Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

I profeten Daniel 7. får Daniel se syner for noe skriften kaller for "natten". Det ble gitt ham å se fire store dyr, forklart som riker som steg opp av havet. (folkehavet) De hadde alle fire forskjellig symbolsk utseende. Det siste var forferdelig og hadde enorm styrke og slukte naturligvis de andre rikene. Det var av jern.

Da det 4. riket skulle oppstå, skulle det med det oppstå 10 konger som skulle styre dette riket. Etter bibelsk regnskap er en konges dager bestemt som en periode på 70 år, men her er det snakk om 10 konger som skal regjere etter hverandre, altså i en tid tilsvarende 700 år. Etter de 10 kongers dager skulle det oppstå en 11 konge som skulle være annerledes enn de foregående og ydmyke 3 andre konger.

Denne 11. kongen er beskrevet som et lite "horn" (Paulus betyr lite horn) som oppstår etter at de 10 andre kongene har falt i tur og orden. De 3 kongene som ydmykes er beskrevet også som 3 horn som ble rykket opp for det ene "lille hornet's" skyld. Det hadde menneskeøyne og talte store ord.

Så kommer Gud og setter en standard gjennom en strøm av ild, og med bøker som blir åpnet - han beskrives som den gamle av dager, hans klædebon var hvit som snø, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild.

Mens Daniel så på dette, blev dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp blev tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes.De andre dyrs herredømme blev tatt fra dem; for deres levetid var fastsatt til tid og stund. (I Åpenbaringsboken kalles ilden for dødsriket eller helvete - ildsjøen, 19.19-20)

Fremdeles fikk Daniel i sine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og blev ført frem for ham. Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Han så hvorledes dette horn førte krig mot de hellige og fikk overhånd over dem,inntil den gamle av dager kom og fikk den Høyestes rett, og at dette var den tiden som skulle komme da de hellige skulle ta riket i eie.

Daniel ble urolig da han hadde sett disse synene og ville gjerne ha en forklaring, og den lød slik:

Det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike, som skal være anderledes enn alle de andre riker, og det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den. 24 Og de ti horn betyr at det av dette rike skal opstå ti konger, og efter dem skal det opstå en annen konge, som skal være anderledes enn de foregående, og som skal ydmyke tre konger,25 og han skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den Høyestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid. /26 Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.27 Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høiestes hellige; dets rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det.

Vi finner igjen noe av det samme i 2.Tess.2.4 under beskrivelsen fortapelsens sønn som skal komme: "Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud."

Dette mener jeg kanskje kunne skape en liten diskusjon om hvorvidt riket som det tales om her allerede er oppstått, noen hevder i alle fall det for å redegjøre for sin tro, sin type syn, utregninger av oppfylte profetier som ikke kan redegjøres for osv. Her er det en god anledning for å utprøve noen av påstandene?

Gå til innlegget

Jesu fødsel

Publisert over 6 år siden

Her er garantert et innlegg de kristne bør gi akt på og stille sin interesse bak? Jeg er vel ikke det mest troverdigste vitne her inne til å gi de kristne sann informasjon om tidens mysterium? Men skriften kan gi dere veldig gode argumentasjon. Nå nærmer det seg jul igjen og vi trenger å minnes Jesu fødsel igjen. Kirken klarer ikke å formidle et sant budskap, og jødene selv klarer ikke å styre den kristne tro som nært sagt styrer seg selv i en generasjonstro. Altså arvelig tro uten vitner.

I følge den vestlige kristne verden ble Jesus født for omlag 2013 år siden +/- noen år for ingen har notert seg ned verken dato eller årstall. Men født er han i følge troen. Slik gikk det til i følge Matt.1.18: Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd.

Nok en informasjon får vi fra Lukas 1.26: Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.

32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Men slik ble det nå altså ikke i følge den vestlige kirkes grunnsyn, eller skal vi kalle det vitneutsagn? I følge Matt.13.39 var Guds engler (deriblant Gabriel) høstfolk, og høsten var verdens ende. Altså hadde kirkens menn satt verdens ende til år 0, ikke verst bibelforståelse det? Mangfoldige århundrer har gått siden Bibelen ble dannet, og folk har begynt å fått den på egne språk så de har kunnet gå inn i bibeltekstene selv og sett kirkens menn i kortene om de forkynner sannhet…, men ennå henger det noe åndelig og usynlig noe over gudstroen, slik at de som kommer med ubeviselige sannheter har rett likevel, slik at de som oppdager usannsynligheter stiller seg nærmest opp til spott for sin gudstro. De kristne hevder jo blant annet at også nåden er innført siden verdens siste tid har kommet, om ikke annet, så for dem?

Vel, nåden kom i alle fall til Maria som fant nåde hos Gud og skulle få en sønn som fortsatt sitter og styrer kongerikene? Siden den gang har vi hatt de største og mest alvorlige kriger verden har sett og hatt, men kristendommen fornekter seg ikke, Fredsfyrsten er født og har usynlig makt til å skape fred og kjærlighet med krig? Nei, her vil nok de kristne hevde at de som kriger har mistet troen på Kristus. Så hva bruker man en fredsfyrste til?

I følge Apg.2.17 skulle alle mennesker få DHÅ i de siste dager, men siden kristendommen er kommet så langt i å sette grensene for den siste pinsedagen alt har vært, er det bare de som frelser seg selv og klarer å finne Jesus på en eller annen måte som øyner håp?

Har dette noe med tidens fylde å gjøre?

 

Gå til innlegget

Hvilken vei går Nord - Korea?

Publisert over 7 år siden

Nord-Korea svarte på FNs nye sanksjoner mot landet med nye trusler om krig og med å oppheve alle våpenhvileavtaler med Sør-Korea.

I en kunngjøring fredag, bare noen timer etter at FNs sikkerhetsråd vedtok sanksjonene, sier Nord-Korea at de også annullerer en ikkeangrepsavtale fra 1991 og avbryter en telefonisk hotline med Seoul som ble installert i 1971.

Det siste utspillet innebærer en ny opptrapping av spenningen på den koreanske halvøya etter at Nord-Korea nylig gjennomførte sin tredje prøvesprengning av en atomladning og FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok de nye sanksjonene.

Retorikk
Nord-Korea er kjent for sin krigerske retorikk, men tonen har nådd nye høyder i de siste dagene og utløst frykt for nye episoder langs grensa, der både Nord-Korea og Sør-Korea planlegger militærøvelser neste uke

Torsdag, før Sikkerhetsrådet møttes, truet Nord-Korea med å angripe USA og Sør-Korea med atomvåpen.

Resolusjonen som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet, innebærer at flere land føyes til lista over nordkoreanske embetsmenn som rammes av sanksjonene, og at Nord-Koreas muligheter for finansvirksomhet internasjonalt blir ytterligere begrenset.

USA fikk med seg Kina på den nye resolusjonen, noe som er et klart signal om at Nord-Koreas nærmeste allierte begynner å bli grundig lei av at Nord-Korea agerer på egen hånd og ikke lytter til råd.

Kina oppgitt
Kina krever at resolusjonen oppfylles i sin helhet, men samtidig må Nord-Korea oppfordres til å vende tilbake til forhandlingsbordet, sier Kinas FN-ambassadør Li Baodong.

USAs FN-ambassadør Susan Rice sier de nye sanksjonene vil kjennes godt.

– De vil øke Nord-Koreas isolasjon og høyne prisen Nord-Koreas ledere må betale for å trosse det internasjonale samfunnet, sier Rice.

Men Nord-Korea svarte fredag med å fordømme resolusjonen og kalle den et bevis for at USA og deres nikkedukker i Seoul er fast bestemt på konfrontasjon.

«Forholdet mellom nord og sør er så langt forbi farestreken at de ikke lenger kan repareres, og en ekstremt farlig situasjon preger nå den koreanske halvøya der en atomkrig kan bryte ut når som helst», heter det i den nordkoreanske kunngjøringen.

Farlig situasjon
Nordkoreanerne gjør det klart at deres militære vil svare nådeløst på enhver grenseoverskridelse, om det så bare er en tomme.

En felles årlig amerikansk-sørkoreansk militærøvelse er for tiden i gang, og en annen øvelse er planlagt til mandag. Samtidig girer Nord-Korea trolig opp til landsomfattende militærøvelser neste uke.

De fleste observatørene avviser Nord-Koreas atomtrusler som bløff, men det hersker en viss frykt for følgene av blandingen av høyt spenningsnivå og militærøvelser.

– Det er alltid en risiko for feilberegninger og rask opptrapping, sier Dan Pinkston ved Den internasjonale krisegruppa (ICG).

– Det meste er bløff, men regimet i Nord-Korea signaliserer også at de er villig til å ta mer risiko, og det er et farlig signal, sier han.

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2576723.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Soldater-i-Nord-Korea-forberedt-pa-total-krig-7143390.html

Gå til innlegget

Løsningsorientert religion

Publisert over 7 år siden

Hvorfor har vi egentlig religion? Var det ikke bedre om der ikke var noen? De største krigene utspant seg etter en påstått frelsers komme. Hitler ville utrydd jødene, enda skriften så pent peker nese til ham, og sier at dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner for frelsen kommer fra jødene. -

Hitler klarte ikke å utrydde dem, og de kristne påstår at de er frelst og at Jesus har levd, korsfestet og gjenoppstått. Han helbredet syke og spedalske, og lot selvfølgelig andre døde stå opp. Krigen skulle opphøre fordi han skulle forlike seg med sin Far. Siden da har vi hatt svartedauden og et par verdenskriger, men pytt, pytt. Gud straffer de som ikke tror.

Tsunamier, jordskjelv, ildsprutende vulkaner og dommedagsprofeter skal hjelpe de stakkarene som ikke tror, til Guds omvendelse og frelse! Hva hjelper soningen for da?

Frelse du? Ja, her har vel svovelpredikantene et tveegget sverd som de bruker? Kristne ihuga forkynnere preker om at det er bare å følge etter Jesus og i hans fotspor for han døde for oss på korset og sonet våre synder der da han døde for oss?

Så synd da, for ennå holder vi på med dette ”Fader vår” enda, ”forlat oss vår skyld” … trøste å bære… er vi ikke snart ferdig med våre synder? For det Gud har skapt kan ikke gjøre synd. Har ikke Gud skapt oss ennå? Har ikke Jesus sonet vår synd? Husker ikke, men Gud påstår at penger er roten til alt ondt. De kristne menigheter ber både om kollekt og almisser, er det ikke å be om trøbbel fra Gud det da?

Både tollere og horer kommer inn i Guds rike før de som er rike, så er det vel for at de er fattige da? Da må det være dumt å be om kollekt hvis de har tenkt seg inn dit?

Jeg tror religion har oppstått av ren og fri fantasi, den har lett for å spille menneskene et puss når det blir for mange tanker i hodet om bibelvers som er sanket inn, til inntekt for kreative løsninger. Å være løsningsorientert er nok det samme som religion for en, det er derfor vi har så mange av dem, og det er ikke slutt enda, det dukker stadig opp nye - enten religioner eller løsninger. Det farlige er at det er bygget opp på deler av apostlenes og profetenes gjerninger, resten er fri fantasi eller eventyr.

Heldigvis er jeg dårlig løsningsorientert i religion om forhåndsprofeterte dilemmaer, slik at jeg stadig vekk faller i avmakt for å søke i den profane håndboken av en murstein… der står det visst at det kom en verdensomspennende hungersnød som skulle ramme hele verden, og den kom under keiser Claudius. Historiebøkene har fått med seg at en romersk keiser ved det navnet ble født 1. august år 10 før Kristus, og døde 13. oktober år 54 etter Kristus. Jeg luer på om det kunne være da? Fødselsår og dato for fødsel og død synes å være allmektig, det mangler stort sett bare klokkeslett.

Noen eksakt dato for Kristi fødsel finnes ikke, og heller ikke noe om noen verdensomspennende hungersnød, så det er tydelig at Claudius var bedre kjent på den tiden enn Kristus. Nå var sannsynligvis verden mindre på den tiden påstår noen, uvisst av hvilken grunn? Selve skriften var vel vitende om at det bodde folk på andre siden av kloden? Eksempelvis skulle Herren spre noen folk blant folkene fra ene enden av jorden til den andre enden, så hvorfor verden bare var begrenset til Middelhavsområdet, har sannsynligvis rot i det såkalte løsningsorienterte?

Augustus holdt imidlertid en verdensomfattende folketelling mens Kvirinius var landsfader i Syria, og hvilke hjelpemidler de hadde i denne forbindelse, står det ikke noe om, annet enn at en måtte dra dit for å la seg innskrive. Antakelig kom de seilende dit i lufta, for Daniel snakker om en geitebukk som kom fra vest uten å berøre bakken. Folketellingen måtte derfor bli veldig upresis ettersom folk måtte reise dit fra alle verdens kanter for å la seg innskrive, og hvem kunne egentlig se seg tid og råd til det på den tiden?

Men sånn skal det visst være, at en masse religion skal få lov til å befinne seg utenfor religionen så lenge det ikke kan forklares, eller på annen måte finnes plass i religionen på, så må dette bare få innfinne seg med i å stå utolket, inntil lampen begynner å lyse på et mørklagt sted, og dagen gryr når morgenstjernen stiger opp i hjertene på implikasjonen.

Jesus sa noe om helbredelse; «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

 
Jesus sa også noe om synden; Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Synden tar han bort ved sitt første komme, og skriften sier: Når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er.

Hva sier dere, finnes det kreative tolkningsformer innenfor denne teologien? Har ikke verden allerede blitt undervist?

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

En profeti om helvete?

Publisert over 7 år siden

En ny debatt om helvete? I så fall vil denne fortone seg noe annerledes i det jeg vil sitere et nostradamisk vers om en fremtidsvisjon sett fra hans side gjennom lange studier av Kabbala. Verset lyder slik:

En Slange blir overført i jernbur,

hvor kongens sju barn er fanget,

de gamle og fedrene vil forlate helvetes dyp

forut før de skal dø, vil de se død og skrik på grunn av frukt.

 

Verset har jeg funnet går god for det meste som Bibelen taler om. Åp.20.1-3 forteller akkurat det samme:Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden.Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år.Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den...

Kongens sju barn er de sju stjernene som er englene for de sju menighetene i Åp.1.20, de er også nevnt i Åp.15.1: Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: sju engler med de sju siste plagene, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.

At Guds vrede nå er fullbyrdet er et tegn på at fedrene kan forlate helvetes dyp eller avgrunnen. Et annet ord og betydning for dette sted er brønnen som Josef havnet nedi, men han ble til slutt plukket opp. Forestillingen om og øse opp vann fra brønnen, er også en forestilling om å øse opp levende vann, ettersom vann er en forestilling om folk og nasjoner (Åp.17.15) er levende vann en forestilling om oppstandelse fra døden.

Joh.4.11-14:

Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? 12Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.»13 Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.14 Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

4.Esra 2.29: Mine hender skal verne deg og frelse dine barn frahelvete...

Siste strofen handler om de sju siste plager... og frukten i Rom.8.23 ... ånd og liv.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
14 dager siden / 1447 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
24 dager siden / 1284 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
29 dager siden / 1274 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
5 dager siden / 710 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
1 dag siden / 708 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
23 dager siden / 542 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere