Tor Bruheim

Alder:
  RSS

Om Tor

Følgere

Takk for dette spennende og viktige innlegget. Du kunne også ha sagt: «Er tiggere på gaten vår neste?» Ja dette er så dypt, at det kreves både grundig bibellesing og sann Kristi kjærlighet. Skal vi samtidig driste oss til å spørre «hjalp Jesus alle, og skal vi hjelpe alle?» La oss se hva Bibelen sier.

Hjalp Jesus alle, er vel egentlig hovedspørsmålet vi først må finne ut av. Jesus sier at Han gjorde ikke noe ut av seg selv, men Han gjorde Faderens gjerninger, og sa bare det Han hørte Faderen si.

Joh 5,19 Da svarte Jesus og sa til dem: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.

Da forstår vi at Jesus gjorde det Gud ville.

Hjelper Gud alle?
Nei det gjør han ikke. Hør hva skriften sier:

Jak 4,6 Men Han gir enda mer nåde. Derfor sier Han: "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde."*

Hjalp Jesus alle?
Nei det gjorde han ikke. Da Jesus hadde mettet tusenvis av mennesker begynte ryktet å gå. Da de senere kom tilbake for å få mat av Ham satte Jesus ned foten med en formaning. Det står ingen ting her om at Jesus på ny hjalp de når de kom tilbake og spurte om mer:

Joh 6,25-27 Da de fant Ham på den andre siden av sjøen, sa de til Ham: "Rabbi, når kom Du hit?" 26 Jesus svarte dem med å si: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Dere leter etter Meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For Gud Faderen har satt Sitt segl på Ham."

Hva med mannen ved Betesda dammen. Det var jo ikke bare han som var der, men skarer av andre syke. Ingen fikk hjelp bortsett fra denne ene.

Hva er bibelens syn på nødhjelp?
Bibelen er tydelig på at hjelp skal sendes. Sjeldent skal hjelpen gis i form av at man frakter de nødlidende til et bedre land. Vi kan ikke bruke Moses og Guds folk som ble befridd fra landet Egypt. Det blir en annen historie.

Apg 11,28-29 En av dem, en ved navn Agabus, stod da fram, og ved Ånden viste han at det skulle komme en stor hungersnød over hele verden, slik det også skjedde i keiser Klaudius' dager. 29 Da bestemte disiplene at hver av dem etter sin økonomiske evne skulle sende nødhjelp til brødrene som bodde i Judea.

Da synes det bibelsk riktig å sende hjelpen direkte der de nødlidende er. Vår neste er den vi møter på vår vei.

Dette temaet er stort, så mitt svar begrenses til kun nødhjelp, og ikke om vi skal hjelpe alt som kryper og går.Gå til innlegget

Her må det presiseres hva skriften selv sier om det å være rede. Her nytter det ikke med menneskelige påfunn. Til det er dette temaet altfor alvorlig. Det handler tross alt om evig liv eller ikke.

Jeg berømmer deg for at skriver om noe så viktig. Likevel for de troende som ikke er så belest i skriften, kan det være på sin plass å presisere hva skriften selv sier om det å være rede. Dine hensikter med artikkelen er selvsagt gode, men for noen troende som ikke kan så mye i skriften enda kan det skape unødvendig mye engstelse uten først å ha å presisert hva det betyr å være rede.

Du sier altså:
"Derfor tror jeg på et skifte nå: Verden mislykkes på alle måter. Kirken mislykkes og er frafallen. Jesus griper inn. Menigheten, 
1) dvs de som er klar 
2) og rede
3) frelst
4) født på ny
5) bryllupskledd, 
de rykkes opp for å møte Jesus i skyer opp til himmelen"

Altså 5 ting ramses opp for å bli med i opprykkelsen. Vel nå tror jeg nok at du skriver om det samme, men du uttrykker det bare på 5 forskjellig måter. 

Hvem er så ikke frelst/rede?
Har du den hellige ånd? Hvis nei, ja da er du ikke frelst en gang, og du tilhører ikke Kristus:
Rom 8,9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Så hvem får Den Hellige Ånd?
Jo de som har hørt evangeliet og kommet til tro:
Ef 1,13-14 (a) I Ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse - (b) i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd, 14 som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen*, til pris for Hans herlighet.

Er frelsen av gjerninger?
Nei, bare av tro:
Tit 3,4-7 Men da Guds, vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene* ble åpenbart, 5 frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter Sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd, 6 som Han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, 7 for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv.

Hvor sikker er frelsen?
Vel, har du Den Hellige Ånd er Han garantisten/kausjonisten på det evige livet:
Ef 1 13b-14 I Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd, 14 som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen*, til pris for Hans herlighet.

Kan Den Hellige Ånd utslokkes til fortapelse?
Ja, og det advares mot dette:
1 Tess 5,19 Utslokk ikke Ånden!

Åp 3,1 Og skriv til engelen* for menigheten i Sardes: Dette sier Han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene: Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død.

Hvordan vet en troende at han/hun har DHÅ?
At du er istand til å tro samt bekjenne Jesus som Herre viser at Guds Ånd bor i deg:
1 Joh 5,10-11 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn.

1 Kor 12,3 Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre, uten i Den Hellige Ånd.

Når Den Hellige Ånd minner deg om hva Jesus har sagt, men også mange andre ting, men det blir for mye å ta opp her:
Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.

Hvordan ødelegger man frelsen og utslokker Ånden?
Man går vekk fra Guds ord, og lytter til hva djevelen sier:
1 Tim 4,1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste* tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger**.


Gå til innlegget

Din veltalenhet kan jeg ikke matche, da jeg ikke har erfaring med å skrive i aviser, men et av dine poenger ønsker jeg å si noe om. Når du sier: «Å stå opp når mennesker undertrykkes eller diskrimineres» høres jo riktig ut det, men likevel blir det litt ullent i mine ører. Er det diskriminering når noen forsvarer sin egen tro? (selvsagt uten å ty til vold og psykisk terror)

Den Norske Kirken og kristne evangeliske frimenigheter i Norge blir gjerne anklaget for diskriminering hvis de velger å være bokstavtro mot sin bibel, og da tenker jeg instruksene gitt i deler av nytestamentet, altså det vi kaller den nye pakt. Hvis en pastor velger å si at i denne menigheten så vier vi ikke likekjønnede, vi tillater ikke hor, vi anbefaler ikke abort, så kan denne pastoren risikere forfølgelse fordi han velger å være tro mot sin bibel. Er det diskriminering når noen forsvarer sin egen tro? (selvsagt uten å ty til vold og psykisk terror). Kan du utdype dette noe mer?

Her et av mange problematiske skriftsteder:
1 Kor 6,9-11 Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn* som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, 10 eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike. 11 Og slik var noen av dere en gang. Men dere ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i Den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Gå til innlegget

Er vi egentlig på vei bort fra full religionsfrihet i Norge? Skal en religion knebles av staten? Er det riktig at staten skal blande seg inn fordi vi ikke liker religionens teologi, og at den kanskje ikke passer inn i et moderne samfunn? Å nekte likekjønnet vigsel, fraråde abort, samt manglende likestilling mellom mann og kvinner klinger dårlig i vårt samfunn selv om det finnes i ulik grad både i bibelen og koranen hvis skriftene skal følges bokstavtro.

Skal religioners teologi kontrolleres politisk i Norge mer enn hva dens skrift/bibel sier?

Jeg er for at religioner i Norge skal respekteres enten de er kristne, hinduer, jøder, muslimer eller en hvilken som helst annen religion, vel og merke så lenge de ikke bryter med norsk lov. Akkurat her ligger problemet. Det synes å være økt politisk interesse for at trossamfunn ikke skal få ha sin teologi i fred, men skal forholde seg til staten. Jeg vil ta eksempler fra islam og kristendom:

Islam:
Når kvinneopprøret blant somaliske kvinner fant sted, var det fordi de ikke likte at Islam faktisk ble praktisert bokstavtro. I Islam er det for det meste menn som styrer rundt i verden. Kanskje fordi koranen selv sier: «Menn er kvinners formyndere», (4:34). Så langt jeg forstår falt dette kvinnene tungt for brystet, og Istedenfor å melde seg ut av trossamfunnet, ble den somaliske moskéen klaget på. De ønsket at Norske lover skulle blandes inn i religionen. Jeg skulle ønske en tydeliggjøring av Islamsk råd om hva koranen egentlig sier om kvinner som ledere i en menighet.

Kristendommen:
En merknad først: De kristnes kjøreregler er beskrevet i deler av nytestamentet, og kalles Den Nye Pakt. Den gjaldt etter Jesus død og oppstandelse, og er omtalt av Jesus selv og apostlene. I praksis vil det si at vi ikke følger Moseloven i GT som kunne gi mennesker dødsstraff.

Den Norske kirken har blitt presset i mange tiår til å ikke bryte med normer og regler i samfunnet, og har blitt avskåret fra å følge bibelen bokstavtro. Dette gjelder abort, likekjønnet vigsel, likestilling, forkynnelse (ikke lov til å innby til frelse) samt tukt (at en medlem blir snakket til grunnet dårlig oppførsel, noe som bibelen praktiserer)

Kristne frimenighetene opplever også at de blir upopulære, og blir gjerne stemplet som overgripere hvis de er bokstavtro praktiserende.

DEBATT:

Er vi egentlig på vei bort fra full religionsfrihet i Norge? Skal en religion knebles av staten?

Hils på min fantasimenighet som jeg kaller menigheten ørefik:
Hvis jeg vil starte en menighet der alle får en ørefik når de kommer inn i lokalet, samt at alle må gi meg 20 prosent av lønnen sin, ja da er dette faktisk lovlig ifølge norsk lov så lenge medlemmene samtykker til dette. Hvis ikke dette passer deg, ja da trenger du ikke å komme i min fantasi menighet. Plutselig så er det en av medlemmene som sier til meg: Pastor! «Dette kan du ikke gjøre. Jeg vil klage til staten» Min konklusjon blir da at dette blir jo helt meningsløst. Skal staten virkelig få lov til å blande seg inn i en religion som folk frivillig kan gå ut av? Vel saken er ikke så enkel. Problemet er at medlemmene i menighetene av og til får barn, og de kan ikke velge.

Vi trenger religionsfrihet i Norge, det kan vi ikke ta fra mennesker, men er det riktig at staten skal blande seg fordi barna ikke kan bestemme selv? Er det riktig at staten skal blande seg inn fordi vi ikke liker religionens teologi, og at den kanskje ikke passer inn i et moderne samfunn? Å nekte likekjønnet vigsel, fraråde abort, samt manglende likestilling mellom mann og kvinner klinger dårlig i vårt samfunn selv om det finnes i ulik grad både i bibelen og koranen hvis skriftene skal følges bokstavtro.

MIN PESONLIGE KONKLUSJON:
Min personlige mening faller egentlig på utsiden av debatten, men kan godt leses for spesielt interesserte. Den kan ellers fjernes av moderator om innlegget blir for langt.

Islam med sin koran sier:
”Å dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem som har myndighet blant dere...” (Koranen, kapittel 4, vers 60)

Tydelig nok, så sier koranen at muslimer skal underordne seg landets lover. Moralske normer og bud finnes også i koranen. Av hva jeg leser, så synes det at muslimer ønsker å følge Norges lover, samt følge sine egne lover og bud. Kan en kvinne være leder over en mann, eller sitte i menighetens styre? Hva sier koranen? «Menn er kvinners formyndere», (4:34). Da skulle vel strengt tatt muslimer praktisert dette mer nøye, men er blitt presset til å følge norske lover om likestilling til og med av sine egne.

Kristendommens bibel sier:
Rom 13,1-2 Hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter. For det er ingen øvrighet uten at den er fra Gud, og de myndighetene som finnes, er innsatt av Gud.

Likevel så er det en balanse her. Det ser vi tydelig da apostelen Peter fikk streng beskjed om å ikke forkynne Jesus av myndighetene:

Apg 5,28 «Gav ikke vi dere streng ordre om at dere ikke skulle undervise i Dette Navnet? Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære, og dere har til hensikt å føre Dette Menneskets blod over oss!»

Svaret til Peter var likevel dette:

Apg 5,29 Men Peter og de andre apostlene svarte og sa: «Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.

Landets lover skal følges, men hva kristendommen angår skal vi ha lov til å praktisere den fritt, så lenge vi ikke praktiserer drap, vold og psykisk terror. Det vil i praksis for kristne si den nye pakt som er gjengitt fra Apostlenes gjerninger etter Jesu død og oppstandelse. Den gir oss lov til å formane, tukte (utvise fra menigheten, irettesette skarpt, sette betingelser for videre medlemskap), men hovedbudskapet er likevel nestekjærligheten og tro på Gud. Dødsstraff praktiseres ikke lenger, fordi vi lever etter den nye pakt gjengitt i deler av Ny Testamentet.

Andre trossamfunn burde få lov til å praktisere sin religion i fred så lenge de ikke praktiserer drap, vold og psykisk terror.

Vi skal ellers ha lov til å praktisere ting som ikke klinger godt ellers i samfunnet. Det kalles religionsfrihet. Barna kan oppdras i lett kontakt med religionen (de skal få lov til å være barn), men uten at de skal ta skade av det. De tyngre delene av religionen skal barn spares for. Hva bibelen angår er også dette dens anbefaling. Bibelen snakker om spedbarn i troen, og fysisk små barn vil naturlig falle i innenfor den kategorien også:

Hebr 5,13-14 For hver den som bare får melk, er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn. 14 Men fast føde er for dem som er fullvoksne*, det vil si dem som gjennom bruk** har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt.

Dette synes menighetene stort sett å klare ganske bra med noen få unntak.

Vi burde ikke krangle som kristne angående likekjønnet vigsel, abort, likestilling, men la dette heller deles opp i forskjellige trosretninger innenfor kristendommen. Konservativ og strengt, og så kan folk selv bestemme hva de vil tilhøre.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3713 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1251 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 904 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 859 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 659 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere