Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Gud skaper lyset

Publisert 6 måneder siden

Sigmund Svarstad har et innlegg hvor han belyser sitt syn på kronologien angående skapelsesdagene hvor det først blir aften før morgenen kommer i det tidsbildet det er fortalt i.

Version:1.0StartHTML:0000000168EndHTML:0000004092StartFragment:0000000435EndFragment:0000004075

Jeg er ikke i nærheten av å forstå dette bildet som om det skulle dreie seg om et jorddøgn. 

I følge 1.Mos.1.5 - (Gud kalte lyset dag og mørket kalte han natt. Og det ble kveld og det ble morgen første dag) - handler skapelsen om det Gud kaller for lys og mørke i sin egen lignelse. Sånn tidsmessig sier skriften at en dag for Gud er som tusen år, målt etter vår måte å måle tiden på.

Lyset (dag) er i Guds ord et mål på «det gode» og mørke (natt) et mål på «det onde» - I 1.Mos.1.3-4 sier Gud: Bli lys! Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. - Han sier ikke her direkte at mørket er ondt, det gjøres i Jes.45.7 ( Jeg former lys og skaper mørke, jeg stifter fred (lys) og skaper ulykke (mørke) Jeg Herren gjør alt dette.

Hvis man er flink nok til å bruke vershenvisningene får man også en annen forklaring på det man leser som billedlig over til en normal beskrivelse. 1.Mos.1.3 viser til 2.Kor.5.6: For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.

Altså ser man at Kristus er med i skapelsesberetningen og at han  i skriften er omtalt som verdens lys. Det motsatte har et annet navn, kalt djevelen, satan, slangen og dragen. Ikke rart at Gud skilte dem fra hverandre?

Selve utmålingen av tidsanskuelse får Daniel forklart i et syn i Dan.8. - men Daniel forstod ikke dette synet enda engelen forklarte synet for ham, han lå syk i flere dager av dette. Den skapelsen man ser i 1.Mos. er nok den samme som nevnes i 2.Pet.3.13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 

Forklaring på dag og natt finnes også hos Joh.9.1-5, om mannen som var født blind: 

Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind (i mørket). Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. 

Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»


Gå til innlegget

Frelsen og forkortelsen av dagene...

Publisert 6 måneder siden

Et til enhver tid tilbakevendende tema som diskuteres, er frelse eller fortapelse. Her ser det ut for at man overser en del kriterier. Bare selve grunnlaget for Jesu redningsoperasjon synes når dette diskuteres å være glemt? Eller lar han oss i stikken?

Paulus skriver i 1.Kor.1.21 at ettersom verden ikke bruker visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, er det bestemt og besluttet av Gud at han frelser den som tror ved den dårskap vi forkynner.

Her mener Gud tydeligvis at verden tar feil i sin forkynnelse... de forstår den ikke i sin selvstendige tankegang... og allikevel får man høre disse ordene at han har bestemt å frelse også de som forkynner det som er fåfengt - dårskapen. 

Det er derfor man også kan lese at Jesus kom (-mer) for frelse verden - mange steder. Og at han først og fremst tar seg av syndere fremfor rettferdige. Det er da jeg stiller spørsmålstegn ved hvor godt kjenner man til skriftens ord, når man er mest mulig påståelig om at det er ens egne ord og meninger som er de rette? 

Jesus hadde (har) som hovedoppgave og redde det fortapte - eller hvordan kan det da ha seg at det bare var (er) fortapelsens sønn som gikk i fortapelsen i Joh.17.12, slik at Skriften skulle bli oppfylt? Forresten handler dette om en fortsettelse i 2.Tess.2.3 mer som en observasjon på noe kommende;  La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.

Så da er det bare å ta for seg hele Joh.17. så ser en at frelseren har siste hånd på verket i det som blir sagt, nettopp fordi han er alfa og omega - vanskeligere behøver en ikke å gjøre dette spørsmålet, hvis en da ikke er ute etter å kontrollere hvem som tror... det er et vidt begrep som antas av Gud å være dårskap.  Joh.17 avslutter med disse ordene: Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.

Hele verden er nok her inkludert? Helvete er ifølge øvrige skrifter noe som er forbigående... (4.Esra 8.53: Roten til det onde er blitt avskåret. Sykdom er utryddet og død er blitt borte, helvete har tatt flukten og forgjengeligheten er glemt.)  Det som blir avskåret er også nevnt i Matt,24.22: Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst.

Lykke til med videre tolkninger av frelse og fortapelse.

Gå til innlegget

Kristendommen slik Luther innførte den, er basert på grunnlag av reformasjonen hans som er basert på hans måte å forstå Bibelen på. I ettertid har det hele tiden vært kirkelige og teologiske spenninger ute å gått. (se kristendommens historie i Norge; https://snl.no/Kristendommens_historie_i_Norge


Som man kan se av denne historien er man faktisk akkurat nå i år tilbake til hvor kristningen startet: «Norges kristning foregikk gjennom et langt tidsrom, antakelig et par hundre år. Kristningen var et resultat av kontakter med det kristne Europa som handelsforbindelser og vikingtog hadde skapt, men også av bevisste misjonstiltak fra den angelsaksiske kirken (Vestlandet) og fra Tyskland og Danmark (Viken). Dette kulminerte i de tre misjonskongene Håkon AdalsteinsfostresOlavTryggvasons og Olav Haraldssons kristningsforsøk.»

Vestlandet og Viken har i år oppstått igjen som 2 fylker, og statskirkeordningen ble til en folkekirke i 2017.

https://www.nrk.no/hordaland/19-fylker-blir-til-11-_-dette-skal-de-hete-1.13994702

Man kan også se at det var et kristningsforsøk og ikke en kristning av Norge. At alle blir innlemmet i en statskirkeordning og blir døpt og konfirmert er en ordning som er dannet av konservative kristne holdninger som ikke er i tråd med NT og misjonsbefalingen til de 11 disiplene, de er teoretisk fratatt sitt embete av de som nå forsøker  å kristne hele verden slik disiplene ble bedt om?

Misjonsbefalingen fra Jesus sier til 11 av disiplene: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. - Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler....» Lukas nevner all verden... selv om man mener skriften er bokstavelig ment, hvorfor ikke dette her også?

Men slik Lukas begynner sine fortellinger er han mer detaljert i beskrivelsen av skriften og informerer Teofilos om at skriften må  gjennomgås av ham fra begynnelsen av, slik at den kan bli oppfattet som pålitelig  og i sammenheng? (Luk.1.1-4, alle navn har tilknytning til Jesus fordi: 2.Tim.3.16-17: «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» - Og 1.Tim.2.5: For Gud er én, og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.) 

Mennesker er ikke her innkludert, ikke før etter 1.Kor.15.22-23? : For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. (Førstegrøden av oppstandelse se Åp.14.1-5, Rom.3.24)

Om denne allmakten er overført til Jesus som skulle sette i gang misjonsbefalingen kan man jo selv undersøke ved å søke opp når den skulle komme gjennom "all makt profetien?"

  1. For det første nevner Paulus mer om denne tiden i 1.Kor.15.13-26 (som handler om oppstandelse for alle, men i sin tur ) Den siste fiende som overvinnes er døden. (26) Den som beseirer den er Kristus (45-57) Og alle verdensmakter er da beseiret (24) – og når det er blitt slik står det at Gud er i alt og alle. (28) 

  2. Neste gang hvor det opplyses om at Jesus (nå kalt Lammet) får makt, er i Åp.5.(hvor Boken med de 7 segl åpnes, hvor løven av Juda, Davids rotskudd (se også Åp.22.16) kan åpne boken med de sju segl. (Legg også merke til at versene også henviser til GT! Åp5,5 viser til 1 Mos 49,9f, Jes 11,1-10,Rom 15,12 – Jes.11.10: Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig.  

    Versene 9-12 handler om at gjennom sønnen er alle mennesker av alle nasjoner frikjøpt for Gud og gjort dem til et kongerike av prester (se også dette i Åp.20.4-6 etter det tusenårige riket) Og Lammet er nå blitt verdig til å få all makt, visdom, rikdom og styrke.

    Og at boken (Bibelen) som er forseglet inntil det nedenunder og ovenfor har skjedd.

  3. All makt er også nevnt i Åp.12.7-10 i forbindelse med at dragen som er satan kastes ut av himmelen etter at det ble ført krig der. Da er seieren kommet og Guds salvede fått herredømmet.  (Det er også mulig å forstå denne symbolikken gjennom fortellingene om Beelsebul; i Matt.10.25 Note : Beelsebul: navn på =djevelen. Og i Matt.12.22-27)

Se også Åp.20.7-10 (Satan kastes i ildsjøen, det bekreftes at det var dette Jesus ble født til i Heb.2.14: Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen. (= 1.Kor.15.26 - punkt 1, og henvisnig i dette avsnitt.)

Jeg ser da ingen mulighet ut fra en bibelsk gjennomgang at det er mulig å ta feil av årsaken for Jesu fødsel, siden det er mange skriftsteder i NT som taler for hans gjerninger og at de ikke er utført slik Bibelen forteller dem? (Matt.1.21-23? - og skriftstedene ovenfor?) I Heb.9.27-28 skrives det: slik er også Kristus ofret én gang (v26- åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende) for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Hvordan så mange kan overse slike budskap, handler vel mer om å tro på menneskers forståelse og trang til å tro på det som ikke står i skriften, enn å sette seg inn i hva en forseglet bok kan innebære til forvirring?

Dan.12.8.8 (Trengsel og frelse i endetiden) Jeg hørte det, men forsto det ikke og spurte: «Herre, hva er slutten på dette?» Han svarte: «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden.»


Gå til innlegget

Interessant og tankevekkende innlegg av Stein Dyre Berge i «Av jord er du kommet»Nå vet jeg ikke om det er så lurt å endre på det enkle og fine ritualet for jordpåkastelse, legger man til noe annet kan det fort bli mer å grunne på for de litt mer tankefulle?

Man har mange fortellinger i Bibelen om døden og om oppstandelsen, ja også litt om tiden i mellom dem. Både Forkynneren (3.) og Job (14. - lånte dager ) forteller oss litt om disse forholdene som kan være vanskelig nok å forstå, fordi man er ikke der riktig ennå? 

Slik jeg oppfatter skriften er den skrevet på en billedlig måte – når teksten sier at man er kommet av jord, er det nok ment i form av evolusjonen, en utvikling skal man forstå Jak,.3.7 rett?:  «Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen.»

Det jordiske

Adam var et menneske som ble formet av «støv» - fortellingen her i 1.Mos.2.4-7 er regnet som den andre skapelsesfortellingen i Edens hage, også betegnet som Paradis, dit Jesus ville ta med seg den ene røveren.

1.Mos.2.7 er forklart slik i en Note: «mennesket, jorden: På hebr. heter «menneske» adam og «jord» adamah.»  -altså en fellesnevner for jordiske mennesker som er dødelige. 

Det himmelske ?

"Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt, på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen. Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen plante spirt fram på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. (se Høys.4.15, Sak.14,8, Joh.7.38) Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. (Busk: Jer.17.5-6, Jona 4.6f.)

Man tenker ikke over at dette er en videre fortelling av det man gjenfinner i NT, i 2.Pet.3.13 og i Åp.21.1, men også i GT i Jes.65.17. En ny himmel og en ny jord?

Med levende skapninger er det motsatt, de kan ikke dø. (Matt.20.34-38, de kan ikke lengre dø for de er barn av oppstandelsen, Esek.1.4-12) De kan heller ikke gjøre synd og beskrives som feilfrie og uten løgn i Åp.14.1-5, også i Kol.1.21-22: Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg. 

Det siktes her til det man leser seg frem til om førstegrøden i 1.Kor.15.23, Åp.14.1-5 og 1.Tess.4.15-17 Når befalingen lyder... når erkeengelen roper og når Guds basun høres...

Slik ritualet for jordpåkastelse er i dag er den helt grei i forhold til andre forhold om levende sjeler og åndemanere, men det var på grunn av svartekunster og brenningen av disse at Ordet om Herren fikk fremgang og makt. (Apg.19.13-20)

Gå til innlegget

Syndsslave inntil høsten som kommer?

Publisert 7 måneder siden

Det er alltid spennende å følge med på hva folk tror på og regner som sannheter som visstnok skal provosere andre som tror annerledes, eller ser andre ting i skriftene som jo kan stilles frem som motsigelser? Her kan jeg stille frem en del utsagn som burde være troverdige nok angående påstått syndeavskaffelse gjennom Guds sønn.

Når Gud sendte sin sønn til verden, var (blir?) det for å gjøre deg fri fra syndens og dødens lov som det er reflektert over «som et liv i Ånden» i Rom.8.2 (se min forrige tråd om håpet om frelse for hedninger og dårskapen (i oppstandelsen)). Slik jeg ser det, lever man fortsatt inn under syndens lov - i følge Rom.8.20-21 (se 6.avsnitt)

Hvordan forstå at man fortsatt lever under den, hvis Gud har sendt sin sønn til å sone for våre synder?

Ikke så lett å forstå det på den måten skriften i seg selv er skrevet på, som om alt allerede var utført! Så den beste måte å lese skriften på, er å lese den kritisk og på en undersøkende måte. Ikke hele sannheter kommer frem akkurat der hvor man leser seg til ting som man tar som fakta... men ved å forfølge teksten videre gjennom fx. vershenvisninger. (Det er den totale summen av alt som er sannheten, hvor alt er inklusivt/ alt er med.

Det som Rom.8 forklarer om Guds sønn er at det som var umulig for loven å gjøre fordi vi er av kjøtt og blod (også forklart i 1.Kor.15. som forgjengelige) det gjorde Gud som sendte sin sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har. Lovens krav ble på denne måten oppfylt i oss* (*se Heb.2.14 om Jesus som Abrahams barn) som ikke lenger lever slik kjøttet vil. (viljen til alt kroppen vil, se Rom.7.14f. - under)

Jeg kan med en gang fastslå at denne type lov ennå ikke er sendt (se loven som tillegg for lovbrudd gitt ved engler via en mellommann i Gal.3.19) Lovbruddene er en oppsamling som legges i en såkalt vredesskål /vekt som er basert på et annet mål, -tid som er fastsatt. I denne fastsatte tiden er også Jesus nevnt som født av en kvinne i tidens fylde i Gal.4.4, som er fylden av fastsettelsen av tiden. Eller hvordan ellers kalle seg den første og siste?

Å leve slik kjøttet vil, betyr å leve i sin egen kropp, styrt av synden og beskrevet i Rom.7.14f:  Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden... -  Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten.  Rom.8.20-21 - Denne friheten beskrives i v23 som høsten som kommer - og høsten beskrives i Matt.13.39 som verdens ende.

Paulus beskriver her det som vil skje i oppstandelsen og forvandlingen fra synden som Jesus setter punktum for, da han gjør dette ved sin seier (ved den siste basun – i 1.Kor.15.51-57 – referat.: Heb.2.16-18: Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. -

v10 Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser.

Slik står det også skrevet i Åp,2.6-7 med «Kom Herre Jesus» som overskrift; Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.»

Hvis ordene er profetiske, så er også Jesus det, selv om skriften sier: «Det er skjedd!» så er det likevel profetisk så lenge man har sin naturlige sanser åpne, og ser at alt dette ikke er oppfylt. Det fremkommer da også som en sannhet at dersom de døde ikke har stått opp, er heller ikke Jesus stått opp. (At gravene er tømt, Joh.5.28, 1.Kor.15.13-23 som er identisk med førstegrøden i Åp.14.1-5) 

Håper det ikke blir alt for forskjellig fra påstand om skyldoverdragelse, men først og fremst var det sitt eget folk han kom for å redde. ( i Matt.15.24: Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne/fortapte sauene i Israels hus) Om dette er oppfylt eller ikke kommer an på hvilken kilde man bruker.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 1496 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 dager siden / 1100 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1086 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
10 dager siden / 985 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 880 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 514 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
19 dager siden / 449 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere