med tanke på en ny syndeflod... 

Hvorfor valgte de å gå sine egne veier? Trodde de ikke at Gud mente det han sa? Kanskje det skyldes at de ville nå opp til der Gud holder til og å bli som Gud. Ekkoet fra Lucifers fall er i hvert fall tydelig: #Jes 14,13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord.#

Når Adam og Eva spiste av den forbudte frukten gjorde de det for ”å bli lik Gud” som slangen sa. Når Kain brakte fram et offer fra jorden var det som å si følgende: ”Jeg er lik Gud og kan bestemme hvilket offer Gud vil ha. Dette er godt nok for meg, og jeg bryr meg ikke om hva Gud mener.” Når folket i Babel bygde tårnet sa de til Gud ”vi kan frelse oss selv.”

Ob 1,3: #Ditt hjertes overmot har bedratt deg, du som bor i fjellkløfter, i din høye bolig. Du som sier i ditt hjerte: Hvem vil styrte meg ned til jorden?#

Slik er verden i dag også. De tror de ikke trenger å adlyde Gud for de ikke bare kan bli som Gud, men mange tror at de er som Gud og bestemmer at det de synes er godt nok for seg får holde for Gud også, for ved hjelp av sin tro klarer de å frelse seg selv. Slik er det intet nytt under solen. Mennesker som er medlemmer i forskjellige kirkesamfunn velger å gå egne veier framfor å stole på at Gud mener det han sier. Mange mener at de kan velge selv hvilken dag som skal være sabbat, og mange sier at loven er opphevet. Men finner vi noe i Bibelen som sier at det er slik? Nei, heller tvert i mot. Jesus sier i Matteus 5,18: #For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen#, og så vidt jeg kan forstå -etter det jeg så utenfor vinduet sist gang jeg sjekket er at verken himmel eller jord har forgått, og da betyr vel det at loven heller ikke har forgått ennå. Videre sier Jesus om budene: ”dere har hørt et er sagt,… men jeg sier dere…” som for eksempel her i Matt 5,21-22: #Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. 22 Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.# Det er på denne måten Jesus oppfyller eller rettere sagt fyller opp loven. Han skjerper den inn slik at den som ”bare” blir sint på sin bror uten grunn skal straffes etter det sjette budet, ”du skal ikke slå i hjel”. Jesus sa også i Matteus 5,17 følgende: #Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.# G4137 plêro'ô (verb, StrongEC Fra plêrês, G4134). : fylle, oppfylle, fullføre, gjøre fullkommen. Når vi da ser alle de gangene Jesus fremhever hvor viktig det er å holde loven kan vi trekke den slutning at verbet ”plêro´ô” skal oversettes med å fylle (i betydning av å fylle opp), eller å gjøre fullkommen.

Du er ute og kjører på motorveien og holder 150 km/t i en 90 sone. Du blir stoppet av UP og får en saftig bot på mange tusen kroner, men får beholde førerkortet. Du blir fortvilet for du har ikke mulighet for å kunne betale dette. Mens du sitter og snakker med politiet kommer det en mann opp ved siden av bilen og sier at han kan betale boten din. Du blir selvfølgelig glad, sier ja takk, og vedkommende betaler boten din. Du er skyldfri, men hva betyr det? Betyr det at når denne mannen betalte din skyld så opphevet han loven, og at du kan fortsette å kjøre i 150 km/t der det er 90? Eller er det så enkelt at du fortsatt må forholde deg til loven og følge dens pålegg og forordninger? Hva velger du å gjøre? Fortsetter du å kjøre i 150 km/t da denne mannen har betalt din skyld?

Hvilken vei velger du? Nå er det ingen selvfølge å tro at de fleste her på VD ville velge å overholde loven etter en slik bot. Slik de fleste her uttaler seg ville de satt seg i bilen, og i trygg forvissning om at den mannen som betalte deres bot også opphevet loven, trådd gassen i bunn og kjørt minst like fort som da de ble tatt. Du har jo slik Adam og Eva, Kain og alle de som bygget Babels tårn fått din frie vilje til å velge det Gud vil du skal gjøre eller la være å gjøre Guds vilje.

Hadde det vært meg som ble stoppet vet jeg at jeg ville overholde loven, ikke bryte den på nytt med viten og vilje slik de fleste gjør, for loven ble jo ikke opphevet bare fordi Jesus betalte min skyld på korset.

Gå til innlegget

O jul med din glede...

Publisert nesten 9 år siden

... eller er det kanskje o jul med all din gru?

I følge norske medier vil om lag 200 000 barn i vårt land grue seg til julaften. Dette fordi at de ikke får den gaven de aller helst ønsker seg – hvert år…

Disse 200 000 barn gruer seg fordi foreldrene drikker seg fulle på julaften.

Ved flere anledninger har alkohol vært tatt opp i tråder her på VD, og like mange ganger som problemet er tatt opp har flesteparten av deltakerne, det være seg kristne som ikke kristne, sagt at alkohol ikke er et problem for dem. De forsvarer sin rett til å drikke alkohol. De gjør da som strutsen og dytter hodet ned i sanden. Når da strutsen ikke ser problemet tror den at det ikke eksisterer. 200 000 norske barn vet bedre.

 

Ha en god jul alle sammen med blikket festet på Han som kom, ikke på vinflasken…

Gå til innlegget

Den utrolige vitenskapen

Publisert nesten 9 år siden

Når vitenskapen møter seg selv i døren og det sakte men sikkert begynner å gå opp for dem at livet ikke oppsto akkurat slik de har forestilt seg da hoster de opp en ennå mer ”plausibel” teori for livets opprinnelse.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/11/28/livet-begynte-med-gigantorganisme

#For tre milliarder år siden levde det en kjempeorganisme som kalles LUCA. Den var helt enorm, og fylte havene på planeten før den delte seg i tre og ga opphav til alt liv som finnes på jorden i dag.# 

Er det noe rart en enfoldig stakkar mister all tro på det de legger frem som sannhet?

Ytterligere kommentarer burde være overflødige.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere