Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Bibelens enorme potensiale

Publisert 9 dager siden

Det stilles spørsmål om hva Bibelen kan si oss i dag, og da kommer det jo an på hva slags opplysninger man stiller til den? Kristne bruker den for å opprettholde sin tro, og mange skiller mellom GT som historisk, og NT som nyere tid. Men alle evangelistene viser tilbake til profetene (i GT) da de skal legitimere en oppfyllelse. Eks. Matt.1.21-23, men for å understøtte en profeti som en historisk hendelse ser det heller smått ut. Historikere har ingenting å melde om bibelske oppfyllelser, men viser til kristne tradisjoner og høytidsdager. Man sammenligner allikevel hendelser i vår nære samtid som oppfyllelser, selv om man skulle komme i konflikt med et oppsett i et oppstilt hendelsesforløp. Paulus antyder et «tidens fylde», og i følge Ef.1.10 er det da evigheten begynner, og vår tid slutter sin historiske gjennomgang, og alt i himmel og på jord sammenfattes i Kristus – det er også ved denne tid Kristus blir utsendt (Gal.4.4)

Det er en interessant innfallsvinkel om hva Bibelen trolig ikke kan inneholde av interesse, og til det kan jeg bare si at det er utrolig hva man kan plukke opp, bare man leser eller studerer tekstene nøye nok? Bibelen bruker ikke våre moderne uttrykk på hva som finnes av hjelpemidler i dag, eller hva som fantes av hjelpemidler før i den vanlige lesbare teksten. 

Det man kan lese ut i fra Bibelen, er at tiden i denne, spenner seg så langt tilbake i tid, at menneskene ikke har det fnugg av peiling på den, og den kaller denne tiden for « i eldgammel tid ».

Den forteller om byer som har vært til, og som nå ligger i ruiner, men igjen skal reises opp. Det holder egentlig med å vise til 2.Pet.3.3-7, eller Fork.1.9-11/- 3.15 og Jes.37.6: Har du ikke hørt det? Jeg gjorde det for lenge siden, jeg formet det i eldgammel tid, og nå lar jeg det skje. Så kunne du ødelegge festningsbyer og gjøre dem til ruinhauger. -

3.Mos.26.31: Jeg gjør byene deres til ruiner og legger helligdommene øde. Jeg vil ikke kjenne den behagelige duften fra deres offer. - og Jes.58.12: Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles Den som murer igjen revner, Den som setter i stand veier så folk kan bo der.

Når det kommer an på utvikling, er Bibelen veldig generell: Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt», har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. -

Dette finner man hos Forkynneren som kan dra frem ting ut av ermet som vi i dag enda ikke er nådd frem til. (3.22) Og han nevner visdommen Gud har gitt menneskene til å plage seg selv med... så kanskje det kan ligge noe mikroskopisk i dette utsagnet innenfor evolusjonen? (1.12-13)

Honning og melk er et uttrykk som også kan settes inn under lupen, den gir oss en indikasjon på at det handler om utvikling og velstand, det holder med å ta en titt på Jes.7.21-22: Og den dagen skal en mann kunne holde en kvige og et par sauer, og de skal gi så mye melk at han kan spise rømme. Ja, rømme og honning skal de spise, alle de som er tilbake i landet.

Også forvaltning av økonomi er med i det bibelske vokabular, så som rikdom og fattigdom, ja også en tid uten valuta nevnes – så Bibelen sier jo oss litt om hva en kan forvente seg i en kommende tid også?

Jes.52.3:For så sier Herren: Dere ble solgt uten betaling, og uten penger skal dere løses ut.

Jes.55.1: Herrens nådige innbydelse: Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling! Osv...

Det mest interessante og litt hårreisende som jeg leste om fra GT, er fra tiden under Moses – da han skulle lede folket sitt inn i et land som de lurte på hva var for slags land, og hvor innbyggerne var både større og høyere enn dem, og hadde store byer med murer som nådde himmelen. Der så de anakitter. (5.Mos.1.22-28, Josva 14.12) - I 5.Mos.2.11 blir de regnet som kjemper ( se også 4.Mos.13.33) og hører visst til Østens folk?

Jeg synes det er pussig og rart hvis man regner Moses tid for å ha vært for ca 3200 år siden, da det neppe fantes slike høye byer i Østen. Og i følge denne  listen*- daler høyden på byer som rager mot himmelen ganske drastisk ned innenfor vår egen levetid.

* Liste over verdens høyeste bygninger – Wikipedia

Det får meg til å undres på om vi i det hele tatt klarer å tolke tiden som skriften forteller oss om? Tenk om hendelsene i Bibelen er skjulte koder? Og at navn bare er til for å gi oss en ny forståelse. Nesten alle navn i GT har en beskrivelse over hva navnene betyr. (2.Mos.2.10 / Moses: Navnet er egyptisk og betyr «sønn» eller «barn». Det ligner et hebr. ord for «å dra opp».) 

Bibelen insister selv på at den er forseglet, ( i Åp.5.1-5, Dan.12.9, Jes.29.11-12)

Samtidig finnes det to personer (en er en av verdens beste matematikere) som holder på med å tolke ut bibeltekster matematisk, og funnet frem til en masse interessante ting. Det er utgitt to bøker på norsk; Bibelkoden I og II.

Man fant imidlertid ut at opplysninger kunne ligge over hverandre (i potenser) fordi det syntes som om man kunne finne frem til hvert enkelt menneske ved sitt navn, fødselsdato, adresse etc., så datamaskinen deres måtte vente på noe større noe, en kvantedatamaskin kanskje? Den lagrer og leser på atomnivå, for det heter jo et sted at steinene skal tale? Et slikt register av navn over den vide verden er jo nevnt i Bibelen som livets bok? (Salm.87.5-6 / Jes.4.3)

«Bibelkoden II» kom ut etter angrepet på WCT og 9/11 2001 – angrepet stod der det også. 

Så det er fortsatt interessant hva Bibelen kan fortelle oss om i det daglige, det kommer bare an på hva man søker dens støtte til. 

For fremtiden kan den til eksempel advare menneskeheten om alvorlige farer... kometen som rammet Jupiter «Shoemaker Levy 9» fantes også omtalt i den matematiske teksten, og en påminner om at det finnes skjulte farer også for vår planet. 

I følge tekst som de fant, var det muligheter for å forandre fremtiden vår ved hvilke valg som blir gjort: Fem veier, fem fremtider. En advarsel som ble funnet om et fiendtlig angrep, og en tale om det forestående angrepet var nok til å avvæpne forestående angriper.  

Teksten forandret seg og det ble stående; «Dere forandret det.»

Jeg antar at også Maos lille røde bok også nevnes om man søkte etter dette i et matematiske søk.

Antakelig finnes det ikke en større eller mer verdifull bok om man ser dens enorme potensiale?

Gå til innlegget

Om Joh.3.16 og frelsesplanen

Publisert 10 dager siden

Når det skrives om at Joh.3.16 som beskrives som «den lille bibel» og inneholder summen av Bibelens budskap, tror jeg ikke at det er en riktig beskrivelse av skriftstedet som unngår å nevne de små detaljene i helheten som skal til for å forstå hva og hvem det dreier seg om. Verken kristendom eller andre religioner er nevnt i denne sammenhengen – Skriftstedet er slik sett tatt ut av den sammenhengen det står i, da både foranliggende og bakenforliggende tekst er forklarende i denne sammenhengen.

Jeg har ingen problemer med å se at teksten hos Joh.3. har en samlet sammenheng men også rullerende henvisninger til oppklaring. Teksten går bredt ut om livet både i denne verden og den kommende, hvor Jesus refser Nikodemus for ikke å tro på ham når han snakker om det jordiske, og spør Nikodemus rett ut om hvordan han da skal kunne tro ham når han taler om det himmelske? Og det er vel noe av spørsmålet om hvordan man i det hele tatt kan eller skal ha en samordnet tro for en hel verden? Og er det denne verden det egentlig handler om?  (Joh.18.36, 1.Kor.2.6)

Sa ikke Gud at han sendte sin sønn, ikke for å dømme den, men for å frelse den? (Joh.3.17) Da gjenstår det antakelig en hel del før det kan skje, for som det står i Joh.3.13-15:  Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal (kunne) ha evig liv. 

Dette er da ting som mangler i forståelsen ved bare å bruke Joh.3.16? Men det handler ikke bare om å tro på selve navnet, for i Joh.12.44-47 utdyper Jesus utsagnet hos Joh.3.16: Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Hvorfor da en forkynt fortapelse? Da tror jeg man kanskje bør se på Heb.4.3-8? Eller Joh.17.12 som er oppfyllelsen av skriften - hele Joh.17. inneholder opptegnelsen for det evige liv - altså frelsen.

Det som også er viktig å forstå er at Joh.3 også forteller om dommen samtidig som Jesus nevner seg selv som lyset, og at dette er dommen – den som følger sannheten kommer til lyset. (Joh.3.19-21) – Og man er jo ikke der riktig ennå.... for hvis man også tar til seg Jesu åpenbaring – som er Johannes Åpenbaring... skulle man da antakelig kunne si at alt dette beror på at profetien ennå venter på sin tids oppfyllelse?

Åp.1.1-3: Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Det er han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett. Salig er den som leser opp ordene i denne PROFETIEN, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.

I følge Åp.10.7 er Guds Sønn der beskrevet som Guds mysterium (Kol.2.2) åpenbart og fullført ved den 7. basun ( som er den siste basun - i 1.Kor.15.51-57 som er  oppstandelsen, og døden den siste fiende som overvinnes (i v26)

Før denne tid heter det i Joh.1.18: Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. >

2.Mos.33.20: Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve. / Mark.12.26-27: Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.’ Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.

Her vil man kunne se en forskjell gjennom før og etter Adam om man leser 1.Kor.15 som kanskje er like mye egnet som den «lille bibel» ? Vers 22: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. - Vers 45: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Vers 48- 49: Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.

Altså ingen får en riktig forståelse før man forstår Guds frelsesplan i sin helhet, og den skal visst gjentas ved en annen dag? (Heb.4.3-8)

Heb.2.5: For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. - Vers 5: Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser.

Hos Rom.11 og Efes.3.5f gir Paulus innsikt i Kristi mysterium: Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. 

Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt.

Gå til innlegget

Om å utøve makt i et demokrati

Publisert 18 dager siden

Valg er for flertallet. Demokrati er i seg selv en makt som skal inkludere og tjene folket. Brukt alene på seg selv, er det en makt som illustrerer sin egeninteresse . Trump utøver makt av egen interesse, det tjener ikke folk flest. Linken i innlegget forklarer skilnaden av bruken av makt i et demokrati og hva det fører til.

Dersom noen skulle være litt forundret over det som skjer med valget i USA og den videre veien, er den på sett og vis klart forutsagt hos Fork.6.10: Alt som er til, er nevnt med navn for lenge siden, det er kjent på forhånd hva et menneske skal bli.... så også med Trump...

Og det er allerede lagt ut på facebook for lenge siden (2012-16, før Trump ble varm i stillingen som president...) – så da er det stort sett bare å følge med på det daglige nyhetsbildet så vil en kunne se det som er i ferd med å skje nå i disse dager, 

https://no.life-adventure.dk/forudsigelser

Gå til innlegget

Et angrep på demokratiske valg

Publisert 23 dager siden

Det har vært spennende dager under valginnspurten i USA de siste to ukene og hvordan det ville gå. Noen har jo på forhånd antydet det ut i fra viten om den sittende presidents reaksjonsmønster og det ser ut for at antydningene så langt har vært riktige.

At Trump kom til å fornekte et valgresultat som viser til at han har tapt var på forhånd forespeilet. Han har jo aldri vært ærlig mot seg selv, og har bestandig tydd til løgn og halvsannheter. Dessuten er han jo den første amerikanske presidenten som ikke har akseptert et valg, og som setter ut rykter om valgfusk. Vel, han synes jo bestandig synd på seg selv og synes at verden er urettferdig mot ham... men du verden hvor mange er den ikke det mot? Men det ser ikke han, det er seg selv, og seg selv atter en gang det dreier seg om.

Men at han lyver og setter himmel og jord i bevegelse for å kunne få fortsette med det, bryr ikke mange av velgerne hans seg noe om. Men han er i ferd med å ødelegge det demokratiet som tar vare på ham selv, og gir ham stemmer – for ikke å si stemmerett? Ved å saksøke alle valglokalene som ikke har gitt ham det flertallet han ønsker seg, er han i ferd med å ødelegge den grenen han selv sitter på.

Oppførselen hans kvalifiseres til riksrett hevder USA ekspert Hilmar Mjelde, og mener at det ikke gikk greit for seg når det gjaldt oppførselen til presidenten som gikk til frontalangrep på det viktigste ved hele demokratiet – nemlig valgprosessen.

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/11/usa-ekspert-hilmar-mjelde-donald-trumps-oppforsel-.html

Først og fremst ville han først stoppe hele opptellingen av valgstemmer som er en av de viktigste aspektene man har i et demokrati ... det var en nokså underlig forestilling – han mente visst at han selv kunne bli sittende uten at valget ble fullført? Slikt opplever de som bor i kommunistiske land det hvor valg ikke har demokratiske ordninger – men så blir han da også sammenlignet med tyrkiske Erdogan og Hviterusslans Lukasjenko.

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/eksperter-slakter-trumps-trusler-om-s%C3%B8ksm%C3%A5l-og-h%C3%B8yesterett/ar-BB1aIZqd?ocid=msedgntp

Men så fant han på å spre løgn om at det forgikk valgfusk og mente vel å kunne forandre valgresultatet ved å antyde at han ville vinne valget om bare de riktige valgstemmene ble talt opp – akkurat som om han visste hvilke stemmesedler som var riktige å gale? Poststemmene som han var i mot inneholdt jo begge kandidaters stemmer, så det var ingen falske stemmesedler. Det ble oppdaget noen stemmesedler i Pennsylvania hvor noen døde hadde avgitt stemme som ikke hadde stemt – de ble selvfølgelig luket ut. Og sånn fungerer et demokratisk valg. Alle kvalifiserte stemmer telles. Men mannen er jo desperat for å få ødelagt mer av demokratiet, men heldigvis sier en USA ekspert at skulle Trump gå tom for måter å vinne valget på blir han nødt til å gå. Og nekter han vil det selvsagt være en fordel å ha en lojal forsvarssjef ved sin side.

Romarheim er likevel ganske trygg på at både militæret og det republikanske partiet i et slikt scenario vil trekke sin støtte. – Jeg både håper og tror at presidentens nyutnevnte lojalist ikke får forsvaret til å marsjere i en slik situasjon. Militær-institusjonen er drillet i at umoralske ordre ikke skal utføres ukritisk.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zggaWr/usa-ekspert-om-pentagon-utskiftinger-gjoer-stor-skade

Nå er det også hevdet at i og med at Biden er valgets vinner vil overtagelsen av presidentembetet gå sin naturlige gang uansett om Trump samtykker eller ikke, hvis han nekter å forlate det hvite hus vil han bli sett på som en vanlig husokkupant.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/1BBG7G/donald-trump-verdens-farligste-eks-president

Det blir i alle fall et spennende senario over nyttår og når en kommer et stykke ut i januar å se på hvilken måte Trump vil forlate sitt nåværende embete på, for noen muligheter til å vinne valget finnes ikke lengre. Marginene er alt for små. Til og med tv- yndligskanalen hans har han vendt ryggen til da den utropte Biden til vinner.

Gå til innlegget

Sinnataggen?

Publisert 24 dager siden

Den sittende golfspillende presidenten i det hvite hus bruker sin makt til å sparke ut tjenestemenn han ikke liker eller gjør som han sier. Mener å ha lest at han ligner en 4-5 åring i trassalderen?

Trump ser ut til å sparke ut alle han ikke liker eller gjør som han sier, og han mener at alt han sier og gjør er det som er riktig. Den siste som ble sparket var forsvarsministeren som trasset Trumps ordre om å sette inn militæret under gateopptøyene - jeg lurer på hva som ville skjedd hvis det hadde skjedd? Det kunne blitt et blodbad i gatene. Godt at det fantes en som hadde mot nok til å si ham i mot. Han hadde som mål å holde ut lengst mulig om det skulle bli bruk for ham - og det ble det! Nå er han altså sparket, og han sa: Hvem som kommer til å overta etter meg? Det kommer til å være et skikkelig ja- menneske, og da: Gud hjelpe oss!

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/GaaV5q/sparket-forsvarsminister-gud-hjelpe-oss

I dag stiller man spørsmålstegn om hvorfor Trump har begynt en storstilt utrenskning av Pentagon - det er en farlig utvikling.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/11/11/195718656/slar-alarm-etter-trumps-utrenskninger-i-pentagon-farlig-utvikling. 

Han påstår jo å ha vunnet valget også, så hva skjer?

Se også på Urix i kveld.

Forkynneren er kjent for sine visdomsord og kommer med en liten advarsel til det land som har et barn til konge (10.16)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere