Tor Martinsen

Alder: 13
  RSS

Om Tor

Følgere

RE: RE: Hei

Publisert nesten 10 år siden

17.04.10 kl. 14:29 skrev Kjetil Kringlebotten:
16.04.10 kl. 19:27 skrev christian berg:

Det finnes ingen tvil om at den katolske kirke - pavemakten - ble til som en blanding av hedenskap og elementer av den kristne tro. Vi må dessverre ennå engang gjenta, at denne kirken ikke er en kristen kirke, men representerer den mystiske Babylonmakten, skjøgen som Bibelen omtaler i Åpenbaringsboken.

mvh cb

Kom gjerne med dømer. Det vil seie ting som er sant, og ikkje ting som du tilfeldigvis har funne hjå Hislop.

Kjetil Kringlebotten etterlyser eksempler som viser at pavemakten er Åpenbaringsbokens skjøge. Det er utallige eksempler på dette, her et lite vers fra profeten Daniel som inneholder fem forskjellige profetier. Jeg forutsetter imidlertid at unge herr Kringlebotten ikke vil være enig med undertegnede.

 

#Han skal (1 tale mot Den Høyeste) og (2 fare hardt fram mot Den Høyestes hellige). Han skal sette seg fore å forandre (3 tider) (4 og lover), og de hellige skal overgis i hans makt (5 én tid og tider og en halv tid). (Daniel 7,25)#

Først en forklaring. "Han" refererer til en makt, og i dagligtale omtaler vi denne makten som "paven". Ordene tid, tider og en halv tid var noe alle og enhver på Daniels tid forstod. Tid er det samme som ett år, tider ble alltid brukt for å forklare to år, og en halv tid blir da følgelig et halvt år. Dette er profetisk tid, noe som må tolkes riktig, og forklaringen på profetisk tid finner vi i Esekiel 4, 6 og 4. Mosebok 14, 34. Begge forteller at en profetisk dag er det samme som et år, det såkalte år/dag prinsippet. Videre må vi vite at datidens år ble regnet til 360 dager. Det er sagt i Dan. 7, 25 at ”han” skal fare hardt fram mot den høyestes hellige i én tid, tider og en halv tid. De høyestes hellige er her som ellers i Bibelen de som er trofaste og som holder ALLE Guds bud. ”Han” skal altså forfølge Guds trofaste i 360 + 720 + 180 = 1260 profetiske dager eller 1260 virkelige år.

 

 

1) ”… tale mot Den Høyeste”:

Paven kaller seg bl.a. Jesu Kristi vikar, og ved å kalle seg vikar påtar han seg selv å være både Jesu og Guds stedfortreder og likemann. Om dette sier Bibelen: Det er én Gud og én mellommann. Han opphøyer seg selv til å være Gud lik = "tale mot den Høyeste". Videre bruker pavemakten tittelen Pontifex Maximus, som var tittelen på den høyeste presten i den hedenske soltilbedelsen, Sol Invictus, som var utbredt i det babylonske, det medo-persiske, det greske og det romerske imperiet, og denne tittelen har altså paven den dag i dag, i egenskap av å være både biskopen av Roma og pave!

Tilfeldigheter?

 

 

2 og 5) ”… fare hardt fram mot Den Høyestes hellige - én tid og tider og en halv tid”:

Finnes det en historisk tidsperiode som stemmer overens med denne tidsperioden, og stemmer det at Guds trofaste ble forfulgt i denne perioden? Ja, denne perioden finnes, og begynte i år 538 da pavemakten ble etablert slik vi kjenner den i dag. Fra dette året forfulgte pavemakten: - alle som ikke innordnet seg dens doktriner – alle som ville oversette Bibelen til et leselig språk, den fantes kun på latin pavemakten brant ”hekser” og lyste i bann alle som ikke underkastet seg samt mye mer.Dette tok slutt da en av Napoleons generaler arresterte daværende pave og kastet ham i fengsel i år 1798, eller etter én tid, tider og en halv tid – 1260 år.

Tilfeldigheter?

 

 

3) ”… tider”:

Pavemakten skryter av å ha forandret ”tider”, dvs. flyttet sabbaten fra lørdag til søndag.  

 

Det amerikanske katolske menighetsblad ”Our Sunday Visitor” skriver 11. Juni 1950.

-- ”Ikke noe sted i Det nye testamentet er det tydelig sagt at Kristus forandret hviledagen fra lørdag til søndag. Likevel holder alle protestanter søndagen, unntatt Syvende dags Adventistene. Den katolske kirke, som går helt tilbake til apostlene, gjorde forandringen fordi det var nødvendig å understreke den kjensgjerning at Det gamle testamentet var avskaffet. Videre fordi vår guddommelige Frelser valgte søndagen som oppstandelsesdag og som tidspunkt for utsendelsen av Den hellige ånd til menigheten som dens livsprinsipp. Når protestantene holder søndagen, følger de tradisjonen”

-- ”Vår Tro, Katolsk Katekisme” utgitt av Oslo Katolske Bispedømme i 1961 står det på side 136:

”Allerede siden apostlenes dager har kirken, ved Kristi fullmakt, bestemt at istedenfor Sabbaten skal de kristne feire søndagen som Herrens dag”.

-- Pave Johannes Paul II erkjenner i sitt hyrdebrev “Dies Domini”, mai 1998, at sabbaten er Guds opprinnelige hviledag, men han sier likevel at de “kristne, som er kalt til å proklamere friheten som er vunnet ved Kristi blod, følte at de hadde autoritet til å overføre sabbatens mening til opp­standelsens dag.” Den forrige paven snakket også om “den åndelige og pastorale rikdommen med søndagen, som har blitt gitt oss ved tradisjonen.”                                                                                                                                     

-- ”De har ikke noe annet eksempel i sin munn enn forandringen av sabbaten. De vil hevde at kirkens makt er svært stor, for den har forandret et av budene i de ti bud” Fra Den augsburgske konfesjon 1530, del 2, art. 7, fra Phillip Schaff: The Creeds of Christendom, vol 3, side 63,64.

Altså klare uttalelser fra katolsk hold om at det er pavemakten som har forandret sabbaten, eller tider som det står i Dan 7, 25. Spørsmålet blir da: Hvilken fullmakt? Noe DKK naturlig nok ikke er i stand til å svare på da det ikke foreligger en slik fullmakt. Den er tilranet.

 

 

4) ”… og lover”:

Videre så har pavemakten forandret Guds ti bud. Ta for deg en katekismus (den katolske eller den lutherske – Luther adopterte uten videre pavens ti bud) og sammenlike budene med det som står i 2. Mosebok 20, 3 – 17 så vil du finne ut at pavemakten har sløyfet det andre budet, og har radbrukket det fjerde budet, og delt det tiende budet i to slik at antall bud opprettholdes.

De fire første budene i Luthers katekisme http://www.nkrs.no/bekjenne/lk_i.htm

1: Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2: Du skal ikke misbruke Guds navn.

3: Du skal holde hviledagen hellig.

4: Du skal hedre far og mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet.

 

… som du kan sammenlikne med de samme fire bud slik Gud ga oss dem i 2. Mosebok 3 – 11:

1: Du skal ikke ha andre guder enn meg. 

2: Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. 

3: Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri. 

4: Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere