Sigurd Eikaas

Alder: 56
  RSS

Om Sigurd

Mail: sig-eik@online.no. Medlem i Intelligent Design-foreningen BioCosmos (https://biocosmos.no). Har skrevet "Skapt for at Gud skulle dø": http://www.skaptforatgud.blogspot.no

Følgere

CO2-lagring i Nordsjøen - er det klokt?

Publisert 4 måneder siden

Med andre ord tar man store mengder oksygen fra luften, - dobbelt så mye som karbonet fra det fossile brennstoffet, - tar det ut av sirkulasjon, og stuer det bort under havbunnen.

Regjeringen ønsker å bruke mer enn 16 milliarder kroner på å lagre CO2 i havbunnen under Nordsjøen (prosjektet er foreløpig beregnet til 25 mrd). Dette pga den store tilførselen av karbon som forbruket av fossilt brensel fører med seg. Når det fossile brenselet brennes, binder dette karbonet seg med oksygen fra luften og danner CO2.

Når man da altså vil lagre CO2 for all framtid under havbunnen, så har man ikke bare lagret karbonet fra det fossile brenselet, men man har også trukket ut av luften to oksygenatomer for hvert karbon-atom. Med andre ord tar man store mengder oksygen fra luften, - dobbelt så mye som karbonet fra det fossile brennstoffet, - tar det ut av sirkulasjon, og stuer det bort under havbunnen.

Mitt spørsmål er: Er dette klokt? Vil det overhode ikke ha noen innvirkning på oksygennivået i luften? Og om oksygennivået faller, har det overhode ingen innvirkning på livet eller på klimaet, eller på noe som helst annet?

Jeg aner ikke, - gjør regjeringen? Er dette blitt utredet? For om en mikroskopisk økt andel CO2 i luften forrykker klima og natur, hva da hvis man trekker millioner og milliarder tonn oksygen ut av luften?

Ville det ikke være lurere å plante trær for å absorbere CO2-en, i stedet for å pumpe den ned i havbunnen? Da ville jo oksygenet bli resirkulert? Det er nok av steder på denne kloden som kunne trenge noen flere trær?

Gå til innlegget

Spørsmål til muslimske teologer

Publisert 4 måneder siden

Ifølge Vårt Land 9. sept., skal det på selveste FN-dagen, 24. okt., være et dialogmøte i Drammen mellom Sian (Stopp islamiseringen av Norge) og muslimske teologer.

Spørsmålene fra Sian vil være gitt til de muslimske miljøene på forhånd, slik at disse kan gi gjennomarbeidede og omforente svar.

https://www.vl.no/nyhet/sian-og-muslimske-teologer-motes-til-debattmote-pa-fn-dagen-1.1770044 

Dette blir det veldig interessant å følge. Jeg er svært interessert i å forstå mer om hvordan muslimske teologer tenker. (Jeg er også nysgjerrig på hvilke spørsmål Sian vil stille.) 

Men som kristen, så har jeg også fundert på hvordan de tenker om noen grunnleggende momenter i den kristne tro, i lys av sin egen islamske tro. Jeg har derfor formulert tre problemstillinger, og uttrykker med det et håp om at noen muslimske teologer vil kommentere dem på en måte som gir meg en bedre forståelse av deres tro, i forhold til min egen. I korthet, hvilket gudsbilde har de, sammenlignet med det kristne gudsbildet?

1.)

I den kristne tro er det menneskets personlige relasjon med Gud som er målet og selve hovedsaken. Den har ut fra evangeliet ingen politiske eller ideologiske ambisjoner: «Mitt rike er ikke av denne verden», sa Jesus. (Joh 18,36) 

Ja, - evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, men det er individets relasjon med Gud som er målet, ikke individuell eller territoriell kontroll: «…for at hver den som tror skal ha evig liv». (Joh 3.15). Tvert imot vektlegges individets frie vilje (bl.a. derav; Vestens demokratier, dypest sett).

Islam på sin side, synes også å ha en ideologisk og politisk side, nemlig målet om at stadig nye territorier, og ultimo hele jorden, skal legges inn under islamsk lovgivning, dvs. sharia. 

Hvordan vil dere som muslimske teologer kommentere dette?

2.)  

Ifølge islamsk tro, er Allah kjærlighet? Hvis ja, betyr det at Allah er Kjærligheten personifisert, - at kjærlighet er selve hans vesen? Eller er det mer i betydningen av at Allah er opphavet til, - eller kilden til, - all godhet og kjærlighet? Feks at siden det er han som har skapt oss, så er det også han som har lagt ned i oss evnen til godhet og kjærlighet? Og ergo, at han er all godhets og kjærlighets kilde og opphav?

Hvis nei, hvilke andre kilder finnes det til godhet og kjærlighet?

Men hvis Allah er Kjærlighet, - eller i det minste all kjærlighets kilde og opphav, - kan det da tenkes at mennesker skulle kunne gjøre større kjærlighetshandlinger enn Allah selv er villig til å gjøre? Feks av kjærlighet å gi sitt liv for å redde andre, feks sitt barn? Altså den ultimate kjærlighetshandling? 

Men hvordan kan mennesker gjøre dette, hvis menneskets Skaper, - som også er kjærlighetens opphav og kilde, - ikke selv er villig til å gjøre det? Kan mennesker være bedre enn Allah?

Hvordan vil dere kommentere dette?

3.)  

Bibelen forteller at Gud gav seg selv, - gav sitt liv, - for å sone våre synder og frelse oss. Det betyr, at når vi tror og tar i mot denne forsoningen som Jesus gjorde på korset, så kan Gud «føde» oss, - dvs vår evige skapning, -  på nytt (Joh 3,3), slik at vi blir av samme «slag» som Gud selv (jmf hvetekornet som faller i jorden og dør, for at det av dets død skal vokse opp nye hvetekorn som er av samme slag). Ikke at vi dermed blir jevnbyrdige med ham, - bare Gud er Gud, - men at vi både kan tåle å være i hans rene og hellige nærvær, og endatil ha en personlig kjærlighetsrelasjon med ham. Altså en personlig kjærlighetsrelasjon med Gud selv! Det er dette som er Guds hensikt og mål for alle mennesker, iflg Bibelen. 

Men i en kjærlighetsrelasjon er det alltid to individer. Og begge individene må selv ville være i kjærlighetsrelasjonen for at det skal være en virkelig kjærlighetsrelasjon. En relasjon som baserer seg på tvang, blir i stedet en kjærlighetsløs og egoistisk, ja en psykopatisk, overgreps-relasjon. 

Derfor er det at mange mennesker ikke kommer til Himmelen, - de vil ikke, - siden Himmelen nettopp er den ultimate kjærlighetsrelasjonen med Gud. 

For forutsetningen for denne ultimate kjærlighetsrelasjonen er at vi fullt ut oppgir og overgir oss selv, - våre ego og vår egenvilje, - til Gud. Slik han selv overgav seg fullt ut til oss og vår vilje, da han levde her på jord og vi hengte ham på korset. Men dette vil mange mennesker ikke.

Gud manifesterte sin kjærlighet og forsonte oss med seg selv, - døde på korset for å frelse oss, - da vi ennå var Guds fiender. (Rom 5,10). «Vi elsker, fordi han elsket oss først.» (1.Joh 4,19).  

Og nettopp slik er forutsetningen for den ultimate kjærlighetsrelasjon mellom Gud og mennesker oppfylt. Slik Guds hensikt var og er med alle mennesker, helt siden før skapelsen. (1 Pet 1,20 m.m.)

Hvordan vil dere kommentere dette ut fra islamsk tro? 

Hva er iflg islam Allahs mål og hensikt for alle mennesker? Hvordan kan vi som individer komme inn i denne hensikten? Og hvordan kan vi vite at vi har kommet inn i denne hensikten, og at vi har oppnådd Allahs mål og hensikt for oss?

Håper på svar.

Mvh Sigurd Eikaas

Gå til innlegget

Nicolai Astrup og regnbueflagget

Publisert 6 måneder siden

Når Nicolai Astrup vil bruke pride-bevegelsens regnbueflagg på offentlige flaggstenger, så går han i fotsporene til kommunistene, nazistene og IS.

I Norge har vi så langt hatt forbud mot å bruke offentlige flaggstenger til å fremme ideologier. Der er det kun det nasjonale flagget som har fått vaie. Dette fordi det norske flagget er det eneste flagget som kan virke samlende på hele nasjonen, enten man tilhører den ene eller den andre ideologien, eller det ene eller det andre livssynet. Flagget er vårt fremste nasjonale symbol, og representerer fra statens side intet annet. 

(Selv om korset i flagget historisk gjorde det. Men kirken er ikke lenger en statskirke, og staten er blitt sekulær. Staten fremmer gjennom flagget, således ingen ideologi eller noe bestemt livssyn.)

Annerledes blir det når Nicolai Astrup vil henge regnbueflagget opp på offentlige flaggstenger. Da har staten hengt på flaggstangen et ideologisk standpunkt, - et standpunkt der staten støtter den ideologien som foreningen FRI og pride-bevegelsen står for. 

Jeg er av erfaring fullt klar over at våre barn og unge allerede indoktrineres i denne ideologien i den offentlige barnehage og skole (samt i  mye annen sekulær ideologi og tros-lære). Men Astrup tar den ideologiske propagandaen og indoktrineringen et langt skritt videre når han nå vil henge den ideologien som han står for opp på landets offentlige flaggstenger. For det er ingenting som symboliserer ideologisk makt og suverenitet som flagget på toppen av flaggstangen. Det visste både kommunistene i Russland, nazistene i Tyskland og IS i Midtøsten. 

Så hva med dem som ikke kan identifisere seg med statens ideologi? Det er ikke umulig at Nicolai Astrup for fremtidens historikere vil representere et vendepunkt i Norges demokratiske utvikling.

Gå til innlegget

Andreassen stadfester i sitt svarinnlegg til meg sitt uvitenskapelige premiss for sitt vitenskapelige syn. Han bekjenner seg som ateist, og skriver: "Så, nei jeg tror ikke at det finnes noe utenfor dette univers som kan påvirke oss". Dermed bekrefter han også at han har et materialistisk/naturalistisk verdensbilde.

(Andreassens svarinnlegg finnes her.)

Implisitt bekrefter Andreassen da også at han legger dette materialistisk/naturalistiske verdensbildet som premiss for sitt vitenskapelige syn. Det er med andre ord ikke riktig som Andreassen skriver, at han ikke har konkludert angående Gud som en handlende aktør i vårt univers, og at han "vet ikke". Han har så absolutt konkludert, og han har så absolutt lagt et forhåndsbestemt premiss for sine vitenskapelige svar og konklusjoner.

Men dette materialistiske/naturalistiske premisset har ingen vitenskapelig begrunnelse. Det finnes ingen vitenskapelige evidenser for å avvise at noe utenfor vårt univers kan påvirke oss. Tvert imot så vet vi at dette universet har en begynnelse, og vi vet at både tid og rom og alt annet som er vitenskapelig målbart i dette universet, er skapte fenomener. Alt er med andre ord relativt, - det finnes intet vitenskapelig målbart i dette univers som er absolutt. Personlig vil jeg da mene at det er logisk og rasjonelt rimelig å anta at vårt univers derfor må ha sin ultimate årsak i noe som faktisk er absolutt, dvs noe altomfattende og uforanderlig, og som er utenfor og uavhengig av vårt univers.

For, som jeg påpekte i mitt forrige innlegg, så kan vi logisk vite at alt som har en begynnelse må ha en årsak. Andreassen benekter da heller ikke dette, men skriver om dette: "En tankerekke som aldri vil kunne logisk lede til en gud. Den vil lede til mange ”vet ikke”, og tilsvarende ”tro / ikke tro” som i mitt punkt 1. Men aldri til en gud uten at man allerede har påvist/bevist at han eksisterer". 

Men Andreassen; du begrunner ikke hvorfor en slik tankerekke ikke logisk vil kunne lede fram til Gud, - du bare påstår det. Jeg etterlyser en begrunnelse. Dette fordi jeg i mitt svarinnlegg nettopp begrunner hvorfor disse faktaene logisk må lede fram til slutningen om en levende (og absolutt) Gud. Men du imøtegår ikke dette resonnementet på noen måte, - du bare lar være å nevne det, og du bare gjentar din påstand om at Gud ikke kan påvises. Men altså uten noen begrunnelse eller imøtegåelse av mitt logiske resonnement. Jeg utfordrer deg derfor til å begrunne din avvisning, og argumentere logisk for ditt standpunkt. For det har du så langt på ingen måte gjort. Din debattform er ikke å imøtegå motargumenter med vitenskapelige fakta og logiske og rasjonelle resonnementer, men kun å gjenta de samme benektelsene og påstandene, - uten begrunnelser, - som du allerede har gjentatt mange ganger i tidligere innlegg.

Jeg har vitenskapelig og logisk påvist at Universet ikke er syklisk, men at det har en begynnelse. Du har ikke vitenskapelig eller logisk begrunnet hvorfor dette resonnementet kan være feil.

Jeg har begrunnet hvorfor dette logisk peker på en levende årsak til vårt univers, - at intet livløst kan starte en helt ny årsaksrekke, som Universet dermed representerer. Du har ikke imøtegått dette på noen måte, bare henvist til at det finnes flere vitenskapelige modeller. Ok, så redegjør da for den/de modellen(e) som er relevante i forhold til mine resonnementer!

Jeg har vitenskapelig og logisk begrunnet hvorfor den høyteknologiske kompleksitet og teleologi som finnes i den levende celle og i det biologiske liv, gir evidens for at dette må ha sitt opphav i intelligens og informasjon. Du har bare besvart dette med at jeg ikke vitenskapelig og logisk kan tillegge dette opphavet til "små grønne menn fra Mars".


Du mener at vann fungerer som et signal for ulike organismer, og at det dermed inneholder informasjon. Jeg påpekte at når en organisme reagerer på bestemte måter på vann, så kommer det av informasjonen som finnes i organismen, og ikke i vannet (for det inneholder ingen informasjon). Og la meg utdype: Et signal inneholder per definisjon en informasjon som sendes fra en avsender til en mottaker. Det kreves med andre ord både en avsender og en mottaker for at noe skal kunne bli betegnet som et signal, dvs en informasjon som blir sendt mellom to "aktører". Men hvem er avsenderen i ditt eksempel? Hvem var det som sendte vanndråpen? Et signal er dessuten en kodet informasjon, dvs at signalet i seg selv ikke inneholder noen informasjon, men signalet inneholder en bestemt informasjon fordi avsender og mottaker er enige om hva signalet skal bety. Påstanden din om at en vanndråpe er et signal, og at det inneholder informasjon, er derfor bare nonsens.

Du har fremdeles ikke gitt meg ett eneste eksempel på at et nytt protein, med en helt ny egenskap, tilfeldig har oppstått ved mutasjon av et annet protein. Når det gjelder de nylonspisende bakteriene, så hadde de allerede et enzym som hadde en viss evne til å oppløse nylonet, - altså at dette enzymet kunne løse opp nylon allerede før nylon ble til. Dette enzymets evne til å løse opp nylon er siden blitt forbedret gjennom mutasjoner. Bakteriens evne til å spise nylon er derfor ikke en helt ny egenskap, men en egenskap som er blitt forbedret etter at bakterien kom i et miljø der det var nylon. Denne mikroevolusjonen har derfor gjentatt seg flere ganger, på forskjellige steder, uavhengig av hverandre. Det samme gjelder for antibiotikaresistens. 

Jeg var vel litt unøyaktig når jeg skrev at vi har ca 98% proteiner til felles med aper/sjimpanser. Det helt korrekte er selvfølgelig at vi har ca 98% av de genene som koder for protein til felles. På den andre siden så kan det ikke være så helt galt, for hvis 98% av proteinoppskriftene er felles..... Men la meg likevel ta forbehold, i og med at vi vet at de samme gener kan komme ulikt til uttrykk i forskjellige organismer. Vi skal jo ikke glemme at det bare er noen få (et par) prosent av vårt samlede DNA, som faktisk koder for proteiner. Resten koder for blant annet hvordan disse kommer til uttrykk. Poenget mitt består likevel, at hvis det er slik at nye proteiner med helt nye egenskaper ikke oppstår tilfeldig, så kan vi også konkludere at mennesket ikke kan stamme fra apene (eller en felles forfar). Men som jeg allerede har poengtert, så kan du tilbakevise dette mitt argument ved på påvise at det faktisk har oppstått et nytt protein, med en helt ny egenskap, tilfeldig, ved mutasjoner. Det er tross alt du som har bevisbyrden, da det er du som påstår at det har skjedd. (En link til en nettside med mange ny linker, er ikke noen slik påvisning. Det er du som må plukke ut, og fortelle om, det eller de eksemplene som evt er relevante. Du kan ikke forvente at jeg, eller andre lesere, skal gjennomsøke alle linkene for å forsøke å lete opp det du trenger av bevis)

Når det gjelder min påstand om at dersom man dupliserer ett gen, så må dette gå på bekostning av et annet gen i organismen, så burde det være helt logisk. Men jeg brukte ordet "genom" og det er feil, siden dette begrepet favner hele artens samlede genforråd. Jeg snakker selvfølgelig på individnivå.

Når ett eller flere gener slutter å fungere, så vil jeg absolutt betegne det som degenerering og devolusjon. Så når jeg erkjenner at mine blå øyne skyldes degenerering og devolusjon, så gjør jeg det uten å føle meg skyldbetynget av din brunbeising og dine nazi-antydninger. Heller ikke føler jeg noen slik skyld overfor blomkålen. Det er rett og slett en erkjennelse av de vitenskapelige fakta. Jada, jeg forstår også at blå øyne medfører en økt diversitet i arten mennesker. Men isolert sett, så handler det om en degenerering og en devolusjon. 

Og observerer man hvordan evolusjonen går i et helhetsperspektiv, så er det degenerering og devolusjon som er den tydelige og entydige tendensen. Akkurat slik Michael Behe påpeker.

Gå til innlegget

Til Andreassen om ID, vitenskap o.a.

Publisert 10 måneder siden

I ditt svar til meg var det mange punkter, så jeg skal ta dem ett for ett.

La meg først beklage at jeg kom til å skrive feil etternavn. Jeg ser også at jeg kunne lest det du skrev om bias mer nøyaktig, uten at det egentlig spiller noen rolle, da saken uansett er den samme.

Du mener at jeg ikke kan vite hva du mener og tenker. Ok. Så la meg spørre deg rett ut, slik at vi kan få ting avklart. 1: Er du ateist, eller ikke? 2: Tror du at DNA, den levende celle, eller noe annet i dette vårt tredimensjonale univers av tid og rom, kan ha sin årsak i noe som er utenfor og uavhengig av dette univers? Ja eller nei? "Vet ikke" er ikke noe svar, for i så fall så har du ingen grunn til å harselere så hemningsløst med de av oss som finner at ID er beste forklaring på livets eksistens. Men ut fra din egen tekst, så er det rimelig å forstå deg som ateist. Og som ateist så tror du per definisjon ikke på overnaturlige forklaringer. Ergo har du per definisjon et materialistisk eller naturalistisk verdensbilde. Og det påpeker jeg at er irrasjonelt, tatt i betraktning den vitenskapelige kunnskap som vi i dag innehar, samt den evne til logisk og rasjonell tenkning som vi mennesker er utrustet med.

Angående "Intelligent Design som en vitenskapelig forklaring", har Asbjørn Lund gitt deg et adekvat og utfyllende svar.

Du skriver at "I en logisk verden må man FØRST påvise at noe finnes, for så finne ut om det er forklaringen". Det er feil. Når arkeologene finner spydspisser av flint, så er det ikke slik at de først må bevise at det fantes mennesker på jorden da spydspissen ble laget, for så å finne ut om det var disse som hadde laget spydspissen. Likedan med SETI-prosjektet: Ingen vitenskapsmann forventer at man først skal bevise eksistensen av utenomjordiske vesener, før man kan spørre om den evt meldingen som kom fra verdensrommet kan ha vært sendt av disse. Tvert imot er det nettopp spydspissen og den intelligent designete meldingen som beviser de forhistoriske menneskene eller de utenomjordiske vesenene sin eksistens. Slik også med ID: Hvis man legger de samme kriterier til grunn som man gjør innen all annen vitenskap, inklusive arkeologi og språkvitenskapene, så finner man at livet må ha sin opprinnelse i en ekstremt intelligent skaper. Ingen andre forklaringer, - herunder darwinismen, - kan bære den kompleksiteten som livet representerer. Det finnes i det hele tatt ikke noe, - inneholdende teleologi (hensikt, målrettethet) - her i dette universet, som beviselig kan forklares med noe annet enn intelligens/informasjon. All teleologi som vi kjenner opprinnelsen til, har sitt opphav i intelligens/informasjon. Da er den mest vitenskapelige forklaringen at også livets informasjon og teleologi har sin opprinnelse i intelligens og informasjon/knowhow.

Ja, vi kan absolutt forkaste alle sykliske forklaringsmodeller for universet. Vitenskapen forteller oss at vårt univers ekspanderer, og at denne ekspansjonen er akselererende. Vitenskapen har ingen indisier på at universet en gang kommer til å kollapse og trekke seg sammen igjen, for på nytt å eksplodere i et nytt big bang. Slike tanker om et syklisk univers er med andre ord ikke basert på vitenskap, men kun på tro. En tro som er i direkte konflikt med de vitenskapelige funn ( i motsetning til troen på Gud eller ID). Det er derfor like meningsfullt å diskutere universets sykliskhet, som det er å diskutere hvordan flygende spaghettimonstre ser ut. Begge deler er bare produkter av menneskers fantasi.

Så gjentar jeg, at alt som har en begynnelse, også må ha en årsak. Det er ren logikk. Også Universet må derfor ha en årsak, og denne årsaken må ligge utenfor, og være uavhengig av, Universet selv. Enhver annen tankegang strider mot alt vi vet om vitenskap, logikk og rasjonell tenkning, og blir derfor kun eventyr og produkter av menneskers fantasier (og ønskedrømmer). 

Like logisk er det at denne første-årsak må være levende. For intet livløst kan sette i gang en helt ny årsakskjede, som Universet jo vitenskapelig og logisk sett dermed representerer (siden vi altså kan slå fast at det ikke er syklisk). Universets fininnstillinger, samt blant annet livets teleologi og kompleksitet, gir videre sterke beviser for at denne levende første-årsaken ikke bare er formidabelt intelligent, men at den også er målrettet og vilje- og hensikts-styrt. Vi snakker med andre ord om en person. Dvs Gud. 

Og siden vårt tredimensjonale univers av tid og rom beviselig er relative og skapte størrelser, så kan vi dermed slutte at Gud selv må være uavhengig av disse størrelsene. Han er som lyset, som ikke bruker noe tid (sett fra dets eget "synspunkt") på å bevege seg fra a til b. Han er med andre ord alle steders nærværende. Og siden han også er uavhengig av tid (siden denne altså er skapt), så er han også tidløs, - tilstedeværende i et NÅ i alle tider. Gud ER. Han var ikke, og han blir ikke, - Han ER. 

Akkurat slik han beskrev seg selv for Moses da han talte til ham fra den brennende busken: "Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.»" (2. Mos 3.14) 

Eller som Jesus sa det: "Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier:  Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!’ Han er ikke en Gud for døde, men for levende.»" (Matt 22. 31-32) Og Peter: "Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag." (2. Pet 3.8)

Du skriver: "Vann er f.eks et signal hos en rekke organismer for spesifikke handlinger og et signal er pr. definisjon informasjon". Igjen tar du feil. Informasjonen ligger ikke i vanndråpen, men i organismen.

Ja, jeg vet at du kjenner til epigenitikken, så den saken kan vi la ligge.

Når det gjelder nye proteiner med helt nye egenskaper, så ber jeg deg om å gi et eksempel eller to, og så vise til adekvat dokumentasjon. 

Ape til menneske: Hvis det er riktig at et protein ikke tilfeldig kan bli til et annet protein med helt nye egenskaper, så kan heller ikke aper bli til mennesker, da tilfeldig evolusjon logisk nok ikke da kan frambringe en slik utvikling. Vi har kanskje ca 98% av våre proteiner til felles med aper, men de to siste prosentene vil ikke kunne skapes ved tilfeldig evolusjon, hvis det er slik at et protein ikke tilfeldig kan bli til et annet protein med helt nye egenskaper. (Ikke noen av de like 98 prosentene heller. Både aper og mennesker er produkter av intelligent design, skapt av en designer som har brukt mange av de samme konseptene i begge skapningene. Akkurat som menneskene bruker de samme konseptene i mange forskjellige biler, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, vannpumper osv.)

Det er ingen "teit påstand" å påpeke at når et gen i en organisme, feks et "hår-gen" hos hund, dupliseres, så går det på bekostning av et annet gen/egenskap. Det er helt logisk. For det er jo ikke slik at det totale antallet gener øker.

Det er like klart at når et (eller flere) gen  slutter å fungere, slik som hos oss mennesker med blå øyne eller hos blomkålen, så er det snakk om degenerering, altså devolusjon. Dette er også helt logisk. Å bortforklare det, er virkelighetsfornektelse.

Når feks en bakterie utvikler en forbedret evne til å løse opp nylon, så er det selvfølgelig fordi det skjer endringer i genene. Disse endringene går på bekostning av andre egenskaper. Egenskaper som i framtiden kanskje ville vært nyttige, pga endringer i miljøet. Men fordi bakterien har utviklet evnen til å spise nylon, så har den mistet denne/disse andre egenskapene, og den vil da ha dårligere tilpasningevne når miljøet forandres i en retning der de mistete egenskapene ville vært nyttige. Når alt nylonet er spist opp, så dør de nylonspisende bakteriene, og habitatet overtas av andre og bedre tilpasningsdyktige bakterier, - bakterier som fremdeles innehar de nå nyttige egenskapene. Dette er det geniale med bakterier, - de er så mange og forskjellige, at det nesten alltid vil være noen som innehar de rette egenskapene, og som kan formere seg i det nye miljøet. Mange store organismer er langt fra så fleksible. De er både mer spesifiserte til et bestemt habitat, samt "uendelig" mange færre. Derfor er de også så mye mer sårbare for mutasjoner, og utsettes over tid ofte for større og større innavlsproblemer. Likedan fører store miljøendringer til at stadig nye arter dør ut. Slik paleontologien også viser.

PS: Denne forsto jeg ikke: "Jeg har ikke avvist gud som forklaring, jeg har AVVIST at det finnes en forklaring for gud/ID". Kan du forklare nærmere hva du mener?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere