Torgeir Tønnesen

Alder: 2
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Mange synes det er rart at Lot ville overgi sine døtre til de syndige menn i Sodoma, da mobben banket på døren og ville ha uren omgang med gjestene til Lot, to menn, som var Guds engler. Men hele historien peker på Jesu gjenkomst, den neste store biblistiske begivenhet i nåtid.

De to englene hadde kommet til byen Sodoma - for å utfri Lot fra dommen som Gud hadde bestemt. Byen skulle ødelegges av ild og svovel fra himmelen. (1 Mos 18,13 - Gud hadde orientert Abraham om dette)

Abraham, Lots onkel, visste altså at Lot bodde i byen, og Abraham bad derfor Gud om å spare byen, så ikke Lot ble drept. Gud svarte kun på den ene bønnen - å redde Lot. Gud kunne ikke spare byen, for det var ingen rettferdige/troende igjen, bare synd og syndere. Dom var fast besluttet.

Lot var en troende mann. (2 Peter 2,7)

«7 og (Gud) fridde ut den rettferdige Lot, som plagedes ved de ugudeliges skamløse ferd  8 - for den rettferdige (Lot) som bodde blandt dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte»

Da Lot inviterte de to englene, som han hadde kommet i snakk med ved byporten, til sitt hjem, - så skjønte han knapt at dette var engler. Hvorfor han inviterte dem, sies ikke klart. 

Da de alle hadde kommet i hus hos Lot, kom byens syndige gjeng av seksualforbrytere og omringet huset. De banket på døren til Lot, og krevde å få de to fremmede mennene utlevert, slik at de kunne ha seksuell omgang med dem.  

For å forsvare gjestene sine, så gikk Lot ut til synderne og tilbød dem å ligge med sine to døtre, som var jomfruer. Hvorfor Lot gjorde dette, virker ulogisk for mange. Hvorfor tilbød han ikke seg selv, i stedet for døtrene? 

Lot var nemlig en troende Gudsmann som hatet å bo i Sodoma. Han hatet synden der. Han led i sin sjel ble det sagt. Noen teologer mener likevel at Lot var en verdslig type kristen, og at det var derfor at Sodoma tiltrakk han. Byen hadde sikkert mye underholdning og sirkus å tilby. 

Jeg vil ikke uttale meg om Lot var en verdslig, halv-frafallen mann. Men når han tilbød døtrene sine, så gjorde han antagelig en genistrek, – en visdom fra Gud. For det første visste Lot at mennene antagelig ikke var interessert i kvinner, – siden det var mennene, englene de var ute etter. 

Lot må ha visst at mennene ville bli provosert av Lots tilbud, og ta det som en grov sarkastisk fornærmelse. Lot forventet aggresjon.

Og akkurat det var det som skjedde. Mennene gikk løs på Lot, og ville ha omgang med ham. Da kom de to englene ham til unnsetning, og de slo flokken med blindhet. Flokken besto av både "gamle og unge", - noe som forteller hvor skammelig stor synden var i Sodoma.

Her er altså visdommen: Når Lot tilbød synderne sine døtre, så mente han det ikke, men han ville ofre seg selv, i stedet for døtrene, og slik redde døtrene og englegjestene sine. Lots manøver hadde altså reddet dem alle.

Lot blir likevel voldtatt.

Siden ble Lot reddet fra Sodomaog byen ble ødelagt av ild og svovel, som Gud hadde sagt. Lots hustru derimot - brøt budet fra Gud - om ikke å se seg tilbake, og ble til en saltstøtte. Hun var klart en verdslig person. Lot hadde giftet seg med feil kvinne. Det ser vi senere i v. 36, da hans egne døtre skjenket og voldtok sin egen far, for å få barn med Lot. Lots hustru gjorde også sterkt inntrykk på Jesus. Jesus advarte senere om denne hendelsen og sa «Kom Lots hustru i hu» :

Konteksten her er enten bortrykkelsen eller Jesu 2.komme i Lukas 17,31-32:

31 På den dag må den som er på taket, og har sine ting i huset, ikke stige ned for å hente dem, og heller ikke den som er ute på marken, vende tilbake til sitt hjem. 32 Kom Lots hustru i hu! 33 Den som søker å frelse sitt liv, skal miste det, og den som mister det, skal berge det.

Jesus sa også - at som i Noas dager og i Sodomas dager, slik skal det være, når han kommer igjen. (Matt 24.37) Om dette er bortrykkelsen eller Jesu 2. gjenkomst etter antikrist, - det er noe jeg ikke går inn på her og nå. 

Uansett 1. eller 2. gjenkomst er det tydelig at det er trengselstid, frafallstid og en meget syndig verden han kommer tilbake til. "To kvinner skal male på samme kvern – den ene bli tatt (med) –den andre latt tilbake". 

Jesus snakker altså om menneskesønnens gjenkomst – som når "lynet går ut fra øst til vest". Det er ingen vekkelser noe sted i verden i denne perioden. Visdommen blir derfor:

Jesus kan komme når som helst. Alle tegn og vilkår er oppfylt.

Lots videre skjebne er omdiskutert. Vi hører ikke mer om Lot etter at han ble voldtatt av sine døtre. De fikk hver sitt barn med lot , Ammon og Moab, som ble til to store folk som forfulgte og plaget Israel. 

Likevel fikk Rut, som var av Moabitt, barn med Israelitten Boas, hans navn var Obed. Obed fikk Isai og Isak fikk David. Moabitten Rut var altså i Jesu stamtavle. Gud visste derfor på forhånd om både Sodoma og om at Lot ville bli voldtatt, - som førte til at Rut kunne bli født.

Lot kan ha oppdratt sin døtre feil: Lot bodde i en hule til sin død, i frykt for sine fiender, står det. Det kan tolkes som noe som er utenfor Guds vilje. Han tok ikke ansvar, men kunne virke feig. Som far burde Lot tatt kontakt med Abraham igjen, eller sørget for å skaffe menn til sine døtre. Vi vet ikke om Lot er i himmelen eller ikke. Det kommer an på Lots forhold Gud, i hans siste dager.

Gå til innlegget

"Dere er skilt fra Kristus, dere som vil rettferdiggjøres ved loven; Dere er falt ut av nåden. " (Galaterne 5 ,4 )


Du som ikke elsker din neste. 

Du som sliter med småløgner og dårlig samvittighet fordi du jobber på søndagen. Du som tror du må betale tiende for å bli frelst. Du som falt i hor - og tror at du går fortapt. Hvordan vil du rettferdiggjøres for Gud? Det hjelper ikke å prøve å holde budene.

De 10 bud ble gitt til Moses, for strengt å følges i sin tid, men budene har ingen spesiell plass i vår pakt med Kristus.

Man kan bryte budene.

Mange kristne i Norge og ellers omkring i verden, er opplært til å holde de 10 bud, og holde dem hellige. Mange plages i sin samvittighet når de bryter et bud, og tror de kan gå fortapt og ikke slippe inn i himmelen. Men er det slik? Kan man bevisst bryte budene og likevel komme til himmelen? Ja, det kan man. Men på visse vilkår, ellers er man på en farlig vei.

Moseloven og de 10 bud er ett og samme system, og samme ånd. Gode og nyttige.

Det første man må vite om moseloven, er at budene er like hellige og herlige for Gud og mennesker den dag i dag, som de var den gang. Budene står der som et vitnesbyrd om Gud, for alle folk på jorden. Vi sier ofte at de er «allmenngyldige». Budene er satt for «urettferdige og for syndere»(1 Tim 1,9) Derfor har budene en viktig funksjon i dag, for både kristne og for alle andre. De 10 bud skal minne folk om sin synd, og om Gud. 

Vi skal grunne på dem og slutte oss til dem, og erkjenne at de er gode og nyttige for menneskeheten. Likevel holder ikke dette til frelse, og til himmelsk borgerskap.

Budene er også evige, og vil aldri opphøre. Derfor sa Jesus at han ikke kom for å oppheve loven(budene) men for å oppfylle loven. Jesus har nå oppfylt loven, noe som betyr at den funksjonen loven og budene hadde for jødene, ikke har noe med kristendommen å gjøre. I kristendommen følger vi ikke loven, men Kristus og Hans lov.

Kristne skal derfor ikke leve ved loven, eller dømmes ved loven. Vi skal leve ved Kristus, og dømmes av Kristi domstol.

Hva betyr så det i praksis?

Det betyr at dersom vi holder alle budene, gjennom hele vårt liv – så blir vi likevel ikke frelst av den grunn. Det betyr - at skal du bli frelst og komme til himmelen, så må du oppfylle en annen lov, nemlig Kristi lov. Kristi lov er slik: (Rom kap 3-4-5-6-7-8)

1) Du blir frelst ved tro på Kristus

2) Du blir frelst ved å tro, - at i Kristus erklæres du rettferdig for Gud (anerkjent) - uten å holde noen formell og skriftlig lov, eller oppfylle noe bokstavelig krav. Kristi lov er åndelig, ikke bokstavelig:

3) Kristi lov er tofoldig, dvs det innebærer å elske Gud og din neste som deg selv. (Matteus)

4) Kristi lov begynte på pinsedag og gjelder frem til opprykkelsen. Kristi lov gjelder i den tidsperioden vi kaller nådens tidsalder - eller nådens tidshusholdning. (Grovt sett 2000 år)

Fantes Kristi lov i den gamle pakt? Ja, Men kun skyggen av den. (Kol 2,17-Heb 8.5)

Det finnes en hemmelighet ved Kristi lov, nemlig at den er pre-eksistent. Gudsmenn og Gudskvinner som levde før Moses, levde på sett og vis under Kristi lov, men kun i skyggen av Kristi lov. For eksempel Abraham hadde ingen lov, men han trodde likevel på Kristus. Abraham forstod at Gud ikke var bare en, men tre. De gamle patriarkene forsto treenigheten. Abraham og David og profetene m.fl. fikk åpenbart skyggen av Kristus, de kunne se Messias langt bort og «hilse ham velkommen». (Heb 11.13)

Patriarkene så ham altså åndelig, idet de forstod at Gud hadde planer om et perfekt offer for synd, - en som skulle komme, og som var større enn dyreoffer og lammeblod. De så en menneskesønn og de så et lam, slik Johannes døperen så lammet. «Se, der - Guds lam som bærer verdens synd» (Matteus)

Hvem er du som dømmer din neste? Vet du ikke at du dømmer deg selv? (Rom 2.1)

Du som er misunnelig på naboens fine Mercedes, - og du som til og med kunne tenke deg hans kone. Du som snyter litt på skatten - og ikke betaler alt du skylder til rett tid.

Du kan ta det helt med ro - du blir ikke dømt av loven eller Moses, men av Kristus. Er Jesus mer nådig enn Moses? Nei, ikke nødvendigvis, Jesus kan faktisk være strengere. (Heb 10.29) Men Jesus har det fortrinn at han kan tilgi deg på sekundet. Han forstår deg også - om du har en gyldig grunn til å fikse litt på skatten. Finnes det gyldige årsaker for å synde? Ja det kan det i Guds øyne.

Husk at Jesus vet om din synd – før du fullbyrder den, slik han også visste at Judas ville synde.

Han forstår hvorfor du falt i den ene og andre synden, og Jesus kan tilgi disse syndene på et øyeblikk. Han vet om dine svake punkt og dine påførte brist. Han vet om smerten du har hatt i din sjel, som gjorde det umulig å holde ethvert bud. Han vet hvordan denne verden og menneskene har pint din sjel. Han vet at du ikke ville krenke din neste med vilje, men at du syndet av andre årsaker.

Synd likevel aldri uten noen årsak – og synd aldri slik at din neste blir krenket. 

Disse vilkårene er evige, og gjelder i alle tidsaldere. Husk at, om du synder, så blir du dømt av Gud - ikke av loven. Gud må dømme hver enkelt sak. Så du må ha vektige grunner for å bryte noen av budene.

Men til himmelen kommer du, så lenge du lever i nåde, tilgivelse og anger.

Jeg anbefaler ingen å jobbe på søndagen, dersom det plager naboen din. Og jeg anbefaler ingen å drive hor. Noen synder er nemlig større og styggere enn andre. Det er en myte at alle synder er like for Gud. Det er stor forskjell på synd.  

  21 Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.(2 Kor 5.21)

Gå til innlegget

Verden er syk av korona

Publisert rundt 2 måneder siden

Koronaen herjer verden - og verden er satt i karantene og ut av funksjon. Hvor lenge vil Gud tillate det? Vil Gud gi oss en vaksine? Eller er Gud trøtt og lei hele verden- inkludert menneskene som bor der?

Gud eier denne verden, - og Gud elsker verden, - sier Bibelen. 

Da er det først og fremst dyr og mennesker han elsker, tenker jeg. 

Han elsker ikke verdens systemer og regjeringer, nødvendigvis. Han elsker heller ikke ubetinget skaperverket sitt, fordi han vet at skaperverket også fører mennesker bort fra Gud. Mennesker forguder nemlig skaperverket - men ikke Gud. 

Gud elsker heller ikke synden, forlystelsen og fordervelsen som er i verden. Gud er selvsagt sår og skuffet over menneskenes vanskjøtsel av skaperverket, men Gud "tar ikke av" - Han blir ikke deprimert. Han har nemlig en plan. En plan som innebærer både ondt og godt:

Slik jeg kjenner Gud i skriften, er det slik at denne verden vil og skal forgå, i forurensning og kjemisk ødeleggelse av alle slag. Det står i bibelen. Menneskene skal unektelig ødelegge denne verden, sier Johannes, Jesus disippel, i åpenbaringen. 

Atomvåpen kan også fremdeles ødelegge verden, og mange mennesker. Det er det mange som synes å ha glemt i disse dager. Bibelen forteller i Sakarias 14,12:

 " Han skal la kjøttet råtne på dem alle, mens de står på sine føtter, og deres øine skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn. 13 På den dag skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar fatt på hverandre og løfter hånd mot hverandre. 14 "

De som opplevde Hiroshima vet hva det dette betyr. Denne profetien vil oppfylles. Å drive kampanje mot atomvåpen vil ikke forhindre det. Vi klarer utmerket å ødelegge verden selv, uten djevelens hjelp engang. Det er en selvoppfyllende profeti. kanskje kan vi utsette vår skjebne litt. I så fall langpines jorden ytterligere - før Gud griper inn.

Å redde jordkloden - som sitt eget kjære skaperverk, er derfor ikke på Guds agenda i denne tidsalder, men i neste, da Gud selv griper direkte inn.

Det kommer altså redning fra Gud. Det skal komme nye himler og ny jord etter tusenårsriket, som er like rundt hjørnet, slik jeg ser det.

Vindmøller, el-biler og hydrogen vil aldri kunne redde denne verden. Om vi maktet det, - da ville det blitt antydet og understreket av vår Herre i skriften mange ganger . 

I denne nådens tidsalder skal menneskenes vanstyre demonstreres i sin arroganse, stolthet og hovmod til fulle,- idet menneskene avviser Gud og gjør seg selv til Gud på jorden - til sin egen skam. Dette vil kulminere i antikrists komme, om få år - kanskje bare 5-15 år unna. Ingen vet nøyaktig timen. Det kan gå lenger tid også.

Gud er lei av menneskenes synd, umoral, urenhet, stolthet, krig og konflikt i alle krinkler og kroker i denne gamle syndige verden. 

Synden har tiltatt de siste tiårene, og menneskene elsker synden fremfor Gud, mer enn noen gang i historien. Undersøkelser fra bla USA (Christianity today), viser at flere og flere kristne nyter porno (over 50% av medlemmer og opptil 14% av pastorer-se linker), og annen underholdning som har med sex og umoral og gjøre. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/minority-report/202001/pastors-and-porn

 Hundrevis av pastorer står frem hvert år, og bekjenner at de har daglige kosestunder med porno i arbeidstiden på internett, eller de nyter porno til kaffen i pausene, eller til kveldskosen før leggetid. 

Menneskene dyrker det skapte og ikke skaperen. Menneskene dyrker kroppen og egoet,  eller mammon og pengene. De dyrker solen eller alkoholen eller annen rus mer enn noen gang. Narkotika er en av verdens største industrier ved siden av pornoen. 

Synden skaper også urett og urettferdighet. Korrupte ledere, ministere og regimer som raner statskassene for penger og beriker seg selv. Vestlige siviliserte land er blitt like korrupt som dem i fattige land, etter avisoverskriftene å dømme.

Klasseforskjellene har aldri vært større enn nå - ikke engang under Solkongen Ludvik den 14, eller de andre eneveldige kongene i middelalderen. 

Børsens rike menn i Oslo har større formue enn enn en hel kommunes innbyggere har tilsammen på sine kontoer. Og alle synes å godta det. En riking alene - har råd tusen hushjelper om han ønsker det. 

Gud er lei nå- og verden er syk av korona nå. Jeg vet ikke om Herren synes synd i oss. Ingen statsleder, som jeg vet om, har henvendt seg til himmelens og jordens skaper ennå.

Link med bla Rick Warren, Saddleback

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/minority-report/202001/pastors-and-porn

https://www.christianitytoday.com/news/2016/january/how-pastors-struggle-porn-phenomenon-josh-mcdowell-barna.html

Gå til innlegget

For ikke mange år siden, kom du fram på telefonen til hyggelige damer fra Trøndelag i samme minuttet du ringte Vegvesenet. I lang tid nå, ringer man opp Statens Vegvesen og møter en telefonsvarer, som lover å ringe deg tilbake, om du ikke får svar innen fem minutt. Det løftet holder den ikke. Til og med automaten som svarer deg virker svett og stresset, og du fornemmer en atmosfære av dårlig service og en statlig tjeneste som ikke fungerer.

Samme hvor mange milliarder kroner vi legger inn i våre poster på Statsbudsjettet, så virker det som folk flest ikke er fornøyd med tjenestene som Staten plikter å yte oss som individer og som nasjon. 

Vi betaler skatt - men får vi noe rettmessig igjen, for pengene vi betaler?

Vi leser ukentlig i aviser og media, hvordan folk blir sinte og irriterte i møte med offentlige kontorer og instanser. Om vi i det hele tatt kommer fram.

NAV, kommunale og statlige kontor, helsevesen, offentlig administrasjon, skolevesen, samferdsel og kommunikasjon- overalt vi henvender oss, så  møter vi for lite kapasitet, køer, dårlig kommunikasjon, stressede mennesker, krav om skjema og e-poster og en mengde oppgaver som "vi skal gjøre". 

For det er nemlig nettopp det sentraliseringen og effektiviseringen går ut på, - å flytte arbeidet og oppgavene som det offentlige skulle gjort for oss, over på forbrukeren (oss) mest mulig. Spare penger, tid og arbeid er ideologien og moralen som byråkratene jobber utifra. Alle tjenester skal prises og verdsettes i kroner og øre, virker det som.

Vi ser litt av den samme tendensen i skolen; Læren skal drive med administrering og dokumentasjon, mens eleven må i mest mulig grad klare seg selv, og lære seg selv. Læreren har ikke tid til å undervise.

En eldre dame krasjer. Statens vegvesen tar ikke telefonen.

Se for deg - en gammel dame, en pensjonist som er på biltur med bilen sin. Plutselig sklir en annen bil inn hennes bil, og hun mister styringen  og krasjer i autovernet. Hun opplever en virkelig smell, og kommer forvirret og i en slags sjokktilstand ut av bilen. 

Sjåføren i den andre bilen kommer ut, og spør damen om hun "har det bra". "Ja, jeg har den bra"- sier den skjelvende pensjonisten. "Men vi må fylle ut skademelding nå" sier damen. "Det kan vi gjøre imorgen - her er mitt telefonnummer"- sier sjåføren på gebrokkent engelsk, - før han stikker av i sin egen bil. 

Et vitne har fått notert registreringsnummeret på bilen hans, og kommer til damen med en lapp med skiltnummeret. En bil registrert i et annet land. Damen skjønner at hun må ringe Statens Vegvesen - for å få vite hvem som er eier av bilen. 

Der møter hun en telefonsvarer, som sier at hun må gå inn på "mine sider" eller bruke 2282 sms-tjenesten for å få vite eier på bilen. 

Damen er i mildt sjokk, forvirret, preget av ulykken og hun klarer ikke tenke klart. Hun vet samtidig at hun ikke har krav på hjelp fra politiet. Det er ikke personskade med i bildet. 

Hun ringer vegvesenet direkte, men får ingen svar - ikke hele dagen, - og ikke neste dag. Hun er fortvilet, redd og med en stor skade på bilen sin. Hun aner ikke hvem hun har kollidert med. Han stakk frekt av fra ulykken.

Flere dager går, - hun sover dårlig og ringer politiet. Politiet svarer at hun må kontakte Statens Vegvesen for å vite eier på bilen. Hun forklarer at hennes mobiltelefon ikke klarer å bruke sms-tjenesten. Det er noe med innstillinger til betalingstjenester hun ikke forstår. Hun har ingen å spørre som kan ordne problemet. 

Er dette eksempelet på en ulykke, reellt ?- eller overdriver jeg i denne fremstillingen?

Jeg mener det er ganske typisk for hvordan det offentlige Norge er blitt: Knappest mulig service, minst mulig tid til å snakke og å yte personlig service. "Det koster jo penger - mange hundre kroner timen". Minst mulig varme, medmenneskelighet og empati. Rasjonalitet, effektivitet og kalde tall er kronverket og logoen i det offentlige Norge. 

Mennesker behandles som maskiner og roboter, ikke skapninger som trenger menneskelig støtte, råd og konkret veiledning. 

Er det dette de kaller velferd? Til sitt forsvar så sier de: 

"Idag er det så høye krav til dokumentasjon"

"Idag går alt på data og mail - og krav til identifikasjon og datalagring"

"Samfunnet har flere og flere oppgaver"

"Kostnadsnivået er blitt så høyt" 

"det er så store krav til kvalifisert personell"

" Vi har så små rammer over budsjettene"

Vel - ikke vet jeg. Eneste jeg vet, er at de fleste oppgaver i samfunnet ble løst på en ypperlig måte for 60 år siden. Men idag er samfunnet blitt så innviklet at mennesker under 50 år har problemet med å klare seg, i mylderet av digitalisering og effektivisering, og et stadig mer forvirrende byråkrati - som aldri finner varige og gode løsninger, men alltid, alltid er i forandring, - og stadig forandring.

Til og med de nye reglene for EU-kontrollen har Statens Vegvesen klart å gjøre mindre gunstige for oss: 

Med de nye reglene fra 2020, så gjelder godkjenningen fra den dagen du tar EU-kontrollen, i 2 år . Problemet er at de færreste får bilene sine godkjent den dagen, bilene må selvsagt på reparasjon til verksted.  Det betyr at dersom du bruker to måneder på reparasjonen, så får du bare godkjent bilen i 1 år og 10 måneder. 

Med de gamle reglene, så gjaldt godkjenningen fra datoen på etterkontrollen, og varte da i nøyaktig 2 år. 

Utspekulert og simpelt - spør du meg.

Gå til innlegget

I disse dager kjemper millioner av sykepleiere og leger, i hele verden, for å redde koronasyke gamle mennesker. Men på samme sykehusene kjemper ofte de samme legene også for å fjerne levende foster hos unge mennesker som ønsker abort.Mange spør seg selv i disse dager, – Hvor er Gud i denne koronaen?

Vi tvinges til å snakke om døden - og om livet. 

Er det Guds straff, menneskelig eksperimentering i kjemiske labratorium, - eller er det djevelens gjerninger vi nå ser i verden? Kan Gud redde oss, og vil verden bli den gode gamle igjen? Hjelper det å be? 

Det apokalyptiske med denne epidemien, er ikke dødstallene som Koronaen skaper. De kan ikke sidestilles med de bibelske pestene vi har lest om. Men det er usikkerheten og alle spørsmålene som skremmer oss.

Det er alle svarene som uteblir. De fleste av oss inntar en vente og se- holdning: Vi får vente på vaksinen. De fleste tør ikke tenke tanken, på at det kan gå 10 år til en vaksine kommer. Det vet heller ingen.

Men det er et stort paradoks, som millioner av helsepersonell møter nå for tiden. De tvinges til å reflektere over liv og død. Hva er liv? Hvor mye er et liv verd? Hvem kan bestemme over liv og død? Hvem har rett til å leve, og hvem har rett til å dø? Hvem bør leve, og hvem bør få dø. 

Nå har mange av oss fått se, og lese og høre om død- og dødskamp som forgår på nært hold, i stor skala på korona-avdelingene rundt om i verden. Legene gjør alt de kan, for å redde gamle mennesker som er koronasyke. Veldig gamle mennesker. Noen senile og syke fra før. Men også noen unge.

I andre enden av sykehuset foregår også en dødskamp - eller livskamp;

På avdelingene for abort og fjerning av levende foster, driver helsepersonellet å kjemper for å ta aborter på unge kvinner som ikke ønsker å beholde sine barn, av flere årsaker. Noen årsaker er forståelige og må aksepteres. Andre er uforståelige. Eneste vi vet, er at aborttallene er høye i Europa - mellom en million og to millioner hvert år. De fleste aborter utføres på helt friske og sunne barn, som kunne fått et godt liv. Om foreldrene er uskikket til å fostre dem, så  kunne de likevel bli adoptert bort til mennesker som ønsker å adoptere.

Jeg ser for meg en kvinne i Europa, som går gravid med tvillinger, men ønsker å fjerne den ene. Midt i denne epidemien - må hun kjempe seg inn på det koronaregulerte sykehuset, for å få utført aborten. Legen kommer omsider. Han har nettopp reddet flere 90 åringer, ved hjelp av effektiv lungeredning og respirator. Nå skal legen avkorte et liv, som bare er noen måneder gammelt.

Tilbake til Gud: 

Jeg vet hvor Gud er idag, - og hva Han tenker - og hva Han tenker å gjøre. 

Han er på sykehusene, på alle avdelinger - og Han ser og observerer. Gud vet hva smerte og død er. Han døde selv i kjødet - for hver eneste en av oss.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere