Svein Ausland

Alder:
  RSS

Om Svein

Halvstudert bussjåfør

Følgere

Klassisk miljøvern vs. klima

Publisert 2 måneder siden - 104 visninger

Ofte sauses klassisk miljøvern sammen med klimasaken. Alle er enige om at vi må bekjempe smogen i Beijing. Men det er ikke alltid klart hvorfor. Selvsagt er luftkvalitet til byboerne viktig. Dette er klassisk miljøvern. Og i den sammenheng er vi enige om at elbiler er viktige.

Og alle er enige om at kullkraftverk er verstingen både når det gjelder lokalt miljø og globalt klima. Eller er det det? Innimellom hører vi forskere hevde at sot, partikler og svovelgasser faktisk er gunstig for å motvirke global oppvarming! Historiske vulkanutbrudd som den islandske i 1783 og den indonesiske i 1815 viser en tydelig sammenheng med påfølgende kuldeperioder og uår.

Vann- og vindkraftutbygging medfører store naturinngrep som påvirker både dyr og mennesker negativt. Enda verre kan det bli når vi eksporterer norsk vannkraftutbygging til jungelområder i Sør-Amerika. I en artikkelserie avslørte Bergens Tidende hvordan norske bistandsmillioner medfører at jungelen blir lagt under vann, og den lange veien som bygges inn til dammen skjærer gjennom jungelen og brukes i dag som tilgang til uregulert gruvedrift i disse sårbare skogene. Også prostitusjon følger i kjølvannet til disse store anleggsarbeidene.

Kildesortering er en god og grei ordning. Først og fremst for oss som bor i kommunen. Vi som husker lenger tilbake enn 1985 husker hvordan søppelbergene vokste år for år, og hvordan man brant søppel uregulert på fyllingene til plage for folk flest. Kildesortering er et målbart miljøgode som er utelukkende positivt. CO2-messig har det derimot marginal betydning. I storbyene forbrennes mye mer søppel som utnyttes som fjernvarme, og røyken renses nokså godt. Likevel flyter jo CO2-en, men den plager jo ingen direkte.

Så har vi skogplanting. Nå skal det plantes over det ganske land, og endog beiteland står i fare. Lokketilskudd får bønder til å velge å plante heller enn å la sauen beite der. For klimaets skyld, sier Stortinget. Til og med Frp er med og applauderer, for det er en vinn-vinn sak å støtte klimatiltak som vil gagne økonomisk på sikt med større tømmeruttak. Man glemmer landbruksminister Sponheims utfall mot "granørkenen". Slike monokulturer dreper det opprinnelige naturmangfoldet, og på Vestlandet er grana et fremmedelement som først kom på 1900-tallet.

Nyere forskning viser derimot at beitelandskap er mer klimavennlig enn skog. Det har land som Irland og New Zealand tatt konsekvensen av. Sauekjøtt dyrka på grass er helt og fullt bærekraftig. Tar du bort sauen så vil hjorten overta beitene.

Og selve ideen om levende bygder og utkantkommuner er vel egentlig negativt for klimaet fordi distriktspolitikken er så kostbar. Sverige beskyldes for nettopp avfolking av distriktene og urbanisering. Ja, det ser vi på overføringene  over statsbudsjettet som hos oss er 285% høyere pr innb. enn svenskene. Og hver krone brukt har sitt tydelige klimaspor. Dessuten er det bygdefolk som i størst grad holder liv i dieselmotorene med sine lange reiseavstander og alle traktorene sine. 

Alle vet vi hvor viktig distriktene er. Kulturlandskapet holdes i hevd og skogen pleies. Skogbranner slokkes mye raskere der det bor folk og der skogen er pleiet. Turismen vokser fordi det er levende bygder og kystsamfunn i Norge. 

Og arbeidsplasser skapes. Så lenge vi har et parti som heter ARBEIDERpartiet og har sterke fagforeninger vil alltid nye arbeidsplasser trumfe alt annet. Forbruk skaper vekst.

Men skal ikke forbruket ned, da? Turismen gir store inntekter som igjen forsterker forbruksmønsteret vårt, og dermed opprettholder vi og heller øker enn minsker CO2-utslippene. Sånn er livet. Får vi derimot cruiseskipene over på renere brensel og strøm vil mye bedres for lokalsamfunnene i fjordene våre. Men CO2-messig har det lite å si. Kanskje det t.o.m. er negativt, for skikkelig tungolje gir jo skitten røyk som visstnok holder global temperatur nede!

Arbeiderpartiet m.fl. er med på klimatiltak som for eksempel hydrogenproduksjon til transport og industri. Nye arbeidsplasser skapes. Også elbiler gir en viss verdiskaping, uten å belaste skatteinntektene alvorlig. Men her er snart grensa nådd, sies det, for uten skatt stopper sosialdemokratiet. 

Regnestykker viser at netto klimaeffekt på elbiler er marginal. Hydrogen er jo også en tvilsom metode, siden mye strøm går tapt i produksjonen (70%). Men det gir jo bedre byluft og dermed forbedres folkehelsen. Og på sikt kan jo også dette måles i kroner og øre. 

De mest radikale klimaforkjemperne, som BI-professor Jørgen Randers, tar til orde for å ettbarnspolitikk. Stikk i strid med dagens nyheter som etterlyser flere barnefødsler for nettopp å holde liv i distriktene. Hvis vi ikke setter menneskets overlevelse og behov i sentrum, så blir det hele meningsløst.

Byene trenger virkelig ren luft. Derfor er det positivt med alle tiltak som settes i verk for å få sykkelveier, bildeling, elbiler og utslippsfrie busser. Men også her har klimaforkjemperne fått igjennom dette med biodiesel-busser. Som ikke gir ren luft til folket, slik som naturgassbusser gir (de bare forstyrrer abstrakte klimatall globalt). Nylig kom det fram at biobusser i Kristiandsand gir folk plager med ekkel avgass. Hva er viktigst - ren luft eller et klimapanel i New York?!

I kommunen min er det snakk om å legg ned skolen 7 km unna og sende barna til sentrumsskolen. Man sparer 5 mill. kr i året, omregnet 2,2 tonn CO2e på å legge den ned. Med ekstra skolebuss til sentrum blir det 2,7 tonn CO2e, altså en liten økning. Men siden bussen delvis vil kunne slås sammen med dagens rutebusstilbud vil det bli et nullsumspill. Som politiker kan man da se bort fra CO2 og heller se på reelle innsparinger vs. lokalbefolkningens krav og behov.

Miljø- og klimadebatten er forvirrende og vanskelig. Journalister prøver så godt de kan å formidle. Og poiitikerne prøver å sy sammen tiltak som ivertar de fleste hensyn. Få, om noen av dem, er realister som forstår fysikk, kjemi, geologi, meterologi, oseanografi, astronomi eller økologi. Vi forstår stykkevis og delt, står det skrevet. Interessant var det likevel å høre meterolog John Smiths på radioprogrammet Kurer på P2 si at det ikke er blitt mer ekstremvær de siste 25 år. Hva skal man tro? Leste en artikkel nylig som tydelig viser at året 2017 var varmere enn 2018. Og at det var bare 2% av klodens areal her i Nord-Europa som var rammet av heten. Det er lett å bli navlebeskuende i jungelen av informasjon.

Uansett hvordan vi snur og vender på det må vi bruke sunt folkevett og fokusere på menneskenes behov. Særlig oss som er kristne. Vi vet at forgjengelighetens lover er virksomme, og vi må anta at dette også gjelder for klima. Jorda går faktisk ut på dato, viser mange statistikker.

Likevel får vi ny nåde hver dag, og nye tiår legges til vår sivilisasjon.  Som kristen er det et like viktig tiltak å BE om "godt og laglig vær", slik kirkebønnen lød fram til den rekordsterke nyttårsorkanen i 1992...

Den store saken for klassisk miljøvern er i dag oppsamling av plastsøppel i verdenshavene. Dette har vi teknologiske løsninger på, og Norge som sjøfartsnasjon begynner nå å gå i bresjen for slik oppsamling. Det nytter!

Gå til innlegget

Pengenes klimaavtrykk og Krf

Publisert 2 måneder siden - 183 visninger

Et enkelt regnestykke viser at hver krone vi bruker avlegger et karbonavtrykk. Verdens menneskapte CO2-utslipp er 36,2 mrd tonn og verdens samlede forbruk av varer og tjenester 1 128 600 mrd kr (BNP). Dette gir i snitt 32 gram pr krone brukt.

Forskning.no hevder at vi må regne 44 gram pr krone i en artikkel fra 2015, og dette tallet er nok mer presist enn mitt enkle regnestykke.

Hvilken politisk betydning får så dette? Jeg støtter Krf. Partiet flagger høyt klimasaken, og er samtidig kjent som et utgiftsparti. Nå er det motstrid mellom økt pengebruk og klimagassutslipp. Offentlige kroner er i praksis like skitne som private, siden ei krone er ei krone uansett.

Norsk offentlig sektor er rekordstor i verdenssammenheng. Sammenligner man Sveriges statsbudsjett med vårt så ser at Norge forbruker 2,85 ganger mer per innbygger enn svenskene - altså 285%! Og det uten at svenskene mangler noen av offentlige tjenestetilbudene vi roser oss av. 

Skal Krf og andre partier, som hevder seg å være klimaforkjempere, framstå som troverdige er det kun lavere forbruk som kreves. SSB viser at vårt direkte CO2-utslipp årlig er 52,4 mill. tonn CO2e. Dette rimer dårlig med vårt bruttonasjonalprodukt som er 3300 mrd kr, som omregnet utgjør 145 mill. tonn CO2e (44g/kr). Altså er vårt reelle klimaavtrykk trolig nesten tre ganger så stort som de offentlige tallene som brukes!

Det eneste troverdige klimatiltaket er å redusere vårt nasjonale forbruk, noe som virker urealistisk å få folk frivillig til å gå med på.

Venstresiden i politikken forsøker å framstille sin politikk som mer klimavennlig enn de som vil redusere det offentlige forbruket, den såkalte høyresiden. Det er den totale pengemengden det kommer an på, og slik sett er høyresiden like klimavennlig. Skattelettelser flytter penger fra offentlig til privat forbruk uten at pengemengden stiger totalt sett.

Siden man kan hevde at det er uavgjort mellom partiene på Stortinget CO2-messig, så må man se på politikkens innhold og anvendelse av disse enorme summene. Her kommer Krf best ut etter mitt skjønn.

Gå til innlegget

Kreasjonisme er vitenskapelig

Publisert nesten 2 år siden - 12756 visninger

"I Midt-Vesten, fins det til og med konservative kristne som tror på at jorda er bare 6000 år gammel...", kommenterte Frank Aarebrot under sitt 227 minutters lange foredrag om USA i høst. Ja, så "gale" mennesker fins også her til lands. Og mener det fins gode vitenskapelige argumenter som underbygger dette synet.

Sherlock Holmes finner et gigantisk skjelett sammen med sin medhjelper Watson. "Det er en dinosaur", sier Watson, " og det må være minst 70 millioner år gammelt". Sherlock, som alltid er skeptisk, tar en vevsprøve av en knokkel og får den analysert kjemisk i et laboratorium: " Oj, vi fant tydelige mengder av det radioaktive karbon-14, og dessuten er mykt vev inni med proteiner!", sier så laboranten etter et par dager. "Da er det umulig snakk om millioner av år, min kjære Watson".....

I 1989 undersøkte biologen Mary Schweitzer vevsprøver Tyrannosaurus Rex-skjelett og måtte måpende innrømme noe som var ansett som umulig: Mykt beinvev og endog blodceller som ikke var forsteinet! Inntil da hadde forskerne ikke undersøkt selve strukturen på denne måten, men bare antatt at slike skjelett var ca 100-200 millioner, som man var innprentet fra barneskolen av.

Senere har både Schweitzer selv og mange forskere forsøkt å bortforklare dette, uten helt å lykkes. Selvsagt har media slukt alle slike forsøk, men nærmere undersøkelser har vist at forsøkene har vært kunstige laboratorieforsøk som bryter med naturgitte betingelser.

http://www.icr.org/article/7088/365

Stadig har man funnet nye fossile skjelett som viser det samme: Proteiner og DNA er bevart i bemerkelsesverdig grad. En stor undersøkelse av 158 bein av den utdødde moa-fuglen fra New Zealand viser at DNA har en halveringstid på 521 år. Dette vil si at det etter f.eks. 10 000 år vil alle spor av proteiner og biologiske spor være borte.

http://www.nature.com/news/dna-has-a-521-year-half-life-1.11555#/b1

Det at man også finner C14 i dinosaurbein bryter med forestillingen om 100 millioner år gamle fossiler. Et svensk team på Lund-universitetet fant at bein av en mosasaurus hadde rester av c14 tilsvarende 24600 år. Etter 100 000 år ville man iallefall ikke finne spor av radiokarbon14, og garantert ikke etter 1 million. 100 millioner år er m.a.o. umulig!

http://www.icr.org/article/6084/384

Med Bibelens fortelling om en verdensomspennende flom kan vi på en lettfattelig måte forklare sedimenter og fossiler som vi finner over hele kloden. Man finner store ansamlinger som tyder på at de har kommet med vannstrømmer. Dessuten vet man at for at det i hele tatt skal oppstå fossiler så må det skje katastrofeaktig: Rask begravelse og stort trykk der oksygen er borte. Slik kan man den dag i dag produsere olje og kull - med 150 grader C og nok trykk har vi olje etter bare et par dager eller så. Og forskere er nå enige om at Grand Canyon er oppstått under en katastrofe-flom. Moderne flommer viser at kreftene er enorme!

 

Gå til innlegget

Hacking og forsvarspolitikk

Publisert nesten 2 år siden - 471 visninger

Obama, Hillary og McCain har siden Ukraina-krigen vært hauker overfor Russland. De brydde seg ikke om russisk hacking under valgkampen, og det var først etter at valget var klart at dette beleleilig ble dratt opp av hatten. Med god hjelp av avtroppende CIA-sjef Brennan, som hadde lite å tape på å ta politisk stilling siden han likevel skulle gå av.

Jeg så et intervju med nestor innen datasikkerhet, John McAfee, der han peker ut 5 svakheter som utelukker at profesjonelle aktører fra Russland stod bak hackingen av det Demokratiske partiet i november :

1) Russisk språk ble funnet i spionprogrammet

2) Kyrilliske bokstaver i keyboardet som ble brukt

3) Moskva-tidssone ble funnet i programkodene

4) IP-adressen pekte på Russland pc

5) Man brukte utdatert malware som kalles APT28 og APT29 som ligger fritt tilgjengelig på det såkalte mørke nettet.


https://www.youtube.com/watch?v=E7t5zbKnvQk


McAfee konkluderer med at enten er overvåkningsmyndighetene helt  amatørmessige, eller så var dette en falsk operasjon myntet på den amerikanske opinion for å få mer aggresjon mot Russland. Det siste er mest trolig sett i lys av Obamas politikk de siste par-tre årene.


Sett i lys av dette er det nærliggende å tro at fredagens hovednyhet om at Arbeiderpartiet er blitt hacket, mer av samme slag (faktisk ble APT 28 nevnt). Man later som om det er Russland som står bak snoking i noen tilfeldige eposter, og så viser man sikkert de samme "vannmerkene" som McAfee påpekte. Den jevne nordmann går på limpinnen og tror Russland står bak.
Faktum er når store overvåkningsorganisasjoner som CIA og russiske GRU står bak så vil ingen kunne finne ut noe som helst sikkert. Slik opererer nemlig proffer - uten spor!

Politisk er det nå viktig for mørke amerikanske krefter å presse Norge og Arbeiderpartiet til å ikke være "myke" og dialogvillige overfor Russland, slik vi lyktes under den kalde krigen. Også vår nære allierte Tyskland er sterkt presset av amerikanerne, delvis mot folkets vilje.

Ja, det er viktig med et troverdig forsvar, men la oss klare dette med norske styrker alene. Amerikanske styrker på norsk jord virker veldig provoserende på russerne, og burde militært sett være unødvendig dersom vi gikk tilbake til forsvarsbudsjettene vi hadde fram til 1990 da vi la oss helt åpne. Almen verneplikt - ikke minst for menn - bør gjeninnføres. Da slipper vi å være så sensitive for hvilken amerikansk president som til enhver tid sitter ved roret.

Gå til innlegget

Trumps program

Publisert nesten 2 år siden - 281 visninger

Stadig hører jeg på radio og tv at Trump er uforutsigbar, at han kommer med usammenhengende utspill og at han ikke har noen sammenhengende politikk. Men faktisk har han konsekvent fulgt sitt program som under hele valgkampen har ligget på donaldjtrump.com/policies.

 

Dessverre har ikke media interessert seg særlig mye for politikken hans, og derfor er vi stort sett lite opplyste om dens detaljer og nyanser. Dette er jo en forutsetning for å kunne ta stilling til om politikken er gjennomførbar, om den er klok og hvilke konsekvenser den vil få for amerikanere flest og for oss som bor i resten av verden. 

Programmet hans dekker 15 politikkområder, og jeg kopierte 126 sider med program og udypende analyser om politikken. Hvem har noensinne ant at programmet hans er så omfattende? Jeg er spent på om dette blir pensum for i det minste studenter i statvitenskap. Og økonomistudenter.

For å bare ta et par områder her – økonomi og skatt - som kanskje er de viktigste for valgseieren (gjengitt fra www.donaldjtrump.com):

- Skape en dynamisk voksende økonomi som vil skape 25 milllioner nye jobber i løpet av det neste tiåret.

-Øke til gjennomsnittlig årlig vekst på 3,5% med mulighet for å nå 4% vekstrate. (Dagens vekstrate er under 2%). For hver prosent økt BNP-vekst vil økonomien skape 1,2 millioner nye jobber. Økt vekst med 1,5% vil resultere i 18 millioner jobber (1,5%*1,2 mill*10år) som til sammen med nåværende vekst på 7 millioner tilsammen vil utgjør 25 millioner nye jobber for den amerikanske økonomien.

-Refompolitikken med en vekstbringende skatteplan, et nytt regulatorisk rammeverk, en Amerika-først politikk, en frigjørende amerikansk energiplan og "pennyplanen" (plan for å redusere nasjonal gjeld ved bruke 1% mindre år for år i offentlig forbruk).

Nøkkelfakta:​

-I løpet av de siste sju åra har 14 millioner mennesker forlatt arbeidsmarkedet.

-Den laveste sysselsettingsraten siden 70-åra.

-1 av 5 amerikanske husholdninger uten et eneste familiemedlem i arbeidsstyrken.

-23,7 millioner amerikanere i beste arbeidsføre alder (25-54 år) står utenfor arbeidsmarkedet - en økning på 1,8 millioner i løpet av de siste sju åra.

-Reell BNP vokste bare 1,1% andre kvartal i år. I løpet av de siste sju åra vokste BNP 2,1%, som er den dårligste sjuårsperioden siden i hvertfall siden 1940-åra.

-Det er den svakeste såkalte oppsving siden den store depresjonen.

-Timelønn og ukelønn er lavere i dag enn de var i 1973.

-Antallet amerikanere på matkuponger under Obamas regjeringstid har økt med mer enn 12 millioner.

-2 millioner flere latinamerikanere i dag under fattigdomsgrensen i forhold til da Obama tok eden åtte mindre enn åtte år siden. 

-45% av afroamerikanske barn under 6 lever i fattigdom.

-1 av 6 amerikanske menn i alderen 18-34 er enten i fengsel eller arbeidsløse.

-Studielån overstiger 1,3 billioner dollar - nesten en dobling under Obama-administrasjonen.

-Nasjonalgjelda har doblet seg siden Obama inntok embedet.

-USAs handelunderskudd for varer nådde nesten 800 milliarder dollar bare forrige år.

-Andelen av de som eier eget hjem falt falt til 62,9% i andre kvartal - den laveste andelen på 51 år.

Skatt

Trump vil kutte skattene for alle, særlig for arbeider- og middelklassen. Han vil at de rike skal betale sin rettferdige andel, men ingen vil betale så mye at det vil ødelegge jobber eller konkurransekraften.

Han vil fjerne smutthull for spesialinteresser, gjøre bedriftsbeskatningen mer konkurransedyktig for å bevare jobbene i USA og skape nye muligheter og revitalisere økonomien.

Trump vil senke bedriftsskatten fra dagens 35% til 15%. Dette vil garantert få vekst i økonomien, og vil lokke selskaper tilbake til USA. Han vil i tillegg gi skatteamnesti for utenlandsformuer med en engangsskatt på 10%, som vil bringe mye formue tilbake fra skatteparadiser (hvilket vi har sett her til lands også).

Han vil redusere kostnadene til barnepass ved å la familien få fullt fradrag for de gjennomsnittlige kostnadene på skatteseddelen, inkludert hjemmeværende foreldre.

Trump vil endre nåværende nåværende 7-trinnsskala til 3 trinn: Lavinntektstekstfamilier vil 30 000$ i bunnfradrag og derfor 0% skatt opp til 255 000kr med dagens kurs. Enslige får halvparten. 12% skatt på inntekt inntil 320 000, 25% inntil 950 000kr og 33% for det som overstiger 950 000kr i klasse 1. Skatteklasse 2 får dobbelte beløp.

Sammen med reforhandlede handelsavtaler, frigjort energipolitikk og offentlig-privat program for opprustning av infrastrukturen synes dette å være en troverdig plan for å få USA på fote økonomisk igjen. Eller hva sier dere som har økonomisk skolering? 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81731 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44479 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35461 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28758 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22453 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21488 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19404 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 128 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 658 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 159 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 218 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 175 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 284 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 128 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 47 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 4 timer siden / 92 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 4 timer siden / 61 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 658 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 159 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 592 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 301 visninger
Les flere