Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Immanueltegnet

Publisert over 4 år siden

I anledning av at det har kommet mange tråder/ innlegg om Jesu “komme”, særlig fra Walter Skaug som presenterer seg selv som preterist (av preterium - fortid/historie), vil jeg med denne tråden vise til problematikken ved å tolke skriftens utrolige, men kompliserte fortellinger. Jesus begrunner selv sine fortellinger flere ganger med;

Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

I anledning slik argumentasjon kan det komme med utfyllende replikker som; Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg... Eller: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.»

Eller: Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»

Haggai blant profetene er en som Herrens ord kommer gjennom, og som sier i 2.8: Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over hærskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over hærskarene. - 15 Men nå, gi akt på det som skjer fra og med i dag! Før stein ble lagt på stein i Herrens tempel

Her må jeg understreke at dette skjer etter en tid som Haggai beskriver forut i dette kapitlet for interesserte.

Haggai beskriver Serubabel på samme måte som Matteus gjør med Immanuel, ”Gud med oss” som navnet betyr, men hos Haggai 2.4: For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene.

Så vil jeg nevne en påstand som Werner Skaug kommer med i sitt teologiske innlegg ”Jesu andre komme” hvor han åpner tråden med;

Jesus skal en dag komme synlig til vår jord. Men NT beskriver også Jesu "komme" i 70 e.Kr. (Matt 24, Mark 13, Luk 21 og Johannes' åpenbaring).

********************

Vel, Matt.24 handler om trengselstiden ved verdens ende, og slik han forstår enden er det ikke en ende på verden bokstavelig, men en fortsettelse, men med nye og annerledes forsetter. Her er jeg enig, Paulus skriver om dette i 1.Kor.7.

For det sier jeg, brødre: Det er stadig kortere tid igjen. Fra nå av skal de som har kone, være som om de ingen hadde de gråtende som om de ikke gråt, de glade som om de ikke gledet seg, de som kjøper noe, som om de ikke eide det, og de som bruker verdens goder, som om de ikke brukte dem. For verden slik den nå er, går under.

Det henvises så til 1.Joh.2.15: Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. 16 For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid.

Slik jeg har forstått Skaug i sine preteristiske forklaringer var dette en oppfyllelse som skjedde i år 70 da Jesus visstnok skulle ha kommet på samme måte som Gud "kom" til Egypt i Jes 19:1.

For det første var det IKKE Jesus som skulle komme først innenfor trengselstiden, men ”falske” Messiaser” (4-6) så dersom Jesus kom i år 70, var det i sannhet forløpere til verdens endes falske messiaser. For man hører ingenting fra Skaug om de tegn og under som de skulle utføre, og klageropene som menneskene skulle utføre da de så Menneskesønnen komme med himmelens skyer? For deres forløsningen som Luk.21 nevner i v27-28 (av hva?) skulle stunde til. (skulle la vente på seg)

Her må man nok atskille Jesus og Menneskesønnen, for de har forskjellige oppgaver å løse, Matt.13.31-32: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Slik jeg ser sitatet fra W. Skaug er ikke 70år nevnt i det hele tatt til de henvisninger han har - men Matt.24.15 har en henvisning til Dan.9.2, (Jf. Dan 11.31; 12.11. - Makk 1.54; 2 Makk 6.2.) - Daniel viser videre til Jeremias 25 og 29, men her henvises det til Kaldea når det snakkes om Babel;Hele dette landet skal bli til ruin og ørken, og disse folkeslagene skal gjøre slavearbeid for kongen av Babel i sytti år. Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid.

Henvisningen til år 70 er helt ute på jordet, det vises til de siste år under fangenskapet i Kaldea (også beskrevet i Esek.17) - Jes.29.10: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet.

Dette er en helt motsatt beskrivelse av hva W.Skaug mener å beskrive i det som skjedde i år 70 - ikke en tilbakeførelse til landet, men tvert imot en utdrivelse… dessuten fanes det vel ikke et Babel etter år 70 som skulle bli til en ørken for alltid?

Da Jesus ble født, viser det seg at han var av DHÅ (Matt.1.18) mens menneskesønnen ikke har denne type ånd, og derfor kan man få tilgivelse om man sier imot ham. Enten er dette en motsigelse, eller så er fortellingene om Jesus delt i to; Joh.8.28: Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at det er meg (Eller: Jeg er (den jeg er) -

Hvorfor forstå man ikke dette før? Forklaringen finner man hos Jes.53., ingen trodde ham, ingen skjønte hvem han var, og han ble foraktet av alle… ja, ja - kanskje burde man ta noen eksempler fra dagliglivet og ikke se på profetier alltid som historie, enda det ikke passer inn?

Det er så mangt mennesker utelater når man skal prøve å forstå skriften, og dette med at Johannes ble født før Jesus, ble halshugget av Herodes som forlangte hodet hans på et fat, men stod visstnok opp fra de døde uten hjelp fra Jesus, enda det står at det er kun han som har kraft/makt til å overgå dødens makt og ingen andre? Man kan gjerne undre seg over at selv Herodes hevdet etter at Johannes hadde stått opp, at dette var Jesus? (Luk.9.7-9, 19-20) Om nå Jesus også var Johannes og Elia, da har man gjort dårlig arbeid med sin forståelse av hvem menneskesønnen opprinnelig er?

Matt.11.: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»

Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott.

Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg.

Hva ser man her da? En Johannes som skal rydde veien for Jesus før han kan komme?: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.»

(Se begynnelsen på tråden: Nå har jeg sagt dere dette før det skjer) Johannes er da sannelig lik den som beskrives som Immanuel? (Gud med oss) Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.

Har man avslørt Immanuel nå? Hva innebærer Immanueltegnet? (Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Gud med oss. (Matt.1.(21)22-23, Jes.7.14.f., 8.8f.)

Er Immanueltegnet noe man må ta i betraktning i påvente av Jesu andre komme? Kan man regne Immanuel som Jesu komme i menneskers skikkelse, hans første komme?

Gå til innlegget

Profetier - hva er det?

Publisert over 5 år siden

Profetier er et ord som jeg har vært svært mye opptatt av å forstå. Ordet profeti kommer av ordet “profet” eller som 1.Sam.9.9 selv sier det: Før i tiden sa de i Israel når de skulle søke råd hos Gud; Kom la oss gå til “seeren!” Det de nå kaller profet, kalte de før i tiden seer.

Bibelen ender sin beretning med at når tiden tar slutt, da er nok Guds mysterium fullført i de dager ved at den 7. basun lyder, slik han kunngjorde for sine tjenere... profetene i Åp.10.5-7.

Lukas 1. kaller tjenerne for Guds ord for øyenvitner…(seerne/ profetene) slik at disse som ser hendelser inn i fremtiden, ikke har hatt noen upålitelig drøm. De har sett og skrevet ned opplevelser "live"- som sikkert og visst vil måtte komme til å gjenta seg. De har da en sann beskrivelse av noe som har skjedd før i en fjern fortid (Fork.1.9-11, Daniel beskriver en fjern fremtid, det er akkurat like langt mellom en fjern fortid som en fjern fremtid), men som vil komme til å skje på nytt igjen i opplevelseshorisonten.

Det er nå blitt til en profeti for fremtiden, og profetiene kan gjerne bli fremført i et gåtefullt språk, i bilder og lignelser som vi ser det er gjort i Bibelen. Det blir gjort for å skjule hendelsesforløpet for uinnvidde. Det er ikke noe særlig å lese i dagens avis hva som skjer i morgen? Noen ville også prøve og forsøke å forandre/ forhindre begivenhetens gang. Det har profetiene tatt høyde for hvis noen lurer på hvorfor ikke tekst er tekst rett frem og bokstavelig ment. 

Noen av gåtene i Bibelen handler om folkeslag som gjengis med til dels vanskelige og uforståelige benevnelser, som for eks. Gog og Magog. Jeg skal ikke begi meg inn på noen form for tolkning av disse, for tekstene røper selv hvem dette er om man følger de forskjellige beskrivelsene disse innehar videre med seg inn i andre tekster. Som profetier ofte er, så er de selvforklarende om man finner metoden de er skrevet på. Det samme gjelder tidsangivelser, de kan også være fingert på en slik måte, at man må ha studert en rekke profetiske skrifter for å kunne komme til en forståelse av tiden, som er sammensatt av tidshendelsesforløpet, liksom Forkynneren frembringer budskapet om at alt har sin tid. - Men noen er utålmodige og prøver å fremskynde tiden ved å putte hendelsesforløpet inn i feil tid, og man får en historisk tid med feil i.

Man må altså selv kunne fremstille seg en fremtidshorisont beregnet på verdenshistorie og kunnskap om hvilke kalendere som til en hver tid er i bruk for å forstå tiden det profetiske vil skje i.

Bibelen har sin egen Guds kalender på 7 dager, og som må forståes som årtusen - en dag er i Guds øyne som tusen år… også en nattevakt er tusen år, dette står for den jødiske kalender. Men skriften antyder også at månen har innvirkning på tidene, noe som en også må ta høyde for - for de som forstår slike astronomiske krumspring i tidsavhandling... (Salm.104.19)

Den gregorianske kalender har en helt annen utgangsmetode, den starter ved Guds sønns fødsel, som i år markerer 2015 år etter. Det er i grunnen en håpløs kalender, da oppstandelsen (Kristi førstegrøde, 1.Kor.15.20, Åp.14.1-5, 20.4-6) straks etterpå skulle markeres av et tusenårig rike, deretter av en kort forfølgelsesperiode av antikrist, og så en oppstandelse av alle døde. (Åp.20.7-13) Denne tiden skulle normalt etter profetiske kunngjøringer for lengst ha opphørt?

Som en illustrasjon av en norsk profeti vil jeg gjengi noe av Lebesbymannen som ikke fremstod som noen bedrager, men heller om syner som han fikk, og som han påstår er direkte syner fra Gud. Så vil tiden vise om dette stemmer. Forståelse av tiden er også med her.

Lebesbymannen – eller Anton Johansen – som han egentlig het, ble en meget kjent mann i sin tid. Han var fra Lebesby i Finnmark og virket i tiden rundt den første verdenskrig.

Opprinnelig var han svensk, men bare 9 år gammel utvandret han til Norge sammen med sin familie. Han ble kjent for sine mange syner og forutsigelser om store politiske hendelser, kriger, naturkatastrofer og epidemier. Mest kjent ble han for å ha forutsagt den første verdenskrig.

Lebesbymannen trer frem i offentligheten ved årsskiftet 1913/1914. Da reiser han først til Kristiania og deretter til Stockholm for å berette om sine syner. I Kristiania får han foretrede for forsvarsminister Keilhau, og i Stockholm for prins Bernadotte, oberst Melander i den svenske generalstaben og den norske ambassadør Ludvig Aubert.

Besøkene er godt bevitnet og omtalt i presseoppslag både i Norge og Sverige.
Av yrke var Lebesbymannen fisker og bonde, som folk flest på de trakter. Om sommeren arbeidet han som assistent for offiserer og landmålere tilknyttet Oppmålingsverket, senere Norsk Geografisk Oppmåling. Anton Johansen fikk – ifølge ham selv - flere syner, men det som kom til å bety mest var det store synet som inntraff i november 1907. Det er her han ser for seg utbruddet av første verdenskrig, naturkatastrofer og andre ulykker.

Lebesbymannens ry som profet kom til å stige gjennom krigsårene, og mot slutten avkrigen og de første påfølgende år, var han meget omtalt både i norsk og svensk presse. I 1918 fikk han audiens hos kong Haakon og samme år ble han også mottatt av den svenske erkebiskop Nathan Søderblom. Hans profetier kom ut på flere språk og han ble en stund kjendis i flere europeiske land. Han var en gang hele Europas samtaleemne, skriver en avis. Da han døde 3. januar 1929, stod nekrologen å lese i flere av landets ledende aviser. Også i radioen ble det holdt minnetale over ham.

Lebesbymannen understrekte alltid at alle profetiene var gitt ham av Gud. Budskapet var fra Jesus Kristus, han målbar bare de ord som Ånden hadde gitt ham å si. Han hadde ikke egne ord å tilføye. Lebesbymannen var urokkelig i troen på at han var et Guds redskap. I formidlingen av synene, var det kristne budskapet et kjernepunkt.

Uoppfylte profetier

Vi skal kort nevne på to profetier som i sitt omfang og detaljrikdom klart skiller seg ut fra de øvrige profetiene.

Det første er en profeti om at Norge og Sverige skal bli angrepet av Frankrike og Russland. Russerne faller inn i Finnmark, og i Sør-Norge blir en rekke større byer ødelagte av franske flystyrker. Russerne faller også inn I Nord-Sverige og i traktene sør for Stockholm. Göteborg blir angrepet av franskmennene og fullstendig ødelagt. Utfallet på krigen blir at Sverige må avstå Gottland til russerne og Norge må avstå alt land nord for Lyngenfjorden.

I den andre profetien ser han for seg en stor naturkatastrofe. I Nordsjøen / Norskehavet finner det sted et stort undersjøisk jordskjelv og en tsunami fører til store oversvømmelser i alle Nordsjøstatene. Særlig hårdt rammet blir norskekysten og østkysten av England og Skottland.

( Marcello Haugen har en lignende profeti som går ut på oversvømmelser i de nordiske lands kyststrøk grunnet kollaps i havmantelen pga oljeutvinningen.)

Lebesbymannen la krigsprofetien til året 1953. Dette er ikke å forstå som et vanlig årstall, men som den ytterste tidssone han var i stand til å skue inn i.

http://lyd-i-natten.dk/Tekstfiler/Lb.pdf

Så her nytter det altså ikke å anslå noen tid for hendelsene, men må vite noe om begivenhetenes gang, det også med utgangspunkt i Guds kalender. Det nøyaktige årstall finner man når man har den kalender som stemmer med begivenhetene om man kan kalle det for det?

Gå til innlegget

Den dag i dag eller til denne tid.

Publisert over 5 år siden

Det som er fint med dagens Bibel og forhold til eldre tiders Bibel er at nå er den på data og med stikkordregister hvor det er mye lettere å søke sammenhenger med likt ordforråd. Man hadde jo tilleggsutstyr til Bibelen før også som en bibelordbok, men alle som hadde Bibel før hadde ikke en slik. Nå har alle elektronisk utstyr som gjør det lettvindt å slå opp i en fei på hva det måtte være, altså en opplysningens tid.

Det som er greit er at man kan mane frem beviser fra Skriften som ikke finnes eller finnes. Jeg kan bekrefte dette ved å søke alle steder i Skriften hvor det står at; slik er det til denne dag, eller; det eller den ligger/ står/ eller er der til denne dag.

Ropekilden

Derfor kalte de kilden Roperkilden. Den er i Lehi den dag i dag.

Jeg blir nysgjerrig og søker på nettet, Roperkilden finnes det ikke et eneste resultat for, men kanskje er ordet for moderne oversatt? - Jeg prøver å søke opp Lehi:

Lehi referert ofte til i engelsk som Stern Gang, som var en militant sionistisk gruppe grunnlagt av Avraham ("Yair") Stern i det britiske mandatet over Palestina.

Et slags napp altså, men refererer Bibelen opp mot vår tid? Jeg trodde først dette var en skrivefeil for Abraham, men neida, det fantes en gruppe som kalte seg Stern- gjengen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Stern-gjengen

Stern-gjengen

var en jødisk militant organisasjon, oppkalt etter grunnleggeren Avraham Stern. Den kalte seg selv Lehi, hebraisk akronym for Lohamei Herut Israel(krigere for Israels frihet). Organisasjonen anså seg selv som en terrororganisasjon.

Det er helt utrolig at skriften kan peke på kilder som finnes den dag i dag.

Gjengen ble grunnlagt av Stern i

1940 som en utbrytergruppe fra en annen organisasjon, Irgun. Den ble først kalt Irgun Zvai Leumi be-Yisrael. Da Stern døde i 1942 og mange av medlemmene ble arrestert, lå gruppen nede frem til den ble reformert som Lehi under Israel Eldad, Natan Yellin-Mor og Yitzhak Shamir

. Shamir ble Israels statsminister førti år senere.

Bortsett fra et antall høyprofilerte aksjoner, utførte Stern-gjengen stort sett mindre angrep, som likvidering av britiske soldater og politimenn, og av og til også jødiske kollaboratører. I 1947 sendte de brevbomber til mange britiske politikere. De saboterte også infrastruktur som broer, jernbaner og oljeraffinerier. De finansierte sine aksjoner ved donasjoner fra private (ikke alltid frivillig) og bankran.

Stern-gjengen opphørte formelt å eksistere da Israel ble opprettet, men fortsatte å operere særlig i Jerusalem, inntil den ble knust etter drapet på Folke Bernadotte.

Finnes denne kilden den dag i dag eller finnes den ikke? Det hele dreier seg vel om ett opprop for et fritt Israel: Lehi, hebraisk akronym for Lohamei Herut Israel (krigere for Israels frihet). Man kan vel fritt oversatt påstå at ”Roperkilden” finnes i Israel også i dag, etter at Israel fikk sitt land ble kanskje gruppen som kalte seg dette navnet ”formelt” å eksistere, men uformelt da? Israel er fortsatt en krigsnasjon som hevder sin rett for frihet med våpen i hånd. Er de fortsatt en terroristgjeng?

Utdrag fra Dom.15.14-20:

Da han kom til Lehi, sprang filisterne mot ham med høye rop. Da kom Herrens ånd over ham. Da var det som reipene om armene hans var brent lintråd, båndene løste seg opp i trevler og falt ned fra hendene hans. Så fant han et friskt kjevebein av et esel; det grep han og slo i hjel tusen mann med det. Da sa Samson:
«Med kjeven av et esel slo jeg en flokk, ja, to, med kjeven av et esel slo jeg tusen mann.» Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebeinet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjevebeinhaugen

Nå ble han brennende tørst, og han ropte til Herren: «Du har gitt din tjener denne store seieren. Skal jeg nå dø av tørst og falle i hendene på de uomskårne?» Da åpnet Gud den hulen som er i Lehi, og det rant vann ut av den. Samson fikk drikke, livskraften vendte tilbake, og han kviknet til. Derfor kalte de kilden Roperkilden. Den er i Lehi den dag i dag.
Samson var dommer i Israel i tjue år.

Dette var i filistertiden.

Gå til innlegget

Stykket og motstykket i lærekunsten...

Her er en liten illustrasjon over det Bibelen nevner som frafallet i 2.Tess.2.3, motstykket til det lovløse rådet som er destruktivt, Rom.5.14: Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. (Det er Kristus)

Om motstykket heter det i Jes.9.6 Fredsfyrste:

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.

Fra Salme 1.
Salig er den som ikke følger lovløses råd,
ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

men har sin glede i Herrens lov
og grunner på hans lov dag og natt.                         (Joh.15.25)

Han er lik et tre plantet ved rennende vann.            (Viser til Jer.17.1-8, og Salm.92.13)
Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.                (1.Mos.49.3, Rom.8.23)
Alt han gjør, skal lykkes. (Dan.8.23-25)

Slik er det ikke med de lovløse.
De er lik agner som spres for vinden.                         (Hos.13.3)

Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen,
ingen syndere i flokken av rettferdige.

For Herren kjenner veien de rettferdige går,
men de urettferdiges vei fører vill.                              (Ordsp.28.15)

__________________________________________

Jer.17. 1-8:

Judas synd er skrevet opp med jerngriffel
og risset inn med diamantstift
på deres hjertetavle
og på alterhornene,

mens barna deres minnes
altrene og Asjera-stolpene de hadde
under frodige trær
og på høye hauger,                                                       (Jer.3.6-7)

fjellene på marken.

Din rikdom, alle dine skatter                                          (Jer.15.13)
og offerhaugene dine
gir jeg til plyndring
på grunn av synden overalt i landet ditt.

Av deg selv må du gi avkall på
den eiendommen jeg ga deg.
Jeg gjør deg til slave for fiendene dine

i landet du ikke kjenner.                                                 (Jer.5.19)
For dere har satt fyr på min vrede,
den skal brenne for alltid.                                               (Jer.15.14)
___________________________________________

Salm.92.13:

De rettferdige skyter opp som palmer,
de vokser seg høye som sedrer på Libanon. (viser til Job 40. 10-12-14- Behemot, Guds fremste verk - det er Guds herlighet, Esek.1.1-28, ) - Sederen, et av de symboliserte trær i Bibelen; Luk.21.29-31: Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet* og alle andre trær! (Dom.9.8-15) Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær.

Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. (*Fikentreet - se også Mark.11.21: Peter husket Jesu ord og sa: «Rabbi! Se, fikentreet som du forbannet, er visnet.)

Et annet utsagn er fra 2.Kong.17.13-14: Herren advarte Israel og Juda gjennom alle sine profeter og seere. Han sa: «Vend om fra deres onde veier! Hold mine bud og forskrifter i samsvar med hele den loven jeg påla deres fedre og sendte dere gjennom mine tjenere profetene.» 14 Men de ville ikke høre. De var stivnakkede som sine fedre, de som ikke trodde på Herren sin Gud. De forkastet hans forskrifter og den pakten han hadde sluttet med deres fedre, og de advarslene han hadde gitt dem. De fulgte tomhet og endte i tomhet. De gjorde som folkeslagene omkring dem, enda Herren hadde befalt dem: «Dere skal ikke gjøre som de!»

De forlot alle de budene som Herren deres Gud hadde gitt dem. De laget seg to støpte kalver og reiste en Asjera-stolpe. De bøyde seg og tilba hele himmelens hær og dyrket Baal. De lot sønnene og døtrene sine gå gjennom ilden, tok varsler og drev med spådomskunster. De solgte seg selv til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, og dermed gjorde de ham rasende.

Herren ble rasende på israelittene og viste dem bort fra sitt ansikt. Bare Judas stamme ble igjen. 19 Men heller ikke Juda holdt de bud som Herren deres Gud hadde gitt. De fulgte de skikker som israelittene hadde innført. 20 Derfor forkastet Herren hele Israels ætt. Han ydmyket dem, ga dem i hendene på ransmenn og støtte dem til slutt bort fra sitt ansikt. - Til slutt viste Herren dem bort fra sitt ansikt, slik han hadde varslet gjennom alle sine tjenere profetene. Israelittene* ble ført bort fra sitt land til Assur, der de er den dag i dag. (*Det er fikentreet, Hosea 9.10)

Har vi egentlig Peters ord på at fikentreet som Jesus forbannet er dødt?

Gå til innlegget

Bibelen er profetisk

Publisert nesten 6 år siden

Tiden begynner å nærme seg da de bibelske profetiene begynner sin oppfyllelse. Hva som er den direkte utløseren er noe uklar da begynnelsen av Bibelen ikke er lokalisert til noe bestemt sted da den er nedtegnet uten sammenheng (Luk.1.1-2) og siden Jes.46.10 hevder at hele Bibelen handler om endetiden. Men sikkert er det at alt startes opp pga en ugjerning, vi vet at NT skriver om at slik som det var i Noahs dager, slik skal det bli da de hadde vært ulydige. Handlingen er ødeleggelsen av byene Sodoma og Gomorra. (1.Mos.19) Der begynte det med at to engler kom til Sodoma om kvelden og ville overnatte på torget, men Lot ville helst at de skulle ta inn hos ham og klarte å overtale dem. Men før de fikk lagt seg kom alle mennene i Sodoma og omringet Lots hus og lurte på hvor de to mennene var som kom til ham denne natten, de sa:

Før dem ut til oss! Vi vil ha vår vilje med dem!»

Da gikk Lot ut til dem i døråpningen, stengte døren etter seg 7 og sa: «Brødre, gjør ikke en slik ugjerning! 8 Hør nå! Jeg har to døtre som ikke har vært sammen med noen mann. La meg føre dem ut til dere, så kan dere gjøre med dem som dere vil. Men mot disse mennene må dere ikke gjøre noe, for de har funnet ly under mitt tak.» 9 Men de ropte: «Flytt deg!» Og de sa: «Her kommer det en innflytter for å bo hos oss, og så vil han gjøre seg til dommer! Nå skal vi gjøre verre ugjerninger mot deg enn mot dem.» De trengte seg voldsomt inn på mannen Lot og holdt på å slå inn døren. 10 Da strakte de to mennene ut hånden, tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. 11 Mennene som var utenfor huset, både små og store, slo de med blindhet. De strevde forgjeves for å finne døren.
12 Da sa mennene til Lot: «Har du ellers noen her, en svigersønn, sønner eller døtre eller andre som tilhører deg i byen, så før dem bort herfra. 13 For nå skal vi ødelegge dette stedet. Klageropet for Herrens ansikt er blitt så stort at Herren har sendt oss for å ødelegge byen.»

Om Noah heter det i 2.Pet.2.5: Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden. 6 Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.

Og hos Jer.23.14: Hos profetene i Jerusalem har jeg sett grufulle ting. De bryter ekteskapet og farer med løgn, de styrker hendene til ugjerningsmenn så ingen vil vende om fra sin ondskap. For meg er de alle blitt som Sodoma, de som bor der, er blitt som Gomorra.

Dette er veldig tydelig tale, men går det an å stadfeste denne tiden noe mer eksakt? Jerusalem er lovet å gå til grunne for sin ondskap.

2.Kong.21.12: Derfor sier Herren, Israels Gud: Nå fører jeg en ulykke over Jerusalem og Juda som skal få det til å ringe for ørene på alle som hører om det. 13 Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria og bruke samme vektlodd som mot Ahabs hus. Jeg vil tørke Jerusalem bort som når en tørker av et fat og snur det opp ned. 14 Jeg forkaster den siste rest av mitt eget folk. Jeg gir dem over i hendene på fiendene deres, så de alle kan røve og plyndre dem. 15 Dette skal skje fordi de har gjort det som er ondt i mine øyne. De har gjort meg rasende fra den dag deres fedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. (Jefr. Jer.19.3-6)

Nå skal jeg ikke gå videre i noen domfellelse av det som skjer der nede i Midtøsten, men det er en farlig utvikling og vei å gå for Israel med det de holder på med. Se nyhetene i dag:

Statsminister Benjamin Netanyahu har bestemt at de vil øke antall luftangrep mot Gazastripa, men har hittil ikke avgjort om det skal iverksettes en offensiv på bakken, ifølge Reuters

http://www.dagbladet.no/2014/07/07/nyheter/utenriks/krig_og_konflikter/israel/gaza/34239040/

Dom over nabofolkene Amos 1.6-7

Så sier Herren: Tre ugjerninger av Gaza, ja, fire – jeg holder det ikke tilbake! For de drev alle i eksil og overga dem til Edom.
Jeg sender ild mot muren rundt Gaza, den skal fortære borgene hennes.

Jer.47.5: Gaza er raket snau, Asjkalon er brakt til taushet. Du som er igjen i dalen, hvor lenge vil du rispe deg opp?

Jer.47.5 er et direkte bilde på Job: Så gikk Anklageren bort fra Herren og slo Job med vonde byller fra hode til fot. 8 Job tok et potteskår og skrapte seg med det, der han satt i asken. (Job 2.7)

Jeg sier ikke at dette er i ferd med å skje akkurat nå, men dette er hendelser som leder til dette. Det er en farlig dialog å snakke sammen med våpen, det skaper bare mer og mer splid. Jeg vil minne på om Esau som ble nødt til å selge førstefødelsesretten sin til Jakob for en tallerken linsesuppe og noe brød. (1.Mos.25.32-35) De er bilder på Israel (Jakob) og Juda (Esau) som Herren hadde motvilje (uvilje) mot.

Herren sa til henne (Rakel):
«To folkeslag er i ditt morsliv,
to folk skal skilles før de blir født.
Det ene blir sterkere enn det andre,
den eldste skal tjene den yngste.»

Rom.9.11-13: Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast 12 og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. 13 For det står skrevet: Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
14 dager siden / 1447 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
24 dager siden / 1284 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
29 dager siden / 1274 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
5 dager siden / 710 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
1 dag siden / 708 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
23 dager siden / 542 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere