Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

La oss skape mennesker i vårt bilde

Publisert over 10 år siden

Etter å ha grunnet litt på hva Gud mente med at han ville skape mennesket i sitt bilde, tror jeg at han mente at han ikke var fornøyd med mennesket slik det var formet gjennom evolusjonen i kjød. - For han begrunner det med at kjød ikke gagner til noe, (Joh.6.63) og at det ikke kan være Gud til behag. (Rom.8.8)

Derfor mener jeg at når Gud skaper mennesker i sitt bilde, så gjør han det etter dommens dag da de døde skal oppstå, og at dette er nærmere beskrevet i 1.Kor.15.ff. og ender opp med oppstandelsen ved den siste basun.

Etter dommen vil Gud gi oss et nytt og annet legeme, et legeme som Gud bygger opp slik han vil.

1.Kor.15.ff.: Men en kunne si: Hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme trer de fram med?

Du dåre! Det du sår, får ikke liv uten at det dør. - Og det du sår, er ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn - om det nå er av hvete eller av et annet slag. Men Gud gir det et legeme slik han vil. Hvert frøslag får sitt eget legeme. Ikke alt kjøtt er av samme slag. Ett slag er i mennesker, et annet i fe, et annet i fugl og et annet i fisk.

Det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemer har én glans, de jordiske en annen. Én glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene - stjernene skiller seg fra stjernene i glans.

Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det oppstår i kraft.

Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.

Slik står det skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.

Med henblikk på denne historien beskriver den også det legemet Jesus skulle få gjennom Adams utvikling, og vi kan betrakte at han også var skrøpelig i sin oppvekst, men fikk kraft i sitt nye legeme som nå har blitt forvandlet - for det som betydde noe for Jesus og senere oss, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. (Gal.6.15) Så derfor, om da noen er i Kristus da er han ikke av kjød, men en ny skapning, det gamle mennesket av kjød er blitt forvandlet til en ny skapning, og det gamle er derfor forbi og alt har da blitt nytt. (2.Kor.5.17)

Det nye legeme er beskrevet at det er likt Guds legeme slik han ble formet i beskrivelsen ovenfor, og i 1.Kor.12.12 ff. forklares dette legemet slik: For liksom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus

Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik han ville. - Han lot de forvandlede menneskers nye kropper bli avhengige av hverandre slik at de hadde bruk for hverandre, et individ kan ikke utfør en gjerning uten at det må ha hjelp av flere andre, og Jesus sier det da også: Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. (Joh.5.30) eller i Joh.8.28: Og av meg selv gjør jeg intet. - Jesus er en ny skapning som ikke kan utføre handlinger uten at hans mange lemmer hjelper ham og 1.Kor.12.27 sier da også: Dere (menneskeheten) er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.

Gå til innlegget

Tidlig pensjonsalder?

Publisert over 10 år siden

Loven for levittene

Herren har forordnet lover for levittene (Aron og hans sønner) og han hadde befalt Moses om levittene og sa til ham:

“Dette er loven som gjelder for levittene: Fra han er 25 år gammel skal han komme og gjøre tjeneste med å arbeide ved sammenkomstens telt. Men fra han er 50 år gammel, skal han tre tilbake fra arbeidstjenesten og ikke arbeide mer.” (4.M.8.22-25)

Dette er som musikk i ørene på mange, nå vet jeg ikke hvor lenge det arbeides i Israel før en kan gå av med pensjonen? Men hvis en skulle se historisk på Bibelen lyder ikke dette mye historisk, men mer fremtidig? I gammel tid jobbet man så lenge en levde eller hur?

Gå til innlegget

Ny økonomisk smell i vente?

Publisert over 10 år siden

Aftenposten melder at Stagflasjon er på vei og DE GODE DAGENE ER OVER. Den langvarige oppturen for verdensøkonomien kan nærme seg slutten. Inflasjonspress og fare for ytterligere renteøkninger i USA kan gi en ny periode med stigende priser, uten økonomisk vekst.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article2177272.ece

Dette er vel ikke det en håpet på skulle bli en bedring?

Gå til innlegget

To pakter - trell eller fri

Publisert over 10 år siden

Det er flere feller å gå i hvis man tror at man kan lese Bibelen rett frem som en bok og regne dens ætter og slekter som bevis for hvilken tid vi befinner oss i.

Da jeg tok for meg kvinnen Sara hadde hun fra før av navnet Sarai, men Gud sa til Abraham: “Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai, men Sara skal være hennes navn.” (En fyrstinne betyr det)

Men Abraham hadde en egyptisk trellkvinne som het Hagar, men siden Sara ikke fødte Abraham noen barn, ble det slik at Hagar fødte Abrahams barn. Hos Galaterne 4.24 forklarer skriftene at det er Jerusalem som det her er snakk om. Men da Hagar oppdaget at hun var blitt med barn ringaktet hun sin frue Sara - riktig oversatt betyr dette at kristendommen ikke kunne føde Jerusalems barn, men ble overlatt til det arabiske folk og islam, men da folk skjønte at de hadde båret frem frukter av å ha erobret Jerusalem, ringaktet de kristendommen, fordi Sara er bildet på den frie kvinnen som er oppe i himmelen og tilsvarer den evige pakt, mens Hagar bare har en pakt som bryr seg om det jordiske.

Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien Sur, og han sa: “Hagar, Sarais trellkvinne! Hvor kommer du fra? Og hvor akter du deg hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra min frue Sarai.”

Nå er det jo slik at både Hagar og Sara er bilder på Jerusalem som to forskjellige pakter, Jerusalem under et kristent vesten, men det gir ingen frukt, så overtar islam, men dets regime er trelldom og tvang, men det gir allikevel frukt - Hagar føder Abrahams sønner som skal bli til det guddommelige. Men de ringakter det kristne vesten, og kristendommen som ikke fant veien mot evig liv.

Da Hagar sa hvor hun kom fra, sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøy deg under hennes hånd - så vil jeg gjøre din ætt så tallrik at den ikke kan telles.

Det Herrens engel her ber Hagar om, det Jerusalem som nå er i trelldom under islam, er å bøye seg for kristendommen og det frie demokrati, og slik kan forene kreftene til evig liv, slik tolker jeg budskapet her.

Det er allikevel kristendommen som skal seire til slutt, for Skriften sier til Farao (betyr det store hus): Nettopp til dette oppreiste jeg deg. At du kunne vise min makt på deg og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden. Rom.9.17

På den dag skal Herren være én og hans navn ett. Sak.14.9

Gå til innlegget

Beviset om Gud

Publisert over 10 år siden

Beviset om Gud

Dette emnet er tatt opp av flere, noen vil prøve å forklare sine barn hvem Gud er, andre prøver å overgå seg selv i å fremstille Guds eksistens. Jeg ønsker ikke å blande meg inn i andres debatter om dette emnet, for det er sannelig ikke noen enkel oppgave å bevise noe slikt, fordi tiden ennå ikke er inne for å bevise Gud, nettopp fordi hans begynnelse tiltreder i “Endens” tid.

Puste og fnyse

Fordi min forståelse er annerledes åpner jeg min egen tråd om dette emnet.

Gud sier: Jeg har tidd fra eldgammel tid. Jeg talte ikke, jeg holdt meg tilbake. Nå vil jeg skrike som den fødende kvinne, jeg vil puste og fnyse. Jes.42.14

(Leirgulens argumentasjon på at Gud ikke trenger oksygen faller i fisk her.)

Helt fra Dan kan vi høre lyden av hans fnysende hester. Når hans hingster vrinsker, skjelver hele landet. Det kommer og fortærer landet og alt som er i det, byen og dem som bor i den. Jer.8.16 (derfor er Gud flammende ild, en ild som fortærer)

I Bibelen kan en lese både om engler og demoner (gode og onde engler) Gud er begge deler, men holder dem atskilt gjennom natt og dag/mørket og lyset. For han er lysets opphav og mørkets skaper, til en forveksling om at dette gjelder skapelsen av solen og universet er dette et bedrag, for det er billedspråk som Bibelen klart gir uttrykk for, at dette er “lignelsen om Adams ætt” “om mennesket” “Om Set” og om seg selv i Fil.2.6-9

Gud er en lignelse, og da han skulle gjøre alle mennesker lik seg, gjorde han det også i en lignelse, og han var ikke i entall, men han sa: La OSS gjøre mennesker, etter VÅR lignelse, etter VÅRT bilde.

Samtidig er Bibelen en bok som bare gjelder Adams ætt, fra den første Adam som ble til en levende sjel, til en Ånd som gir liv, 1.Kor.15.45) Dette skulle innebære at Bibelen er en bok til kunnskap om Guds tilblivelse, og det hellige som skal fødes skal kalles Guds Sønn., Luk.1.35

Det er minst to fortelinger om hans tilblivelse, den første Gud var ikke særlig populær fordi han var egoistisk og opphøyde seg selv som en kan lese om hos Fil.2.6, men da han etter hvert innså at han ikke kunne styre verden på denne måten oppgav han dette og tok en tjeners skikkelse på seg i en Menneskesønn (Matt.20.28) Menneskesønnen lot seg opphøye på samme måte som Gud opphøyet Slangen (Satan) i ørkenen; Joh.3.14

Dette betyr at Satan ( den Gud som opphøyet seg selv) ble fornedret til en Menneskesønn, men ble opphøyet av Moses, og når Menneskesønnen blir opphøyet, da skal dere forstå hvem jeg er sa Jesus, Joh.8.28.

Dette ligger altså for oss inne i framtiden, for Jesus sier også, når jeg blir opphøyet, da skal jeg dra alle til meg. Joh.12.32

Til slutt vil jeg avrunde med at dette er ting som allerede har skjedd, men på måten det skjedde på, trengs jorden å renses syv ganger for at Herrens ord skal bli rene ord. Sal.12.7 Det betyr at det som har skjedd er det som kommer til å skje på nytt. Gud vil bli skap på nytt igjen, men er tilstede som noe usynlig: Luk.24.31: Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem.

Hans usynlige vesen. Rom.1.20

Det synlige varer en kort stund, mens det usynlige er evig. 2.Kor.4.18

Sønnens rike (som kommer) i ham har vi forløsning og synds forlatelse, han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor all skapning. Kol.1.13-15

Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongenes vrede. For han holdt ut som han så den usynlige.

Til slutt må vi bare innse at Gud skapes av en menneskelig ætt her nede på jorden som erverver seg kunnskap (kunnskapen skal bli stor) og da denne ætten drog ut fra Egypt øynet det håp om å bli usynlig for sine fiender gjennom vitenskapen.

For øvrig kan dere se hvordan det gikk til her, videoen er på 1time og 33min. Men er verdt denne tiden, den påviser Guds eksistens som i et speil (Jak.1.23) (infrarødt kamera)

http://video.google.com/videoplay?docid=7310660742580339958&q=Jamie+Maussan&total=414&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

Lykke til!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
14 dager siden / 1447 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
24 dager siden / 1284 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
29 dager siden / 1274 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
5 dager siden / 710 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
1 dag siden / 708 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
23 dager siden / 542 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere