Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Quis trøbbel

Publisert 23 dager siden

Når jeg går inn på nyhetsbildet på pc'en tar jeg først en kikk på msn hvor feltet er bredt, og man kan ta med seg noen quis i samme slengen, det liker jeg, bare for å se hvor mange score man får. Og noen ganger forstår man ikke spørsmålene godt nok...

Men nå kom det opp noen spørsmål i geografi, og et av dem var om hva som var verdens høyeste fjell? Fire alternativer ligger klar til å velge mellom: Mauna Kea, Mount Fiji, Mount Everest, og Kilimanjaro. - Hva ville dere tippet?

https://www.msn.com/nb-no/reise/nyheter/quiz-hva-kan-du-om-geografi/ar-AAIrQ9D?ocid=msedgdhp#page=3

Jeg lærte på skolen at Mount Everest er det høyeste fjellet i verden, så jeg krysset av for dette- og fikk feil! Tenk at her har man sittet på skolen i alle geografitimene i så mange år til ingen nytte! Det riktige svaret var Mauna Kea!

Quisen tok frem Faktaboksen: Mount Everest er det høyeste, men Mauna Kea er høyere! Forvirret?

Ja! - Jeg ble så provosert at jeg måtte finne ut av hvor Quis'n hadde sporet av! Så jeg fant ut at National Geographic hadde lagt beslag på hva som var sannheten; 

Mount Everest er ikke verdens høyeste fjell

Mauna Kea på Hawaii er høyere enn Mount Everest. Det er ikke fordi det vulkanske fjellet rager høyere opp i atmosfæren, men fordi det begynner lenger nede, altså under havflaten.

https://natgeo.no/natur/fjell/mount-everest-er-ikke-verdens-hoyeste-fjell

Altså handlet ikke spørsmålet om verdens høyeste fjell over havflaten, men under... så da ligger Mount Everest på havflaten og flyter uten noe grunnfjell under som støtte? Uff og uff så mye dumme påstander det kan komme bare for å komme frem til en annen sannhet? Mount Everest rager antakelig like dypt ned som Mauna Kea bare man får boret og sett etter hvor mantelen slutter?

Innenfor jordskorpen strekker mantelen seg helt ned til mantel/kjerne-grensen i cirka 2 900 kilometers dyp. (Mantelen: https://snl.no/Jorden )  Legger man til denne dybden også på Mount Everest, skulle det fortsatt være verdens høyeste?

Mauna Kea's høyde og dybde: 9966m

Mount Everest høyde ... og dybde: 11750m + dybde fra havoverflate og ned til mantel... (?)

Så nå føler jeg på at jeg ble snytt for et poeng der i Quis'n, bare fordi National Geographic ikke så for seg at Mount Everest hvilte på noe under havoverflaten, selv om det ikke er noe hav der det ligger, så i alle fall et tenkt hav som det kunne flyte på? : =)

Gå til innlegget

I fortellingene om profetenes ord til makthaverne over fattige folk og deres tap av hus, hjem, jord og grunn, avsluttet jeg forrige gang med å vise til løven av Juda som ville komme for å hjelpe de som har lidd tap, viser jeg til Åp.5.5. I Matt.1.21 bærer han navnet Jesus (frelser) fordi han skal frelse sitt folk (Juda) fra sine synder. For de som ikke ser disse koblingene, kan man se at Åp.5.5 viser til Jes.11.1-10 (Den rettferdige kongen)

Denne fortellingen er ingen åndelig historie som kan skjules for folk som ikke har tanker for tro i det hele tatt, men er reelle handlinger i vår virkelige verden som vil finne sted, det har bare ikke blitt verden til del ennå, fordi det er profetier, altså fremtidssyn fra profetene. Ofte nok sees de på som historie, noe som er uforståelig i det som jeg her vil vise til?

Som en ser av Åp.5.5 viser dette verset til 1.Mos.49.9, Jes.11.1-10 og til Rom.15.12 og en kan her se at det er en god forbindelse mellom GT og NT om de samme hendelsene, og leser man fra Jes.11, vil man kunne lese seg til hva som vil skje i en ikke alt for fjern fremtid om rettferdighetens konge for sitt folk. Og ser man på Matt.1.21 (du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder) under samme sammenheng og sammenligner dette med Rom.15,12 eller Jes.11.10 for den del, vil man også kunne se at Matt.1.21 står ennå uoppfylt inntil videre;

Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser, og ikke skifte rett etter det ørene hører. Han skal dømme fattige rettferdig, i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med sin munns ris og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper. Rettferd skal være beltet om livet og troskap beltet om hoftene hans.

Da skal ulven skal bo sammen med lammet, ku og bjørn skal beite og ungene deres ligge sammen. Spebarn skal leke ved slangens hule og strekke hånden ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe på det hellige fjellet, for landet er nå fylt av kjennskapen til Herren. Og den dagen skal Herren for andre gang rekke ut hånden for å kjøpe fri resten av folket sitt og de bortførte skal vende tilbake.

Et banner skal løftes opp for folkene som skal samle de fordrevne av Israel og føre sammen de spredte av Juda fra de fire verdenshjørner. Da skal Eifraim's misunnelse forsvinne og Judas fiendskap ryddes ut. Efraim skal ikke misunne Juda, og Juda ikke være fiendtlig mot Efraim.

Disse ordene fra profeten Jesaia i kap.11, later til å ha liten forståelse i de sionistiske kretser, og jeg må bare undres over hvor lett det må være å ta snarveier for hvor rettferdig staten Israel måtte fortone seg for dem, ut fra de samme synliggjorte profetier om syn og opplevelsen av dem?

Gå til innlegget

Mika, Jesaia og Jeremias ord til makthaverne

Publisert rundt 1 måned siden

Det ellers så omtalte landområdet i Midtøsten som omtales som en profeti i oppfyllelse, vil man med tiden se store forandringer på, og noen fred der i gården blir det nok ikke i følge profetene. En av dem er profeten Mika. Han har sett det som er under oppseiling.

Profeten Mika ser dagens situasjon med den suverene makten landet har fått ovenfor fattigfolk, han roper ut et ve over de mektige som tar den marken de har lyst på, og røver husene deres fra dem, tvinger under seg mann og hus, bonden fra hans eiendom. 

Og Herren er enig: Jeg tenker ut ulykke over denne slekten, den kan dere ikke fri nakken fra. Dere skal ikke lenger gå stolte omkring, for dette blir en ond tid. Den dagen skal de synge en nidvise og klage en klagesang over dere: «Vi er herjet og ødelagt! Mitt folks jord blir gitt bort, ja, tatt fra meg. Markene våre blir delt ut til frafalne.» Da skal du ikke ha noen i Herrens forsamling til å kaste lodd og dele ut jord.

«Hold opp med å profetere!» sier profetene.«Slik må ingen profetere! Tar skjellsordene aldri slutt?»

Hva er det du sier, Jakobs hus? Har Herren mistet tålmodigheten? Er det slik han handler? Har jeg ikke gode ord til dem som ferdes rett?

Men folket mitt har alt stått fram som en fiende. Dere drar kappen av fredelige folk. De som vandrer trygt, blir krigsfanger. Kvinnene i folket mitt driver dere bort, fra hjemmene de var glad i. Dere har for alltid tatt min ære fra småbarna hennes.

Stå opp og gå! For dette er ikke noe hvilested. Fordi det er urent, skal det ødelegges, og ødeleggelsen er voldsom. En som fór med løgn og bedrag og sa: «Jeg spår for deg om vin og drikk», det ville vært en profet for dette folket!

Mika har sett dagens situasjon og viser til Jes.5., som kaller Israel for Herrens vingård i dette kapitlet. Liksom Mika, roper Jesaia også ut ve over de mektige, og her i ligger også min bekymring for den svakest stilte part: 

Ve dem som legger hus til hus og føyer åker til åker helt til det ikke er plass igjen, og dere er de eneste som er bosatt i landet!

For vingården til Herren over hærskarene, det er Israels hus, og menneskene i Juda er hans kjæreste hage. Han ventet rett, men se, det kom blod, rettferd, men se, det kom skrik!

Advarslene er der ovenfor det å ta seg til rette:

Herren vil rive ned gjerdet og tråkke ned muren til vingården sin, og gjøre den til en ødemark. Den skal ikke lukes eller beskjæres mer, men torn og tistel skal gro der. Han vil nekte skyene og la regnetfalle på den, og folket skal måtte dra i eksil.

Og Jeremia kaller profetien for Israels fall i kap.2.: Er Israel en slave som er født i huset? Hvorfor er han da blitt bytte? Unge løver brøler og knurrer mot ham. De gjorde landet hans til en ødemark, byene ble brent så ingen kan bo der.

Dette er advarsler til Jakobs hus, det blir som det er profetert om det ikke bøyer av, om ikke i vår tid, så senere. Løvene knurrer allerede. Til slutt vil løven av Juda komme dem til hjelp. (Åp.5.5)

Gå til innlegget

Løgn er ofte i strid med lov og rett

Publisert rundt 1 måned siden

Siden Israels gjenopprettelse i 1948 har staten blitt plaget av beskyldninger og løgner angående dens legitimitet og jødenes rett til landet. https://budbareren.no/en-kristen-forstaelse-av-konflikten-mellom-joder-og-arabere-i-midtosten

Her mener jeg hele beskrivelsen er basert på, og trukket sammen i alt for forhastede slutninger ved å bruke Bibelen som brekkstang for en forståelse som ikke stemmer helt med skriften, så langt finnes det ingen dateringer der overhode som tilsier at tiden er inne for en overtakelse av landløftet. Det er mer komplisert enn som så, og ved bare å ta utgangspunkt i deler av bibeltekstene, og la resten ligge blir det hele noe uoversiktelig, og blir som en forkortet versjon hvor realitetene er utelatt.

Men det som foregår nå er nok en del av profetiene som langt fra er ferdige med saken.

I noen av dem står det at de skal bryte seg nybrott, det betyr kanskje at slik andre utvandrere har opparbeidet seg sin egen boplass der hvor det ikke bor noen fra før, bør nok de også gjøre det. Men det kommer nok senere.

Ordet betyr pionerarbeid, det er ikke det de driver med nå, men de sår blant torner, og det er noe dritt å så blant. For en periode kan det nok gå bra, men advarslene i skriften er formidable her, og muren de har bygget skal rives ned og landet vil igjen bli beitemark. Jesaia skriver om det.

Vi må gjerne ta inn over oss at skriften ikke er så lett å forstå da opplysningene er så spredt som de er, men det er fint å lese fra Mosebøkene hvor det fortelles om Jakobs (Israels) 12 etterkommere/ stammer, hvorav 10 av dem fortsatt er en myte, men de dukker opp igjen i Åp.7... Ikke bare det, men tilsynelatende vises det også til Jakobs (Israels) død, han ble bare 147 år og døde i Egypt, men ønsket ikke å bli gravlagt der.

Hvem er da hans etterkommere? - Jo, det fortelles at Jakob hadde Josef der ved sin side i Egypt og ba ham om ikke å bli begravet i Egypt. Dette står under Jakobs siste vilje.

I neste kapittel fortelles det at Jakob velsigner sønnene til Josef (1.M.48.) og her fortelles det at de skal arve landet (Kanaan), og når Jakob velsigner dem, fortelles det at gjennom dem skal navnet til Israel leve videre. Siden sa Israel til Josef: Nå skal jeg dø, men Gud skal være med dere og føre der tilbake til fedrenes land.

Etter å ha velsignet de 12 sønnene, dør så Jakob (Israel), og det fortelles at da han utåndet (døde) ble han forent med sitt folk, som siden begraves i Mamre i Kanan, et jordstykke som Abraham kjøpte for å ha et gravsted. - Altså ikke noe land så langt, men et gravsted.

Så dette med jødenes erobring av Israel og opprettelse av staten i 1948 og at det er noen varig løsning og oppfyllelse av skriften kan en nok se bort ifra. Det fortelles at Abraham ikke ble lovet noe land der så lenge han hadde barn (arvinger –5.Mos.2.4-5, Apg.7.5) Noe som også slår tilbake til fortellingene i Mosebøkene.

Her bør en kanskje revurdere om en har forstått alt skriftene setter segl for?

Hva er så befalingen til Israel i Jer.4? - Bryt dere nybrott! Ikke så blant torner! - Det henvises til flere steder angående dette.

At Israel nå blir omtalt for å ha okkupert land, er noe de selv også vedgår, og enda sies det at de er klar til annektering av Vestbredden i tillegg– hva i alle dager er det da? Er ikke det det samme som en okkupering? 

Gal.3.15f. skriver mer om løftet, men her blir det ikke oppfylt før etter den loven som kommer og blir overrakt ved engler (i v19, / se Matt.13.39 og englenes tid) så dette vet man vel hva betyr og når?

Overskriften sikter like gjerne til Jes.9 da fredsfyrsten kommer? Her finner man blant annet hvem løgneren er.


Gå til innlegget

Det skrives om at Kristi etterfølgere har hatt de samme våpen til sin rådighet når de har forsøkt å rive ned "politisk korrekte" festninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen hos Gud».http://www.verdidebatt.no/innlegg/11754406-alle-mot-en

Vel, når Paulus beskriver tankebygninger som rives ned, er de kanskje også ment politisk, hva vet jeg? Men i alle fall kan man lese om Kristi etterkommere hos Jes.53.10-12, og i Rom.9 kan man lese om Guds vei med Israel. Så hvis en leser dette kapittelet, så skjønner vel de fleste at Gud søker rettferdighet, og har sett inn i glasskulen i v30-32? Da er det ikke sikkert at det er dette han søker: https://www.nrk.no/nyheter/israels-bosettinger-pa-vestbredden-1.11463356– for dette er gjerninger og til dels dårlig tro om hva dom går ut på?... les hva Joh.16.7-8 sier om hva Talsmannen skal gjøre når han kommer.

Eller hva er det kristi etterkommere har lært? Matt.9.13: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer...

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1455 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
30 dager siden / 1282 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1280 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 814 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 795 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 551 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere