Tor Martinsen

Alder: 14
  RSS

Om Tor

Følgere

Faktafeil fra Randi Tunli.

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi – gå til den siterte teksten.
Ingen vits å diskutere med adventister. De tror det de har blitt lært opp til å tro,

Syvendedags adventister blir lært opp til å sjekke alt som sies i offisielle og uoffisielle sammenhenger, fra våre egne talerstoler og pastorer, eller i andre sammenhenger opp mot hva Bibelen sier om saken. Vi tror ikke blindt på det som uttales, verken fra egne eller andres rekker.

 

Hun hevder i sin kommentar #80: «At Maria er himmeldronningen er jo fordi hun er moren til Kongenes Konge, og det står om henne i Åpenbaringsboken kap. 12».

Svar: Ordet «kvinne» i Bibelen brukes utelukkende om Guds folk, menigheten eller kirken i profetiske skrifter, som jo Åpenbaringsboken er.

 

 

Hun hevder i sin kommentar #81: «Det bildet adventistene på verdidebatt tegner av Den Katolske Kirke/Inkvisisjonen er altså basert på myten om Inkvisisjonen som ble dannet i protestantiske land mellom det 16. og det 20. århundrede, og har ingen rot i faktisk historie

Svar: Siden Randi Tunli nevner meg med navn i samme kommentar som det siterte, går jeg ut fra at hun mener at jeg hevder dette. Dette er med respekt å melde, tull fra ende til annen. Det finnes faktisk de som ved hjelp av "pålitelige kilder" setter seg inn i de forskjellige forhold, og vet således at inkvisisjonen ble opprettet i 1179 under det tredje laterankonsil (mener jeg det var). Inkvisisjonens formål og hensikt var, og er, å bekjempe kjetteri, splittelse, vranglære og alt som strider imot kirkens dogmer, med de midler som var formålstjenlige. Så kan man spørre hva formålstjenlige midler er … … Den nåværende paven sier at alle fundamentalister, også kristne fundamentalister, er å se på som terrorister, og at det finnes bare en adekvat straff for disse. Opprettelsen av inkvisisjonen ble etterfulgt av et pavelig dekret rundt midten av 1200-tallet (Ad Extirpanda). Ordet inkvisisjon betegner egentlig en gammel romersk rettsprosedyre (jfr. Pax Romanus, og hvordan romerne behandlet delinkventer).

 

Dette sitatet fortjener å bli nevnt flere ganger: "Det bildet adventistene på verdidebatt tegner av Den Katolske Kirke/Inkvisisjonen er altså basert på myten om Inkvisisjonen som ble dannet i protestantiske land mellom det 16. og det 20. århundrede, og har ingen rot i faktisk historie:"

 

Det er godt å høre at det ikke har rot i virkeligheten Randi.

Først et lite utdrag:

"mørkeste kapitel i middelalderens kirkehistorie",

"enkelte av de pavelige inkvisitorer også kunne gå for langt i nidkjærhet",

"Det hele utartet imidlertid helt fra starten av til en orgie i heretikerbrenning ... // ... Etter hvert ble dødsstraff for heresi så allment akseptert at selv en respektert teolog som Thomas Aquinas flere steder forsvarer den ved å sammenligne heresi med blasfemi",

"I hardnakkede tilfeller var bruk av tortur tillatt."

"I 1262 gav pave Urban 4 tillatelse til at de kirkelige dommere selv kunne utføre tortur."

Så satt inn i sammenhengen:

Inkvisisjonen regnes med rette for å være det mørkeste kapitel i middelalderens kirkehistorie. Den er kun forståelig sett på bakgrunn av samfunnets behov for å sikre enhet i religiøse spørsmål. Religiøse avvik ble følt som en trussel mot statens enhet og fundament, helt frem til moderne tid.

 

De verste eksesser om forbindes med inkvisisjonens navn, kan ikke umiddelbart legges ved kirkens dør. Selv om enkelte av de pavelige inkvisitorer også kunne gå for langt i nidkjærhet, var det først da inkvisisjonen ble unndratt pavens kontrollerende innflytelse og stilt i de verdslige makters tjeneste at de største misbruk skjedde.

 

Det hele utartet imidlertid helt fra starten av til en orgie i heretikerbrenning (140 i Minerve 1210, "mange" i Lavaur 1211, 60 i Cassès 1211 osv.). Etter hvert ble dødsstraff for heresi så allment akseptert at selv en respektert teolog som Thomas Aquinas flere steder forsvarer den ved å sammenligne heresi med blasfemi (In IV Sent., dist. XIII, qu. II, art. 3, sol.) eller med falskmynteri og majestetsfornærmelse (ibid., Summa theol. IIa IIæ, qu. XI, art. 2).

 

Under forhøret ble skyldspørsmålet fastslått enten ved tilståelse eller ved vitneprov. Tilståelse ble oppnådd ved nøye forhør (spørsmål og svar ble notert i rettsprotokollen) eller ved varetektsfengsling, gjerne kombinert med tvungen faste (jf. "å settes på vann og brød"). I hardnakkede tilfeller var bruk av tortur tillatt. Tortur, under innflytelse fra romerretten, ble brukt av verdslige domstoler allerede på 1100-tallet. På 1200-tallet ble den tillatt brukt også ved kirkelige domstoler, men til å begynne med måtte torturen bare utføres av legfolk. I 1262 gav pave Urban 4 tillatelse til at de kirkelige dommere selv kunne utføre tortur.

 

Dette er bare noen småplukk om inkvisisjonen,

og det fra en side jeg tror dere kaller akseptabel … …

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit – gå til den siterte teksten.
Og jeg skal gi deg rett i at vi alle bør kunne innrømme at vi av og til kan utrykke oss annerledes ( med litt mer respekt) Jeg vet at jeg kan bli i overkant syrlig av og til.

Jeg takker for et godt svar. Jeg velger å lese det slik at du strekker ut en hånd til meg, og jeg vil gripe den. La oss være uenige når vi er det, men prøve å moderere oss begge to, det tror også jeg vi er tjent med.

 

Jeg vil bare ta tak i et par tre av uttalelsene du kommer med.

Du sier: ”Og du kommer ikke utenom at bibelen sier at "alle slekter skal prise henne salig" Lik det eller ikke, hun har også fått en egen lovsang i NT.”

Til det er det å si, ja Maria har en særstilling, men når DKK gjør henne til himmeldronning og setter henne i den plassen Jesus rettmessig vant gjennom sin offerdød på korset, som mediator en mellommann mellom mennesker og Gud, så har de gått over en grense.

Det er forskjell på å barbere seg, som kan sammenlignes med å ære Maria som Jesu mor, og det å skjære av seg hodet, som er det samme som å utrope Maria til himmeldronning, påstå at hun ble tatt opp til himmelen, hevde at hun var født syndfri, og at hun forble (evig) jomfru til tross for at Bibelen forteller at Jesus hadde (yngre) brødre + mange andre dogmer om Maria som er i direkte konflikt med det Bibelen lærer.

 

Du sier: ”Jeg er selv vokst opp i en tradisjon der Paven er "antikrist" og DKK "den store skjøge". Jeg var temmelig hjernevasket på dette i min ungdom

Jeg tror at vi ikke helt kan se bort fra at den ”hjernevasken” du ble utsatt for er riktigere enn det du i dag ønsker å tro. Jeg kan ikke få meg til å tro at millioner av mennesker hadde et behov for å bli straffet og drept under middelalderen da DKK forfulgte alle de som ikke ville underkaste seg dens lære. Det var mange som ble sendt på bålet fordi de hevdet dette, så kan du spørre hvorfor de gikk så langt når de visste at de ville bli drept for en slik mening.

 

Du sier: ”Det er også sånn, enten man liker det eller ikke, at DKK har røtter tilbake til oldkirken, og at de har gjort en formidabel jobb med å sikre overleveringen av evangeliet og skriftene.”

Jeg tror ikke vi skal gi all ære til DKK for at de har gitt oss skriftene, kanskje de ikke fortjener noe ære i det hele tatt. Da DKK var etablert slik vi kjenner den i dag var allerede Bibelen klar, slik den forefinners i King James Version i dag. Det gamle testamentet ble skrevet og samlet av jøder, og det nye testamentet ble skrevet av jøder, med unntak av Lukas (?) og samlet av urkirken, før DKK kom på banen. Vi må huske på at de første kristne menighetene utenfor Judea, ble plantet i dagens Tyrkia (Lilleasia), og det var her de samlet og satte sammen det første ”nytestamentet”.

Under mesteparten av den mørke middelalderen var Bibelen kun på latin, et språk som ikke engang alle prestene i den katolske kirken behersket – fordi en eller annen pave hadde sagt at Gud snakket Latin! Blant den vanlige borger var det omtrent ingen som forsto latin. Det ble ført regelrett krig mot de som ønsket Bibelen på sitt eget språk, og de stakkarene som ble tatt med kopier av deler av eller hele Bibelen ble ganske enkelt likvidert. Det var først etter reformasjonen da Luther hadde oversatt Bibelen til tysk at den ble gitt til folket (NT i 1522 og GT i 1534). Så ble den spredd til andre land og Spania fikk sin egen oversettelse i 1569 ved Casiodoro de Reina, som Cipriano de Valera reviderte i 1602, og nevnte King James i 1611.

Mye av dette er jo ting som det skal og må legges lokk på i våre dager, fordi man skal økumenisere kristenheten for alt det er verdt, og da har man ikke lov til å si noe som kan oppfattes som kritikk av andre.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit – gå til den siterte teksten.
Dette er bare et eksempel på din utrolige arroganse overfor andre troende mennesker og ditto selvforherligelse av din egen tro.

Jeg skal gi deg rett i det at kommentaren kan oppfattes slik du sier, og det tar jeg til meg. Men den står i en sammenheng, men det kommer ikke fram i din kritikk. Allikevel skal jeg innrømme at jeg kunne og burde ha uttrykt meg annerledes.

 

Det du ikke bryr deg om å gjøre er å ta med er følgende ordveksling mellom Bjørn Erik Fjerdingen, Njål og meg:

Bjørn Erik stiller meg følgende spørsmål i kommentar #53:

«Hva legger du i dyrker? At protestantene ser på Luther f.eks. som Gud eller gud med liten g? En avgud?»

Hvorpå jeg svarer i min kommentar #55: «Dersom noen setter Luther over skriften, altså "ser på Luther som en gud med liten g" så er det å dyrke Luther, og da er det avguderi. Og dersom noen ber til Luther for at han skal gå i forbønn for dem så er det spiritisme, og det er hedenskap på sitt verste

Til dette svarer Njål på sin vanlige flåsete måte i hans kommentar #57: «Og så kan du bytte ut Luther med White og se hva som skjer

Hva hans hensikt med det var vet bare Njål, men det viser hvordan han tenker.

Til dette svarer jeg, til din forargelse: «Hedenskap og spiritisme overlater vi til DKK og andre aktører, det holder vi oss for gode til å gjøre. Vi er faktisk så naive og enfoldige at vi tror det Bibelen sier, i motsetning til andre nevnt foran» fordi ifølge Bibelen så er det synd og hedenskap forbundet med å tilbe eller setter vanlige dødelige mennesker over Guds Ord. Og Bibelen er vel en bok du setter din lit til Rune?

 

Når det er sagt så stiller jeg meg undrede til hvordan du leser meg og andre. Det er helt i orden for meg at du leker «moderator», eller prøver å gjøre det, men du er så fryktelig ensporet i ditt forsøk på å moderere deltakerne her inne. Ikke bryr du deg døyten om den sammenhengen ting står i heller. En annen ting er at du ikke kan ha unngå å ha lagt merke til hvordan Njål fremsetter injurierende beskyldninger, dårlig fordekt riktignok, men de er der. Dette har du ikke reagert på. Hadde det vært meg som hadde kommet med slike insinuasjoner som Njål framsetter i sin kommentar #72, så hadde VD glødet av hatkommentarer, men nå er det stille både på sjøen og i fjøset – for å si det slik. Ikke en har løftet sin pekefinger mot Njål, ikke engang du! Da blir liksom kritikken du kommer med fattigslig, veldig fattigslig.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Uten å gå god for innholdet poster jeg denne linken. Den underbygger det Roald Øye legger fram.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit – gå til den siterte teksten.
Det er og blir uvirkelig å lese denne adventistens utskjelling av andre troende. En usynlig spire, som ikke våger å stå frem med navn og bilde, hånlig ser han ned på dem som ikke deler hans tro, nevner dem som satans tjenere, mens hans selv påstår seg å holde loven, uten å føre bevis for en slik selvdyrkelse. Nå har han inntatt Guds sete, og sitter på tronen og bestemmer hvem som fortjener frelse. Man kan bare undres, hva blir det neste? Noen trenger ikke ta Selfis, de er bare opplagt guddommelige, vi andre er bare for dumme til å forstå deres opphøyde tilværelse.

Som vanlig kommer det et massivt personangrep fra Rune Tveit, og slik er det hver gang han ikke har motargumenter å komme med. Intuitivt har han nok sett riktigheten i det jeg sier, men han kan ikke for sitt bare liv si seg enig med en adventist, ikke på vilkår. Derfor blir det personangrep og ikke motargumenter! Nå påstår han at jeg skjeller ut andre fordi jeg skriver: «Du må gjerne ønske deg fred og frelse, men det er kun ett sted du kan henvende deg for å få det. Det er ikke i hva den katolske kirke forkynner, ei heller i dens tradisjon, men det fås kun hos Gud, himmelens og jordens skaper.» Jeg viser altså til Bibelen og sier som den at frelsen kun er å få hos Gud. Når jeg gjør det, da skjeller jeg ut andre. Forstå det den som kan! Det er sannelig ikke lett å tilfredsstille Rune Tveit.

Så til Runes «autorepeet». (Det er i grunnen rart at Njål ikke har påpekt dette at Rune Tveit går på autorepeet – slik han gjorde ovenfor meg.) Nok en gang kommer han drassende med det at jeg «ikke våger å stå frem med navn og bilde». Jeg kan ikke huske å ha sett at den godeste Rune Tveit har kritisert andre for dette. Med andre ord er ikke dette en sak for Rune Tveit. Fordi han kun bruker dette mot meg, er jeg sikker på at han bruker det for alt det er verdt i sitt private lille korstog mot meg. Men om det gleder Rune Tveit så må han gjerne gjøre det så ofte og så lenge han ønsker.

Han slenger fra seg beskyldninger uten å legge ved bevis for at de er riktige. Han sier:

«hånlig ser han ned på dem som ikke deler hans tro»

«nevner dem som satans tjenere»

«mens hans selv påstår seg å holde loven»

«Nå har han inntatt Guds sete, og sitter på tronen og bestemmer hvem som fortjener frelse»

Vær vennlig Rune Tveit å vis meg hvor jeg har gjort dette!

På forhånd takk.

Hva blir det neste" undrer Rune Tveit seg. Nei, det kan jeg ikke svare på Rune, men om jeg kjenner deg rett, så finner du finner nok på noe skal du se.

Når det gjelder "selfis" så er jeg kommet til et stadium i livet hvor jeg ikke lenger er universets sentrum, i motsetning til de som flyr rundt å tar selfis i tide og utide. Jeg har jo, som du sikkert er enig med meg i, helt andre og langt viktigere ting å forta meg, og det er jo som du så malerisk beskriver det: "utskjelling av andre troende" fordi jeg "har inntatt Guds sete, og sitter på tronen og bestemmer hvem som fortjener frelse".

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
18 dager siden / 1210 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
24 dager siden / 1206 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1025 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
10 dager siden / 850 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 627 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 578 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere