Tor Berger Jørgensen

Alder: 74
  RSS

Om Tor Berger

Bosted: Frogner i Sørum
Pensjonist/biskop emeritus

Følgere

Terje Tvedt - Myteknuser eller mytespinner?

Publisert over 2 år siden

En bokomtale (VL 12.2) av Terje Tvedts siste bok: Det internasjonale gjennombruddet. Omtalen er også et debattinnlegg. - Tvedt er belest og original. Men at han skulle ha gitt oss den endelige nøkkelen til å forstå og forklare hva som egentlig har skjedd i Norge de siste 50 årene, er en myte.

«Det internasjonale gjennombruddet i Norge er nå – i 2017 – definitivt over», skriver Terje Tvedt i innledningen til sin seneste bok Det internasjonale gjennombruddet, hvor han beskriver og analyserer det som skjedde med Norge fra 1960-tallet til i dag. Samfunnsforskeren og historikeren Terje Tvedt gjør det klart at han er den første til å foreta en slik analyse. Perspektivet er stort. For «Norges utvikling og skjebne er en del av verdenshistoriens dype og uregelmessige rytmer av kontinuitet og brudd». Målet hans er «på bakgrunn av undersøkelser av et enormt svært empirisk materiale å identifisere utviklingen av og karakteren til samtidens dominerende myter da Norge møtte verden og verden kom til Norge». For å kunne avsløre samtidens myter må forskningen «søke uavhengighet, være kritisk og til og med nedbrytende før den kan være samfunnsbyggende». For forskningen skal «avkle politikken dens skinn av naturlighet og tydeliggjøre hvordan den var festet til en bestemt bakgrunn og kontekst».

 

Modig. Det er et modig innsteg. Og Tvedt er belest og original i sin tilnærming. Han har rett i at det lett utvikler seg myter i den offentlige samtalen og i de politiske prosessene. Mytene kan skjule eliters makt og deres egne interesser. Men at myteknuseren Tvedt skulle ha gitt oss den endelige nøkkelen til å forstå og forklare hva som egentlig har skjedd i Norge de siste 50 årene, står også som en myte. Myten er spunnet av Tvedt selv, rundt hans selvproklamerte rolle som uavhengig historiker og samfunnsviter. Tvedt er selvsagt bundet av sine egne forestillingsmønstre om «verdenshistoriens dype og uregelmessige rytmer av kontinuitet og brudd». Det bestemmer utvalget av dokumentasjon og hvilken vinkling han gir denne dokumentasjonen.

 

Mangler innsikt. Tre tilsynelatende små detaljer forteller noe om at Tvedt mangler avgjørende innsikt i prosesser han tegner og analyserer. For det første: Tvedt tillegger Den norske kirke en viktig rolle som døråpner for islam i Norge. Men har Tvedt skjønt hva som foregår? Hva «lekker» han om eget ståsted når han i en fotnote påpeker at biskop Gunnar Stålsett ved det første offisielle besøket i moskeen på Grønland, ikke dro dit «for å holde en preken om Jesus, om tradisjonelle religiøse verdier i Norge eller om ytringsfrihet», men heller kom på besøk for å «gjøre ære på lederen av moskeen». Hvilke forestillinger har Tvedt om sensitive førstemøter mellom religiøse ledere som er svært klar over sine forskjeller?

I samme fotnote gjør Tvedt et ironisk poeng av at Stålsett hilste imamen med at muslimer, jøder og kristne kaller seg Abrahams barn. Men imamen var pakistaner, «det vil si definitivt ikke Abrahams barn», skriver Tvedt (s. 328) Dette er en merknad til stryk. Muslimer, uavhengig av etnisk tilhørighet, oppfatter seg som barn av Abraham, slik kristne gjør.

 

Konspirasjonsteori. Siste poeng: Hvilke motiver finner Tvedt for Den norske kirkes velvilje overfor islam? Han kommer med den oppsiktsvekkende opplysningen at Mellomkirkelig råd i Den norske kirke ønsket å etablere et dialogforum med norske muslimer «fordi det var viktig for kirkeledernes internasjonale posisjon». Tvedt mener at norske kirkeledere har vært styrt av egen «internasjonal karriere» og med det indikerer at de egentlig ikke har vært opptatt av slikt dialogarbeid. (s.203)

Det dreier seg om to navngitte, norske kirkeledere (Trond Bakkevig og Olav Fykse Tveit) og generalsekretærstillingen i Kirkenes Verdensråd.

Det gjelder også organiseringen av Islamsk råd i Norge. Internasjonale ambisjoner gjorde «det helt nødvendig for de kristne lederne å hjelpe til med å organisere muslimene». Hva er det Tvedt skriver her? Selvsagt kan det dokumenteres at Mellomkirkelig råd og Den norske kirke har ment at Bakkevig og Fykse Tveit var gode kandidater til generalsekretærjobben, og kandidatene selv har hatt lyst på en slik utfordring. Men Tvedt skaper myter om at ønsket om en slik stilling er et avgjørende motiv for å drive dialogarbeid i Norge. Det Tvedt gjør, er å nedgradere kirkelederes personlige integritet og Den norske kirkes seriøsitet som kristen verdiaktør i samfunnsprosessene. Slike myter hører hjemme på konspirasjonsteorienes mørkeloft.

 

Skaper begreper. Tvedt er flink til å skape begreper. «Det internasjonale gjennombruddet» er en god tittel og et godt forskningsprosjekt. Det skjedde store endringer i verden og i Norge etter at gjenreisningen etter krigen, var gjennomført. Utviklingshjelpen kom som et nasjonalt redningsprosjekt ut mot den nye internasjonale virkeligheten. Men prosjektet var ikke særlig vellykket, ifølge Tvedt. Det bygde på uklare premisser og oppnådde egentlig lite, og utviklet etter hvert klare sykdomstegn som blant annet kommer til uttrykk i det Tvedt kaller «det humanitær-politiske kompleks», som er blitt et lukket elitesystem. Denne eliten har solt seg i sin myte om Norge som internasjonal samvittighets- og godhetsaktør. Tidligere begrepsdannelse fra Tvedt peker på disse mytenes selvbekreftende og selvmotsigende karakter: «Den norske samaritan» og «godhetstyranniet».

 

Underslår røtter. Men dette har gått utover Norges «offentlige sjel» og truer derfor Norges nasjonale identitet. Den humanitære og politiske eliten har bygget sitt virkelighetsbildet på en myte – myten om de universelle menneskerettighetene. Tvedt peker på at slik referansen til menneskerettighetene brukes i norske utredninger og i den politiske debatten i den internasjonale gjennombruddsfasen, er nybruk. Når de nå kalles universelle, kan de motivere til ny, statlig begrunnet «misjonering» av sekulære verdier. Men de er ikke universelle. De er vestlige. Og ved å presentere dem som sekulære underslår de verdienes historiske røtter.

Norge har gjennom dette prosjektet oppgitt sin «offentlige sjel». Det er blitt vanskelig å snakke om «norske verdier». Forsøket på å skape det «multikulturelle» samfunnet har, slik jeg forstår Tvedt, vært mislykket. Islams inntog på den norske samfunnsarenaen er det tydeligste tegnet på det.

 

Dialog med islam. Det er fortjenestefullt at Tvedt er opptatt av verdier og deres tilknytning til religion. Det mest påfallende for Tvedt, da islam kom til Norge, er Den norske kirkes dialoglinje. Denne linjen har ifølge Tvedt vært «bemerkelsesverdig upåvirket av islamistiske terroraksjoner, utdrivelse av kristne fra Midtøsten, fremveksten av norsk islamisme, eller hva den faktisk oppnådde». Ja vel? Hvor godt kjenner egentlig Tvedt til hva som har skjedd i dette dialogarbeidet? Kildereferansene hans er sparsommelige. I tillegg til bildet av kunnskapsløse aktører (biskop Stålsett) og ambisjonsrike kirkeledere (Bakkevig og Fykse Tveit), spør Tvedt om det kan skyldes at et tydeligere islam vil kunne «gi Kirkens ledere mer innflytelse i samfunnet»! Han viser her til en helt alminnelig observasjon av biskop Kvarme, Stålsetts etterfølger som Oslo-biskop: «Det religiøse mangfoldet rundt oss gir større åpenhet for tro og religiøs identitet… spesielt dem som får kjennskap til islam hvor gudstro har en mer sentral plass i dagliglivet.» (s. 200)

 

Myter om motiver. Er det vanskelig for Tvedt å anerkjenne at kirkeledere og biskoper kan ha et genuint ønske om å møte medmennesker fra andre religiøse tradisjoner i åpne og direkte samtaler i respekt og forståelse? Må han skape myter om andre motiver? Og kan respekten og forståelsen hos kirkelederne nettopp skyldes nærhet til kirkene i Midt-Østen som er gjenstand for undertrykkelse og utstøtelse? De ønsker støtte i sin fortvilede kamp, men de vet mye om at konfrontasjon og provokasjoner bare kan gjøre ting vanskeligere for dem.

Dette perspektivet er viktig for å forstå kirkens kritiske holdning til Vebjørn Selbekks trykking av de danske Muhammed-karikaturene i 2006. Og Tvedt kritiserer teologen og religionsforskeren Oddbjørn Leirvik når skriver korstogene «slik at de lærdommene han trekker kan støtte opp om Kirkens dialogpolitikk overfor islam i dag» (s. 205). Tvedt kan selvsagt vurdere dette som mangelfull historieskriving, men at det å skulle være uberettiget som et bidrag for å utvikle fellesskap og forståelse i dag, står for meg som en myte. Leirvik er i alle fall tydelig på sitt prosjekt.

 

Uklart. Det store spørsmålet om hvorfor Tvedt avskriver menneskerettighetene som verdigrunnlag blir uklart for meg. Det kan virke som det skyldes at de omtales som «universelle». Det er de ikke mener Tvedt. Men det er avhengig av hans forståelse av begrepet universell. Og vilje til å se langsiktige og sammensatte utviklingslinjer. Selv om begrepet menneskerettigheter er nytt er finnes spor av de verdiene disse representerer i forskjellige tradisjoner. Og de er under stadig utvikling. Striden om anerkjennelse av homofilt samliv er et eksempel på det. Det interessante er at menneskerettighetene har funnet plass i vår grunnlov i 2012. Det er ikke av særlig interesse for Tvedt. Han gjengir den nye utformingen av § 2 bare ett sted (s. 166) uten å ta med leddet om menneskerettighetene og uten å gå nærmere inn i en av de mest sentrale debattene om verdigrunnlaget for den norske staten. Han konstaterer et annet sted at det ved periodens slutt «ikke fantes noen norske verdier. Eller at … det var så vanskelig å definere dem, at det var like greit å avskrive dem» (s. 246).

 

Ensidig og forenklet. Mot slutten tar Tvedt endelig fram opplæringsloven som sier at opplæringa skal «byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane». Tvedt avskriver elegant denne formålsparagrafen fordi den ikke baserer seg «på virkeligheten og historien» og fordi den ikke «samler Norge som samfunn» (s. 281). Hvis det er det Tvedt mener han har påvist i sin studie om det internasjonale gjennombruddet, vil jeg si at det i beste fall er en svært ensidig og forenklet fortolkningen av situasjonen i det norske samfunnet. Det er som å skulle gi dem rett som midt på 1880-tallet spådde at Norge ville opphøre å være et samlet folk og et godt samfunn om venstrekreftene fikk gjennomslag for å samle all politisk makt i Stortinget. Eller noen tiår senere gikk imot kvinnelig stemmerett fordi det vil oppløse grunnstrukturen i samfunnet.

 

Omstridte verdier. Verdier er omstridt. Oppslutningen om samfunnsmessige visjoner som nedfelles i lover, kan i perioder være mangelfull. Kvaliteten vil vise seg over tid. Ikke minst i krisetider. Var det noe av det vi så etter skuddene mot synagogen i Oslo i 2006? Eller etter 22. juli 2011? En hendelse Tvedt for øvrig ikke berører.

At Tvedt i Det internasjonale gjennombruddet gir oss et aktuelt svar på «Norges utvikling og skjebne som en del av verdenshistorien dype og uregelmessige rytmer av kontinuitet og brudd», kan etter mitt skjønn ikke vurderes som annet enn en myte – alle gode og interessant poenger til tross. En dynamisk forståelse av menneskerettighetene kan fortsatt ha avgjørende og samlende innflytelse på det flerkulturelle norske samfunnet og på Norges bidrag i det internasjonale samfunnet.

 

 

Gå til innlegget

En trosopplæring for voksne

Publisert over 2 år siden

Dette er en bokomtale i Nytt norske kirkeblad 6/2017: Har vi fått en ny bok for voksen trosopplæring? Den amerikanske teologen og skribenten Marcus J. Borg, som døde for et par år siden, mente i alle fall å ha gitt kritisk tenkende og troende en «kristen innføringsbok, som et første strøk, en grunning, som lærer oss hvordan vi kan lese Bibelen».

 

Har vi fått en ny bok for voksen trosopplæring? Den amerikanske teologen og skribenten Marcus J. Borg, som døde for et par år siden, mente i alle fall å ha gitt kritisk tenkende og troende en «kristen innføringsbok, som et første strøk, en grunning, som lærer oss hvordan vi kan lese Bibelen». Målet med boka er å «hjelpe oss å lese, høre og ta til oss det kristne språket uten at en forutbestemt forståelse kommer i veien.» Borgs oppfordring er at «[v]i må lære oss å lese og lytte til språket i vår tro på nytt.»

Den engelske tittelen reflekterer at det dreier seg om språk: «Speaking Christian». Det er ikke lett å oversette en slik tittel. Forlaget har måttet gå en annen veg som likevel reflekterer Borgs hovedanliggende, nemlig å «gjenoppdage kristendommen». Men hva betyr så det? Hva er det nødvendig å gjenoppdage? Hvilket språk er det vi har mistet underveis? Nøkkelen til Borgs svar ligger i det han mener er en språklig fordreining av selve grunnstrukturen i Jesu budskap. Fordreiningen knytter han til den utbredte forestillingen om at kristen tro er bundet til «himmel-helvete-rammeverk». Frelse, og kristen tro, er blitt henvist til et valg mellom en hinsidig, evig fortapelse og et evig liv. At det er slik belegger Borg blant annet med egne erfaringer fra sin oppvekst i en skandinavisk, luthersk kontekst i Midtvesten i USA. Han gjenkjenner et tilsvarende «helvete-himmel- mønster» i dagens evangelikale strømninger.

Sett med norske øyne fortoner den amerikanske kirkelige og teologiske virkeligheten seg noe annerledes enn hos oss. Kirkelivet i USA er preget av en skarpere konflikt knyttet til en mer fundamentalistisk bibellesning. Norsk kirkeliv har på sin side vært preget av ett dominerende kirkesamfunn og en akademisk orientert teologisk opplæringstradisjon. Riktignok har det vært sterke spenninger i norsk kirkeliv knyttet til det kristne språket. Diskusjonene har vært lange og heftige om rett «bibelsyn» og sann «bibeltroskap». Halvor Moxnes har i sin nye bok, «Historien om Jesus», fortalt oss en del om disse konfliktene. Han avslutter sin historiske reise med Jesus-bilder fram til vår tid med et artig kapitel om den norske debatten gjennom de siste hundre år. Det oppsummeres til sist med noen spennende refleksjoner under overskriften «Jesus fra Arne Garborg til Bjørn Eidsvåg». Her trekker Moxnes fram blant annet «helvetesstriden» mellom indremisjonslederen Ole Hallesby og den «liberale» biskop Kristian Schjelderup på 1950-tallet. Den dreide seg nettopp om Borgs rammeverk. Valget mellom «himmelen og helvetet».

Moxnes oppsummerer denne striden med et utblikk: «Helvetesstriden viste hvor sterk makt den pietistiske lekmannskristendommen hadde i Norge i den første perioden etter andre verdenskrig». Samtidig finner Moxnes tegn til endring og viser til ordinasjonen av den første kvinnelige presten i 1961, utført av den samme biskop Schjelderup, og til Jacob Jervells samtidige foredragsserie i NRK om «den historiske Jesus» som ble utgitt i bokform året etter. Moxnes avslutter reisen med Bjørn Eidsvåg og hans suksessforestilling på Det Norske Teateret, «Etterlyst: Jesus». Her gjør Eidsvåg, prest og trubadur, opp sitt teologiske bo med å avlyse den «doble utgang» og en evig fortapelse. Det er i denne sammenheng vi må se Kom forlags initiativ med å utgi Borg på norsk. Nærmest som en videre teologisk underbygging av Eidsvågs helveteskritiske posisjon.

Den aktuelle debatten har avslørt at selv om vi har hørt lite «himmel eller helvete»-forkynnelse fra prekestolene i Den norske kirke etter Hallesbydebatten på 50-tallet, så har temaet likevel vært mentalt tilstede. Helvete har bare vært plassert ut i et ubestemmelig og uadressert tåkelandskap. Og det er her Borg kommer inn. For han går åpent og direkte inn dette landskapet og blåser vekk tåka. Ikke bare med et utgangspunkt i at tanken om den dobbelte utgang og en evig fortapelse er fremmed for moderne mennesker, men med utgangspunkt i at en slik tankemodell faktisk ikke er bibelsk. Jesus talte ikke om fortapelse som evig pine, mener Borg. Der slike utsagn finnes, må de forstås på det Borg kaller en «metaforisk-historisk» måte.

Dette dreier seg ikke minst om et språklig nøkkelbegrep som vi allerede har introdusert, nemlig frelse. Hvordan ble det egentlig oppfattet når Jesus brukte det, spør Borg. I dag vil ordet «frelse», slik vi har nevnt, i hovedsak forbindes med frelse som evig liv «i himmelen» etter døden. «Himmel-helvete-rammeverket» fyller i dag begrepet frelse med innhold. Både for kirkens indre kjerne og for kirkens kritikere. Går vi derimot inn og ser på hvordan Jesus brukte begrepet, konstaterer Borg, at det ikke forholder seg slik. Frelse dreier seg først og fremst om frelse her og nå. Frelse er Guds virkelighet i spill inn i menneskers liv. Jesus helbredet syke og reiste opp nedbrutte. Han inkluderte de som var satt utenfor. Han gir dem ny verdighet. Han viser ekte medfølelse og helende barmhjertighet. Han skaper rettferdighet og trygghet. Alt her og nå. Som et Guds nærvær. I Johannesevangeliet blir dette nye livet, omtalt som det «evige liv», ikke i futurum, men i presens. Dermed blir også «fortapelsen» liv som vender seg bort fra Gud og fanges i sin egen ødeleggelse eller som offer for andres ondskap. Også det her og nå. For å tydeliggjøre alvoret i de valg vi gjør og hva frelsen og Guds rike dreier seg om, bruker evangeliene dramatiske bilder om dom og død og et liv uten Gud.

Borgs metodiske grep og hans «gjenoppdagelse» av Jesu «egentlige» budskap, er ikke unikt i et forskningshistorisk perspektiv. De hører hjemme i den akademiske tradisjonen som startet for rundt to hundre år siden hvor en for alvor begynte å jakte på den historiske Jesus. I Norge tok det lang tid før de nye tonene for alvor slo inn i skoleteologien og skapte sine konflikter mellom «liberale» og «bibeltro». Institusjonalisert mellom Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og Menighetsfakultet. Inntil nylig var det rimelig lett å kunne spore om en prest kom fra MF eller TF, selv om begge fakulteter aksepterte en historisk-kritisk tilnærming til Bibelen. Det kristelige språket avslørte en. Innenfor en slik akademisk teologisk diskurs representerer ikke Borgs «gjenoppdagelse» av kristendommen og hans tilbakevending til det opprinnelige kristne språket, noe spesielt og oppsiktsvekkende. Men ved sin tydelighet åpner hans innføringsbok i det kristne språket for en bredere og mer direkte debatt om helt sentrale spørsmål i vår kristne tro. Det er nesten noe jervellsk provoserende over Borg. Det er kjærkomment, og på høy tid også for folkekirkas framtid.

Borg utfordrer oss for det første til å komme ut av tåkeheimen og våge å snakke nytt, eller bedre: å vende tilbake til det opprinnelige kristne språket. Både gjennom ny kunnskap om det kristne språkets historie og ny innsikt i den religiøse forestillingsverdenen og de sosiale og kulturelle forhold i Jesu samtid, tilføres tekstene liv. Når jeg ser tilbake på min egen tid som prest og forkynner, er det bare i liten grad at slik faglig innsikt anvendes i forkynnelsen. Ut fra min erfaring mener jeg vi lider av et slags faglighetskompleks. Eller er det fordi vi ikke ønsker å skape uro? Kanskje dreier det seg om en opplevelse av uformuenhet i formuleringen av vanskelige og kontroversielle spørsmål.

«Fortapelsen» er nettopp et slikt tema. Noe av det samme kjenner jeg igjen fra striden om homofili og homofilt samliv og også når det gjelder det å ta opp konkrete samfunnsmessige konsekvenser av evangeliet. Er det slik at vi rett og slett mangler språk for slik «vanskelig» forkynnelse. Kanskje egner det seg ikke i korte prekener med store «kirkefremmede» dåpsfølger? Vi mangler kanskje også andre arenaer for voksenopplæring i den kristne tro i menighetene? Arenaer for teologisk samtale, der de vanskelige spørsmålene kan drøftes i åpenhet og ærlighet. Det dreier seg om noe annet en posisjonering i offentlig debatt.

Borg ønsker seg slik lyttende og respektfull fagligbasert dialog. Han har selv gitt oss konkrete eksempler på at dialog både er mulig og viktig. Personlig har jeg hatt utbytte av hans dialog med den mer konservative, engelske teologen og biskopen N.T. Wright i boka: «The Meaning of Jesus – Two Visions» fra 1999. Og «The Last Week – A Day-by-Day Account of Jesus’s Final Week in Jerusalem» med en annen kontroversiell teolog, John Dominic Crossan fra 2006. Faglig appetitt kombinert med en bevisst vilje til å gjenvinne et kristelig språk som viser seg å fungere i møte med den verden som utfordrer oss i dag, er det for lite av i dagens praktiske menighetsliv. Vi trenger faglig stoff som kan leses og drøftes. Her er Borgs bok en gavepakke. Slik også Halvor Moxnes sin «Historien om Jesus» er det – og for den sakens skyld også Bjørn Eidsvågs forestilling «Etterlyst: Jesus».   

«Gjenoppdag kristendommen» er en god innføringsbok i en spennende populærfaglig nytestamentlig verden. Den stimulerer til ettertanke og spørsmål. Personlig savner jeg nok en «dypere» beskrivelse av ondskapen eller Guds motkrefter både i den store historien og den enkeltes liv. Forståelsen for et endelig oppgjør, en endelig dom og seier for Gudsriket ved «tidens ende» ville dermed bli en mer integrert del av det kristne språket og dermed også visjonen om et evig liv på den andre siden av det skillet den siste fiende, døden, skaper. For meg handler det kristne språket også om det. Det hører med i gjenoppdagelsen.

Men la det til sist være sagt: «Gjenoppdag kristendommen» er en nyttig og inspirerende bok, ikke minst fordi Borg selv har en så tydelig kirkelig forankring. Borg distanserer seg ikke fra eller kritiserer kirken fra utsida. Som ordinert prest i den episkopale (anglikanske) kirke merkes pulsen fra aktivt gudstjeneste- og bønneliv. Det kommer kanskje enda tydeligere fram i hans senere (siste) bok fra 2014: «Convictions – How I Learned What Matters Most».

Jeg vet ikke om det er i tråd med god anmelderskikk, men Marcus J. Borgs bøker anbefales hermed og da spesielt den boka som nå er gjort tilgjengelig på norsk. Det er mange, både lek og lærd som kan ha utbytte av å «gjenoppdage kristendommen» og finne tilbake til et mer autentisk «kristent språk».Våre menigheter og vår folkekirke trenger slike samtaler.

Tor B Jørgensen


Marcus J. Borg: Gjenoppdag kristendommen, Kom forlag 2017

Av Borg er det også vist til: Convictions – How I Learned What Matters most, 2014

I samarbeid med N.T. Wright: The Meaning of Jesus – Two Visions, 1999

I samarbeid med John Dominic Crossan: The Last Week – A Day-by-Day Account of Jesus’s Final Week in Jerusalem, 2006.

I tillegg: Halvor Moxnes: Historien om Jesus, Verbum 2017

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

En avsporing

Publisert over 2 år siden

Ordet monster er i ferd med å ødelegge en viktig diskusjon om hva vi kan gjøre for å forhindre seksuelle overgrep mot barn.

DET ER MERKELIG at landets justisminister og hennes rådgivere ikke forstår at ordet er så flertydig og kompliserende at det så fort som mulig bør tas ut av det departementale språket.

Når en minister med ansvar for justisfeltet kaller overgripere for monster, skal da politiet vende seg til å omtale selv de groveste forbrytere slik? Som monstre? Skal rettsvesenet benytte seg av begrepet? Fengselsbetjenter? Saksbehandler i kriminalomsorgen som har som oppgave å føre enhver forbryter tilbake til samfunnet? Dette inkluderer fengselsprester.

Det mest avskyelige. I affekt og i dramatiske situasjoner, kan noen hver av oss kanskje ty til monsterordet for å beskrive en person som utfører en vederstyggelig handling. Og overgrep mot barn er i sannhet noe av det mest avskyelige vi kan tenke oss. Det har justisministeren rett i. Hennes kamp mot seksuelle overgrep mot barn, trenger all støtte. Men monsterordet tar bort fokus fra hva denne kampen dreier seg om og hvordan samfunnet skal møte den.

Monsterordet åpner ikke rommet for en bred strategi for å forstå og å hindre overgrep og gi barn økt trygghet. Rett og slett fordi monsterordet er med på å fjerne overgriperne fra ansvarets verden. Og dermed erkjennelsens og endringens vanskelige vei.

For monstre er ikke mennesker. Monstre kan ikke snakkes til rette. Monstre forstår ikke alvoret i sine ugjerninger. De tilhører en kategori skapninger utenfor alle de kategorier og mekanismer vi møysommelig har utviklet for å ansvarliggjøre overgripere. Gjennom rettsprosser og straff. Straff som soning. Tilpasset alvoret i ugjerningen.

Forbrytere er medmennesker. Soningens ideelle mål er å føre overtrederen tilbake til samfunnet. Vi bruker store ressurser på disse tilbakeføringsprosessene. Til det beste for tryggheten i samfunnet og fordi selv de groveste forbrytere er medmennesker.

Noen ganger ser de som har kunnskap og ansvar både medisinsk og juridisk, at en forbryter må «forvares». Utilregneligheten og faren for nye overgrep gjør det nødvendig. Men «de forvarte» er likevel ikke monstre! De er medmennesker.

Jeg hørte statsråden si på Dagsnytt Atten at hun bare kalte «en spade for en spade» ved å kalle en overgriper mot barn et monster. Men ordtaket viser hvor galt det blir. For det dramatiske faktum er at ugjerningspersonen er et menneske med ansvar og med mulighet til soning og endring.

Poenget er det motsatte. Jeg hørte også statsråden si at de som var mot bruken av monster-ordet forsvarte overgriperen. Hvordan er det mulig? Poenget er det motsatte: Å ansvarliggjøre overgriperen som menneske. Hvordan? Gjennom å åpne for endringsprosesser som kan hindre nye overgrep etter soning.

At en justisminister og hennes parti kan bruke affektordet «monster» i sin politiske diskurs, registrer jeg med en blanding av undring og forståelse. Men dersom justisministeren og hennes rådgivere kan mene at dette ordet hjelper de etater og instanser som er underlagt hennes departement til å få bukt med overgrep mot barn, tror jeg hun de er på villspor.

Jeg redd debatten vil fortsette på dette sidesporet, dersom ikke monster-ordet tas ut av det departementale språket.

Tor B. 
Jørgensen

Biskop emeritus

Gå til innlegget

Den norske kirke og den politiske korrekthet

Publisert nesten 3 år siden

Sverigedemokratene «truer med å ta over» Den svenske kirke. Førsteamanuensis Lars Laird Iversen utelukker ikke en slik utvikling i Norge (VL 19.6). Jeg tror ikke det vil skje. Det er ingen historie for så direkte partipolitisering av Den norske kirke, og mulighetene for politisk gevinst anser jeg som minimal.

Det underliggende spørsmålet er om det vokser fram en folkelig og kirkelig opposisjon mot den profilen Den norske kirke har i sitt samfunnsengasjement. Til nå har teologiske temaer som kvinnelige prester og homofilt samliv skapt polarisering og konflikt. Åpen folkekirke ble en «listeløsning» for å sikre flertall for det nye synet nettopp på det siste temaet. Det er mye som taler for at Kirkemøte-vedtakene i 2016 og 2017 vil bli stående. Det er åpnet en grind som det vil bli vanskelig å lukke.

Men er det andre saker som nå vil dukke opp? Laird Larsen mener det kan bli en «hard kamp mellom ulike fløyer» som dreier seg om kirken som nasjonal identitetsbærer, eller om kirkens «norskhet». Mange mener Den norske kirke framtrer ikke bare som for politisk, men som for politisk korrekt og da gjerne forstått som «venstrevridd».

Hvilke saker dreier dette seg om? Spørsmålet om kirken som bevarer av «norskhet» har foreløpig ikke vært framtredende. Jeg tror en ikke en slik profil vil få gjennomslag. Nasjonalsosialistene prøvde seg i mellomkrigstida. Det gikk galt. Ikke minst norsk misjonshistorie har lagt inn et internasjonal gen i Den norske kirke. Med vekt på likeverd og global. Den økumeniske bevegelse representerer mange av de samme verdiene.  Det skal det mye til å “erobre” eller utrydde dette genet.

Den «politisk korrektheten» kommer tydelig uttrykk to saksforhold. Først klimakrisen. Den angår kirken fordi det dreier seg om vårt forhold til skaperverket. Den vitenskapelige begrunnelsen for at den er tydelig påvirket av menneskenes forbruksmønster er gjennomgående akseptert i de aller fleste kirkelige sammenhenger. Det gjelder også overbevisningen om at det haster og at politkerne nå må ta store og viktige grep. Den norske kirke har markert seg som en aktiv pådriver i denne “kampen”. Det kan nok registreres usikkerhet og tvil når det gjelder hvor tydelig kirken skal markere seg som aktør i det politiske rommet, men gjennomgående er det stor oppslutning om en felles beskrivelse av virkeligheten. Dersom det skulle skapes en “alternativ klimaliste” som ønsket å svekke dette engasjementet i Den norske kirke, tror jeg ikke den vil få stort gjennomslag innenfor en overskuelig tidshorisont.  

Kanskje den viktigste og vanskeligste debatten vil komme når det gjelder innvandrings- og flyktningepolitikk. Her er sporene tydeligere.  På mange måter er flyktninge- og asylpolitikken en ny debatt. Og den er vanskelig. Ingen vil tale for åpne grenser. Det vil bli kaos. Men hvor streng skal politikken være? Hvor forpliktet skal vi være på internasjonale avtaler og internasjonalt regelverk? Hvordan vekte «innvandringspolitiske hensyn» mot medmenneskelig, humant skjønn? I tillegg kommer religionsspørsmålet, ikke minst i forhold til islam. Kan vi makte å leve flere religiøse tradisjoner og kulturelle uttrykk sammen i en ny norsk virkelighet?

Foreløpig er diskusjonen i kirkelig sammenheng ikke så sterk, som for eksempel i Danmark. Men noe er på gang. Da innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug sendte regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken ut på høring i desember 2015, reagerte hun offentlig og sterkt på biskopenes kritiske høringsuttalelser. Har den kirkelige «eliten» bred, folkelig støtte for sitt engasjement for flyktninger og innvandrere? Mitt inntrykk er at den har det. Det skyldes de samme tendensene som vi nevnte i miljøspørsmålet. Kombinasjon misjonsbevegelse og økumenisk diakonalt engasjement, har bred støtte i norsk kristenliv.

Det interessante at den norsk kirkegeografien har endret karakter. Innslaget av en tydeligere kristen-konservativ retning med sterke impulser fra USA, slik vi ser for eksempel i ukeavisa Norge IDAG og i miljøet rundt Oslo Symposium. For mange i disse miljøene er Listhaug en beundret kristen politiker ikke minst på grunn av hennes linje i innvandringsspørsmål. Selv om Listhaug fortsatt er medlem i Den norske kirke, og taler vel om sin lokale menighet, tilhører antakeligvis hennes tilhengere menigheter og organisasjoner utenfor Den norske kirke. Dette svekker etter mitt skjønn mulighetene for å skape en kirkelig valgliste med en profil som kjennetegnes ved nasjonalisme, motstand mot miljøengasjement og tydelig innvandringskritikk. I alle fall hvis målet er å «ta over» Den norske kirke.

Men debatten, ikke minst om innvandringspolitikken vil nok bli skarpere. Det fortjener den. For dette er en debatt som dreier seg om menneskeverd og nestekjærlighet. Kanskje vil dette også være en kjærkommen anledning for Åpen folkekirke, som da kan profilere seg på en annen sak enn spørsmålet om homofilt samliv. Et fortsatt tydelig kirkelig engasjement i kirkens forkynnelse og praksis, vil etterhvert kanskje kunne framstå som politisk “ukorrekt”, men det vil i så fall understreke at kirken ikke styres av politiske interesser, men av sitt budskap

 

Gå til innlegget

Ut i åpent landskap

Publisert nesten 3 år siden

Jeg beveger meg gjerne ned i kjelleren, men kanskje er det bedre å bruke metaforen om det åpne landskapet. Landskapet der menneskenes liv utspiller seg i alt sitt mangfold.

Jeg har lest Eskil Skjeldals siste innlegg (Vårt Land 3. juni) med stor interesse. Han har tydeligvis ikke parkert Gud på mørkeloftet, slik jeg nærmest forsto hans siste bok. Boka avsluttes med hvor lettet Skjeldal var da han «vart kvitt trua på Gud». Den som trekker Gud inn i livet sitt vil bli skuffa, konstaterer han resignert. Han vet nå at det er sant, skrev han, og avsluttet med setningen som er blitt bokas tittel: «Eg slepper deg. Utan at du velsignar meg.» Litt tidligere hadde han skrevet: «Eg kan ikkje stå for teologi sjølv meir».

Jakter videre. Her trodde jeg at det var slutt. Med all leting og graving. Det interessante er at Skjeldal i sitt siste innlegg synes å ta opp igjen sine teologiske refleksjoner. Nå «jakter» han i alle fall videre. Han jakter på hva tro er «som et menneskelig fenomen». Hva «nytte» et menneske kan ha av «å holde seg med en tro». Og: «Hvordan ser koblingen mellom menneskets psykologiske konstitusjon og det samme menneskets tro ut?» spør han. Slike spørsmål må teologien arbeide med, mener Skjeldal. Ikke minst om den mener «at i Jesus har Gud tatt opp i seg alt menneskelig også tvilen, tenkningen, behovet for å forstå, menneskets psyke, behovet for håp og mening». Og det gjelder ikke minst «dersom teologien skal ta den menneskelige erfaringen på alvor, nedenfra».

Ned i kjelleren. Her kommer endelig Jesus inn i kjernen av Skjeldals resonnement. Det er jo dette perspektivet jeg har etterlyst. Hva betyr det «at i Jesus har Gud tatt opp i seg alt menneskelig?» For meg er det troens og teologiens hovedspørsmål. Det angår meg. Som troende. Som teolog. Som prest og som misjonær. Jeg beveger meg gjerne ned i kjelleren, om det er der vi møter virkeligheten. Jesus er der også. Ingen ting er skjult for den Jesus jeg møter i evangeliene. Han som i sin dødsangst kunne utbryte: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg».

Der troen vibrerer. Kanskje er det bedre å bruke metaforen om det åpne landskapet. Landskapet der menneskenes liv utspiller seg i alt sitt mangfold og all sin sammensatthet. I all sin sårbarhet. Er det ikke et slikt åpenhetens landskap Jesus skapte? Og er det ikke nettopp i dette landskapet kirkens pastorale erfaring utspiller seg? Er det ikke i møtet mellom evangelienes Jesus og den pastorale deltakelsen i folks hverdagsvirkelighet, at troen vibrerer? Med alle spørsmålene. Med tvilen. Med liv uten tydelig spor av tro. Kanskje er vi ikke flinke nok til å formulere dette. Men det betyr ikke at det ikke er virkelig.

Upretensiøst nærvær. Ytre sett kan dette kanskje virke upretensiøst, slik Skjeldal karakteriser sin egen tjeneste som prestevikar i Den norske kirke. Men troens arena er det virkelige liv. Der kan troen også oppleves irrelevant. Den kan forsvinne. Brått eller langsomt. Men i dette åpne landskapet er det også mulig å gjenkjenne Jesus. Som brå erfaring. Eller som langsom prosess. Det er kirkens overbevisning og erfaring. For meg er det blitt slik at nettopp i en folkekirkesammenheng som den vi i dag står i, i et sekularisert og flerkulturelt samfunn, at den skjulte Gud i Jesu «upretensiøse kirkelige skikkelse» (om du vil), er nærværende.

Selv om Skjeldal ikke lenger deler kirkens tro, ser jeg med interesse fram til hvilke sider av menneskenes mørke kjellererfaringer han vil trekke fram i lyset. Hans kronikk i Aftenposten nylig (28. mai) om religionens betydning for radikaliseringsprosesser både blant muslimer og kristne, viser viktigheten av et åpent og kritisk blikk på religiøs tro. Det kan også være med å gi kirken en dypere forståelse av Jesus.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2742 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1210 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere