Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Mika, Jesaia og Jeremias ord til makthaverne

Publisert rundt 1 måned siden

Det ellers så omtalte landområdet i Midtøsten som omtales som en profeti i oppfyllelse, vil man med tiden se store forandringer på, og noen fred der i gården blir det nok ikke i følge profetene. En av dem er profeten Mika. Han har sett det som er under oppseiling.

Profeten Mika ser dagens situasjon med den suverene makten landet har fått ovenfor fattigfolk, han roper ut et ve over de mektige som tar den marken de har lyst på, og røver husene deres fra dem, tvinger under seg mann og hus, bonden fra hans eiendom. 

Og Herren er enig: Jeg tenker ut ulykke over denne slekten, den kan dere ikke fri nakken fra. Dere skal ikke lenger gå stolte omkring, for dette blir en ond tid. Den dagen skal de synge en nidvise og klage en klagesang over dere: «Vi er herjet og ødelagt! Mitt folks jord blir gitt bort, ja, tatt fra meg. Markene våre blir delt ut til frafalne.» Da skal du ikke ha noen i Herrens forsamling til å kaste lodd og dele ut jord.

«Hold opp med å profetere!» sier profetene.«Slik må ingen profetere! Tar skjellsordene aldri slutt?»

Hva er det du sier, Jakobs hus? Har Herren mistet tålmodigheten? Er det slik han handler? Har jeg ikke gode ord til dem som ferdes rett?

Men folket mitt har alt stått fram som en fiende. Dere drar kappen av fredelige folk. De som vandrer trygt, blir krigsfanger. Kvinnene i folket mitt driver dere bort, fra hjemmene de var glad i. Dere har for alltid tatt min ære fra småbarna hennes.

Stå opp og gå! For dette er ikke noe hvilested. Fordi det er urent, skal det ødelegges, og ødeleggelsen er voldsom. En som fór med løgn og bedrag og sa: «Jeg spår for deg om vin og drikk», det ville vært en profet for dette folket!

Mika har sett dagens situasjon og viser til Jes.5., som kaller Israel for Herrens vingård i dette kapitlet. Liksom Mika, roper Jesaia også ut ve over de mektige, og her i ligger også min bekymring for den svakest stilte part: 

Ve dem som legger hus til hus og føyer åker til åker helt til det ikke er plass igjen, og dere er de eneste som er bosatt i landet!

For vingården til Herren over hærskarene, det er Israels hus, og menneskene i Juda er hans kjæreste hage. Han ventet rett, men se, det kom blod, rettferd, men se, det kom skrik!

Advarslene er der ovenfor det å ta seg til rette:

Herren vil rive ned gjerdet og tråkke ned muren til vingården sin, og gjøre den til en ødemark. Den skal ikke lukes eller beskjæres mer, men torn og tistel skal gro der. Han vil nekte skyene og la regnetfalle på den, og folket skal måtte dra i eksil.

Og Jeremia kaller profetien for Israels fall i kap.2.: Er Israel en slave som er født i huset? Hvorfor er han da blitt bytte? Unge løver brøler og knurrer mot ham. De gjorde landet hans til en ødemark, byene ble brent så ingen kan bo der.

Dette er advarsler til Jakobs hus, det blir som det er profetert om det ikke bøyer av, om ikke i vår tid, så senere. Løvene knurrer allerede. Til slutt vil løven av Juda komme dem til hjelp. (Åp.5.5)

Gå til innlegget

Løgn er ofte i strid med lov og rett

Publisert rundt 2 måneder siden

Siden Israels gjenopprettelse i 1948 har staten blitt plaget av beskyldninger og løgner angående dens legitimitet og jødenes rett til landet. https://budbareren.no/en-kristen-forstaelse-av-konflikten-mellom-joder-og-arabere-i-midtosten

Her mener jeg hele beskrivelsen er basert på, og trukket sammen i alt for forhastede slutninger ved å bruke Bibelen som brekkstang for en forståelse som ikke stemmer helt med skriften, så langt finnes det ingen dateringer der overhode som tilsier at tiden er inne for en overtakelse av landløftet. Det er mer komplisert enn som så, og ved bare å ta utgangspunkt i deler av bibeltekstene, og la resten ligge blir det hele noe uoversiktelig, og blir som en forkortet versjon hvor realitetene er utelatt.

Men det som foregår nå er nok en del av profetiene som langt fra er ferdige med saken.

I noen av dem står det at de skal bryte seg nybrott, det betyr kanskje at slik andre utvandrere har opparbeidet seg sin egen boplass der hvor det ikke bor noen fra før, bør nok de også gjøre det. Men det kommer nok senere.

Ordet betyr pionerarbeid, det er ikke det de driver med nå, men de sår blant torner, og det er noe dritt å så blant. For en periode kan det nok gå bra, men advarslene i skriften er formidable her, og muren de har bygget skal rives ned og landet vil igjen bli beitemark. Jesaia skriver om det.

Vi må gjerne ta inn over oss at skriften ikke er så lett å forstå da opplysningene er så spredt som de er, men det er fint å lese fra Mosebøkene hvor det fortelles om Jakobs (Israels) 12 etterkommere/ stammer, hvorav 10 av dem fortsatt er en myte, men de dukker opp igjen i Åp.7... Ikke bare det, men tilsynelatende vises det også til Jakobs (Israels) død, han ble bare 147 år og døde i Egypt, men ønsket ikke å bli gravlagt der.

Hvem er da hans etterkommere? - Jo, det fortelles at Jakob hadde Josef der ved sin side i Egypt og ba ham om ikke å bli begravet i Egypt. Dette står under Jakobs siste vilje.

I neste kapittel fortelles det at Jakob velsigner sønnene til Josef (1.M.48.) og her fortelles det at de skal arve landet (Kanaan), og når Jakob velsigner dem, fortelles det at gjennom dem skal navnet til Israel leve videre. Siden sa Israel til Josef: Nå skal jeg dø, men Gud skal være med dere og føre der tilbake til fedrenes land.

Etter å ha velsignet de 12 sønnene, dør så Jakob (Israel), og det fortelles at da han utåndet (døde) ble han forent med sitt folk, som siden begraves i Mamre i Kanan, et jordstykke som Abraham kjøpte for å ha et gravsted. - Altså ikke noe land så langt, men et gravsted.

Så dette med jødenes erobring av Israel og opprettelse av staten i 1948 og at det er noen varig løsning og oppfyllelse av skriften kan en nok se bort ifra. Det fortelles at Abraham ikke ble lovet noe land der så lenge han hadde barn (arvinger –5.Mos.2.4-5, Apg.7.5) Noe som også slår tilbake til fortellingene i Mosebøkene.

Her bør en kanskje revurdere om en har forstått alt skriftene setter segl for?

Hva er så befalingen til Israel i Jer.4? - Bryt dere nybrott! Ikke så blant torner! - Det henvises til flere steder angående dette.

At Israel nå blir omtalt for å ha okkupert land, er noe de selv også vedgår, og enda sies det at de er klar til annektering av Vestbredden i tillegg– hva i alle dager er det da? Er ikke det det samme som en okkupering? 

Gal.3.15f. skriver mer om løftet, men her blir det ikke oppfylt før etter den loven som kommer og blir overrakt ved engler (i v19, / se Matt.13.39 og englenes tid) så dette vet man vel hva betyr og når?

Overskriften sikter like gjerne til Jes.9 da fredsfyrsten kommer? Her finner man blant annet hvem løgneren er.


Gå til innlegget

Det skrives om at Kristi etterfølgere har hatt de samme våpen til sin rådighet når de har forsøkt å rive ned "politisk korrekte" festninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen hos Gud».http://www.verdidebatt.no/innlegg/11754406-alle-mot-en

Vel, når Paulus beskriver tankebygninger som rives ned, er de kanskje også ment politisk, hva vet jeg? Men i alle fall kan man lese om Kristi etterkommere hos Jes.53.10-12, og i Rom.9 kan man lese om Guds vei med Israel. Så hvis en leser dette kapittelet, så skjønner vel de fleste at Gud søker rettferdighet, og har sett inn i glasskulen i v30-32? Da er det ikke sikkert at det er dette han søker: https://www.nrk.no/nyheter/israels-bosettinger-pa-vestbredden-1.11463356– for dette er gjerninger og til dels dårlig tro om hva dom går ut på?... les hva Joh.16.7-8 sier om hva Talsmannen skal gjøre når han kommer.

Eller hva er det kristi etterkommere har lært? Matt.9.13: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer...

Gå til innlegget

Historisk fall i CO2 ikke målbart

Publisert rundt 2 måneder siden

Nye tall og analyser de siste ukene har bekreftet det mange antok: Coronakrisen har ført til en massiv nedgang i utslipp av forurensing og CO2. Verdens CO2-utslipp vil i år falle nesten 8 prosent, tror Det internasjonale energibyrået (IEA).Selv om utslippsfallet blir historisk stort, vil det trolig ikke engang være merkbart i målingene av lufta. - https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/05/15/195677802/historisk-fall-i-klimautslippene-under-coronakrise

Med andre ord er målingene historieløs, det er bare når man legger sammen tall på papiret man får høye summer som klimaforskere mener er årsaken til alt mulig som har med endringer av vær og temperaturer å gjøre, men slik er det jo ikke, det har jo laboratorieforsøk allerede vist.

Man burde heller vri fokuset på hvilke mekanismer som er i stand til å gjøre Sahara til en ørken på relativ kort tid, eller at Grønland har vært bevokst med skog, og det samme har Antarktis, og det uten at man kan skylde på menneskelig aktivitet?

Forskere som mener noe annet om klimaforandringene hører man jo ikke på, antakelig fordi de er i mindretall? Det finnes ikke noe bevis for at det store flertallet har rett. Man kan jo si at av en mengde forskere, finnes det bare et fåtall som er vise, lytt heller til de vise som ofrer seg for saken!

Her er noen ord fra en pensjonert fysiker som snakker om klimaforskningen rett fra hjertet, og fra årelang og gratis forskning som man burde få opp forståelse for! Den har overskriften: 

En klimahistorie fra virkeligheten...

INNLEDNING 

FN-sambandet og de ledende norske klimaforskere og byråkrater uttaler: «FNs klimapanel er sikre på at utslipp fra oss mennesker er hovedårsaken til at klimaet endrer seg. Våre klimagassutslipp har varmet opp havet, smeltet snø og is og sørget for at havet har steget». 

I den virkelige verden er imidlertid ikke saken såpass enkel. Det er ingen uenighet om at klimaet har forandret seg, særlig siden midten av 70-årene, at CO2 er en drivhusgass, og at menneskelig aktivitet i noen grad har bidratt  til klimaendring og temperaturstigning.  

Men det foreligger en godt verifisert klimahistorikk fra de siste titusener av år, og vi vet at dramatiske endringer er det normale, og at de store endringene helt opp til 1950-årene skyldtes naturlige variasjoner, fordi det var først på denne tiden utslippene tok til å vokse.  Det er nok å nevne Den middelalderske  varmeperioden da det var 1 – 2 grader varmere enn i dag og Den lille istiden, da Themsen bunnfrøs vinterstid, og det var hungersnød i Europa. Dette er sikre eksempler på stor naturlig variabilitet.  

Den sentrale problemstillingen  i den vitenskapelige klimadebatten burde nå være: Hvor mye av den nåværende og fremtidige oppvarmingen er eller vil bli forårsaket av menneskeskapt drivhusgass?  Og hvor mye stammer fra naturlig klimavariabilitet som skyldes sola, havstrømmer, vulkanutbrudd osv. Dette er svært vanskelig fordi vi jo vet at klimaet kontinuerlig endrer seg uten menneskelig påvirkning, og det er høyst uvitenskapelig å trekke den slutning at naturlig variabilitet plutselig sluttet å gjøre seg gjeldende i midten 1800-tallet, eller som andre hevder, i 1950-årene.  

Så til tross for alle autoritative utsagn fra Klimapanelet,  foreligger  nå en meget sterk faglig uenighet.  Alle erfaringsdata, støttet av en lang rekke uavhengige forskere,  tyder i dag på at effekten av CO2 er liten og langt mindre enn det Klimapanelet inntil nylig har operert med, og at naturlig variabilitet dominerer. Jeg har oversikt over en rekke internasjonale og nasjonale petisjoner, med til sammen 38 000 underskrifter,  som på faglig grunnlag bestrider vesentlige deler av Klimapanelets konklusjoner.  

Et av de viktigste bidragene i denne rapporten er tillegget om Ernst-Georg Becks forskning, der han viser at CO2-nivået var likehøyt i 1940-årene som i dag, og høyt også på deler av 1800-tallet. 

Dette er bare et lite utdrag av hva han dokumenterer gjennom sin forskning, klikk på linken nedenfor og få med alt denne forskeren kan si noe om, fra drivhusgasser, temperaturforandringer, CO2 utslipp, naturlige klimavariabler, klimamodeller, havstigning, snømengder og is, diverse tiltak og klimatoppmøter, vindkraft, solstrøm, elbil og miljø, isbreer og CO2 historie. 

https://enerwe.no/files/2019/03/19/klimahistorie-rev-c.pdf

Ikke alt behøver å settes på kontoen for menneskelig aktivitet ?

https://www.nettavisen.no/livsstil/oppdagelse-pa-antarktis-forbloffer-forskerneskal-ikke-vaere-fysisk-mulig/3423921968.html -

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/solen-har-et-rekordlavt-aktivitetsnivå-det-får-forskere-til-å-reagere/ar-BB14d95V?ocid=spartandhp

Gå til innlegget

Gagarin og Guds usynlighet

Publisert rundt 2 måneder siden

Vårt land har lagt ut en artikkel av av en professor i bibelvitenskap om Yuri Gagarins som første astronaut i verdensrommet, hvor han bemerket seg at han ikke kunne se noen Gud. - Betyr det noe?

Vel, det betyr antakelig ikke annet enn at man lurer av og til hvor Gud har gjemt seg? Hvis man studerer Bibelen, vil man antakelig oppdage at han gjemmer seg i tiden? Leser man fra de som har opplysninger om Gud i Bibelen  (som fra Joh.1.18) vil man oppdage at teksten der opplyser oss om at ingen har noen gang sett Gud, men bare den enbårne som er Gud. Så det var i grunnen unødvendig å reise ut i verdensrommet for å se etter ham der, hadde man undersøkt skriften om det lot seg gjøre å oppsøke ham først?

Nå er vel skriften nesten motsatt å forstå om hvem som skal oppsøke hvem? Det er ikke vi som skal oppsøke ham, men han selv som kommer til oss når tiden er inne? Akkurat, i tiden er plassen hvor han gjemmer seg. Om noen aldri noen gang har sett ham, står det i Heb.8. at han vil komme med den nye pakten i dager som kommer... da skal ingen lengre undervise sin landsmann eller bror og si «kjenn Herren» for de skal alle kjenne meg, både små og store.

Men det er ikke godt for etterkommere fra Adam å forstå det som senere måtte komme, for så lenge man er bundet av tiden, så bygges det ennå på det som kalles det fullkomne. (Åp.10.7) I mitt forrige innlegg «Bibel quis?» tok jeg for meg fire navn, navnene har i og for seg betydning for forståelsen for det øvrige tekstinnholdet; Elisabet som er døperen Johannes mor, betyr nettopp at «Gud er fullkommen» - mens Johannes betyr «Guds nåde»

I 1.Kor.13.10 skriver Paulus om at når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt – altså det man ikke nå ennå forstår. Paulus skriver også om det synlige og det usynlige (i 2.Kor.4.18), og han forklarer klart og tydelig at det ikke er det synlige man har for øyet når man vil søke Gud, men det usynlige, for det synlige vil ta slutt. Det usynlige er evig. Ikke rart at Gagarin ikke så noen Gud... men det visste han vel kanskje om? Gud befinner seg ikke i vår synlige verden, men det er et samspill mellom det vi kjenner og vet eksisterer, og det man ennå ikke kjenner, det ukjente og usynlige. For å oppdage dette er man avhengige av vår vitenskap, Luk.11.52 kaller den for kunnskapens nøkkel.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1484 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1068 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
7 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
16 dager siden / 433 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere