Rune Aas

Alder: 51
  RSS

Om Rune

Er en kristen broder fra kongsvinger. Har tilhørighet til pinsekirken Filadelfia på stedet. Liker å gå på turer i fjellet, spesielt i Jotunheimen.

Følgere

Til Andreassen, du må nesten lese artikkelen som jeg har skrevet til datteren min og gitt ut etterpå til flere, før du kommenterer dette! Jeg har den på en PDF-fil. Datteren min står selvsagt fri til å tolke artikkelen min i hvilken retning hun vil, som alle andre. Vil ikke si at forskere er useriøse kilder!  1) Ca. 3GB per celle: Dette er bare et symbolsk bilde på hvor mye informasjon som er inne i en DNA-celle. DNA inneholder oppskrifter som bestemmer hvordan organismen skal se ut og fungere. DNA kalles arvestoff fordi disse oppskriftene videreføres fra en generasjon til en annen.2) DNA og informasjon: DNA er styrings-sentralen som regulerer hvordan organismen skal se ut og fungere. Ved temperaturforandringer i havet som jeg nevnte hos humbolt-blekkspruten, er det kun DNA som regulerer hva som skal produseres hos arten, ikke den ytre temperatur-forandringen. Man kan godt bruke et bilde på at blekkspruten har «sensorer» i kroppen som sammen med informasjonen i DNA utløser denne forandringen.så kalt RNA-redigering. Styrt fra DNA og ikke Styrt av naturen. Kan si som et bilde»styrt fra data-sentralen»,DNA, som da kalles gen-regulering. Duplikasjoner må jeg studere nærmere.g) : Virus og bakterier er ikke mitt interesse-område. Men det lengste eksperimentet med e-colli-bakterier som er foretatt, av Lendski, viste at bakteriene stort sett mistet gen-informasjon ved mutasjoner, som iblant kunne være fordelaktige i miljøet til bakterien. Spiste feks.annen mat ved en mutasjon som det var mer av i reagens-røret og formerte seg derfor raskere. Behe har kartlagt genene. Her: https://youtu.be/nKmXMlsQ5sgh) Hval og E-colli:  Hval i en forbindelse med teorien om overgangen fra gjeller til pustehull. Forskerne ble som sagt overrasket over at pustehullet til den utdødde hval-arten som ble funnet på Svalbard( beregnet til å være flere milioner år gammel) var helt identisk sammenlignet med størrelsen på pustehullet til dagens arter. E-colli- må bare henvise til forsknings-resultatene til Lendski. Bakteriene formerte seg i 50 000 generasjoner i reagens-rør på laboratoriet hans. Kan nevne et eksempel på en positiv tilpasning på bakgrunn av de-generering og det er brunbjørnen(Behe) Han har funnet ut at isbjørnen er en mutasjon av brunbjørnen. Langt bak i historien ble det født brunbjørner uten fargekoden som gjorde at de ble hvite. De har senere mistet en egenskap i fordøyelsessystemet, slik at de lettere kan fordøye sel-fett. Så isbjørnen har tilpasset seg arktiske forhold på grunn av tapt informasjon i DNA  3) Lagt dit av en designer: Tror alt var perfekt i utgangspunktet(Adam og Eva), men at alle endringer som sykdommer og mutasjoner har kommet i kjølvannet av syndefallet. Adam og Eva hadde i oppgave å forvalte skaperverket. Da de gjorde opprør, måtte Gud dømme alt som de forvaltet dessverre, både mennesker, dyr og planter osv. Dette går på hva jeg, Rune tror. Har ikke sett vitenskapen har nevnt dette, så dette er min personlige antagelse etter å ha studert Jhon C. Sanfords bok» Genomic enthropy and the mystery of the genom»  7) Michael Lynsj: Mutasjons-prosessen er sammen med sykdommer og livsstil årsaken til aldring, tror jeg. Man har for eksempel bedre kunnskap om helse, bedre medisiner, vaksiner og behandlings-metoder som kan forlenge livet noe, men på grunn av mutasjons-prosessen, blir ikke mennesket eldre. Alle og enhver av oss muterer hver eneste dag, for hver eneste celle-deling i kroppen vår. Dette innebærer at vi til syvende og sist må»levere matboksen»altså dø. Slik Gud sa til Adam og Eva i 1 Mosebok kap.3     Dommen om ID er greit, jeg respekterer dine synspunkter. Mener at det er utfra en vitenskapelig bedømming man lander på ID, men det er like mange meninger som det er folk, kan du si. 9) Ikke oppover som E.T. hevder:   Med det mener jeg at pilene peker mot at informasjonen er konstant eller svekket i de fleste tilfeller. For eksempel Behe’s forskning med ulv og ulike hunderaser. Han viser at alle hunderaser-som kommer fra ulv, har mistet genetisk informasjon i de forskjellige hunde-rasene. Se: https://youtu.be/v9AxqLsKmMA. Dette mener jeg peker på at det ikke tilføres informasjon gjennom en utvikling, men motsatt. Min konklusjon er den samme, at vi de-genererer, og det i et foruroligende tempo. Det virker som dette er trekkene vi ser i naturen generelt. At skaperverket står og ruster som en gammel bil og at det iblant i denne rust-prosessen dukker opp uventede fordeler, som med isbjørnen som nevnt tidligere.

Gå til innlegget

Svar til Morten Andreassen sin kommentar til mitt forrige innlegg. Sendte deg en melding angående at jeg har jobbet i helgen og vil gi deg linker, har ikke rukket og er litt dårlig på slikt, skal spørre sønnen min. Har bare rukket å skrive litt om Forskeren Michael Behe nå på mandag. Erkjenner at ID peker mot en høyere makt, det har jeg skrevet om tidligere. Jeg tror på Gud, men det gjør ikke alle forskerne som støtter seg til ID som beste forklaring som jeg nevnte i forhold til forskeren Michael Behe. Skal svare deg på noen spørsmål her, og så kommer jeg tilbake med mer! Grunnen til at det går over evolusjons-lærens mekanismer kan jeg prøve å forklare nå. Jeg tror at mekanismene til Darwin fungerer på et allerede eksisterende nivå. Et eksempel er for eksempel hvis det på en øy kommer et vulkanutbrudd og hele øya blir dekket av aske, at hvis det lever hvite mus og grå mus på øya, så vil rovdyr sørge for at de hvite musene blir borte fordi de er mer utsatt for rovdyr en gråe mus. Da blir de gråe musene de sterkeste. Men hvis du går inn på et molekylært nivå og skal prøve å forklare opphavet til det allerede skapte, møter evolusjons-teorien utfordringer. Det er i bunn og grunn der de to synene deler seg. Hvis vi kikker på bakteriell flagellum, viser det seg at denne motoren som skyver bakterier framover i væske, er sammensatt nærmest som en påhengs-motor. Hvis en av delene i denne «motoren»blir borte slutter hele motoren å fungere. Det er et eksempel på u-reduserbar kompleksitet. Det vil si at alle delene må fungere samtidig for at denne «motoren» skal fungere. Ingen mekanismer i naturen kan forklare hvordan denne motoren har blitt til. Det er mye på molekylært nivå som fungerer som maskiner med svært komplisert u-reduserbar kompleksitet. Derav tolkningen Intelligent Design her:https://youtu.be/MNR48hUd-Hw  . Kommer tilbake med mer senere, svar meg gjerne på meldingene så jeg kan gi deg flere linker, og artikkelen jeg har skrevet i pdf-fil! Med vennlig hilsen Rune Aas

Gå til innlegget

Intelligent Design og DNA

Publisert 7 dager siden

Den Amerikanske forskeren Michael Behe som av mange kalles Intelligent Design-retningens «far», startet sitt arbeide som forsker med en vanlig evolusjons-basert grunn-holding. Han forsker i bio-kjemi og sier selv at han flere ganger stusset over flere av oppdagelsene som ble gjort, men snakket bare med en arbeidskollega om det og lo det vekk sammen med denne kollegaen. Da Behe kom over litteratur som satte spørsmålstegn til evolusjons-teorien, kjente han seg igjen i dette, og forteller at han begynte å fordype seg i temaet. Han er forfatter til boken»Darwin’s Black Box»-en bestselger og har nylig gitt ut boken»Darwin Devolves» Han sier selv at han ikke har tatt noe religiøst standpunkt, men at han prøver å tolke forsknings-resultatene på en objektiv og ærlig måte. Det er i dag mange forskere som skifter standpunkt rundt dette temaet. Det er blant annet 1000 forskere innen bio-kjemi som har skrevet under på at evolusjons teorien ikke kan brukes lenger til å forklare det vi ser av nyere forskning på dette fagfeltet. Det er så mange nye oppdagelser som viser molekylære maskiner på et nivå som beveger seg langt over en utviklings-basert handlings-kjede fra naturen. Dette gjør at man prøver å finne andre begreper. Det man lander på er begrepet Intelligent Design. Det vil si at noe, eller noen må stå bak det vi ser. Michael Behe henviser til at vitenskapen observerer, og at resten av definisjonen må overlates til andre, at teologer må jobbe med og ta tak i dette, sier Behe selv. Så Behes konklusjon er ikke basert på religiøs overbevisning, men han prøver på en ærlig måte å definere det han ser som forsker i sine studier, det vil si at Behe ikke har noen agenda for sin forskning. Mange andre forskere sier det samme( 1000 forskere i et opprop som nevnt tidligere) uavhengig av religiøst standpunkt. Jeg som kristen tenker som Behe, at ærlighet varer lengst. Her er noen linker til Michael Behe’s forskning: https://youtu.be/nKmXMlsQ5sg , https://youtu.be/4YngarAhh0M, https://youtu.be/MNR48hUd-Hw, https://youtu.be/v9AxqLsKmMA, https://youtu.be/_ivgQFIST1g

Gå til innlegget

Svar til Intelligent Design og DNA

Publisert 11 dager siden

Intelligent design

Svar til Andreassen angående mine motiver for å  skrive om DNA. Min interesse for dette temaet startet når min datter kom hjem fra en naturfagtime på gymnaset hvor de hadde diskutert troverdigheten til evolusjons-læren. Hun spurte hva jeg mente og jeg lovet henne å undersøke saken. Jeg tror selvsagt ikke at jorden er flat og at månen er en ost, men erkjenner universet slik det er og at det er ca.96% prosent vi ikke vet noe om, noen av oss. Hun visste at jeg leste litt om naturvitenskap, og jeg tok det som en utfordring. Har ikke noe motiv for å «prakke på noen» det jeg mener heller som kristen. Er bare interessert i temaet. Så slapp av Morten, jeg deler bare det jeg fant ut når jeg undersøkte dette temaet for datteren min. Det ble til en artikkel, som jeg har delt med flere interesserte.   Ser du har noen spørsmål til meg og tar utfordringen og skal svare deg så godt jeg kan.1) Ca 3GB pr. celle: Kommer fra datakapasitet-måleenhet. DNA-cellen er jo organisk, så det var bare et bilde av det som foregår inne i cellene, som består av nærmere 3,2 milliarder ulike funksjoner av informasjons-signaler som DNA sender i et 4-kodet språk for informasjon og lagring og ulike prosesser i cella. 1GB= en milliard bytes.DNA er kroppens informasjons-og lagrings-system. Så det var kun et bilde på dette.Trodde alle skjønte det, men skal modifisere benevnelsen senere i og med at cella er organisk og at dette kan misforstås.2) Ulike artene informasjon merkbart for arten: Det jeg mener her er at det er DNA som sender signaler for hva som skal gjøres inne i cellene og ikke naturen som sender signaler inn til cellene. Den eneste mekanismen for at ytre signaler kan overføres fra ytre omstendigheter i naturen, er en mekanisme som kalles RNA-redigering inne i DNA-cellene. Det vil si at DNA kan sende ulikt signal til ribosomene, som er cellenes protein-fabrikk. Denne mekanismen er ikke en katalysator som»fanger opp»og lagrer informasjon i cellene, men som regulerer hva som skal produseres inne i cellene. Vi bor på en jord som har mange forskjellige klimaer og habitater. Derfor er denne mekanismen intelligent designet for at ulike arter skal kunne tilpasse seg ytre påvirkning i naturen som feks temperaturforandringer. Et eksempel på dette er humbolt-blekkspruten  som klarer seg like bra i kaldt som i varmt vann. Grunnen er at når blekkspruten svømmer fra varmt til kaldt vann, er det en mekanisme i DNA som fanger opp dette. DNA sender da ut et annet signal en forventet til RNA om hva som skal produseres i ribosomene hos blekkspruten. Den klarer seg derfor like bra i kaldt vann. Nervetrådene fungerer like godt fordi det produseres beskyttelse for nervetrådene fordi DNA sender ut ulikt signal i varmt og kaldt vann. Dette kalles RNA-redigering som er styrt fra DNA.(forskerne Gareth og Rosenthal forsker på dette) Så den svekkelsen vi ser i mutasjonene virker ikke inn i DNA-systemet i cellene. Informasjonen blir bare borte slik at DNA får mindre informasjon i cellene til å jobbe med for å bygge livets byggesteiner. Her kommer vi inn på intelligent design. En sender må sende informasjon til mottakeren. En universell lov sier oss at all informasjon som vi vet om, kommer fra noen som har laget, sendt, skrevet eller skapt den. En arkitekt står bak et bygg-verk, en forfatter bak en bok osv. Det var det jeg mente med at det ikke er en katalysator i cellene som absorberer informasjon fra ytre omgivelser, men derimot blir regulert av DNA i ulike habitater som humbolt-blekkspruten. RNA-redigering er, som jeg var inne på, en rask styrt tilpassnings-egenskap, ergo intelligent design. Ikke en absorbert egenskap fra naturen. Det finnes heller ikke noen klare indisier på overgangs-arter i det fossile biblioteket heller, men tvert imot. De fossilene som er funnet er like komplisert i DNA som dagens arter. Finnes feks. ingen utdødd hval-art med mindre puste-hull en dagens hval-arter. Man fant for noen år siden en utdødd hval-art på svalbard, men forskerne ble overrasket over att hval-arten ikke hadde mindre puste-hull en dagens arter. Når det gjelder resistente  bakterier bør du kanskje kikke nærmere på forskeren Richard Lenski, en forsker ved Michigan State University som har forsket i 25 år på E-coli bakterien. Disse bakteriene har gått igjennom et 25-års eksperiment. Disse bakteriene har gått igjennom 50000 generasjoner i reagensrør. Det vil si ca.en milion år for et dyr på vår størrelse. Sjekk hans forskning. Konklusjonen hans ville være av interesse for deg.3)Lagt dit av en designer: Med det mener jeg intelligent designet av en høyere makt som har skaperkraft, Gud.4) Ok!5) En begynnelse hvor det ikke forekom mutasjoner: I lys av at mennesket gjorde opprør mot Gud lurt av Djevelen. Før syndefallet levde mennesket og dyr og planter i harmoni. Etter syndefallet forandret Gud på skapelsen(3 Mosebok)Det var det jeg mente med at mutasjons-prosessen må ha startet etter denne forandringen i og med at mutasjons-prosessen er hovedårsaken til aldring og død.6) Syndefallet: Samtidig som dommen kom over Djevelen og mennesket, lovet Gud at han skulle sende en frelser, Jesus Kristus. Hele det gamle testamentet peker mot Jesus, 667 profetier.Tross i at mennesket gjorde opprør, lovet Gud en løsning fordi han elsker oss.7) Michael Lynsj: Beklager skrivefeilen(lynch er riktig) Jeg har sitert dette fra Dr. John C. Sanford fordi jeg synes at observasjonen er interessant. Hans forskning er på samme arena som Michael Lynch. Har ikke noe problem med at Lynch tror på Darwin.8) Det vil si at menneskets DNA gradvis svekkes: Dr.Jhon C.Sanford  sier at hvis DNA fortsetter å mutere som det gjør, vil nye sykdommer dukke opp, at det etterhvert vil bli så mange mutasjoner i cellene at de kollapser. Det om ca 268 generasjoner fra i dag. Skremmende ikke sant? Undersøk gjerne Sandford selv, jeg har kikket i boken hans»Genomic enthropy and the mystey of the genom» Han har også lagt ut noen foredrag på youtube.     Til noe annet: Den dommen som falt om at ID ikke kan kalles vitenskap, er uklokt synes jeg. Hvem var der da universet ble til? Ingen av oss, selv ikke dommerne i den rettssaken  du refererer til. Det å forske på noe er å prøve å definere det vi ser rundt oss. Man kan ikke begrense vitenskapen gjennom rettsvesenet, det blir latterlig. Husk at pionerene innen luftfart begynte med å etterligne noen fugler på et jorde. Folk lo av dem og trodde det hadde rablet for dem. Men hva ser vi idag? Halve jorden flyr i topp-moderne fly, bare som en tanke.9) Ikke oppover som som evolusjons-teorien hevder: Det var det Darwin trodde, at utviklingen gikk progressivt fram fra en art til en annen. Finnes ikke noe bevis for en progressiv informasjonsflyt i DNA, snarere tvert imot(jamf.Behe) Det var det jeg mente.10) Det er lov til å tro på en ung jord( mellom10-15000 år)uten å bli gjort til latter i dag! Takk og lov.: Ok, jeg glemte meg, jeg mente 6-10000 år, glemte å sjekke. Burde ha sjekket dette nærmere. Dette var i lyset av forskningen til Jhon C. Sanford som har funnet ut at mennesket de-genererer, og det i et foruroligende tempo. Han har skrevet ned det andre prøver å «sope under teppet» fordi det ikke passer med teoriene deres. https://youtu.be/NkC5QffdKss

Gå til innlegget

Intelligent design

Forskere finner i vår tid ut at all informasjonen i DNA , ca 3GB pr.celle, sammen med mutasjons-prosessen, som ikke tilfører de ulike artene informasjon merkbart for arten, men snarere tvert imot svekker de ulike artene(jamf.forskeren Mikchael Behe) Betyr følgende: Det finnes ikke en katalysator i cellene våre som absorberer informasjon fra omgivelsene utenfra for å lagre dette i cellene. Det er lagt dit av en designer. Alle arve-sykdommer kommer fra mutasjons-prosessen, dvs.defekte gener eller mangel på arve-gener. Kreft, handicap og Downs syndrom er eksempler på dette. Alt peker mot en begynnelse, at alt har en begynnelse. En begynnelse hvor det ikke forekom mutasjoner. En slik begynnelse står det om i 1 Mosebok i bibelen. Det vi ser gjenspeiler seg i naturen er antagelig et resultat av syndefallet. Gud sa at mennesket måtte dø, og vitenskapelig kan man i dag se at mutasjons-prosessen er hovedårsaken til aldring og død. Et bibelvers for dette finner vi i Hebreerbrevet kapitel 1 vers 10-11 « og videre, du Herre, i begynnelsen grunnla du jorden og himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som en kledning.»Før syndefallet gjorde Guds vilje at mennesket ikke døde. Mennesket vandret med Gud. Etter syndefallet måtte mennesket dø, og mennesket ble bortvist fra Edens hage. Dette kan du lese i 1 Mosebok kapittel 3. Det kan virke som om hele skaperverket står og ruster som en gammel bil som blir eldre og eldre etterhvert som årene går. I en forskningsrapport fra forskeren Michael Lynsj ble det oppdaget at mutasjons-økningen fra etter fødselen og framover var 1) vanlige celler på en 15-åring, opp til 6000 mutasjoner. 2) Hud-celler hos en 60-åring: Opp til 60000 mutasjoner. 3) Mutasjoner er hovedårsaken til aldring og død. Lite potensiale for en økt levealder!  Fra generasjon til generasjon overføres det mellom 60-175 genetiske mutasjoner per person. Det vil si at menneskets DNA  gradvis svekkes over tid( John C. Sandford) Det går ikke oppover som evolusjonsteorien hevder, men nedover i form av en svekkelse over tid. Man har til og med regnet ut at hvis det har vært en jevn svekkelse fra generasjon til generasjon, at vi mennesker er ca.220 generasjoner gamle. Akkurat som man leser av år-ringene på et tre. Dette stemmer også med bibelens slekts-tavle fra Adam og Eva og framover. Merkelig, ikke sant? Halleluja! Det er lov til å tro på en ung jord(mellom 10-15000 år) uten å bli gjort til latter i dag! Takk og lov.😀😍😅😎 Man får Guds ord bekreftet sett fra et oppdatert vitenskapelig perspektiv i dag.😀

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1220 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1142 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 853 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 607 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 574 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere