Torkild Masvie

Alder: 63
  RSS

Om Torkild

Biskop i Den Lutherske Kirke i Norge. Lærer på AdFontes pastorutdanning (fra 2007)
Tidligere hovedprest i Messiaskirken menighet .
Rektor 1994-2005 på Caspari Senter for bibelske og jødiske studier. Jerusalem. I perioden 1983-92 ulike stillinger i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag.
Skriver bloggen http://pastorblogg.blogspot.no

Følgere

På prøverørsklinikkene ligger mange søsken ved siden av hverandre. Noen kastes, noen settes inn i mor, og noen legges på fryselager, en slags konsentrasjonsleir for nedfrosne menneskebarn. Det dreier seg om de glemte og fortiede fosterreduksjonene.

Kristen-Norge ytrer veldig viktig og god motstand mot tvillingabort og fosterreduksjon. Men vi taler med to tunger. Vi sier nei til «sorteringssamfunnet» når det sorteres ut fra barnets evner og anlegg, eller når foreldre ved tvillingabort selv vil bestemme hva de anser er et passende antall barn. Men samtidig praktiserer vi selv en verdisortering ut fra fosterets alder. Det ties på kristne talerstoler om de fosterreduksjoner som skjer på prøverørsklinikkene.

Det ligger en mengde søsken ved siden av hverandre når mors egg er befruktet. Så sorteres de. Noen kastes, noen settes inn i mor og noen legges på fryselager, en slags konsentrasjonsleir for nedfrosne menneskebarn. Der ligger de til de kanskje senere blir satt inn i mor, eller blir kastet – hvis ikke forskerne skaffer seg grønt lys til å forske på dem først.

En kristen vet at vi blir til som menneske i det øyeblikket befruktningen er skjedd. Da er vi der med alt fastlagt − øyenfarge, hårfarge osv. Vi har verken større eller mindre verdi i Guds øyne når vi er kun én celle stor. Disse svært små skal delta i oppstandelsen fra de døde sammen med foreldre, besteforeldre, onkler og tanter.

Kristne par fikk ikke bibelsk veiledning og søkte prøverørsmetoden. Trøsten til dem er at syndenes forlatelse også gjelder for den som søker Jesu tilgivelse for sine barns lidelse og død.

Gå til innlegget

Oppgjør med åtte myter på reformasjonsdagen 31.okt. Det er luthersk og redelig å forlate en kirke som forlater sine lutherske, bibelske røtter og melde overgang til en kirke som fastholder sin bibelske reformasjonsteologi.

Oppgjør med åtte myter

Det er luthersk og redelig å forlate en kirke som forlater sine lutherske, bibelske røtter og melde overgang til en kirke som fastholder sin bibelske reformasjonsteologi. Det er tryggest for din egen og dine barns frelse. Du står ikke alene. Det finnes internasjonalt mange kirker som står for en klassisk bibelsk reformasjonsteologi.

La deg derfor ikke lure av de åtte kirkemytene.

1 •    “Små kirker er sekteriske, store kirker er ikke sekteriske.”

FEIL

Det er ikke størrelsen det kommer an på. Den store lutherske kirke i Latvia er en sunn luthersk kirke, ikke fordi den er den latviske nasjonalkirken, men fordi den har en sunn bibelsk lære og praksis. Om en liten luthersk kirke i Norge lærer det samme som den latviske, så blir ikke den norske kirken en sekt bare fordi den er liten.


2  •    “Historien viser at kirker som er dårlige, blir gode igjen.”

FEIL

Den katolske kirke som Luther ville reformere, har på tross av mye positivt, faktisk fastlagt nye ubibelske dogmer etter reformasjonen ‒ som at Maria var unnfanget uten arvesynd og fór legemlig til himmelen,  for bare å nevne noe. Nye lutherske norske prester utdannet i dag støtter i overveiende grad homoliberalt ekteskap og den/de kirker som de får prestetjeneste i vil aldri komme tilbake til klassisk bibelsk lære på dette punkt.


3  •    “En kirkeordning er like god som en annen.”

FEIL

En kirkeordning som lar alle medlemmer være valgbare til kirkemøte uavhengig av om de selv tror på og forplikter seg på kirkens bekjennelsesdokument ‒ ja, uavhengig av om de i det hele tatt tror på Gud, er så dårlig at den ville umuliggjort både å formulere og slutte seg til de bekjennelser som de lutherske kirkene historisk har forpliktet seg på. Med slik kirkeordning er det ingen grenser for hvor ille en kirke kan bli.


4  •    “Det er store muligheter å jobbe innenfor en kirke, selv om en er uenig i det den står for.”


FEIL

Det er svært begrensede muligheter i å jobbe innenfor en kirke du er uenig i. Er du prest fristes og tvinges du av kollegaforhold og menighetsreaksjon til å holde deg unna konflikttemaer i forkynnelsen, og dermed vil dine tilhørere sultefores også av deg og etter hvert følge folkemeningen i stedet for Bibelen. Du tvinges også til samarbeid med biskoper, prester og menighetsarbeidere som skulle vært avsatt om apostelens ord var rettesnor. 
Ser du for deg at du kan ha menighetens besøkende som evangeliserings- og rekrutteringsbase for å føre dem over i en annen sammenheng for bibelsk opplæring? Det er grenser for hvor langt du kan kjøre et slikt dobbeltløp.


5  •    “Din deltakelse i et kirkesamfunn legitimerer ikke det kirken står for.”


FEIL

Ved din deltakelse sier du hvilken kirke du går god for. Taler du på en gudstjeneste står du under biskopens tilsyn, om du ikke har en annen avtale. Da legitimerer du det denne kirken står for, og fungerer som reklame for å slutte seg til denne kirken. Det samme gjør du om du har andre tillitsverv i et slikt kirkesamfunn.


 6  •    “Det er nok bare å fokusere på din egen tjeneste i denne kirken.”

FEIL

Er du prest? Etter deg kommer det andre prester og menighetsledere, kanskje utpekt av et bispedømmeråd som ikke trenger tro på noe av det Bibelen og de lutherske bekjennelser står for. De kan peke ut en liberalteologisk prest. Har du vært en lojal prest som ikke har lagt grunnen for et exodus for dine menighetslemmer, så har du sviktet flokken din. Og er du menighetslem: Hva skjer med troen til dine barn, naboer, venner om de følger ditt eksempel ved valg av kirkesamfunn?  


 7 •    “Homofilisaken er ikke kirkesplittende.”

FEIL

“Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike” (1 Kor 6,9‒10). Den som sier at det er greit å gjøre det Bibelen sier nei til, har brutt kirkeenheten med Paulus, urkirken og med Jesus som selv utpekte apostlene til å tale på sine vegne. Homofilisaken er alvorlig kirkesplittende fordi noen vil gi syndenes tillatelse i stedet for syndenes forlatelse! De som sier denne saken ikke er kirkesplittende, er på ville veier.


8  •    “Det er luthersk å bli i kirken til du kastes ut.”

FEIL 

Det er nok sant om hvordan det ble for Luther selv, men det er ikke luthersk. 
Den lutherske kirke i Norge er et resultat av at danskekongen bestemte at de norske menighetene og prestene skulle tvangsutmeldes av den katolske kirke og få en ny luthersk bekjennelse. Likeledes er Missourisynoden og den tyske SELK frukten av at myndighetene tvangsinnførte nye bekjennelser i de lutherske kirkene så de mistet sin konfesjonelle lutherske karakter og menighetslemmer måtte flytte ut. Norge fikk av denne grunn prestelæreren, den jødekristne tyske professoren Carl Paul Caspari, som på nytt preget en hel norsk prestegenerasjon med konfesjonell lutherdom.

Noen kan bli mismodige av dette innlegget. Noen bor på små plasser der det ikke finnes alternativer til en kirke de er fortvilet over. Men det finnes flere muligheter. De som ønsker alternativer kan kontakte en luthersk kirke de har tillit til og se om noe kan startes opp i nærheten av dem. Inntil så eventuelt skjer er det mulig å bruke internett for supplerende forkynnelse, og ta enkelte helgeturer til menigheter der en føler deg åndelig hjemme.

Noen prester ønsker å gjøre tjeneste så lenge det er mulig i en kirke de ikke har tro på. Det kan være mange gode grunner til det. Spørsmålet er likevel om de, mens de ennå har krefter, kan bidra til oppstart av nye menigheter der lekfolket ønsker det. Dette er en velsignet tjeneste å være med på, selv om både arbeids-, lønns- og pensjonsordning kan bli vesentlig dårligere enn det en har hatt. Men slike ting skulle vel ikke være avgjørende hvis det står om å følge sitt ordinasjonsløfte?


Torkild Masvie
Hovedpastor i Messiaskirken Oslo
Den Lutherske Kirke i Norge

 

Stykket finnes også på blogg, og som artikkel i avisa Dagen

Gå til innlegget

Nei til abortbasert meslingevaksine!

Publisert nesten 5 år siden

Vi har ikke gitt våre barn den abortbaserte MMR-vaksinen som skal beskytte mot meslinger, rubella (røde hunder) og kusma fordi rubellakomponenten i MMR-vaksinen er abortbasert.

Skal norske myndigheter få opp dekningsgraden av meslingevaksinering, må de importere alternative meslingevaskiner. Selv om meslingekomponenten i vaksinen i seg selv er etisk holdbar, inngår den i en kombinert MMR-vaksine sammen med abortbasert vaksine. Det står beskrevet i Felleskatalogen for dem som vil lese – "Rubellavirus produseres i humane diploide lungefibroblaster (WI-38)" http://www.felleskatalogen.no/medisin/m-m-rvaxpro-sanofi-pasteur-msd-561177. Vaksinen er altså abortbasert og bygger på en person som går under navnet WI-38. Denne lille jenta ble abortert da hun var et 3 måneder gammelt foster, og informasjonen om henne er åpent tilgjengelig. http://en.wikipedia.org/wiki/WI-38. Noen forsvarer vaksinen med at barnet er dødt uansett, og vi bidrar ikke til selve fosterdrapet. Men hvordan vil en stoppe nye abortbaserte vaksiner som lages på nye aborter om en ikke etterspør alternative etisk uproblematiske vaksiner?

Noen forsvarer også vaksinen med at det nå etter så lang tid er en utvannet cellelinjekobling til dette barnet. Men for meg endrer dette argumentet ingen ting. Denne lille jenta ble drept og senere brukt som utgangspunkt for utviklingen av rødehundevaksinen som alle barn i Norge i dag tilbys i det offentlige vaksinasjonsprogrammet. Det gjør MMR-vaksinen uaktuell å ta for flere av oss. Som kristne tror vi at det drepte barnet har samme menneskeverd som våre barn.

Det finnes på markedet separate meslingevaksiner som ikke er en del av MMR-kombinasjonen, men disse er ikke tilgjengelige i Norge. Det finnes også ikke-abortbaserte alternativer til rødehundervaksinen som faller inn under samme problemstilling. Japan har laget en uten bruk av aborterte foster.http://www.know-vaccines.org/?page_id=250, men denne er ikke tilgjengelig i Norge.

I Norge gir helsesøstre og vaksinekontor ikke informasjon til foreldre om vaksiners utgangspunkt og produksjonsmåte, det opplyses heller ikke om det finnes alternative vaksiner. Foreldre som spør, kan møte manglende kunnskap og til dels vrangvilje. Dette er både et etisk og et demokratisk problem. Slik kunnskap må være tilgjengelig og muligheten for vaksinealternativer må være reell.

Det er uvitenheten om vaksiners utgangspunkt som har gjort at flere av oss i ettertid til vår forferdelse har oppdaget at vi har gitt våre barn vaksiner vi ikke ønsker at de skal ha.

Hvis myndighetene mener alvor med at en størst mulig andel av befolkningen skal vaksineres mot meslinger, må de importere etiske meslingevaksiner som et alternativ for oss som ikke ønsker å benytte abortbaserte vaksiner. Inntil det skjer, er vi flere foreldre som fortsatt velger å ikke gi våre barn dagens meslingevaksine. Vi for vår del reiser denne sommeren til Japan med våre voksne ungdommer og benytter anledningen til å ta de etiske vaksinene der. Andre reiser til England, men ikke alle har anledning til å reise utenlands.

Gå til innlegget

De som er medlemmer av den finske lutherske statskirken blir automatisk medlemmer av Den norske kirke når de flytter til Norge, enten de vil eller ikke. Hvorfor skal katolikkene tas så mye hardere?

Den katolske kirke er under berettiget kritikk for ikke å ha fulgt lover og regler ved registrering av medlemmer. De har mye å rydde opp i og situasjonen er alvorlig, men i anstendighets navn må vi huske at det store, store flertallet av de som ble registrert på denne måten virkelig er katolikker. Er det et kirkesamfunn med internasjonalt medlemskap så gir det mening at en katolikk som flytter fra Polen til Norge er medlem her automatisk. Hvordan skal en bli medlem på nytt av noe en alt er medlem av?


Det som Den katolske kirke har gjort er etter min mening langt bedre enn det som er lovlig og automatisk praksis for Den norske kirke.  Et medlem av den finske statskirken blir automatisk, av myndighetene ført inn som medlem av Den norske kirke når de flytter til Norge. Dette er vel å merke to forskjellige selvstendige ulike kirkesamfunn. Om vedkommende melder seg ut av den finske kirken mens vedkommende bor i Norge, så vil hun/han fremdeles stå som medlem av Den norske kirke og må melde seg ut herfra i tillegg selv om personen aldri har vært medlem av Den norske kirke.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
17 dager siden / 1208 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
23 dager siden / 1205 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 962 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
9 dager siden / 848 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 616 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 573 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere