Steinar Steinkopf Sund

Alder: 63
  RSS

Om Steinar Steinkopf

Lektor ved Hønefoss videregående skole, tidligere prest i den norske kirke

Følgere

Biskop på villspor

Publisert over 1 år siden

Kirken er et hus som er viglset til forkynnelsen av Guds ord og utdelingen av sakramentene. I det ligger det noen føringer for hva et gudshus kan brukes til. I St.Petri kirke har grensen blitt overskredet med god margin.

Arrangementer i kirken skal ikke være av en slik karakter at de står i motsetning til det som kirken primær skal brukes til. Når kirkedørene åpnes for spirister og åndemanere uten at verken prest, prost eller biskop ser noen problemer med det, så forteller det mer enn noe annet hvordan kirkens primæroppgave har blitt skjøvet i bakgrunnen. Biskoppen skal ha hovedfokus på og stimulere den kirkelige tjeneste med rikelig forkynnelse av Guds ord og se til at det forkynnes rett. Det å tillate sjamaner å opptre i kirken er akkurat det motsatte av det biskoppene skulle og burde gjøre. Man kunne like gjerne akseptere djeveldyrkelse i kirken. Sjamanisme og åndemaneri representerer åndskrefter som står imot evangeliet og Guds ord. Åndemaneri er ikke noe kristne skal drive med, det finnes det rikelig med dokumentasjon på i Bibelen. 

Som kirke befinner vi oss i en mektig åndskamp og den skal vi ikke undervurdere: "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Efes 6,12) I 1. Kor 10 advarer Paulus korinterne mot å ta del i avgudsofringer, for selv om det bare finnes en gud, så står det demoniske makter bak hedenskapet og deres ofringer. Som kristne skal vi være forsiktige, så vi ikke blander kortene. 

Det må være tydelige grenser for hva kirker kan brukes til og hva de ikke kan brukes til. Konserter der man framfører musikk som rett og slett er musikk og verken representerer den ene eller den andre siden i åndskampen er selvsagt ikke noe problem, men representanter for New Age-religiøsitet og shamanisme er ikke nøytrale i forhold til den kristne tro. "Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer", sier Jesus i Matt 12,30.

Her har både biskop, prost og prest vist utrolig svak dømmekraft. Kanskje er det symptomatisk for den tid vi lever i og den situasjon den norske kirke befinner seg i. Åndskampen er man ikke spesielt opptatt av, like lite som man er opptatt av å forkynne synd, omvendelse og fortapelsens mulighet. Alle blir jo frelst uansett, er det mange som mener. Dermed blir det å vinne sjeler av underordnet betydning. Det er en trist utvikling vi ser i Den norske kirke.

Gå til innlegget

Har sviktet det tause skriket

Publisert over 1 år siden

Det tause skriket er tittelen på en film som viser et abortinngrep fra innsiden av livmoren. Den viser hvordan fosteret lager en tydelig grimase av smerte i det den lille kroppen rives i filler av abortlegens instrumenter. Dette er det tause skriket som ignoreres i biskopenes omdiskuterte abortbeklagelse.

Filmen er fra 1984 og produsert av Jack Duane Dabner og skildret av Bernard Nathanson, en fødselslege som var en forkjemper for fri abort, men som ble en fremtredende Ja til LIVET-talsmann. Filmen viser abort-prosessen via ultralyd og viser en faktisk abort finne sted i livmoren. 

Jeg viste selv denne filmen for mine elever da jeg underviste i religion og etikk ved Kirkens videregående skole på 80-tallet, noe som medførte sterke reaksjoner fra både foreldre og presse den gangen. Filmen viser hvor barbarisk et abortinngrep faktisk er. En abort er ikke det samme som å fjerne en svulst eller en vorte. Et foster er et lite menneskebarn som ennå ikke er født og har sitt eget hjerte og sitt eget blodomløp. Filmen viser i tillegg at fosteret kjenner smerte. Abort har ingenting med kvinnesak å gjøre. Det er mange nok som taler kvinnenes sak i samfunnet. Men hvem taler det ufødte barnets sak? Uttrykket "selvbestemt abort" er et rent propaganda-slagord. Hvem er det som har rett til å bestemme "selv" over et annet menneskes liv? 

Selv er jeg vokst opp på Madagaskar. Der var det ikke uvanlig at uønskede barn eller barn som var født på en uheldig dag, ifølge medisinmannen, ble satt ut i skogen og ble revet i hjel av ville dyr. Det er selvsagt en barbarisk ordning som er forbudt av myndighetene, men som gjøres likevel, mer eller mindre.  Hvis man får tvillinger, er det ikke uvanlig å sette ut den ene tvillingen. Jeg ser parallellen med praksisen her i Norge. Et abortinngrep er ikke noe mindre barbarisk enn å sette barnet på skogen. Fra unnfangelsen til fødselen skjer det en gradvis utvikling av barnet, men livet begynner med unnfangelsen. Det gir ingen logikk å tillate abort før den 10.uke, men ikke etter. Livet har allerede begynt, det begynner verken ved den 10. eller den 18.uke og heller ikke ved fødselen. Det begynner med unnfangelsen.

Det ufødte barnet har få forkjempere i dag. Biskopene burde vært de fremste blant dem. Da den nye abortloven kom, var det en av biskopene som tok konsekvensen av det og frasa seg sitt embete, mens en viss Balsfjord-prest gjorde det samme. Kirkens øvrige ledelse var tydelig på at abort er å ta et allerede påbegynt liv. Det var tydelig tale den gangen. I dag har biskopene blitt utydelige og vage. Det tause skriket har forstummet og blir ikke lenger hørt, i alle fall ikke av kirkens åndelige ledelse. 

Gå til innlegget

Arnt Stefansen gledet seg i en kommentar i Nettavisen til å se en faktasjekk av påskens budskap og regnet med at resultatet ville bli - Jesus lever - faktisk ikke helt sikkert. Stefansen vet selvsagt at religøse sannheter ikke kan bevises med vitenskapelige metoder. Det er ikke mulig å føre bevis for Jesu oppstandelse, like lite som det er mulig å bevise Guds eksistens, verdens skapelse, Jesu under oss. Men det er faktisk mulig å faktasjekke beretningen om Jesu oppstandelse med de vanlige metoder som brukes på historiske beretninger og for eksempel sammenligne med Snorres beretning om slaget på Stiklestad.

Historikerne er først og fremst opptatt av kilder. Hvor gode kilder hadde egentlig Snorre? Hvilke muligheter hadde han til å vurdere kildene sine? Hvor pålitelig er egentlig det han skriver?  Snorre Sturlason skrev sin beretning om slaget på Stiklestad rundt 200 år etter selve hendelsen. Til sammenligning finnes det minst fem skrevne kilder til beretningen om den tomme grav, fire evangelieskrifter - som riktignok neppe er helt uavhengig av hverandre og apostelen Paulus som faktisk er det eldste vitnet. Paulus skrev sitt eldste brev, 1. Tessalonikerbrev kanskje bare 12-14 år etter hendelsen - noe som er ganske unikt i historisk sammenheng, spesielt sammenlignet med Snorre, som altså levde et par århundrer etter det berømte slaget. Paulus var selv et øyenvitne - han forteller at han selv har møtt den oppstandne.

Evangeliene er skrevet noe senere, men deres beretning inneholder et trekk som ofte er oversett, men som gir beretningene ekstra troverdighet. Samtlige fire evangelister forteller nemlig at det var noen kvinner som kom først ut til graven og ble de første vitnene om oppstandelsen. Hvorfor er det viktig? Det er viktig fordi kvinner på den tiden ikke var ansett som pålitelige vitner. En kvinne kunne for eksempel ikke vitne i rettssaker. Kvinners ord var ansett for å være notorisk upålitelig og lite troverdig. Dette visste selvsagt forfatterne. Hvis de har diktet opp beretningene, hvorfor lot de noen kvinner være kronvitner når de visste at det bare ville gi beretningene et skjær av upålitelighet? Det finnes bare en forklaring på at evangelistene lot kvinnene være de første vitnene, nemlig at det faktisk var det som skjedde. De beretningene kan umulig være oppdiktet. Skulle de dikte opp en troverdig oppstandelsesberetning, så ville de latt Jesu innerste krets, Peter, Jakob og Johannes være kronvitner. Men det er de faktisk ikke.

Flere andre trekk styrker troverdigheten til oppstandelsesberetningene. Fire vitner forteller litt forskjellig om det som skjedde. De er litt uenige om antallet kvinner, de forteller litt forskjellig om steinen som stengte gravåpningen, var den fjernet før de kom, eller når de var der? Hvor mange engler så de osv. Det er et typisk menneskelig trekk. Spør du fire vitner om hvordan en trafikkulykke skjedde, så vil det alltid være noen forskjeller, vi merker oss forskjellige ting, opplever ting litt forskjellig, vektlegger ulike trekk osv. Evangelisten Matteus forteller at soldatene, som holdt vakt ved graven, mot betaling fra jødenes ledere satte ut et rykte om at disiplene hadde fjernet liket i løpet av natten mens de sov.  Det er svært lite sannsynlig at soldatene faktisk sovnet og fortalte om det til alle og enhver etterpå. Romerske soldater som sovnet på post ble uten skånsel henrettet.

Alle vitnene refererer til øyenvitner. Snorre har til sammenligning ingen øyenvitner å referere til, ingen som var med på slaget og kunne fortelle hvordan det var, han bygger på andre og mindre pålitelige kilder. Fra en historikers synspunkt er øyenvitneberetninger de mest pålitelige kildene. Øyenvitner forteller om ting de har opplevd og noe de selv har vært med på og sett med egne øyne.  Kvinnene ved graven er nevnt, ellers nevnes Emmausvandrerne av Lukas, Peter og alle de 11 disiplene. Paulus forteller om en anledning der Jesus viste seg for en folkemengde på 500 personer, de fleste var fortsatt i live da han skrev.

Som historisk beretning er beretningen om Jesu oppstandelse bedre bevitnet enn slaget på Stiklestad og mange andre begivenheter som historiebøkene forteller om uten at noen stiller spørsmål ved dem.

Faktasjekk Jesus lever - faktisk ganske sikkert

Gå til innlegget

Misbruk av legeerklæringer

Publisert over 1 år siden

Minst to leger tilbød seg å "hjelpe" skoleelever med legeerklæringer under forrige ukes klimastreik for at de skulle slippe å få udokumentert fravær. Dette er misbruk av legeerklæringer og burde resultere i tap av retten til å skrive ut legeerklæringer. I tillegg oppfordrer man skoleelever til å lyve.

I følge Nettavisen skrev lege lege Dag-Helge Rønnevik følgende på Facebook: "Kjære ungdom; dersom noen trenger legeerklæring i forbindelse med markeringen for klimaet i morgen, så kan dere bare ta kontakt! Jeg skal skrive det til dere, gratis".

I tillegg kunne NRK fortelle at lege Knut Moksnes tilbød konsultasjoner og legeerklæringer på Harestua stasjon i Lunner kommune for 40 øre pr stk.

Dette er grovt misbruk av legers rett til å skrive ut sykemeldinger. En sykemelding skal fortelle at noen er syke, all annen bruk av sykemeldinger er misbruk. Jeg tviler på at disse legene forstår at de med lettvint omgang med sykemeldinger er med på å bryte ned tilliten til hele sykelønnsordningen. Dette betyr nemlig at verken arbeidsgivere eller NAV kan stole fullt og helt på at en sykemelding fra en lege betyr at "pasienten" virkelig er syk eller at legen bare mener vedkommende bør få fri uten at det får konsekvenser.

Det er etter min mening opprørende at en lege åpent vedstår seg at han er villig til å misbruke sin rett til å skrive ut sykemeldinger og jeg mener at ansvarlig myndighet bør gå disse legene nærmere etter i sømmene og vurdere å frata dem retten til å skrive ut sykemeldinger. Misbruk av sykemeldinger bryter ned respekten for sykelønnsordningen. Hvis arbeidsgivere skal begynne å tvile på om sykemeldinger er reelle, så vil man snart begynne å stille spørsmål ved hele ordningen. Det at vi har ordninger som både arbeidsgivere og arbeidstakere, og ikke minst NAV kan stole på er selve grunnlaget for sykelønnsordningen. Sykelønnsordningen er i dag under press, blant annet fordi vi har en av de beste sykelønnsordningene i hele Europa, men det er mange politikere som ønsker å gjøre noe med det.

Her har vi to leger som aktivt har bidradd til at flere politikere får nye argumenter i kampen mot den liberale sykelønnsordningen vi har og dette bør det slås hardt ned på. En sykemelding skal dokumentere en sykdom, ikke et sterkt engasjement!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 2922 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
17 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 859 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
10 dager siden / 623 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 526 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
8 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere