Tor Martinsen

Alder: 14
  RSS

Om Tor

Følgere

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.
Hvorfor somlet Gud, og begynte ikke med dette før i 1844?

Jeg tror det blir helt feil å tro at det finnes tid i Himmelen.

Jeg tror det finnes mange flotte kristne blandt adventistene, kanskje noen av de beste!

Men det skurrer for meg når de blir så opptatt av Ellen, sin organisasjon og sitt system.

Jeg tror ikke vi skal være så opptatt av hva mennesker har sagt. Jeg tror at vi skal ha et personlig forhold til Gud, og frelsen i Jesus. Hvorfor skal vi stresse hele tiden?

Jeg bodde på et hotellrom i New York, for en del år siden. Jeg tok turen til Brooklyn, jeg gikk, Det var langt. Jeg ville oppsøke det norske miljøet der. Det var ikke så mye igjen......

Da mørket senket seg kom jeg til Brooklyn Heights Promenade, og så lysene fra Manhattan. Det synet glemmer jeg aldri. Det var utrolig flott!

Men jeg lar meg aldri styres fra en organisasjon i Brooklyn. Det er jo det dere gjør?

For å ta det siste først. Nå kan ikke jeg uttale meg på vegne av alle adventister, men i generelle ordelag kan jeg si at adventistene ikke lar seg styre av en organisasjon, det være seg om den er fra Brooklyn eller andre steder. Vi lar oss styre av Gud, og Gud alene gjennom Bibelen og Bibelen alene.

 

Så til begynnelsen:Hvorfor somlet Gud? Hvorfor utslettet ikke Gud Lucifer da han gjorde opprør mot Gud i himmelen og ble til den personen han er i dag, Satan – djevelen? Hvorfor tok ikke Gud et oppgjør med dette med en gang?

Når Satan gjorde opprør mot Gud så kunne Gud ha utslettet både han og de englene han fikk på sin side. Men hvordan hadde dette påvirket resten av de skapte vesenene? Kan det hende at de hadde sett på en utslettelse av Satan som en bekreftelse på at den løgnen Satan spredde allikevel var riktig? Jeg tror Gud har tillatt Satan å holde på i alle disse årene for at Satans motiv, og den synden han brakte inn i verden skulle blir stilt fram slik at alle som ønsker det kan se at Guds motiver og handlinger er riktige. Vi som ønsker det ser jo i dag hva Satan er opphavet til, og det står i grell kontrast til det vi kan se Gud er opphavet til. Så til spørsmålet om hvorfor Gud ikke begynte med renselsen av den himmelske helligdom før i 1844? Det er et godt spørsmål, som det ikke er lett å gi et kort og godt svar på.

Da Gud valgte Abraham som stamfar for sitt folk, var det for at dette folket skulle bringe de gode nyhetene om frelsen, eller evangeliet, ut til hele verden. Dette gjorde ikke Israels barn, men de lukket seg inne og tillot ikke hedningene (alle andre folkeslag i jødisk tankegang) adgang til frelsen, til tross for at Gud har nedfelt dette i sitt ord og inkluderer dem i bl.a. Guds 4. bud (2. Mos 20 8-11). Etter at Jesus døde på korset ble evangeliet gitt til hedningene, og vi fikk de første kristne kirkene. Men heller ikke disse klarte å oppfylle Guds ønske om å gi evangeliet ut til verden. At det ikke var vellykket er det mange grunner til. Så kom vi fram til reformasjonen (1517), og dette forandret det religiøse klimaet. Tidlig på 1800-tallet ble misjonering sett på som viktig, og de første misjonsselskapene, og de første Bibelselskapene ble opprettet i kjølvannet av den franske revolusjonen. Nå rakk evangeliet for første gang ut til hele verden. Kan det være årsaket til at Gud drøyer, og ventet til 1844?

 

Når det gjelder tid så er det et relativt begrep, og om tid finnes i himmelen eller ikke, skal vi ikke uttale oss så bombastiske om. Det sies at for Gud er én dag som tusen år, og tusen år som én dag. (2. Pet 3,8). Mange hevder også at Gud står utenfor tiden. Men, da Gud gir til sine tjenere profetene profetier som inneholder tidsperioder, betyr ikke det da at Gud anser tid som noe viktig? Hvorfor skulle han ellers ha med tidsbegepene i profetiene om det ikke er signigfikant?

 

Når det gjelder «flotte kristne» takker jeg for de blomstene du gir adventistsamfunnet. Jeg tror at Gud har sitt folk i alle menigheter og kirker, og det er bare Gud som vet hvem de er. Skulle jeg komme med en profeti (obs, jeg burde kanskje ikke profetertJ) så tror jeg det vil være mange flere katolikker, pinsevenner, baptister enn adventister når vi en gang kommer til himmelen - de av oss som kommer dit vil få svaret på det.

 

Ellen G. White fikk en helt spesiell gave fra Gud. Hun ble satt på prøve da hun levde fordi mennesker ikke trodde hun hadde en spesiell gave. Hun kunne holde en stor tung Bibele i en hånd, strekt opp over hodet i mye mer enn en time. Hun talte uten å puste, og de sjekket og kontrollerte dette med speil for å se om det dogget på speilet - noe det ikke gjorde. Kritikken mot henne og hennes egenskaper ble altså utfrøvd mens hun levde uten at kritikerne fikk rett. I våre dager er kritikken enda større, og folk strør om seg med beskyldninger de ikke har belegg for, og som de ikke på noen måte kan bevise. Ikke så å forstå at vi som tror på hennes evner og gaver kan bevisse dette i dag, men deeet ble bevist av henne da hun levde. Så får hver enkelt være salig i sin tro. Jeg tror bestemt at hun var en Guds profet, og det baserer jeg på det jeg har lest av hennes skrifter, vurdert ut fra Bibelen og de faktiske hendelsene som har skjedd om de tingene hun har uttalt seg om.

Hun uttalte seg bl.a. om helsespørsmål, og på midten av 1800-tallet da legene ordinerte røyking av tobakk til de av sine pasienter som hadde lungesykdommer, sa E. G. W. at tobakk var skadelig for lunger og helsen. Hun ble latterliggjort. Da hun tok opp problemet med alkohol, og sa at dette var et giftstoff, ble hun latterliggjort. Da hun sa at (overdreven) bruk av hudkremer (sminke og lignende) kan gi hudsykdommer, ja da ble hun latterliggjort igjen. I dag vet vi at hun hadde rett på disse punktene også. Det tar for stor plass å komme inn på alt det hun har sagt som har vist seg å være riktig, men det er bare å lese seg opp på det hun har skrevet, om det er viktig for deg.

Men det aller viktigste som E. G. White sa er følgende. «Prøv alt som blir sagt fra våre talerstoler med Bibelen, og prøv alt jeg sier og skriver med Bibelen». Hun var av den oppfatning du er, og som jeg også deler. Vi kan ikke være så opptatt av hva mennesker sier, for vi er ansvarlig for vår egen frelse. Er det noen som kommer med en "ny" tolkning av et bibelsk tema, kan vi ikke bare godta dette uten videre, men vi skylder oss selv å sjekke dette ut med hva Bibelen sier om det tema. det finnes mange også innenfor våre egne rekker som kommer med den ene teorien mer fanstasifull enn den andre for å fåberope seg å ha rett. når slike teorier (fortolkninger) gås etter i sømmene klarer til og med jeg å se at det, i beste fall, er en smule på kanten - for å si det mildt.  Det finnes dessverre kirkesamfunn, store kirkesamfunn, hvor medlemmene overlater til presteskapet å bestemme hva de skal tro. Det er ikke annet enn å gamble med sin frelse.

 

Å være kristen betyr å ha et personlig forhold til Kristus, å leve så tett inntil ham at han forandrer oss. Det betyr også at vi bør følge de anvisninger han gir oss gjennom skriftene, og når han sier i Matt 24,4 «… se til at ingen forfører dere» så betyr det at vi må studere Bibelen og se hva som står der.

Det er ikke frelse i å tro verken det ene eller det andre om 1844, men det kan hjelpe oss å forstå den kosmiske konflikten – kampen mellom Jesus og Satan. Det er ikke frelse i å forstå helligdomstjenesten, men den kan hjelpe oss til ikke å bli forført. Det er heller ikke frelse i å tro på den undersøkende dom, men det forteller oss at Gud en dag skal dømme alle mennesker, og gjennom forståelsen av den undersøkende dom kan vi klare å velge rett side. Alle vil vi være blant sauene i Matt 25, 31-46. Ingen ønsker å havne blant geitene.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Lise Helgesen – gå til den siterte teksten.
Jeg ville spørre deg om du tror Gud konkret renser sine barn i dag, ja i skrivende stund og evnt. hvor lenge renselsesperioden vil vare. Er den pågående helt til Jesus kommer tilbake.

Ja, jeg, og adventistene generelt, tror at Gud i dette øyeblikk holder på med det vi kaller den undersøkende dom. Som sagt er ikke dette en undersøkelse for at Gud skal finne ut hvem som er frelst eller ikke, men det er for å vise alle andre livsvesener at Guds domsavgjørelse er rettferdig og rett. Hvor lang tid dette tar er det ingen som vet, men den vil være ferdig (kort tid) før Jesu gjenkomst. Han har jo lovet å ta med sin belønning til sitt trofaste folk.

Det vil bare bli et overflatisk svar dette også, men vi må ta med i dette regnestykket at Guds folk skal bli beseglet med Guds merke/tegn/segl, (tre ord som er synonyme), og dette skjer en eller annen gang før den femte basun lyder. I Åp 9,4 finner vi denne teksten: ”Det ble sagt dem at de ikke skulle skade gresset på jorden eller noe som var grønt eller noe tre, men bare de menneskene som ikke har Guds segl på sin panne”.

Det står i klartekst at når vi kommer så langt på tidslinjen så er Guds trofast lille rest i endetiden forseglet, og jeg nevnte i startinnlegget de kriteriene som Gud selv legger til grunn for å velge ut disse. Det er de som ”holder Guds bud, som har Jesu tro og Jesu vitnesbyrd (Åp 12,17; 14,12 og 19,10)”.

 

Vi er altså nødt til å ta inn over oss at det er ikke alle som kaller seg kristne som holder Guds bud, som har Jesu tro og Jesu vitnesbyrd. Det kommer klart fram mange steder i NT at Gud kommer til å avvise mange som kaller seg kristne, bl.a. her i Matt 7,21-23 ”Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til Meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?" 23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!”, og som her i Matt 25,41-46 ”Da skal Han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler. 42 For Jeg var sulten, og dere gav Meg ikke å spise. Jeg var tørst, og dere gav Meg ikke å drikke. 43 Jeg var en fremmed, og dere tok ikke imot Meg, Jeg var naken, og dere kledde Meg ikke, Jeg var syk og i fengsel, og dere besøkte Meg ikke. 44 Da skal også de svare Ham og si: Herre, når så vi Deg sulten eller tørst eller som en fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, uten å tjene Deg 45 Da skal Han svare dem og si: Sannelig sier Jeg dere: Alt det som dere ikke gjorde mot en av disse minste, det gjorde dere heller ikke mot Meg. 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv”.

Dette er alvorlige ord, og jeg er sjeleglad for at jeg ikke skal dømme – da vil det bli ensomt i himmelen.

 

Et av de ordene som Jesus bruker her er lovløshet, og skal man forklare dette ordet blir det ganske enkelt det å være uten lov, i betydningen av ikke å respektere Guds lov. Til tross for dette så finnes det et uttall mennesker på VD som hevder at loven ikke eksisterer. I så fall har Paulus og de andre forfatterne av de nytestamentlige bøkene tatt grundig feil. Johannes sier i sitt 1. brev kap. 3 vers 4 at ”Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet”, og i Rom 6,23 sier Paulus ”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre”. Hvorfor hevder de det dersom loven ikke var gyldig? Disse brevene er skrevet lenge etter at Jesus døde på korset.

Men nåden, ja den trenger de paradoksalt nok. Da har de ikke forstått hva nåde er. De vil gjerne ha tilgivelsen, som er det nåden uttrykker, men hvorfor skal de ha tilgivelse da de ikke kan begå lovbrudd? Etter deres mening er loven spikret til korset.

Til tross for at vi er syndere så viser Gud oss sin store nåde og tilgir oss vår skyld og synd på grunn av det Jesus gjorde på korset – dersom vi tar imot denne gaven. Guds nåde er som Paulus sier en gave – nådegave – og gir oss evig liv i Kristus, til tross for at vi synder mot Guds lov daglig. Omvendelse, anger og tilgivelse er det som utløser gaven fra Gud – nåde. Gud er god og barmhjertig.

Når man hevder at loven ikke gjelder, kan man rett og slett ikke begå en syndig handling, da døde Jesus forgjeves, og ingen trenger nåden.

 

Kanskje ikke så rart at de fornekter det som står i Bibelen at Gud en dag skal dømme verden – og da begynner han med de som kaller seg kristne.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.
Jødene, som bør være de fremste eksperter på moseloven og ofringer, har for lengst gått bort fra slike okkulte utlegninger.

Yepp. For jødene generelt er det okkultisme at Jesus Kristus er Messias, som skulle komme.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Lise Helgesen – gå til den siterte teksten.
Håper din tråd vil gi en konstruktiv, lærerik og positiv dialog.

Tusen takk for varmende ord, og jeg håper at ditt ønske om en lærerik dialog oppfylles. Men når jeg ser de, i skrivende stund, andre fire svarene, og hvem de kommer fra så er vel muligheten heller liten. Uansett, ta den tiden du trenger og kom med tilbakemeldinger når du er klar til det.

Ha en fin kveld videre.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.
Det er ren og skjær feighet å påberope seg rett til anonymitet!

Kall det hva du vil, og tro hva du vil - det kan jeg ikke gjøre noe med, men det er ikke feighet fra min side.

Det som imidlertid er klinkende klart er at når du (og andre) gjør et nummer ut av dette i stedet for å ta tak i de argumentene jeg fører inn i diskusjonen, kan det ikke skyldes noe annet enn at du ikke har noe å fare med. Det er visst nok et kjent fenomen å ty til avsporinger i slike tilfeller,

 

… … og jeg lar meg rive med

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1231 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
20 dager siden / 1225 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
26 dager siden / 1212 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
1 dag siden / 908 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
12 dager siden / 854 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 592 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere