Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Bibelen er profetisk

Publisert rundt 6 år siden

Tiden begynner å nærme seg da de bibelske profetiene begynner sin oppfyllelse. Hva som er den direkte utløseren er noe uklar da begynnelsen av Bibelen ikke er lokalisert til noe bestemt sted da den er nedtegnet uten sammenheng (Luk.1.1-2) og siden Jes.46.10 hevder at hele Bibelen handler om endetiden. Men sikkert er det at alt startes opp pga en ugjerning, vi vet at NT skriver om at slik som det var i Noahs dager, slik skal det bli da de hadde vært ulydige. Handlingen er ødeleggelsen av byene Sodoma og Gomorra. (1.Mos.19) Der begynte det med at to engler kom til Sodoma om kvelden og ville overnatte på torget, men Lot ville helst at de skulle ta inn hos ham og klarte å overtale dem. Men før de fikk lagt seg kom alle mennene i Sodoma og omringet Lots hus og lurte på hvor de to mennene var som kom til ham denne natten, de sa:

Før dem ut til oss! Vi vil ha vår vilje med dem!»

Da gikk Lot ut til dem i døråpningen, stengte døren etter seg 7 og sa: «Brødre, gjør ikke en slik ugjerning! 8 Hør nå! Jeg har to døtre som ikke har vært sammen med noen mann. La meg føre dem ut til dere, så kan dere gjøre med dem som dere vil. Men mot disse mennene må dere ikke gjøre noe, for de har funnet ly under mitt tak.» 9 Men de ropte: «Flytt deg!» Og de sa: «Her kommer det en innflytter for å bo hos oss, og så vil han gjøre seg til dommer! Nå skal vi gjøre verre ugjerninger mot deg enn mot dem.» De trengte seg voldsomt inn på mannen Lot og holdt på å slå inn døren. 10 Da strakte de to mennene ut hånden, tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. 11 Mennene som var utenfor huset, både små og store, slo de med blindhet. De strevde forgjeves for å finne døren.
12 Da sa mennene til Lot: «Har du ellers noen her, en svigersønn, sønner eller døtre eller andre som tilhører deg i byen, så før dem bort herfra. 13 For nå skal vi ødelegge dette stedet. Klageropet for Herrens ansikt er blitt så stort at Herren har sendt oss for å ødelegge byen.»

Om Noah heter det i 2.Pet.2.5: Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden. 6 Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.

Og hos Jer.23.14: Hos profetene i Jerusalem har jeg sett grufulle ting. De bryter ekteskapet og farer med løgn, de styrker hendene til ugjerningsmenn så ingen vil vende om fra sin ondskap. For meg er de alle blitt som Sodoma, de som bor der, er blitt som Gomorra.

Dette er veldig tydelig tale, men går det an å stadfeste denne tiden noe mer eksakt? Jerusalem er lovet å gå til grunne for sin ondskap.

2.Kong.21.12: Derfor sier Herren, Israels Gud: Nå fører jeg en ulykke over Jerusalem og Juda som skal få det til å ringe for ørene på alle som hører om det. 13 Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria og bruke samme vektlodd som mot Ahabs hus. Jeg vil tørke Jerusalem bort som når en tørker av et fat og snur det opp ned. 14 Jeg forkaster den siste rest av mitt eget folk. Jeg gir dem over i hendene på fiendene deres, så de alle kan røve og plyndre dem. 15 Dette skal skje fordi de har gjort det som er ondt i mine øyne. De har gjort meg rasende fra den dag deres fedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. (Jefr. Jer.19.3-6)

Nå skal jeg ikke gå videre i noen domfellelse av det som skjer der nede i Midtøsten, men det er en farlig utvikling og vei å gå for Israel med det de holder på med. Se nyhetene i dag:

Statsminister Benjamin Netanyahu har bestemt at de vil øke antall luftangrep mot Gazastripa, men har hittil ikke avgjort om det skal iverksettes en offensiv på bakken, ifølge Reuters

http://www.dagbladet.no/2014/07/07/nyheter/utenriks/krig_og_konflikter/israel/gaza/34239040/

Dom over nabofolkene Amos 1.6-7

Så sier Herren: Tre ugjerninger av Gaza, ja, fire – jeg holder det ikke tilbake! For de drev alle i eksil og overga dem til Edom.
Jeg sender ild mot muren rundt Gaza, den skal fortære borgene hennes.

Jer.47.5: Gaza er raket snau, Asjkalon er brakt til taushet. Du som er igjen i dalen, hvor lenge vil du rispe deg opp?

Jer.47.5 er et direkte bilde på Job: Så gikk Anklageren bort fra Herren og slo Job med vonde byller fra hode til fot. 8 Job tok et potteskår og skrapte seg med det, der han satt i asken. (Job 2.7)

Jeg sier ikke at dette er i ferd med å skje akkurat nå, men dette er hendelser som leder til dette. Det er en farlig dialog å snakke sammen med våpen, det skaper bare mer og mer splid. Jeg vil minne på om Esau som ble nødt til å selge førstefødelsesretten sin til Jakob for en tallerken linsesuppe og noe brød. (1.Mos.25.32-35) De er bilder på Israel (Jakob) og Juda (Esau) som Herren hadde motvilje (uvilje) mot.

Herren sa til henne (Rakel):
«To folkeslag er i ditt morsliv,
to folk skal skilles før de blir født.
Det ene blir sterkere enn det andre,
den eldste skal tjene den yngste.»

Rom.9.11-13: Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast 12 og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. 13 For det står skrevet: Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot.

Gå til innlegget

I profeten Daniel 7. får Daniel se syner for noe skriften kaller for "natten". Det ble gitt ham å se fire store dyr, forklart som riker som steg opp av havet. (folkehavet) De hadde alle fire forskjellig symbolsk utseende. Det siste var forferdelig og hadde enorm styrke og slukte naturligvis de andre rikene. Det var av jern.

Da det 4. riket skulle oppstå, skulle det med det oppstå 10 konger som skulle styre dette riket. Etter bibelsk regnskap er en konges dager bestemt som en periode på 70 år, men her er det snakk om 10 konger som skal regjere etter hverandre, altså i en tid tilsvarende 700 år. Etter de 10 kongers dager skulle det oppstå en 11 konge som skulle være annerledes enn de foregående og ydmyke 3 andre konger.

Denne 11. kongen er beskrevet som et lite "horn" (Paulus betyr lite horn) som oppstår etter at de 10 andre kongene har falt i tur og orden. De 3 kongene som ydmykes er beskrevet også som 3 horn som ble rykket opp for det ene "lille hornet's" skyld. Det hadde menneskeøyne og talte store ord.

Så kommer Gud og setter en standard gjennom en strøm av ild, og med bøker som blir åpnet - han beskrives som den gamle av dager, hans klædebon var hvit som snø, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild.

Mens Daniel så på dette, blev dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp blev tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes.De andre dyrs herredømme blev tatt fra dem; for deres levetid var fastsatt til tid og stund. (I Åpenbaringsboken kalles ilden for dødsriket eller helvete - ildsjøen, 19.19-20)

Fremdeles fikk Daniel i sine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og blev ført frem for ham. Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Han så hvorledes dette horn førte krig mot de hellige og fikk overhånd over dem,inntil den gamle av dager kom og fikk den Høyestes rett, og at dette var den tiden som skulle komme da de hellige skulle ta riket i eie.

Daniel ble urolig da han hadde sett disse synene og ville gjerne ha en forklaring, og den lød slik:

Det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike, som skal være anderledes enn alle de andre riker, og det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den. 24 Og de ti horn betyr at det av dette rike skal opstå ti konger, og efter dem skal det opstå en annen konge, som skal være anderledes enn de foregående, og som skal ydmyke tre konger,25 og han skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den Høyestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid. /26 Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.27 Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høiestes hellige; dets rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det.

Vi finner igjen noe av det samme i 2.Tess.2.4 under beskrivelsen fortapelsens sønn som skal komme: "Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud."

Dette mener jeg kanskje kunne skape en liten diskusjon om hvorvidt riket som det tales om her allerede er oppstått, noen hevder i alle fall det for å redegjøre for sin tro, sin type syn, utregninger av oppfylte profetier som ikke kan redegjøres for osv. Her er det en god anledning for å utprøve noen av påstandene?

Gå til innlegget

Jesu fødsel

Publisert nesten 7 år siden

Her er garantert et innlegg de kristne bør gi akt på og stille sin interesse bak? Jeg er vel ikke det mest troverdigste vitne her inne til å gi de kristne sann informasjon om tidens mysterium? Men skriften kan gi dere veldig gode argumentasjon. Nå nærmer det seg jul igjen og vi trenger å minnes Jesu fødsel igjen. Kirken klarer ikke å formidle et sant budskap, og jødene selv klarer ikke å styre den kristne tro som nært sagt styrer seg selv i en generasjonstro. Altså arvelig tro uten vitner.

I følge den vestlige kristne verden ble Jesus født for omlag 2013 år siden +/- noen år for ingen har notert seg ned verken dato eller årstall. Men født er han i følge troen. Slik gikk det til i følge Matt.1.18: Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd.

Nok en informasjon får vi fra Lukas 1.26: Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.

32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Men slik ble det nå altså ikke i følge den vestlige kirkes grunnsyn, eller skal vi kalle det vitneutsagn? I følge Matt.13.39 var Guds engler (deriblant Gabriel) høstfolk, og høsten var verdens ende. Altså hadde kirkens menn satt verdens ende til år 0, ikke verst bibelforståelse det? Mangfoldige århundrer har gått siden Bibelen ble dannet, og folk har begynt å fått den på egne språk så de har kunnet gå inn i bibeltekstene selv og sett kirkens menn i kortene om de forkynner sannhet…, men ennå henger det noe åndelig og usynlig noe over gudstroen, slik at de som kommer med ubeviselige sannheter har rett likevel, slik at de som oppdager usannsynligheter stiller seg nærmest opp til spott for sin gudstro. De kristne hevder jo blant annet at også nåden er innført siden verdens siste tid har kommet, om ikke annet, så for dem?

Vel, nåden kom i alle fall til Maria som fant nåde hos Gud og skulle få en sønn som fortsatt sitter og styrer kongerikene? Siden den gang har vi hatt de største og mest alvorlige kriger verden har sett og hatt, men kristendommen fornekter seg ikke, Fredsfyrsten er født og har usynlig makt til å skape fred og kjærlighet med krig? Nei, her vil nok de kristne hevde at de som kriger har mistet troen på Kristus. Så hva bruker man en fredsfyrste til?

I følge Apg.2.17 skulle alle mennesker få DHÅ i de siste dager, men siden kristendommen er kommet så langt i å sette grensene for den siste pinsedagen alt har vært, er det bare de som frelser seg selv og klarer å finne Jesus på en eller annen måte som øyner håp?

Har dette noe med tidens fylde å gjøre?

 

Gå til innlegget

Hvilken vei går Nord - Korea?

Publisert over 7 år siden

Nord-Korea svarte på FNs nye sanksjoner mot landet med nye trusler om krig og med å oppheve alle våpenhvileavtaler med Sør-Korea.

I en kunngjøring fredag, bare noen timer etter at FNs sikkerhetsråd vedtok sanksjonene, sier Nord-Korea at de også annullerer en ikkeangrepsavtale fra 1991 og avbryter en telefonisk hotline med Seoul som ble installert i 1971.

Det siste utspillet innebærer en ny opptrapping av spenningen på den koreanske halvøya etter at Nord-Korea nylig gjennomførte sin tredje prøvesprengning av en atomladning og FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok de nye sanksjonene.

Retorikk
Nord-Korea er kjent for sin krigerske retorikk, men tonen har nådd nye høyder i de siste dagene og utløst frykt for nye episoder langs grensa, der både Nord-Korea og Sør-Korea planlegger militærøvelser neste uke

Torsdag, før Sikkerhetsrådet møttes, truet Nord-Korea med å angripe USA og Sør-Korea med atomvåpen.

Resolusjonen som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet, innebærer at flere land føyes til lista over nordkoreanske embetsmenn som rammes av sanksjonene, og at Nord-Koreas muligheter for finansvirksomhet internasjonalt blir ytterligere begrenset.

USA fikk med seg Kina på den nye resolusjonen, noe som er et klart signal om at Nord-Koreas nærmeste allierte begynner å bli grundig lei av at Nord-Korea agerer på egen hånd og ikke lytter til råd.

Kina oppgitt
Kina krever at resolusjonen oppfylles i sin helhet, men samtidig må Nord-Korea oppfordres til å vende tilbake til forhandlingsbordet, sier Kinas FN-ambassadør Li Baodong.

USAs FN-ambassadør Susan Rice sier de nye sanksjonene vil kjennes godt.

– De vil øke Nord-Koreas isolasjon og høyne prisen Nord-Koreas ledere må betale for å trosse det internasjonale samfunnet, sier Rice.

Men Nord-Korea svarte fredag med å fordømme resolusjonen og kalle den et bevis for at USA og deres nikkedukker i Seoul er fast bestemt på konfrontasjon.

«Forholdet mellom nord og sør er så langt forbi farestreken at de ikke lenger kan repareres, og en ekstremt farlig situasjon preger nå den koreanske halvøya der en atomkrig kan bryte ut når som helst», heter det i den nordkoreanske kunngjøringen.

Farlig situasjon
Nordkoreanerne gjør det klart at deres militære vil svare nådeløst på enhver grenseoverskridelse, om det så bare er en tomme.

En felles årlig amerikansk-sørkoreansk militærøvelse er for tiden i gang, og en annen øvelse er planlagt til mandag. Samtidig girer Nord-Korea trolig opp til landsomfattende militærøvelser neste uke.

De fleste observatørene avviser Nord-Koreas atomtrusler som bløff, men det hersker en viss frykt for følgene av blandingen av høyt spenningsnivå og militærøvelser.

– Det er alltid en risiko for feilberegninger og rask opptrapping, sier Dan Pinkston ved Den internasjonale krisegruppa (ICG).

– Det meste er bløff, men regimet i Nord-Korea signaliserer også at de er villig til å ta mer risiko, og det er et farlig signal, sier han.

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2576723.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Soldater-i-Nord-Korea-forberedt-pa-total-krig-7143390.html

Gå til innlegget

Løsningsorientert religion

Publisert over 7 år siden

Hvorfor har vi egentlig religion? Var det ikke bedre om der ikke var noen? De største krigene utspant seg etter en påstått frelsers komme. Hitler ville utrydd jødene, enda skriften så pent peker nese til ham, og sier at dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner for frelsen kommer fra jødene. -

Hitler klarte ikke å utrydde dem, og de kristne påstår at de er frelst og at Jesus har levd, korsfestet og gjenoppstått. Han helbredet syke og spedalske, og lot selvfølgelig andre døde stå opp. Krigen skulle opphøre fordi han skulle forlike seg med sin Far. Siden da har vi hatt svartedauden og et par verdenskriger, men pytt, pytt. Gud straffer de som ikke tror.

Tsunamier, jordskjelv, ildsprutende vulkaner og dommedagsprofeter skal hjelpe de stakkarene som ikke tror, til Guds omvendelse og frelse! Hva hjelper soningen for da?

Frelse du? Ja, her har vel svovelpredikantene et tveegget sverd som de bruker? Kristne ihuga forkynnere preker om at det er bare å følge etter Jesus og i hans fotspor for han døde for oss på korset og sonet våre synder der da han døde for oss?

Så synd da, for ennå holder vi på med dette ”Fader vår” enda, ”forlat oss vår skyld” … trøste å bære… er vi ikke snart ferdig med våre synder? For det Gud har skapt kan ikke gjøre synd. Har ikke Gud skapt oss ennå? Har ikke Jesus sonet vår synd? Husker ikke, men Gud påstår at penger er roten til alt ondt. De kristne menigheter ber både om kollekt og almisser, er det ikke å be om trøbbel fra Gud det da?

Både tollere og horer kommer inn i Guds rike før de som er rike, så er det vel for at de er fattige da? Da må det være dumt å be om kollekt hvis de har tenkt seg inn dit?

Jeg tror religion har oppstått av ren og fri fantasi, den har lett for å spille menneskene et puss når det blir for mange tanker i hodet om bibelvers som er sanket inn, til inntekt for kreative løsninger. Å være løsningsorientert er nok det samme som religion for en, det er derfor vi har så mange av dem, og det er ikke slutt enda, det dukker stadig opp nye - enten religioner eller løsninger. Det farlige er at det er bygget opp på deler av apostlenes og profetenes gjerninger, resten er fri fantasi eller eventyr.

Heldigvis er jeg dårlig løsningsorientert i religion om forhåndsprofeterte dilemmaer, slik at jeg stadig vekk faller i avmakt for å søke i den profane håndboken av en murstein… der står det visst at det kom en verdensomspennende hungersnød som skulle ramme hele verden, og den kom under keiser Claudius. Historiebøkene har fått med seg at en romersk keiser ved det navnet ble født 1. august år 10 før Kristus, og døde 13. oktober år 54 etter Kristus. Jeg luer på om det kunne være da? Fødselsår og dato for fødsel og død synes å være allmektig, det mangler stort sett bare klokkeslett.

Noen eksakt dato for Kristi fødsel finnes ikke, og heller ikke noe om noen verdensomspennende hungersnød, så det er tydelig at Claudius var bedre kjent på den tiden enn Kristus. Nå var sannsynligvis verden mindre på den tiden påstår noen, uvisst av hvilken grunn? Selve skriften var vel vitende om at det bodde folk på andre siden av kloden? Eksempelvis skulle Herren spre noen folk blant folkene fra ene enden av jorden til den andre enden, så hvorfor verden bare var begrenset til Middelhavsområdet, har sannsynligvis rot i det såkalte løsningsorienterte?

Augustus holdt imidlertid en verdensomfattende folketelling mens Kvirinius var landsfader i Syria, og hvilke hjelpemidler de hadde i denne forbindelse, står det ikke noe om, annet enn at en måtte dra dit for å la seg innskrive. Antakelig kom de seilende dit i lufta, for Daniel snakker om en geitebukk som kom fra vest uten å berøre bakken. Folketellingen måtte derfor bli veldig upresis ettersom folk måtte reise dit fra alle verdens kanter for å la seg innskrive, og hvem kunne egentlig se seg tid og råd til det på den tiden?

Men sånn skal det visst være, at en masse religion skal få lov til å befinne seg utenfor religionen så lenge det ikke kan forklares, eller på annen måte finnes plass i religionen på, så må dette bare få innfinne seg med i å stå utolket, inntil lampen begynner å lyse på et mørklagt sted, og dagen gryr når morgenstjernen stiger opp i hjertene på implikasjonen.

Jesus sa noe om helbredelse; «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

 
Jesus sa også noe om synden; Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Synden tar han bort ved sitt første komme, og skriften sier: Når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er.

Hva sier dere, finnes det kreative tolkningsformer innenfor denne teologien? Har ikke verden allerede blitt undervist?

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere