Haakon Omejer Sørlie

Alder:
  RSS

Om Haakon Omejer

Kirkelig interessert med særlig engasjement for religion, politikk og menneskerettigheter

Følgere

ASYLMOTTAK I BØMLO?

Publisert rundt 1 år siden - 2145 visninger

Hareide utfordrer Listhaug - vil hjelpe flere flyktninger å komme til Norge.

Det er utrolig hva et forestående valg kan utløse av frimodighet og taleførhet. I dagens kronikk i Dagbladet runger et "Effata" fra Bømlo. "Jeg og KrF har hele tiden vært opptatt av å hjelpe her og der. Det er på tide at norsk asyl- og flyktningpolitikk handler mer om denne kombinasjonen." Hareide vil først og fremst ha et taktskifte i norsk asylpolitikk, hvor vi må hjelpe mer til i områdene som rammes hardest av store migrasjonsbølger. Det vises til færre asylsøkere til Norge enn noen gang. Hareide understreker, av denne grunn har vi personer som kan gå inn i mottaksapparat, mye kompetanse som Italia behøver nå. Noen av disse personene kan dra til Italia og hjelpe dem i situasjonen landet er i nå. Det virker noe uklart -så langt, om hvem Hareide egentlig ønsker å hjelpe, om det er Italia eller flyktningene? Som kjent for de fleste er mottaksapparatet i Italia fullstendig sprengt. Da var det kanskje nyttigere å opprette et asylmottak i Bømlo med en luftbro fra Italia.

Overstyre Dublin-konvensjonen er et edruelig og konstruktivt forslag. I avtalen står det at vi kan sende tilbake asylsøkere til første mottaksland, men ikke at vi må. KrF ønsker et europeisk initiativ hvor alle land i Europa ser bort fra det ene modale hjelpeverbet for å hindre tilbakesending til første mottaksland. Hareide understreker også at flere land enn bare Norge må være med på avtalen. Dermed blir belastningen for Italia og Hellas som mange flyktninger først kommer til, mindre.

Bra Hareide! Når har du tenkt å fremme dette forslaget? Skal du bevare troverdighet bør du snarest fremme dette initiativet gjennom internasjonale kanaler, både FN, Europarådet, EU, flyktningeorganisasjoner m.fl. Dette forventes av deg og forplikter, ellers kan fallhøyden både for partilederen og partiet bli stor. Her må det bli en felles europeisk dugnad.

La deg ikke forføres av Listhaug,tenk økologisk. Hennes listige "velkommen etter"- til hva? Innvandrings- og integreringsministeren har lenge løftet frem betydningen av å hjelpe flere asylsøkere der de er. Ministeren er  samtidig klar over at "der de er" fullstendig er utbombet. Telt, proviant og nødutstyr har allerede hjelpeorganisasjoner og frivillige forsøkt å få på plass, der det har vært mulig. Men flyktningene kan vanskelig hjelpes der, slik det er nå.Det er ynkelig av Listhaug å antyde migranter som økonomiske lykkejegere. Slik skapes fort holdninger av negativ art, og setter søkelyset i en helt annen retning enn mennesker som er i nød, elendighet og fare. Her fremmer ministeren en dobbeltmoral som ikke er finurlig, men direkte gjennomsiktig og simpel.

Her er mye ros til Hareide og ditt initiativ, men skal dette balansere bør partilederen og partiet bli minnet om at nå har dere i fire år vært støtteparti for regjeringen, og først en drøy måned før valget vises det sanne jeg ?

Dette handler om integritet og troverdighet både for partilederen og partiet. Det forplikter!

 

 

 

 

Gå til innlegget

VALGKAMPEN - ER KRF DET BESTE ALTERNATIV FOR KRISTNE VELGERE?

Publisert rundt 1 år siden - 541 visninger

Omsider aktuelle og formålstjenlige tanker fra KrF

Jesus bør ikke plasseres i politisk bås, selv om noen prøver med uheldige forsøk - da blir det misbruk. I et parti som bærer kristennavnet bør en om ikke annet kunne kjenne seg igjen i sentrale kristne grunnverdier, men i KrF våger en seg inn kun i enkelte tverrpolitiske områder som angår etiske sider ved livet, men svært mye for øvrig forties og settes lokk på.

Frem til årets valg har KrF fortsatt en forpliktende samarbeidsavtale med FrP. Frafjord Johnson skriver i sitt innlegg bl.a. at når Sylvi Listhaug anklager andre partier for å svikte kristne og norske verdier, er et tilsvar nødvendig. Hvor er dette tilsvaret? Johnson påpeker helt sentrale kristne grunnverdier, om Bibelens klare budskap om å ta imot den fremmede og den som er på flukt. Kristne verdier innebærer at vi ikke skal sette oss selv først, og glemme vår neste ved veigrøften. Samtidig kommer det ene utspill etter det andre fra FrP, flyktningefiendtlig, umenneskelig og stikk i strid med grunnverdier og menneskerettigheter, som bl.a. internering på Trandum, nye retningslinjer for permanent oppholdstillatelse som umuliggjør framtiden for dem som har tenkt å søke. Ikke et ord i protest fra KrF. Hvorfor bryter ikke KrF samarbeidsavtalen med FrP? Er makt og posisjon så viktig for KrF at det meste slukes på bekostning av nødlidende og svake? Blir ikke dette et moralsk dilemma for partiet? Står troverdigheten på spill? I tilsvar til partileder Hareide har jeg tidligere påpekt noe av det samme som her. Noe svar eller kommentar? Nei, partilederen kunne komme i skade for å bli svar skyldig. Forskjellen på Johnsons innlegg og Hareides blir som en kopp te uten tepose (Hareide) og Johnsons med.

Jeg har lest KrF partiprogram. En del av det Johnson tar opp kan gjenkjennes. For perioden etter valget i år utelukkes et samarbeid med FrP. Bedre sent enn aldri? Forsvarspolitikken er det vanskelig å finne noe om i partiprogrammet. Kanskje det nærmeste en kommer ved å mene noe om dette er  å overlate spørsmålet til den enkelte? Det er politisk ansvarsfraskrivelse. Kan/bør kristne være soldater? Bør kristne melde seg til utenlandsoppdrag i regi av Nato?  Er det kristent legitimt å ta liv av fienden? Kirken er jo sentralt invollvert i militære oppsetninger, til og med valgfrihet for prester å bære våpen. Burde KrF ha en mening om dette? Ikke et ord eller spørsmål om Feltprestkorpset.

Johnson skriver videre:"Kristne verdier er forankret i kristen tradisjon og inspirerer til politiske veivalg. Innfrir  KrF dette eller lukkes øynene for det som er for problematisk? Liv og død er sentrale områder i etiske spørsmål og er kristne verdier. Aktiv dødshjelp, tvillingabort, sortering av barn med påviste syndromer m.m. I noen av disse eksemplene har KrF frontet partiets holdning. (O.Bollestad) I forsvarspolitikken er det helt taust. Ties det i hjel med vilje?

Kirkens ledere må utfordres. De er jo upolitiske i sin funksjon, og på den måten friere til å fronte verdispørsmål. Burde KrF og bispekollegiet finne en felles plattform? Hva om partiledelsen i KrF strakk frem en hånd til preses -  kanskje det ville være enklere for henne enn å be med en kvinnelig ima (Imam)? (Jmfr intervju, Olavsdagene i Trondheim)

Hva bør en kristen stemme? Har KrF troverdighet nok til  å samle kristenfolket? Spørsmålet er kanskje om KrF moralsk sett ville stå seg bedre som et rent opposisjonsparti enn støtteparti for et evt. borgerlig sentrum? Sorteringsamfunnet er KrF relativt alene om å verne. I økonomiske spørsmål, verdispørsmål, asyl og flyktningepolitikk, forsvarspolitikk - ville ikke partiet komme nærmere sine idealer ved å tilnærme seg venstresiden i det politiske landskap? Fra  AP og til venstre finner en langt nærmere omtanke og støtte til dem som høyresiden neglisjerer. I økonomien er vel ikke akkurat markedsøkonomien den mest rettferdige?

Hvis Frafjord Johnsons innlegg hadde vært partiprogram og fulgt opp i aktiv politikk kunne KrF være et alternativ for kristne velgere. Slik partiet fungerer i praksis er nok meningen  bedre enn viljen til å fronte verdispørsmålene.

                                                                 

Gå til innlegget

BIKKJELEVEN RUNDT HERRENS BORD

Publisert rundt 1 år siden - 241 visninger

Bekymringen omkring Herrens bord, økumenisk arbeid, felles nattverd i forvirringens tid - kan virke noe søkt i en tid hvor tro, avkristning, forfall nok veier tyngre på vektskåla enn hvem som er i nådens stand og skikket til å ta del i nattverden.

Pater Holes betenkeligheter om nattverdfellesskap i lys av det økumeniske arbeid kan lett virke som et luksusproblem. Det er få kirker, bortsett fra katolske, som har plassmangel om søndager, og denne situasjonen går neppe upåaktet hen også  i andre trossamfunn.

Især med pave Frans på Peters stol har medieoppmerksomheten om den katolske kirke økt, og i mange sammenhenger satt på dagsorden. Pave Frans har en unik evne til å målbære kombinasjonen av samfunn, politikk og religion med fundament i Skriften, og henvender seg til den virkelighet mange troende rundt om i verden lever i. Han blir lyttet til og respektert.De forskjellige budskap paven formidler har et universalt nedslagsfelt, opptar nok også et stort omfang, ikke alene katolikker og krsitne, men ulike religioner og livssyn. De kristnes enhet har jo dette året et særlig fokus i forbindelse med reformasjonsjubileet.

Selv for mange kristne kan nok økumenikk være et fremmedord, men nysgjerrighet og søken er mer naturbetinget. Dette kan føre til f.eks. ønsket om å oppleve en katolsk messe, og kanskje på den måten tilnærme seg et troens univers. Når det i tillegg oppdages at Ordet leses og forkynnes, sakramentene forvaltes, liturgien har mange sammenfallende trekk med bl.a. Den norske kirke, kan jo til  og med noen oppleve å føle seg hjemme i en slik sammenheng. Messens kanon vil nok for mange være av mindre interesse ved et første besøk i en messe, eller andre.Noen kan over tid komme i skade for å havne i ubevissthetens kjølevann ved å tilnærme seg nattverdfellesskapet - uten bevissthet om katolsk sakramentslære og betingelser for disse, og dermed havne i økumenisk løssluppenhet. Dette betegner pater Hole som å ta seg til rette i et stjålet øyeblikk, men det kan oppfattes noe overdrevent når han i tillegg belaster de villfarende som uærlige på grunn av en bevisst eller ubevisst handling. Den Hl. Frans hadde nok vært noe mer moderat ved slike feiltrinn. For å bøte mot dette kunne en kanskje tenke på å sette opp skilt i kirkene i likhet med for nødutganger og rømingsveier, skilt med f.eks et luthersymbol, bilde av en oblat og med et stort X over for  å markere at nattverden i den katolske kirke er for de rettroende. At Den norske kirke skal ha arrangert økumenisk gudstjeneste med nattverd må jo være et alvorlig glipp - men en må jo håpe at de katolikker som eventuelt var tilstede holdt seg langt unna deltakelse, og ikke snublet ned i lettsindighetens grøft.

I mange europeiske metropoler med stor turisttilsrømning som Paris, Köln,Milano, Hønefoss, Roma er sjansen betydelig for å kunne ta seg til rette, gjøre feil.Nevnte steder har jo attraktive katedraler (Hønefoss, ny kirke)  Likevel er det oppsiktsvekkende at det ikke i forkant eller på annen måte av messene gjøres oppmerksom på at utover arvesynden må en holde seg unna nattverdbordet. Hver søndag ber paven Angelusbønnen med de troende på Petersplassen, som regel med stort fremmøte. Her er jo en gyllen anledning til å rope et varsko til alle ikke-katolikker om å holde seg unna nattverden. Merkelig nok advarer ikke paven mot dette, vel vitende at sikkert mange av de samlede på Petersplassen, enten har vært eller skal i en messe. Med tanke på alle som kan ha tråkket feil, blir jo fortielsen, mangel på advarsler rene unnlatelsessynden.

Pater Hole ser heldigvis ikke noe galt i å lengte etter nattverdfellesskap, men spørsmålet ligger likevel på lur, men blir ikke besvart. Uansett beveggrunn for å søke til Herrens bord - er det viktigste ved handlingen å understreke synden eller motta nåden? Nå er det heldigvis ingen seismologiske målinger som kan vise hva som slår verst ut, kanskje godt, både lutheranere og katolikker kan jo komme svært uheldig ut.

Der synden er stor er nåden enda større står det i Skriften. Da gjelder det  å ikke søke nåden ved feil bord!

 

Gå til innlegget

ER TERRORISME TILDELT FEIL RELIGION?

Publisert over 1 år siden - 456 visninger

Kapellan i DNK Narvik, Trond Laksaa er veldig lei av alle som sier at terrorangrep ikke har noe med religion å gjøre. Kapellanen slår fast at det er et faktum at nesten all terror i verden utføres av muslimer (eller i islams navn)

Det er beklagelig når prester går ut i offentligheten med unyanserte og uheldige uttalelser, preget av fordommer, og i tillegg stempler andre religioner i generelle vendinger om terrorisme.

I VL kunne en lese at kapellan Trond Laksaa er veldig lei av alle som sier at terrorangrep ikke har noe med religion å gjøre. Det burde han i utgangspunktet være svært glad for. Terror og voldsbruk har ingen plass eller legitimitet i religioner, Likevel slår Laksaa fast at det er et faktum at nesten all terror i verden utføres av muslimer (eller i islams navn)

Kapellanens hovedpoeng er å vise at man må kunne skrive om terror i islam, uten å trekke frem hva som tidligere er gjort i andre religioners navn - akkurat som det skulle gjøre problemet verre eller bedre? Han konstaterer at nå er det islam som er problemet, Her kunne en med et hjertesukk be med den gamle alminnelige kirkebønn - be for dem som er i åndelig mørke.

Trond Laksaa burde kanskje først virkelighetsorientere seg med noen spørsmål. Oppstår terror og terrorisme av seg selv? Hvem fører krig i midtøsten og påfører befolkningene ufattelige lidelser? I land som Afganistan, Irak, Libya,Syria, Jemen m.fl., hvem har invitert vesten til invasjon og krigføring i disse landene? Her står vestens svøpe frem i all sin grådighet og arroganse. Naturressurjer, olje, makt, brudd og mangel på respekt for alt som heter menneskeverd og menneskerettigheter, bombing av sivilbefolkning, sykehus, barn, unge, eldre.

For hvert terrorangrep som rammer Europa utløses naturlig nok en bunnløs fortvilelse om terrorens grusomheter, og gudene skal vite at det er forferdelig. Men det er påfallende at det sjeldent er spørsmål om hvorfor skjer dette? Det blir vanskelig å ta utgangspunkt i at de fleste i midtøsten er født onde eller at misunnelse, hat m.m. er drivkraften for å ramme vesten. I mangel av svar er det da lettere å ty til religionen og gi islam skylda?

Det er min anbefaling til Laksaa å rette blikket til andre aktører som også fører en grotesk krig i midtøsten. Mange europeiske land er invollvert her, ikke minst gjennom Nato og internasjonale operasjoner. Ved nærmere undersøkelser vil en nok komme frem til at Nato og vestens soldater i flertall er kristne. Er disse også terrorister, eller representerer de den fredselskende elite som gjennom kapitalismen kan utføre terrorisme i en langt mer avansert og effektiv grad, som er motparten fullstendig overlegen i omfang og virkning?

Den vestlige arroganse er en skam og et sivilisasjonsbrudd. Her burde især kirken føle et moralsk ansvar og samvittighet, ikke minst også politiske partier som bærer kristennavnet.  At enkelte prester henger seg på populistiske og fullstendig unyanserte holdninger med skylapper som tydeligvis hindrer både gangsyn og ståsted, må kunne betraktes i ordets rette forstand, som synd.

Her burde kapellanen i Narvik bruke sin energi på å komme seg ut av sitt åndelige mørke, og til en erkjennelse av at han kan ha kommet i skade for å ha tildelt terroristene feil religion.

Gå til innlegget

En reformators lokkende røst

Publisert over 1 år siden - 131 visninger

"Jeg hørte en lokkende stemme i ungdommens skjønneste vår,jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene enn for meg står"(Tekst fra de 10 søstrene Kolbjørnsrud, Telemark)

Ingressen i ditt innlegg "en demper på Lutherjubileet" virker ikke helt i harmoni med intensjonen. Ja, mane frem vemod og vilje til å søke nærmere hverandre i forsoning og i enhet med vår felles Herre. Samtidig ingen tvil om på hvilke premisser, det fremkommer tydelig.

Kanskje ikke det mest gunstige utgangspunkt?

Det har rent mye sand i havet på 500 år. Å markere et 500 års sekel for det du kaller "et brudd med enheten i Kristus" - kan også ha andre perspektiver. Bl.a. å understreke det vi har felles, troen, som bekjennes av de fleste kristne, både i apostolikum og nikenum. (Trosbekjennelsen) Troen og fruktene av den bør ikke undervurderes, uten tro vil det neppe være grunnlag for ytterligere tilnærming med enhet som mål. Til tross for historiske feiltrinn eksisterer fortsatt sammen med Den katolske kirke, også evangelisk lutherske av ulik art som tross brudd med moderkirken må kunne kalles kristne kirker.

De lever riktignok ikke i enheten, men forvalter ordet, og de sakramenter som ble behholdt, dåp og nattverd. (Sistnevnte med noe vaklende forståelse) Mange lutherske kirker har i de senere år vært i en viss liturgisk bevegelse. For Den norske kirke hvor nyeste liturgireform med alternativer ligger nært opptil den katolske messe. Til og med offerdelen har føringer som ligger svært nær det katolske offertorium. (En del geistelige var skremt av dette, men det har roet seg.)

Jeg prøver ikke å skrive meg vekk fra ditt hovedanliggende, kirkens enhet, men på 500 år har oppstått en viss friksjon i systemet. Confessio Augustana er et vaklende dokument, det virker ikke alltid som Melanchthon var i balanse med seg selv. Erstatningen av bispeembedet med superintendenter er ett av mange eksempler, likevel ble det et bekjennelsesskrift for de evangelisk lutherske kirker. Rettferdiggjørelseslæren ble revidert så sent som i 1999, så her iles langsomt. Positiv tilnærming er et godt utgangspunkt, men det betyr ikke at man nødvendigvis lukker øynene for alt som skiller. Men det trengs handlekraft på det læremessige plan. Veien er lang å gå, og det er vanskelig å se snarveier.

For det første har det med utdanningssystemet å gjøre. Som kjent er det to fakulteter for teologistudiet. Fortsatt lever skepsis til universitetets fakultet med angst for liberal teologi. Dog har menighetsfakultetet endret seg betydelig siden sekstitallet, og på 50 år er til og med katolikker ansatt ved fakultetet.

Den økumeniske bevegelse har vist god vilje, men det mangler læremessige fora hvor både teologer, prester, biskoper fra begge kirker kan drøfte klassisk kristen tro som bl.a. kirkesynet, embedssynet, sakramentsynet, eksegesen, m.m. Dette må i etterkant, på sikt kunne forplante seg til menighetene i form av studie/samtalegrupper ledet av fagfolk. Begynn med din nabomenighet Uranienborg, inviter dem til messe i St. Dominikus.Bytt prekestol, hvor presten fra Uranienborg holder preken i St. Dominikus, og pater Haavar vise versa i Uranienborg. Ikke glem at den menige lutheraner neppe har enheten som bevisst agenda for sin tro. Her må det vekkelse til!

Felleserklæringen fra pavens besøk i Uppsala er for deg vak, men tror du at en mer skjerpet tekst hadde blitt undertegnet? Neppe. Da er det bedre med en undertegnet forpliktnede erklæring enn ingen.

Sola Scriptura er også den absolutte autoritet i Den katolske kirke, men sideordnet med tradisjonen. Det er heller ikke til hinder at i skriften alene også omfatter tradisjon - det er en hermeneutisk øvelse med og uten skylapper.

Sentrale lærespørsmål som vigsel av likekjønnede medfører en økumenisk distanse, og ut fra det katolsk sakramentale ekteskap og forståelse vil en liberalisering være et problem og et brudd med katolsk forståelse av ekteskapet, samt tradisjon og historie. Samtidig virker det ikke som du tar innover deg at sivilisasjon og samfunn er i en kontinuerlig utvikling. I denne prosessen lever både kirken og de troende, og kirken kan ikke konservere seg bort fra de troendes virkelighet, og hvor er det sjelesørgeriske alternativ til homofile? Det hadde kanskje vært enklere om homofile ikke var kristne? Homofile er også en del av skapelsen og gitt seg ulike utslag og forhold gjennom historien. Samtidig har det gått 2000 år før aksept og holdning har grodd frem til forpliktende forhold i ekteskap med likekjønnet ektefelle. Den katolske kirke har i mange år fortrengt de homofiles situasjon, aldri gitt et alternativ til samliv. Homofile er også skapt av Gud, og viljen og evnen til kjærlighet er adekvat med hetrofiles. Homofile er ikke forpliktet til å leve i sølibat med mindre det velges, men du har kanskje et godt råd til homofile som ønsker å leve i et forpliktende kjærlighetsforhold - og samtidig beholde tro og kirketilhørighet?

Noen ganger fordres det nytenkning, også i kirkelige forhold, tross tradisjonen. Tradisjon skapes også underveis.

Du bærer preg av en reformators pågangsmot, men du har en lang vei å gå. Vi lever i en sekularisert verden, og avkristningen er kommet så langt at ditt anliggende ligger langt unna målet. Våre adskilte søstre og brødre i troen, også de geistelige lever godt med den kirketilhørighet de har - og enhetstanken og behov må skapes, vekkelse! Ikke med autoritet og utfordrende konfrontasjoner, det har en tendens til å sette sinnene i revers. Pave Frans har også noe å lære oss her gjennom bamhjertighetens år, også dem kirken har hatt problemer i forhold til, fraskilte, gjengifte, homofile osv.

Døren på gløtt for å få lit oksygen inn i systemet.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Stortrommetakter
av
Gulla Nyheim Gramstad
rundt 4 timer siden / 49 visninger
0 kommentarer
Det glemte bibelverset
av
Petter Mohn
rundt 10 timer siden / 176 visninger
2 kommentarer
Liten tillit – skjør fred
av
Richard Skretteberg
rundt 10 timer siden / 561 visninger
0 kommentarer
Vi som spar møkka
av
Levi Fragell
rundt 14 timer siden / 676 visninger
2 kommentarer
Spa møkk eller bygge?
av
Vårt Land
rundt 16 timer siden / 1359 visninger
14 kommentarer
En fot i bakken
av
Usman Rana
rundt 16 timer siden / 719 visninger
1 kommentarer
Rapport fra Oslo-skolen
av
Lars Gule
1 dag siden / 741 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
3 minutter siden / 688 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kvinner vet best
16 minutter siden / 329 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
23 minutter siden / 688 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
24 minutter siden / 1443 visninger
Roald Øye kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
31 minutter siden / 688 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Jordan Peterson om ortodoksien.
33 minutter siden / 445 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
37 minutter siden / 688 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Hva er vann?
rundt 1 time siden / 1242 visninger
Toril Søland kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
rundt 1 time siden / 1443 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Hva er vann?
rundt 1 time siden / 1242 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 18412 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 688 visninger
Les flere