Kristian Stensland

Alder: 7
  RSS

Om Kristian

Følgere

(Jotunheimen)Norge.

Publisert over 10 år siden


Alle skal ikke greies under en kam,
MEN ,PASS DERE FOR DEM SOM SKJULER SEG BAK SIE KAPPER OG TAUSHETSPLIKT.

KRISTUS FINNER DERE VED OG BE HAN KOMME INN I DERES HJERTER,
ÅNDEN BLÅSER DER DEN VIL,DEN LAR SEG IKKE LOKALISERE,VERKEN I KIRKER ELLER ANDRE PLASSER,KUN I DERES HJERTER.

(( Jesus Kristus,frels meg,gå inn i mitt hjerte og led min vei her på jorden,og la meg få ta del av de himmelriket du har forberedt for de som tror på deg.
AMEN. )))

DET FINNES STYRKE I DISSE ORD.PRØV,DU VIL ALDRI ANGRE.
(BE FLERE GANGER HELT TIL DU TROR DET DU SIER.)

GJØR DETTE MED FULL OVERBEVISNING I DITT HJERTE,SÅ VIL JESUS KRISTUS GI DEG FRELSE OG DU VIL HA EVIGT LIV,

SOM ETT BARN SKAL DU TRO.

DU VIL MERKE ATT DU BLIR FRELST,DET FØLES SOM OM DU VÅKNER OPP ,OG SER SANNHETEN.

Her i denne (jotunheimen) Norge er vi forsatt vikinger,
vi er har fortsatt kaldt blod rennende igjennom våre årer,svær få er (kristne)
og svært få av de kristne er frelst.
Det er noe seriøst feil med norge,
som ett slør hviler det forann våre øyner.
Jeg forstår ikke att folk ikke vil våkne opp og se sannheten.
VIL FOLK INN I FORTAPELSEN??


Gå til innlegget

Les mellom linjene, kritiserer ordene de selger. Tenk for deg selv og kjenn att dine forhindringer blir til sand under dine føtter.

Å gå i kirken, eller etter en religion eller bare stole på Gud uten å adlyde Ham, eller lese Bibelen på nytt vil ikke redde oss. 

Hva som vil redde oss, er en personlig relasjon med Jesus Kristus. 

Hvis du aldri har hørt om ham lese hans ord fra Bibelen i Matteus, Markus, Lukas, Johannes, og adlyde hans ord 100%. 

bare gjennom Jesus Kristus, har vi en sjanse for frelse og evig liv. Be til Jesus Kristus slik med full overbevisning i ditt hjerte (spør flere ganger intil du tror hva du sier. 

Jesus, frels meg Jesus Kristus, gå inn i mitt hjerte og led min vei her på jorden, og la meg ta del av det himmelriket du har forberedt for dem som tror på deg, Amen. 

Hvis du kan gjøre dette med full overbevisning. 

Vil Jesus Kristus gi deg FRELSE 

Trist men sant ... mange har Bibelen, men ikke den Hellige Ånd inne i seg. 

La ham rense deg for dine synder,gjør sterk beslutning om og vende deg vekk fra flere synder, med Kristi hjelp du skal bli satt fri, 

==> gjør du dette, vil du vil bli født på ny med et nytt hjerte i Kristus, din bevisste sinn vil tydelig skille rett fra galt lett. 

Vi må bli født på nytt å komme inn i Guds rike. 

Bibelen har ingen kraft.Bibelen KAN IKKE få deg inn i himmelen.han viser deg veien, men du må gå den ensomme, smale , sti med Jesus Kristus. 

Bibelen har Jesu ord, men det vil ikke redde deg bare med og lese om ham eller vite om ham. 

En personlig relasjon med Jesus vil frelse deg, Guidet av Ånden av Sannhet, Den Hellige Ånd og lydighet til Gud . Du vander med Kristus. 

Følg ham på alle trinn du gjør og bli fylt med Den Hellige Ånd og lytt til hans myke stemme inni deg. 

Han er i live, han snakker til deg om du vil. Hvis du bryter barrieren av synder mellom deg og GUD.Han ikke tolererer ikke en SYND... Bare Jesus kan hjelpe deg her. 

Hvis du har lest Bibelen, slutte å lese den igjen, slutte å studere den bruk din dyrebare tid på og bli kjent med Jesus,forsterk ditt forhold til han.Snakk til ham i hvert øyeblikk, fokuser på ham. 

Du vil finne ham i ditt hjerte 

Jesus 

Amen 

Det er derfor folk ikke kjenner Gud, fordi de ikke bruker dyrebar tid med ham. 

Hvis du virkelig er født igjen, vil du føle det .. det føles som og våkne opp. 

Dersom du har et nytt hjerte i Kristus, vil du ikke være en del av denne verden,og du vil hate synd,du vil  ikke føle deg komfortabel i nærheten av synd. 

De fleste av "bibel troende kristne" sier at de ikke kan stoppe og synde.Det er fordi de ikke har Jesus inne i dem, de er ikke født på ny. 

Han vil si til mange mennesker: Gå vekk,jeg kjenner deg ikke.Hvorfor? fordi de aldri tok tid til og bli kjent med ham. 

Jeg oppfordrer deg brødre og søstre til og la dere omvende, Nå er tiden inne akkurat nå,

Døren blir snart lukket. 

Hvis du elsker din familie eller dine venner kan du fortelle dem om Jesus, uten ham i sitt hjerte, vil de ikke ta del av Guds rike. 

Spre denne meldingen,det vil (redde)frelse sjeler, kanskje det er ikke tilfeldig at du mottok den, kanskje familien din,eller vennen din trenger det. 

Jeg pleide å være en enkel "bibel troende kristen" og jeg trodde at jeg vil bli frelst. 

Alltid være klar,DU VET IKKE HVA TID DU VIL DØ,det kan være hvert øyeblikk 

jeg vet at dette er sannheten, Hvorfor skulle jeg ellers prøve. 

HAR TRO PÅ INGENTING fører til INGENTING, eller verre .. ........... 

mine ord fører til livet 

OG DØ SOM EN TROENDE OG SOM EN IKKE TROENDE.

Dette er mitt VITNESBYRD.

Dette er viljen til Jesus Kristus. 

Hvis du er en ikke-troende (HVIS DU IKKE ER FRELST)føles som ett lyn treffer ditt hjerte, og forlater gjennom ditt høyre ben, og det gjør vondt, og så du blir mindre og mindre inni deg inntil du forsvinner. 

Men hvis du dør som en TROENDE (FRELST) tar Gud deg ut av kroppen i LIVE. 

Først av alt hører du litt rytmisk musikk og deretter begynner føttene dine og danse litt etter hvert som de stiger ut av kroppen din og så begynner ett utrolig RUSH i hele kroppen,det bruser i dine ørene, og du roper (JA TA MEG,LA MEG SE)det er det flotteste du noensinne vil oppleve. (((ps han slapp meg ned i kroppen min igjen) 

Han kommer ikke til og ta meg inn i heisen helt enda. 

Du må tro meg, Nå trenger du ikke å frykte døden. (hvis du er kristen) 

Din venn Kristian. 

Han forteller meg jeg ha status som en helgen. 

er jeg en Saint ,..... St Kristian. 

Skutt gjennom hjertet, og du er å klandre 

DARLING Du gir KJÆRLIGHET et dårlig navn ......... 

jeg spille min del ... og du spilt spillet 

Du gir kjærlighet et dårlig rykte 

Gå til innlegget

Read between the lines, criticize the words they're selling. Think for yourself and feel the walls become sand beneath your feet
Going to a church,following a religion or just trusting God without obeying Him,or reading the Bible again WILL NOT SAVE US.
What will save us is a Personal Relation with Jesus Christ.
If you have never heard of Him read His words from the Bible in Matthew,Mark,Luke,John,andobey His words 100%.
ONLY through JESUS CHRIST, we have a chance for Salvation and eternal life. Pray to Jesus Christ so with full conviction in your heart (ask several times until you believe what you say.
Jesus, Save me Jesus Christ, go into my heart and lead my way here on earth, and let me take part of the eternal life you have prepared for those who believe in you,Amen.
If you can do this with full conviction.
Jesus Christ will give you Salvation 

Sad but true…many have the bible but not the HOLY SPIRIT inside them.
Let Him clean your sins and Repent(stop sinning again)make a strong decision and turn away from sins,with Christ’s help you will be set free,
==>doing this,you will be able to be born again with a new heart in Christ,your conscious mind will distinct right from wrong easily.
We have to be born again to enter the Kingdom of God.
The Bible has no power.The Bible CAN’T get you to Heaven.It Shows you the Way but you have to walk the lonely,narrow,path with Jesus Christ.
The Bible has the Words of Jesus but it will not save you reading about HIm or knowing about HIm.
A PERSONAL RELATION with JESUS WILL SAVE YOU,Guided by the Spirit of Truth,The Holy Spirit and Obedience to God.You Walk With Christ.
Follow Him in every step you make and get filled with the Holy Spirit and listen to His soft voice inside you.
He is alive,He Talks to you if you want Him to.But you have to break the barrier of sins between you and GOD.He does Not Tolerate ONE SIN...Only Jesus can help you here.
If you have read the Bible,stop reading it again,stop studying it use that precious time and get to know Jesus,increase in a relation-ship with Him.Talk to Him every moment ,focus on Him.

YOU WILL FIND HIM IN YOUR HEART

JESUS

AMEN


That is why people do not know God,because they do not spend precious time with Him.

If you are truly born again,You will feel it ..its like beeing awakeing.
If you have a new heart in Christ you will not be a part of this world you will hate sin,you will not feel comfortable near sin.
Most of “bible believing christians” say that you can’t stop sinning.They can’t because they do not have Jesus inside them,they are not born again.
. He will say to many people: Go away I never knew you.Why?Because they never took time to get to know Him.

I encourage you brothers and sisters to Repent,Now is the Time Right Now,the Door is Closing.
If you love your family and friends please tell them about Jesus,without Him in their hearts ,they will not enter God’s Kingdom.
Spread this message it will save souls,maybe it is not coincidence that you received it,maybe your family, a friend of yours needs it.
I used to be a big sinner and a simple “bible believing christian” and i thought that i will be saved. 
Always be ready, you do not know when you will die, which could be any moment

I KNOW THAT THIS IS THE TRUTH, WHY else would I TRY.
HAVE FAITH IN NOTHING LEADS TO NOTHING, or worse.............

MY WORDS LEADS TO LIFE

To die as a Beliver and as a not Beliver.
.THIS IS MY TESTIMONY.
i tryed this,(i diden't have much choice,really)
This is the will of JESUS CHRIST.

If you are a not beliver it feels like a ligthning hits your heart,and leaves through your toe ,and it hurts,and then you get smaller and smaller inside you until you disapear.
BUT if you die as a beliver God takes you out of the body ALIVE.
First of all you hear some real cool music and then your feet begyns to dance a little as they rises out of your body and then this incredible RUSH starts i your hole body,it bruses in your ears,and you scream COME ON,LETS GO.its the coolest thing you ever will experiens.(((ps he dropped my back in to the body again)
He's not going to take my upstairs just yet.
You must belive my, Now you dont have to fear death.(if you are a Christian)
Your friend Kristian.

He tells my i have the status of a Saint.

i'm a Saint,.....St Kristian.


Shot through the Heart and you're to Blame
DARLING You give LOVE a BAD name.........

I play my part... and you played your game
You give love a BAD name


So if you still got your head stuck up your ass,you'll know what to do. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere