Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Gagarin og Guds usynlighet

Publisert 2 måneder siden

Vårt land har lagt ut en artikkel av av en professor i bibelvitenskap om Yuri Gagarins som første astronaut i verdensrommet, hvor han bemerket seg at han ikke kunne se noen Gud. - Betyr det noe?

Vel, det betyr antakelig ikke annet enn at man lurer av og til hvor Gud har gjemt seg? Hvis man studerer Bibelen, vil man antakelig oppdage at han gjemmer seg i tiden? Leser man fra de som har opplysninger om Gud i Bibelen  (som fra Joh.1.18) vil man oppdage at teksten der opplyser oss om at ingen har noen gang sett Gud, men bare den enbårne som er Gud. Så det var i grunnen unødvendig å reise ut i verdensrommet for å se etter ham der, hadde man undersøkt skriften om det lot seg gjøre å oppsøke ham først?

Nå er vel skriften nesten motsatt å forstå om hvem som skal oppsøke hvem? Det er ikke vi som skal oppsøke ham, men han selv som kommer til oss når tiden er inne? Akkurat, i tiden er plassen hvor han gjemmer seg. Om noen aldri noen gang har sett ham, står det i Heb.8. at han vil komme med den nye pakten i dager som kommer... da skal ingen lengre undervise sin landsmann eller bror og si «kjenn Herren» for de skal alle kjenne meg, både små og store.

Men det er ikke godt for etterkommere fra Adam å forstå det som senere måtte komme, for så lenge man er bundet av tiden, så bygges det ennå på det som kalles det fullkomne. (Åp.10.7) I mitt forrige innlegg «Bibel quis?» tok jeg for meg fire navn, navnene har i og for seg betydning for forståelsen for det øvrige tekstinnholdet; Elisabet som er døperen Johannes mor, betyr nettopp at «Gud er fullkommen» - mens Johannes betyr «Guds nåde»

I 1.Kor.13.10 skriver Paulus om at når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt – altså det man ikke nå ennå forstår. Paulus skriver også om det synlige og det usynlige (i 2.Kor.4.18), og han forklarer klart og tydelig at det ikke er det synlige man har for øyet når man vil søke Gud, men det usynlige, for det synlige vil ta slutt. Det usynlige er evig. Ikke rart at Gagarin ikke så noen Gud... men det visste han vel kanskje om? Gud befinner seg ikke i vår synlige verden, men det er et samspill mellom det vi kjenner og vet eksisterer, og det man ennå ikke kjenner, det ukjente og usynlige. For å oppdage dette er man avhengige av vår vitenskap, Luk.11.52 kaller den for kunnskapens nøkkel.

Gå til innlegget

Bibel quis?

Publisert 2 måneder siden

Hvordan stemmer Bibelen med angitt tid? Etter hva jeg erfarer når jeg leser fra Bibelen, er at innholdet stemmer dårlig med vår angitte tid. Selvfølgelig mangler jeg motsigelser fra motdebattanter, men nå debatterer man jo ikke lengre, men skriver et svar på tiltale – og det kan man jo gjøre?

Jeg velger meg ut noen ubesvarte spørsmål: 

Nr.1:  Når ble døperen Johannes født? - I følge Luk.1.36-38 var Elisabet allerede i sjette måned før engelen skulle komme over Maria.

I følge Luk.1.26f. ble det sendt ut et budskap til Maria da Elisabet var i sjette måned av engelen Gabriel: Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,  og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.  Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Spørsmål nr.2: På hvilken måte merker man et slikt kongedømme, lar han andre konger styre for seg, og lar han kongene styre folk med rettferdighet slik lovnaden er gitt? (1.Kor.15.24-28, Rom.3.29-30)

Spørsmål nr.3: Har den evige tid begynt alt, og hva gjør man i så fall med all annen tid? Eller spurt på en annen måte: Har ikke Jesu ord noen verdi når man leser fra Joh.6.38-40?: For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. - Altså er det noe alle vil kunne oppleve når tid ikke lengre måles i timer, dager og år? (Åp.10.5-6)

Hvis man tar for seg døperen Johannes fødsel igjen, fortelles det i Matt.11.12-13 at alle profetene og loven varte frem til døperen Johannes dager, og fra da av trenger himmelriket seg frem, og alle som trengte seg på rev det til seg...

Spørsmål nr.4: Hva vet man angående disse hendelsene, trenger himmelriket seg fortsatt frem, eller gjelder ikke evangelisten Matteus ord om falske messiaser og sammenligninger med Noahs dager i k.24.? Eller hva med de falske profetene som skulle gjøre store tegn og under som fører vill før den endelige Messias? I Åp.11.1-6 har de makt til å stoppe regnet og lukke himmelen... tok Matteus feil angående disse profetenes dager, at de varte frem til Johannes dager? Eller kom Johannes etter alle profetenes dager? (Luk.3.1-6) - Husk at Messias var født et halvt år etter!

Spørsmål nr.5: Når ble Jesu født? Eller gir Paulus noen gode svar på dette i A?: Gal.4.4: Men "i tidens fylde" sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. - og var "tidens fylde" rundt år 0, og med en innføring av vår kalender i 1582 og i år 1700 på grunn av dette? 

- B: Siden tidens fylde også nevnes som hele Guds frelsesplan i Ef.1.10, gikk denne i vasken for de som er født utenfor tidens fylde? - Altså i samme tidsrom som i spørsmål A.

- C?: 1.Kor.15.13: For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. 

- D: Eller hvordan fastsette hans fødsel i Paulus lignelse i 1.Kor.15.21-23 ?: Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. ...... Hvordan se dette i forhold Kristus egne ord i Joh.6.40 i spørsmål 3?

Lykke til med fortolkninger!


Gå til innlegget

Når det gjelder Bibelens utsagn om prester, er det kun Heb.7.14 -17 hvor Moses - det vil si ordningen under den første pakten (Heb.9), man kan lese om prestetjeneste fra Juda stamme: Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men «gjennom kraften i et uforgjengelig liv». Han får jo dette vitnesbyrdet: Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek.

Men ellers har Bibelen noe å utsette på den vanlige prestetjenesten under det som kalles «den jordiske helligdom» i forhold til det som kalles « Det Aller Helligste» som i Heb.8 defineres som den himmelske helligdommen.

 De to helligdommene nevnes så i Heb.9.1-10, og omtales som to rom, det jordiske rommet blir her kalt det forreste rommet og «Det Hellige» som fortsatt tilhører den første pakt. Et forheng skiller mellom dette og det innerste rommet som blir kalt «Det Aller Helligste» - og dermed den himmelske helligdommen. (Ny pakt, Heb.8.8-13) Det som Heb.9.1-10 så gjør, er sammenligne tjenestene i disse to rommene, og slår så fast at tjenesten i Det Aller helligste ikke er åpnet enda, så lenge den jordiske helligdommen ennå står.

De kan altså ikke fungere samtidig, noe som er godt forståelig da disse helligdommene skiller mellom forgjengelighet (jordisk liv) og uforgjengelighet (evig og himmelsk liv -* ingress) – disse kan ikke leves samtidig siden det ligger en oppstandelse dem i mellom. (Godt illustrert av Paulus i 1.Kor.15.- kapitlet om de dødes oppstandelse hvor man også gjenfinner Jesu inntreden til våre åndelige liv i himmelen ...)

Og Heb.9.9 gir vel et slags hint om at man aldri vil nå frem til Gud med vår jordiske samvittighet, det er som reglene om mat og drikke og alle andre slags renselser... de er bare ytre påvirkninger/forskrifter – de gjelder frem til tiden da den rette ordning blir innført. (1.Kor.15.51-57)

Mange ønsker nok å innføre slike ordninger, men hva hjelper vel det når det fortsatt er jordisk og bare kan innføres når tiden er inne for det? (se Heb.12.27-29) Så da har vel ikke Melkisedek begynt sin tjeneste ennå siden den/de jordiske helligdom/er fortsatt står? Heb.7.1-17 / v9: Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende. For ennå ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk i møte med ham.

Noen prester fra Juda stamme har man vel aldri historisk sett truffet på? Men det er antakelig disse som nevnes i Åp.20.6? : Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år. 

Gå til innlegget

Blodlegemer og alkohol...

Publisert 2 måneder siden

Interessant innlegg av Mette Solveig Müller om smittesammenheng mellom alkohol og coronaviruset hvor hun stiller spørsmål angående sykdomsutviklingen i forhold til dette.

Som man allerede vet dro de som hadde vært ute i skibakken hele dagen til afterski baren. Det de ikke visste var at bartenderen som var på jobb denne kvelden var coronasmittet, så de fleste som var i kontakt med denne, hadde store sjanser for å bli smittet før alkoholen gjør viruset eller klientellet beruset... og når jeg leser artikkelen om dette fra VG, gir de samtidig et svar på spørsmålet til Mette Solveig Müller.

Det er åpenbart at vinterferien og smitten på skisteder i Østerrike og Italia har bidratt til stor smitte i Norge og andre land, sier Hauge.

Professor i hygiene og smittevern, Bjørg Marit Andersen, sier seg enig: Hun beskriver den raske utviklingen i Norge som «en skiferie-epidemi».

På en afterski-bar står folk tett. Det er varmt og luftfuktigheten er høy. Dette kan øke smittefaren, forklarer hun:

Vi mennesker har hvite blodlegemer i kroppen. Disse skal stanse virus og infeksjoner. Men når man drikker alkohol, blir de hvite blodlegemene nedsatt for infeksjon, sier Andersen.

Man kan nok kverke viruset med alkohol før det angriper lungene, men når de å komme dit virker alkoholen mot sin hensikt og forstyrrer kroppens forsvarssystem.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/8mkaKd/corona-baren

Gå til innlegget

Noen ord om de Gud kaller falske profeter

Publisert 2 måneder siden

Hva bibeltekstene kan fortelle om forholdet mellom Israel og Bibelen, så kan det virke som om Gud tar et oppgjør med de han kaller for falske profeter i Esekiel 13

Herrens ord kom til meg: Menneske, tal profetord mot Israels profeter, som driver og profeterer. Si til dem som profeterer ut fra sitt eget hjerte: Hør  Herrens ord! Så sier Herren  Gud: Ve de tåpelige profetene, de som følger sitt eget sinn og ikke har sett noe som helst! Som rever blant ruiner er dine profeter, Israel. Dere har ikke gått opp i mursprekkene eller styrket muren rundt Israels hus så det kunne holde stand i kampen på  Herrens dag.

Synene deres er tomme, og spådommene er løgn. De sier « Herren sier», enda  Herren ikke har sendt dem. Og likevel venter de at han skal la ordet slå til! Er det ikke tomme syner dere kommer med og løgnaktige spådommer dere uttaler når dere sier « Herren sier», enda jeg ikke har talt?

Derfor sier Herren  Gud: Fordi dere taler tomme ord og ser løgn, kommer jeg mot dere, lyder ordet fra Herren  Gud. Og min hånd skal rettes mot de profetene som ser tomhet og spår løgn. Når mitt folk samles til råd, får de ikke være med. I Israels ætteliste skal de ikke føres opp, og til Israels land får de ikke komme. Men dere skal kjenne at jeg er Herren  Gud. 

For de har villedet mitt folk og sagt: Fred! Men det er ingen fred. Det er som når noen bygger en vegg og stryker kalk på den. Si til dem som kalker: Veggen faller! Regnet flommer, jeg lar haglstein falle og stormvind bryte løs. Så faller veggen. Vil de ikke da si til dere: «Hvor ble det av kalken som dere strøk på den?»

Derfor sier Herren  Gud: I min harme lar jeg en stormvind bryte løs, og i min vrede lar jeg det regne og hagle, så alt blir ødelagt. Jeg vil rive ned veggen som dere har pusset med kalk, jeg jevner den med jorden så grunnvollen legges bar. Når byen faller, skal dere omkomme midt i den. Da skal dere kjenne at jeg er  Herren. Jeg vil tømme ut min harme på veggen og på dem som strøk kalk på den, og jeg vil si til dere: «Borte er veggen og de som kalket den, Israels profeter, som spådde om Jerusalem og så syn om fred for byen, enda det ikke var noen fred», sier Herren  Gud.

Bibelen er igjen god nok for å oppdatere seg selv ved å fortelle videre om disse i Matt.7.15-19 med en advarsel... ja, endog i Matt.24.24 så en kunne få øynene opp for disse...?


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere