Terje Marøy

Alder:
  RSS

Om Terje

Pensjonist og borgerrtighetsaktivist emeritus (men kanskje enno meir eremitus). Driver nettstaden stigmavakta.no

Følgere

Skandale i sjakk-vm, jøder nektet adgang til riket.

Publisert 19 dager siden - 317 visninger

Sjakk-VM i Ryadh viser kultur/sport på sitt aller verste. Kvinner diskrimineres og kvalifiserte israelske jøder nektes adgang.

Joda, Magnus Carlsens verdensmesterskap var vel fortjent, og en imponerende prestasjon. Siste dag av lynsjakk-vm ga han verden en leksjon man aldri har sett maken til.

Men selve arrangementet var og ble en skandale. Hvordan i all verden kan sjakkforbund i Norge akseptere at et mesterskap legges til et land som i full åpenhet diskriminerer kvalifiserte sjakkspillere?

Israelerske jøder med øst-europeisk bakgrunn har en flere hundreårig imponerende sjakk-tradisjon. Kun de tidligere sovjetstater kan mestre like mange stormestre i forhold til folketallet, som Israel.

Israelske stormestere ble nektet visum til Saudi-Arabia, uten at landet mistet mesterskapet. Det er uhørt, og viser hvor dyptgripende korrupsjonen i FIDE-systemet er. Iranske deltakere gadd ikke en gang å søke visum, i visshet om at de ville bli nektet. Quatar fikk kranglet seg til deltakelse i siste liten.

Den regjernede kvinnemesteren viste ryggrad. Hun nektet å spille i et land som håner likestilling og er blant de verste kvinnediskriminerende regimer i verden. Hun ville slett ikke dekke seg til eller vandre med mannlig følge utenfor arenaen. Anna Muzychuk viste politisk og moralsk ryggrad.

Nå vurderer man å legge lyn- og hurtigsjakk-mesterskapene til Ryadh også i 2018 og 2019.

Norge er i posisjon til å presse FIDE: Hvis sjakkforbundet nekter åvære med på diskriminerende arrangementer, vil mesterskapet miste sin største profil, Magnus Carlsen.

Jeg mener det også er en hårreisende av NRK å legge store ressurser i å dekke et diskriminerende arrangement. Det er faktisk ting i verden som er viktigere enn ratingpoeng og mesterskap.

Nå er det jo mange deltakere i Verdidebatt som kaller meg antisemitt, og jeg skal ikke bruke krefter på argumenter mot det. Men min påståtte "antisemittisme" strekker seg ikke så langt at jeg aksepterer diskriminering av israelske jøder på etnisk, religiøst eller politisk grunnlag, hverken i arabiske land eller i Norge. Det bør heller ikke stuereine israelsvenner gjøre. Så jeg anbefaler en felles front før neste sjakk-vm på de trakter.

 

Gå til innlegget

NO ER DET NOK OM TROND GISKE

Publisert 27 dager siden - 1223 visninger

Straff, inkludert medieeksponering må stå i høve til handlingane. Eg tykkjer at Trond Giske kanskje har fått nok no. Saka er eit samfunnsproblem som når mykje lenger enn til den eine mannen.


Den som er utan skuld, kan kaste den fyrste steinen, sa ein som blir feira i desse dagar. Redaksjonane tykkjest i så måte vera mellom dei verste sjølv. Ei nyss gjennomført undersøking blant kvinnelege journalistar, synte at 10 prosent av dei yngre hadde blitt plaga siste året. Eit svært høgt tal, truleg langt høgare enn i dei politiske partia.


Kjønnsrelatert maktbruk skal avdekkast, straffbare forhold etterforskast, og nokon skal hengjast ut i den mediale gapestokken. Men gapestokk-eksponeringa skal stå i høve til handlinga. Giske hadde ikkje fått meir omtale, om han hadde drepe nokon av dei han har plaga.


Dagbladet, VG og dei andre har drive kampanjar tidlegare. Eg kan nemne ein tidlegare Børs-direktør, ein tidlegare helseminister og ein finsk skiløpar. Alle blei dei drevne i dauden av for stort trykk i norske aviser.
Folk flest har fått kva vi treng i denne saka. Oppryddinga får dei involverte ta seg av, når dei får eit pusterom. Hvis den prosessen går dårleg, kan heller media koma på bana att. Om det fins straffbare hendingar, er det ei sak for rettsvesenet.


Det som skjer no er meir eit samfunnsproblem enn eit politisk problem. Slike hendingar fins i alle miljø og i alle samfunnslag, både i kommersielle, ideelle og religiøse verksemder. Det skal ryddast opp, men med metodar som ikkje øydelegg skuldige og uskuldige.
Akkurat no sit eg med inntrykk av at redaktørane skyt kring seg for å trekkja merksemda bort frå sine eigne nærmiljø.

Vårt Land har halde ei nøktern line, i alle høve på nettet, utan at det har svekt alvoret i saka.

Gå til innlegget

Holocaust: Uklokt lovforbud

Publisert 3 måneder siden - 591 visninger

Holocaust er historiens mest dokumenterte forbrytelser. Men hvorfor straffe folk 62 år senere for deres dårskap?


Å straffe folk fordi de opptrer som uvitende er bare tøv. Holocaust er historiens mest dokumenterte overgrep. At 88 år gamle Ursula Haverbeck hevder noe annet, trolig mot verre vitende, endrer ikke på det. Nå er hun enda en gang dømt for å fornekte holocaust.


Ta henne for det hun gjør, hvis hun fortsatt gjør noe som helst, men ikke for hva hun mener. Apropos mener: Når hun hevder at dette ikke har skjedd, inrømmer hun samtidig indirekte at forbrytelsene som ble propagandert av hennes flokk heller ikke var nødvendige.


Ytringsfrihet er under press over hele verden. Til det kjedsommelige forsvarer vivår egen rett til å fremføre ytringer som andre misliker.
Og her fremstår slike dommer som et pedagogisk problem. Hvordan i all verden skal vi kunne hevde overfor 1,5 milliarder muslimer at vi med annen tro, eller ingen tro, skal ha rett til å håne profeten og deres hellige religion, når vi selv dømmer folk for historisk ignorans?


I samme gate, uten sammenligning forøvrig: Hvordan skal vi kunne forkynne ubegrenset ytringsfrihet for dem som trenger mer av den, når en fotballspiller får én million kroner i bot for å kalle ledelsen i sitt fotballforbund for pamper?


Skal vi forkynne ytringsfrihet, så får vi være i nærheten av konsekvent. Ellers havner vi i sumpen der "de andre" ikke hører hva vi sier , for handlingene våre overdøver hele budskapet.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/nazi-bestemor-paa-88-aar-doemt-igjen/a/24164892/?fb_action_ids=10210508747540398&fb_action_types=og.comments

 

Gå til innlegget

Meiningslaus eldre-diskriminering

Publisert 3 måneder siden - 350 visninger

I dag sa eg opp stillinga mi i kommunen, men held fram arbeidet.

Eg er pensjonist, og har overlevd arbeidslivet. Kjekt berre det. Som dei fleste pensjonistar har eg det svært bra, slik at åtgjerder i politikken gjerne må lyfte fram dei unge.

Men eg opplever og ei meiningslaus, og for kommunane ei kostnadsdrivande, diskriminering.

Attåt pensjonen er eg personleg assistent i to assistanseordningar for funksjonshindra. Den eine i den ideelle borgarrettsorganisasjonen ULOBA SA, og den andre i ein kommune. Til saman blir dette rundt 40 prosent på årsbasis.

Eg har pensjonsrettar både i KLP og Statens pensjonskasse. Og her oppstår tøvet.

Om eg held fram arbeidet i kommunen, blir eg trekt i pensjon. Derimot kan eg fritt halde fram utan nokon økonomiske konsekvensar i ULOBA SA. Same om eg hadde jobba i ei kommersiell  verksemd.

No er assistentyrket lågtløna, slik at eg i kommunen kan gå over på pensjonistvilkår utan store skilnaden. Men om eg hadde vore høgt løna spesialarbeider, vil ikkje pensjonistvilkåra vera i nærleiken av vanleg lønsnivå.

Stendig må kommunar kjøpa dyrt frå bemanningsbyrå, for å dekkja opp kritiske funksjonar innan helse, sjukepleie og sikkert andre tenester. Samstundes fins pensjonistar klare til å hjelpa bort kriser.

Ein attgangar er turnus med helgearbeid. Mange pensjonistar er i stand til å fylle både lækjar- og sjukepleievakter i helgene om dei får lov. Men det kostar dei pensjonen, som dei sjølve har spart opp gjennom eit langt yrkesliv. Om dei same derimot arebeider i private institusjonar, eller for private leverandørar, kan dei jobbe full tid, utan trekk.

Eg skulle tru at ein kommune vil vera betre tent med kompetente pensjonistar som dei kjenner, enn folk som blir leigd inn, og der store delar av leigesummen havnar i kommersielle eigarar sine lommer.

Forklar meg gjerne logikken i slikt.

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Ateistens verdival enda i KrF

Publisert 4 måneder siden - 147 visninger

Så er det kanhende ikkje store skilnaden mellom mitt ateistiske og Krfs kristelege syn på menneskeverdet, her på jorda.

KONKLUSJON

Fredag morgon stemte eg KrF. Avgjerande var denne formuleringa i parti-programmet: "Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne bør regnes som likestillingstiltak, ikke som en del av helsetjenesten." Slik lyftar dei grunnleggjande borgarrettar ut av kvelande helse- og omsorgstenking, til eit spørsmål om å stogga diskrimineringa av den siste legalsegregerte del av folket vårt.

Neidå, eg er usams med KrF i mykje, ikkje minst Midt-Austen-politikken deira som eg tykkjer er hinsides fornuft. Men eg har tillit til politikarane deira i verdispørsmål. Ideen om menneskeverd er universell, så slik skil det lite mellom mitt ateistiske og Knut Arild Hareides kristelege syn på menneskeverdet. Jfr mi utlegging av mennesket i "skaparverket" på framsida til http://stigmavakta.no

VALETS KVAL
I år leid eg valgets kval. Raudt utfordrar sperregrensa. SV ser ut til å klara seg, om dei kvittar seg med Kristin-syndromet. (Ho, Sigbjørn Johnsen og Jonas Gahr Støre i regjering var eit mareritt for funksjonshindra). Begge dei nemnte partia står meg nærast i det politiske landskapet, og tidvis har eg stemt på dei båe.
Men eg er ikkje trygg på det raudgrøne menneskesynet. I regjering ville dei annullere ordninga med brukar-/borgarstyrt personleg assistanse BPA ved å omdefinera den. So langt gjekk kampen mot funksjonshindras jamstelling, at dei ville rasere tariffavtalane for personlege assistentar, som ville øydeleggja ordninga gjennom rekrutteringsstans. Me skulle få tariffløn ved assistanse i heimen, men redusert løn så fort assistansen skjedde utanfor døra, der BPA skulle erstattast med støttekontakt. Dei la og ned spleiselaget som låg i særfrådraget. Utgifter knytt til kronisk sjukdom eller funksjonsnedsetjing var delt med 28 % av det offentlege (særfrådraget) og 72 % eigenbetaling. Når dei attpåtil ville segregera funksjonshindra med assistansebehov til heimkommunane sine, vart eg beint fram dårleg.
Slik ser ein at fordomar knytt til 9000-årsnatta (tida med utanforskap for funksjonshindra) enno lever, midt blant oss på venstresida som overfor alle andre slitne grupper vil syna solidaritet. Framleis veit vi ikkje ein gong kor mange som vart avliva i kampen mot ”minusvariantar” før, under og etter krigen.
No vonar eg at formuleringa til KrF kan varsle ei ny tid, kan hende ser me at 9000 års natt går mot ny dag, der funksjonshindra blir lyft fram og får utfordre seg sjølve på talent, evner og interesser, lik resten av oss innbyggjarane i verdas beste land (for dei privilegerte blant oss).

BAUTAER I FLEIRE PARTI
Ein stemme på KrF vil og trygge Erna Solberg og Bent Høie sine taburettar. For funksjonshindra er dei bautaer. Kvittar dei seg med Sylvi Listhaug, så kan vi jamvel få ei samlande regjering i verdispørsmål.
Same kan jamvel seiast om Martin Kolberg (AP), ein bauta for funksjonshindras menneskeverd. Men flokken hans er ikkje heilt der enno.
Kari Kjønaas Kjos i FrP er kanhende den beste av dei alle, men FrP blir for langt frå meg i andre viktige saker. Men ho syner at det er mykje bra på tvers av partiskillene.

FRAMLEIS RAUD
Jau, eg er litt bitter. Eg har vore fagorganisert i 48 år, og gått i solidaritetstog for mange gode saker, både 8. mars og 1. mai, og mangt i tillegg. Aldri har eg fått ein slik trynskrell frå mine eigne, som då LO ikkje ville meina noko om lovfesta rett til BPA; sjølve grunnlaget for jamstelling, utdanning og arbeid. Difor har min eigen flokk ein lang veg og gå før me får truverde i jamstellingspolitikken. Vona er at me går gjennom flokkens verdisyn, slik at me kan kvitta oss med blått styre ved neste val. Største oppgåva er mot til å sjå oss i spegelen.

GODT VAL

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 4 timer siden / 371 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 4 timer siden / 481 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 6 timer siden / 481 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 6 timer siden / 481 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 7 timer siden / 239 visninger
Les flere