Rune Aas

Alder: 51
  RSS

Om Rune

Er en kristen broder fra kongsvinger. Har tilhørighet til pinsekirken Filadelfia på stedet. Liker å gå på turer i fjellet, spesielt i Jotunheimen.

Følgere

Til debatten angående oppgaver innen den norske kirke, hvem som skal ha preste-embetet og andre tjenester, er svaret å finne i Bibelen. Kirke-kulturen kan i blant gli så langt bort fra Guds ord at man ikke lenger følger Guds ords verdier og prinsipper. Martin Luther hadde i sin tid dette dilemmaet å sloss med under reformasjonen. Den gangen prøvde prestestanden i den katolske kirke å si at det ikke var troen alene som førte til frelse, men at gjerninger også kunne frelse. Det gikk så langt at et av slagordene i den katolske kirke lød:»straks pengene i kassen klinger, din sjel ut av skjærsilden springer.»Hva er det i vår tid som gjør at det sklir ut? En av årsakene er innblanding utenfra. Etter en lang tid av politisk inblanding i den norske kirke, deriblant utnevning av den første kvinnelige biskopen, i sin tid, på begynnelsen av 90-tallet, har det mange ganger vært en politisk innblanding i kirken, også i andre saker. Den gangen var det arbeiderpartiets kirke-og utdanningsminister som gjorde denne utvelgelsen kjent. Det er etter lang tids politisk innblanding i den norske kirke, sammen med frafall og andre faktorer, et behov for å komme tilbake til utgangspunktet, Guds Ord, slik at det bygges på skriften, og ikke det resultatet denne innblandingen har ført med seg. Kirkekultur og Guds skrevne ord kan iblant si to forskjellige ting på bakgrunn av politisk innblanding, samfunnsmessige forandringer, og presters utøvelse av preste-embetet og mangel på visdom. Mangel på visdom+ Frafall+ politisk innblanding= bygging av Guds rike uten å følge Guds Ords prinsipper og verdier, og må være en uheldig utvikling. Den norske kirke, og også andre kristne tro-samfunn, trenger å komme tilbake til utgangspunktet som er gitt oss i Bibelen. Jesus sier i en lignelse at å bygge på fjellgrunn er mye vanskeligere en å bygge på sandgrunn. Når flom og uvær kommer, vil det bygget som er bygd på den lettvinne måten, som er sandgrunn, rase overende, men derimot det huset som ble bygd på fjellgrunn, selv om det krevde mye mere arbeid, det ble da stående urørt av flom og uvær. Denne lignelsen peker på å bygge livet sitt på Guds Ord. Herren vil bruke både men og kvinner nå, som alltid, men det er viktig å finne sin plass i menigheten, Guds drøm for hver enkelt av oss, der vi er som»plommen i egget.»Den plassen finner vi med å bygge på Guds Ord, og Hans ledelse og åpenbaring, hver enkelt av oss. Da har Gud lovet oss sine velsignelser.  Vi skal alle en dag avlegge regnskap for livene våre innfor Herren. Det ville være kjedelig om verket, våre gjerninger på jorda ikke var Guds fullkomne vilje, for da ville vi ikke få full lønn for strevet, som venter oss i evigheten. Så, sørg for at du gir Herren og Hans engler byggemateriale, det vil si gjør Guds vilje med ditt liv, og hvis du er i tvil-gå til Bibelen og se i Guds Ord. Gud går aldri utenom sitt eget Ord. Han er Ordet. Som det står: Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Jesus Kristus er Ordet. Du kan ikke skille Herren fra Hans ord, da har du desverre blitt forført. Kom tilbake til utgangspunktet,Guds Ord, slik at du får en rikelig belønning når du kommer hjem. Herren har lovt oss boliger i den himmelske verden. Gi Gud byggematerialer med å gjøre hans vilje med ditt liv. Er du i tvil, tilbring tid med Herren i bønn, og legg vekk det du er i tvil om helt til du har fått bønnesvar.

Gå til innlegget

Det har i år vært et opprop fra over 1000 forskere i biokjemi som hevder at evolusjonslæren ikke lenger kan brukes som en model for å definere det skapte. Årsaken er nye oppdagelser som gjør at pilene peker i en annen retning en det Charles Darwin foreslo om opphavet til alle arter. Det sekulære utdanningssystemet gir ikke alltid rom for bibelens syn på skapelsen. Dette har igjen ført til at mange mister troen på Gud. I en undersøkelse fra USA, kom det fram at over 60% av alle ungdommer som kom fra kristne familier, mistet troen i løpet av ungdomsskolen og highschool, og sluttet å gå på Gudstjenester når de flyttet hjemmefra. Hovedårsaken var evolusjonslærens påvirkning. Ungdommene falt rett og slett ifra troen gjennom utdanningssystemet.        Men nå, 161 år etter at Darwin kom med sine antagelser om en tilfeldig spontan og langsiktig utvikling i skaperverket, har nye oppdagelset ført til et nytt fokus på dette temaet. Gjennom avanserte datamaskiner og forskningsresultater, har det for første gang i historien blitt mulig å kartlegge de ørsmå forandringene som foregår i naturen, såkalte mutasjoner. Charles Darwin trodde, og kom med påstanden om at mutasjoner var selve motoren i skaperverket, men hadde ikke vitenskapelige bevis for sine påstander. Nå har man klart å kartlegge hva slags effekter mutasjoner har på forskjellige arter. Forskeren Michael Behe dokumenterer dette i sin nylig utgitte bok: «Darwin Devolves». En mutasjon er ørsmå forandringer i skaperverket fra en generasjon til en annen i genene til arten, i artens DNA. For første gang kan man spore hva slags mutasjoner som har forekommet, videre hva slags karakeristikker ved arten som har forandret seg som en følge av disse mutasjonene i DNA, og da linket til det synlige resultatet. Forskeren Michael Behe sier i boka si som en definisjon av sine forskningsresultater, at 99% av  alle mutasjoner i skaperverket fører til et tap av informasjon i DNA. DNA er som et organisk dataprogram som sender instrukser til oppbyggelse av alle arter gjennom hele livet. Behe sier at det er like sikkert som tidevannet, det vil si en empirisk sannhet, at alle forandringer i naturen skyldes tap av informasjon i DNA. Et eksempel som Behe nevner i boka si er alle hunderasene, som igjen har ulv som stammfedre.Hunder med mye muskelmasse har mistet det genet som gir instrukser og regulerer produksjonen av muskelmasse. Disse hundene får da unormalt mye muskelmasse på bakgrunn av denne defekten. Her er en link fra Behe’s forskning om dette: https://youtu.be/v9AxqLsKmMA   Ulven, som er stammfaren til alle hunderaser har bevart genene i DNA, men alle  hunderaser har mistet gener i DNA, som igjen gir de karakteristikkene vi ser hos alle hunder, fra den minste til den største i hundefamilien. Det er den samme tendensen hos alle de artene som man har klart å kartlegge genene til. Eksempler på arter som Behe nevner er isbjørn, fiskearten chiklider som kommer fra Afrika, Sør-Amerika og Asia, finker fra Galappagos og e-colli bakterien. Mutasjoner, som Darwin trodde var drivkraften i skapelsen, fører isteden til et tap av informasjon i DNA. Det kan i noen tifeller ha positive effekter som hos isbjørnen som stammer fra den bærspisende brunbjørnen. Den har mistet den fargekoden i genene som gir brunfarge og har også mistet et gen som regulerer fordøyelsen av mat, som har gjort at isbjørn kan spise sel. Men isbjørnen kommer aldri til å bli som sin opprinnelige slektning brunbjørnen igjen. Dette er effekten på mutasjoner, noe Behe beskriver i detalj i boka si. Dette betyr at skaperverket står og ruster, som en gammel rusten bil som blir eldre og eldre. Dette stemmer godt overens med bibelens skapelsesberetning, som sier at alt startet perfekt og godt, men at Gud måtte dømme skaperverket etter syndefallet. Mennesket var det øverste i skaperverket og var satt til å forvalte skaperverket. Se i 1 Mosebok i kapittel 1 og 3.       Mulighten til å spore karakteristikkene til de ulike artene på DNA-nivå er en revolusjon i seg selv, men også fordi det bryter med Darwinismen, evolusjonslæren, og peker mot et intelligent designet skaperverk. Det vil si at Gud har skapt alt vi ser, og at alt liv krever et enormt komplisert DNA og ulike gener for å kunne eksistere. Kunnskapen kommer fra vår Gud! Han har lagt ned disse kompliserte «programmene» i alle skapningers DNA! Og mutasjoner er et resultat som følge av syndefallet!  Alt tyder på, også med dagens forskningsresultater, at skaperverket er intelligent designet. Hvor kommer informasjonen i DNA fra? Mutasjoner fører jo til tap av informasjon i DNA.  Vi som troende får troen bekreftet gjennom disse nye oppdagelsene. Derfor, vær med og be for skolesystemet, slik at ungdommene får hvite om disse nye oppdagelsene, slik at de ikke blir frastjålet troen gjennom skoleverket.

Gå til innlegget

Skapelsen

Alt i dette innlegget er tatt fra forskeren Michael Behe fra den nye boken hans»Darwin Devolves»   Charles Darwin er kjent som grunnleggeren av evolusjons-læren. Den forteller oss at at alle levende organismer, inkludert oss mennesker, forbedrer seg og blir utviklet fra generasjon til generasjon gjennom et naturlig tilfeldig utvalg. De tilpasningsdyktige dyreartene utvikler  seg og forbedrer seg uten intelligent påvirkning over tid, svært lang tid(4,3 milliarder år)for å tilpasse seg miljøet og drevet av kampen for å skaffe seg mat i næringskjeden i naturen. Til nye og forbedrede egenskaper dukker opp av seg selv, drevet fram av det naturlige miljøet til de forskjellige artene i naturen. Videre at alle organismer utviklet seg til nye dyrearter over milioner av år, drevet fram av ulike arters evne til å forandre seg av seg selv. Det vil si spontane og ikke styrte mutasjoner hos alle skapninger over lang tid, som igjen fører til små forandringer. Mantraet er: «Den sterkestes rett». Forskere innen biokjemi stiller et spørsmålstegn ved denne teorien i dag.          Da Darwin levde hadde han ikke mulighet til å studere cellene på et molekyl- nivå. De hadde ikke mikroskoper som var sterke nok. Darwin trodde, ut fra det han kunne observere, at cellene besto av protoplasma-omtrent som en gele’-klump. I dag har teknologien ført til at vi kan studere celler i detalj på et molekyl-nivå, og i tillegg kan cellenes DNA kartlegges med forskningsresultater og avansert datateknologi . Nå kan vi for første gang i historien se hva slags mutasjoner som har forekommet og i tillegg spore de tilbake til karakteristikkene til disse artene. Oppdagelsen av og kartleggingen av DNA til art etter art har begynt, og man kan da «sjekke» om det som kommer frem stemmer overens med Darwins teorier. Grunnen til at flere og flere forskere ikke støtter Darwin er følgende: De fleste mutasjonene som forekommer(99%) viser at mutasjoner fører til tap av informasjon i DNA til skapningene(jamfør boken «Darwin Devolves». Et eksempel som Behe nevner i boka er isbjørnen. Man har lenge skjønt at isbjørnen er beslektet med den bær-spisende brunbjørnen. Man har nå funnet ut årsaken til dette. Isbjørnen har tilpasset seg polare strøk på grunn av tapt informasjon i DNA. Den mistet fargekoden i en mutasjon. Et brunbjørn-par fødte et avkom med hvit farge. Den har også mistet gen-materiale slik at den kan fordøye sel fett bedre. Se her i en link fra Behe: https://youtu.be/v9AxqLsKmMA    Det samme trekker Behe fram i boken hos disse artene: Finkene på gallapagos, fiskearten Chiklider, som kommer fra ulike områder av afrika, sør-amerika og asia, hunder, som igjen stammer fra ulv og i tillegg e-colli bakterien. Alle disse artene har man nå klart å kartlegge genene til, og det viser seg at mutasjonene fører til tap av informasjon i DNA til de nevnte artene.  Hos hunder, som jeg har nevnt I tidligere leserinnlegg, har for eksempel hunder med mye muskelmasse mistet det genet som regulerer vekst av muskelmassen til hunden(se Behe: https://youtu.be/v9AxqLsKmMA). Behe beskriver disse artene i boken «Darwin Devolves»som jeg refererer til. Etter oppdagelsen av DNA har vi oppdaget at det er enorme mengder informasjon som styrer oppbyggelsen av artene. Bill Gates, oppfinneren av michrosoft, sier at det organiske DNA er mye mer avansert oppbygd en alle dataprogrammer vi kjenner til. Så for å konkludere: Hvor kommer da all informasjonen som gjemmer seg i DNA fra når mutasjoner hovedsakelig fører til tap av informasjon i DNA? Det er, tror jeg, et uttrykk for intelligent design, det vil si at naturen er skapt av en intelligent designer, at det finnes en skaper, slik det står i Bibelen i første Mosebok i kapittel 1!

Gå til innlegget

Svar til Andreassen angående debatten rundt livets opphav i forhold til all den informasjonen som ligger lagret i DNA til alle levende skapninger. Det jeg har sagt tidligere er at det ikke finnes noen påvist katalysator i naturen som fører til all den informasjonen som ligger inne i DNA, og som regulerer alle skapningers vekst og karakteristikker. Katalysatoren som Darwin foreslo gikk på at artenes opprinnelse kom av langsiktige forandringer fra generasjon til generasjon via mutasjoner ut i fra det han observerte på Gallappagos, den berømte «Darwin finken» som han trodde hadde utviklet større nebb over lang tid for å overleve for å spise blant annet nøtter som vokser der. I boken «Darwin Devolves» tar Forskeren og forfatteren Michael Behe opp denne finke-arten. Han viser forskningsresultater som viser at årsaken til overlevelse er den samme som hos isbjørnen som nevnt tidligere. Isbjørnen har tilpasset seg polare strøk på grunn av tapt informasjon i DNA. Den mistet fargekoden og kommer opprinnelig fra brunbjørnen. Tidligere i historien har et avkom av brunbjørnen mistet fargekoden i genene og blitt født med hvit farge. Den har også mistet gen-materiale i en mutasjon slik at den kan fordøye sel-fett bedre(se den linken jeg ga fra Behe tidligere, med secrets of the cell p.3, her: https://youtu.be/Iyrga53Cwc4    Det samme har nå blitt dokumentert i Behes nye bok»Darwin devolves» hvor Behe forklarer i detalj hva slags mutasjoner som har forgått hos finkene på galappagos. De viser det samme som isbjørnen, de har mistet informasjon i DNA, som videre har ført til den utviklingen og overlevelsen vi ser av finkene på Galappagos. Behe beskriver dette i detalj i boken sin» Darwin Devolves.» Så den katalysatoren Darwin trodde han hadde til å forstå livets opphav, var isteden en devaluering av utviklingen hos finkene på Galappagos. Det har foregått en devolusjon og ikke en evolusjon. Sjekk forsknings-dataene selv i boken hans. Den er nylig utgitt, jeg har lastet den ned som e-book. Så hvor finnes det da en katalysator som kan skape all den informasjonen vi ser i naturen, når mutasjoner hovedsakelig fører til miste av gen-informasjon i DNA? Min konklusjon etter å ha studert stjerner og planter, solsystemet vårt, det fossile biblioteket og plantearter, dyrearter og oss mennesker på DNA-nivå, er at en slik katalysator for skapelse av informasjon ikke eksisterer, og at alle kjemiske prosesser i naturen som vi vet om, heller ikke kan skape informasjon i en slik skala som vi ser etter oppdagelsen av de enorme mengdene Informasjon, som ligger i alle skapningers DNA. Hvor er katalysatoren Andreassen?  Så lenge en slik katalysator som skaper informasjon i en slik skala ikke kan bevises utifra moderne forsknings-resultater, velger jeg å tro, etter dyptgående studier, at alt er skapt av en høyere makt.

Gå til innlegget

Først et svar til Andreassen fra linkene jeg ga: Disse forskerne jeg ga ulike linker til, debatterer troverdigheten til Darwins teorier og troverdigheten til Albert Einsteins konklusjoner sett i et oppgradert vitenskapelig syn. Jhon Sanford konkluderer blant annet med, i linken som jeg gav deg, at det fossile biblioteket ikke er slik som Darwin forutså da han levde. Han trodde at det fossile biblioteket skulle bevise hans teorier i framtiden, noe Sanford konkluderer med at ikke kan bevises. Se foredraget her: https://youtu.be/XVM8mRQTfjk  Sanford er ekspert på gener. Han var blant annet med og oppfant gen-pistolen som skjøt gener inn i mais-korn for å forbedre mais-avlingene. Han bedriver seriøs vitenskapelig forskning. Det å tro på Gud betyr ikke at man prøver å manipulere forsknings-data, snarere tvert imot. Man føler at man står ansvarlig innfor Gud for det man gjør i livet, så Guds-troen inneholder en skjerping i forhold til å ta sitt ansvar som forsker. Du trenger ikke å mistenkeliggjøre forskere med en Guds-tro! Slapp av Andreassen, ingen er heller ute etter å ta deg for noe, du respekteres for det du mener og står for. Det er like mange meninger som folk og vi tolker og opplever ting forskjellig. Det kan man se når flere personer prøver å gjenfortelle samme hendelse med litt avanserte faktorer. Du får alltid litt forskjellige forklaringer ut fra øyet som ser. Så over til noe annet. Denne gangen har jeg lyst til å fokusere på tilpassings-egenskapene i naturen. Studerer man dyreartene ser mange dyrearter ut til å ha en meget avansert oppbyggelse. Humbolt-blekk-spruten med jett-frammdrift som presser vannstrålene ut fra sidene for å oppnå høyere fart er et eksempel. Den har også en evne til å tilpasse seg varmt og kaldt vann med RNA-redigerng som jeg har nevnt tidligere. Det er forskerne Garreth og rosental som har funnet ut dette, altså en indre tillpassnings-egenskap regulert fra DNA. Dette gjør at blekkspruten trives like godt i kaldt som i varmt vann. Tillpassnings-egenskaper  gir ulike arter et temmelig kult repertoar av triks og muligheter til å tilpasse seg indre(ved DNA-redigering og andre egenskaper)og ytre forhold i ulike habitater i naturen. DNA-redigering er en rask naturlig indre tilpassnings-egenskap. Vi har mange eksempler på indre tillpassnings-egenskaper i naturen. Forskeren Michael Behe har i sin nye bok»Darwin Devolves» gitt noen eksempler på dette. Insekten Fulgoromorpha, på engelsk planthopper, er en gresshoppe som er avbildet i boken under mikroskop. Det viser seg at denne lille krabaten har mekaniske tann-hjul som gjør at hoppene blir lange og presise. Hadde den ikke hatt disse tann-hjulene hadde den ikke klart å hoppe presist, men hadde falt til sidene på grunn av anatomien til innsekten. Bildet er i boken til Behe. Det ser nærmest ut som tannhjulene i en klokke! Så denne insekten har hatt dette lenge før tannhjulet til moderne maskiner og klokker ble oppfunnet. Flere eksempler på avansert oppbygging, da ytre tilpassing, , er ørnen. Den har et vingespenn som de aller nyeste passasjerflyene har begynt å etterligne. Grunnen er at svevet får større og bedre flyt og mindre turbulens når den ytterste delen av vingen bøyes oppover. Dette er da tatt fra ørner. Hvordan fant ørnen ut av det? Den har et majestetisk flyt i svevet. Man har funnet ut i forsøks-laboratorier for fly, at flyvingen blir mer stabil med et slik vingespenn. Så fly-turer er tryggere i dag på grunn av ørnen. Gud er en intelligent designer og det viser seg i skaperverket om og om igjen. Gore-tex er et annet eksempel. Bladene i trær i naturen er grunnlaget for denne teknologien. Bladene har «gore-tex-teknologi» som hindrer vanndråpene å trenge inn i bladene. Mange oppfinnelser er tatt fra»teknologien» i naturen vår,- Guds skaperverk.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere