Rune Eidsaa

Alder: 32
  RSS

Om Rune

Filosof av utdanning, med bachelor i religion og historie. Skriver på fritiden, og er interessert i samfunnsspørsmål.

Følgere

Utfyllende svar til Espen Ottosen. Del 2: Kulturallianse

Publisert rundt 10 timer siden - 50 visninger

2) Hvordan tilpasser NLM seg i praksis en flerkulturell virkelighet?

A) Hvordan stiller Espen Ottosen og NLM seg til multikulturalismen?

Hvordan vil NLM stille seg til en løsere definisjon av multikulturalisme?

Wikipedia-artikkelen om emnet (som bør være ok å bruke), innleder slik:

"Multikulturalisme brukes også i samfunnsdebatten som betegnelse på politiske idéer eller strategier som bygger på ideen om at kulturelle forskjeller er viktige å bevare, det vil si at et samfunn er rikere desto flere kulturer som finnes der. I henhold til dette, hevdes det ofte at kjernen i multikulturalisme er en aksept av forskjeller.  Samfunnsborgere bør ha noen felles verdier, men disse behøver kun å dreie seg om lover og regler, mens kulturelle eller religiøse livssyn kan variere i stor grad. (...) 

Ifølge multikulturalismen kan et samfunn være godt integrert og harmonisk selv om individene i samfunnet har svært ulike ideer om hva det gode liv er. En multikulturell samfunnsorden er med andre ord et samfunn der mindretallet deltar med like rettigheter og plikter uten å måtte oppgi sine nasjonale, kulturelle eller religiøse særtrekk.

Noen forstår dette som et samfunnsyn som hevder at et mangfold av flere kulturer og etniske tilhørigheter er grunnleggende positivt og et ønske om at kulturelle grupper bør få anledning til å leve i henhold til sine egne kulturelle verdier.  Tilhengere av multikulturalisme hevder at en ikke kan bruke sin egen kultur som målestokk på hvor gode andre kulturer er. Tilhengere av multikulturalisme hevder at en kultur blir rikere av å være i kontakt med andre kulturer."

Jeg tror jeg forstår NLM og Espen Ottosen riktig når jeg hevder at den eneste setningen i det foregående lengre sitatet som NLM er uenige i, er følgende:

"Tilhengere av multikulturalisme hevder at en ikke kan bruke sin egen kultur som målestokk på hvor gode andre kulturer er."

Tankegangen, som Espen Ottosen også har uttrykt i denne tråden (jeg har hørt det samme uttalt muntlig i en uformell setting av en med et sentralt tillitsverv innenfor NLMs medievirksomhet), er at muslimene må anses enten som "venner" eller "allierte" i den kontinuerlige kulturelle kampen mot den virkelige "fienden", som er antireligiøs sekularisme fra både sosialistisk, liberalt og kulturradikalt hold. Her må de ulike religiøse minoriteter som sterkt fremholder en trosskap til religiøse praksiser som flertallet av norske samfunnsborgere fornekter, stå sammen. Dette kan innebære så forskjellige, om enn likevel relaterte trostemaer, som retten til å bære hijab, og til å ansette tillitsvalgte som deler verdigrunnlaget at homofilt samliv er synd.

Etter mitt syn feiler denne tankegangen, fordi det ikke er tilfelle at "min fiendes fiende er min venn". Muslimer er ikke kristendommens "venner", de er per definisjon kristendommens "fiender". Dette på et religiøst og overordnet grunnlag, selv om de politiske fellesinteressene mot den norske sekulære offentlighet og stat, tidvis sammenfaller.

B) To konkrete tilfeller hvor NLM sentralt i praksis forsøkte å kneble en gryende kritikk av det multikulturelle samfunnssynet.

I) Fordømmelsen av Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Etter at redaktør i Dagen Vedbjørn Selbekk hadde gitt boka "Det internasjonale gjennombruddet" av Terje Tvedt positiv omtale både på lederplass og ellers i avisen, rykker NLM sentralt ut med et motinnlegg, skrevet av lederen for NLM Utland, Hjalmar Bø, og generalsekretær i NLM Øyvind Åsland. Jeg vil gi dem delvis rett i kritikken av hvordan Tvedt portretterer denne lavkirkelige misjonsorganisasjonen, sett opp i mot bistand.

Det ligger likevel noe mer under her, som føyer seg inn i et større bilde. Eksempelvis setningen: "Det er også grovt at [Tvedt] viser til en kronikk skrevet rett etter 22. juli som advarte mot hatefulle ytringer og påstår at denne inneholdt et forslag om å forby kritikk av ideen om det multikulturelle samfunnet." Hvorfor er dette grovt? På grunn av ordbruken?

Det er fullstendig legitimt å kritisere dette leserinnlegget av Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen, som demokratihistorisk bør betraktes i beste fall som en historiebetinget kuriositet, i verste fall som veiviser hen mot en svært farlig utvikling. Hvor dypt problematikken her stikker, er redegjort godt for av professor emeritus i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, Bernt Torvild Oftestad, i hans bok fra 2012: "Etter Utøya. Om det nye norske Vi og det nye norske De." Dette er demokratiutviklingskritikk på sitt mest dyptpløyende.

Jeg skal likevel innrømme at Espen Ottosen har rett i at NLM sentralt aldri eksplisitt har støttet multikulturell ideologi, i betydningen at alle kulturer må forstås på likefot og som like gode. Bø og Åsland skriver: "Det er bra at Tvedt tar et oppgjør med ideen om «multikulturalisme» som i denne sammenheng betyr å betrakte alle kulturer som likeverdige." Det er nærliggende å tro at det som menes her, er at kulturer som er dypt preget av kristne tankesett, verdier og praksis, OBJEKTIVT er bedre enn alle de kulturer som ikke er det. Om dette er deres tankegang, har forfatterne av innlegget her min fulle støtte.

Det er likevel et stort MEN her: Har kulturer og nasjoner verdi for sin egen skyld, som en del av en god skaperordning i verden under Gud? Her tror jeg NLM kunne ha vært langt mer prinsipielle innen sin tenkning. En økt realisme i forhold til innvandringens omfang med tilhørende statistiske prognoser for barnefødsler i Norge og i Europa i fremtiden, hører med til dette bildet. Islam er nok her den største, farligste og mest påtrengende konkurrenten til kristendommen innen dette bildet, men problemstillingen gjelder i prinsippet alle religioner.

Det er ikke bare lov, men også tilrådelig å ta grep innen innvandringspolitikk med mer, for å minske det religiøse mangfoldets utviskinger på sikt av den kristenkulturelle majoriteten. Dette kan fint gjøres uten dermed å være motstandere av en prinsipiell og høyst funksjonell religionsfrihet. Min og andres "spekulasjon" over at NLM, i likhet med Den Norske Kirke og andre trossamfunn, ønsker å bruke muslimenes tilstedeværelse som "brekkstang" i kampen mot sekularismen, består. Som filosof med grader innen religion og historie, vet jeg godt hvordan sekularismen kun er en mindre parasitt på den langt mer filosofisk sofistikerte og rikholdige kristenhellenistiske syntesen. Med "parasitt" forstås her at sekularismen i vestlig form ikke kan overleve uten den mer grunnleggende kristenkulturens vitale liv.

Dette har mange areligiøse fritenkere for lengst innsett. Sekularitetsteoretikeren Jürgen Habermas tar bare feil i at han tror at andre religiøse tradisjoner her kan gi sekularismen den samme "påtrengte næringen" som de kristne åndelige tradisjonene. På et historisk, overordnet grunnlag bør derfor trusselen fra islam betraktes som langt mer alvorlig enn de filosofiske truslene fra sekularismen. Vi er nemlig ikke garantert hva slags innflytelse de sekulære trendene i fremtiden kommer til å få på islam.

De kultur-sekulære aspektene av problemstillingen, representerer derfor ytterligere grunner til at den kristne, norske majoritetskulturen både bør pleies og bevares. Nøyaktig hvor engasjert Espen Ottosen egentlig er i bevaringen av norsk kultur, blir avslørt mot hans vilje av følgende sitat fra en kronikk i Aftenposten (https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/novK5/-En-trussel-mot-norsk-kultur--Espen-Ottosen):

"La oss si at fire millioner kinesere slo seg ned i Norge i løpet av  de neste fem årene (et eksempel som gjør at vi ikke trenger å diskutere  islam). De kommer med sine verdier, sin kultur og sine tradisjoner – og  får norsk statsborgerskap. 

Gjør det noe med norsk kultur? Selvsagt. Er det negativt? 

Der gis det nok ulike svar."

Til dette vil jeg innvende at det ut fra sunn fellesmenneskelig fornuft, og i overensstemmelse med kristen naturrettstenkning, SELVSAGT er negativt dersom over halvparten av de som bor på det tradisjonelle, norske stammeterritoriet ikke lenger er rotfestet deltagende i den norske kulturen. Det vil innenfor dette eksempelets rammer vanskelig kunne sies å være et kulturelt "fellesskap" innenfor det norske territoriet.

Dette betrakter jeg som negativt i seg selv, og enda verre hva angår den kristenkulturelle situasjonen.  

II) Avvisningen av evangelieforkynnelsen til Franklin Graham i Norge, fordi han hadde uttalt politisk støtte til Donald Trump på hjemmebane.

Dette ble satt i gang av UiA-forsker Stefan-Fisher Høyrems engasjement (https://www.vl.no/nyhet/kristenledere-trekker-seg-fra-graham-kampanje-1.924411?paywall=true) og fulgt videre opp av Skaperkraft (https://skaperkraft.no/om/media/i-media-artikel/article/1411946), og av NLMs generalsekretær (http://www.nlm.no/nlm/nyheter-nlm.no/aasland-trekker-seg-fra-graham-kampanje), som var med i gruppen av kristne organisasjoner som i februar 2017 avviste at Franklin Graham skulle komme å forkynne evangeliet, og det alene, i Norge november det samme året.

Flere kristne organisasjoner nektet å stille seg bak invitasjonen, men klarte likevel ikke å forhindre at Grahams organisasjon arrangerte "Håpets festival" i Oslo Spektrum 11. og 12. november i fjor. AsiaLinks nyhetsmagasin, "Rapport fra asia" [sic] nummer 1 2018, skriver på lederplass at organisasjonen betalte hele regningen, som kostet millioner. "Kampanjelederen, med 35 års fartstid i Billy Graham organisasjonen, fortalte meg at han aldri hadde vært noe sted i verden hvor kaoset og motstanden hadde vært større enn i Oslo." Dette skriver Jørgen Aass, styreleder i AsiaLink.

Han skriver videre om arrangementet: "Billy Grahams sønn, Franklin, forkynte evangeliet i klassisk stil, med synd og tilgivelse som sentrale begreper, og med tydelig vekt på behovet for omvendelse. 4.350 mennesker var til stede på lørdagen, 3.200 på søndagen. 274 mennesker kom fram og søkte frelse. Vi som var der og så alle de unge strømme frem for å overgi sine liv til Gud, ble grepet og fylt av takknemlighet."

Verdidebatts redaktør, Alf Gjøsund, var tilstede under Håpets Festival, og ble kritisert for hans dekning i ettertid. (http://www.verdidebatt.no/innlegg/11705436-vart-land-franklin-graham-og-hapets-festival) Han var også til stede under en paneldebatt under Protestfestivalen 2015 i Kristiansand, som vakte sterke reaksjoner hos meg selv, da jeg maktet å koble den daværende flyktningekrisen opp mot EU-vennligheten til Skaperkraft og andre. (http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/KRONIKK/Noen-har-snakket-sammen-381070)

NRKs Tomm Kristiansen var også til stede under nevnte paneldebatt, hvor han uttalte at han pleide god kontakt med flyktningevennlige og konservative biskop innen Den Norske Kirke, Stein Reinertsen, som også var deltager i panelet. Under Olavfestdagene i fjor var det 29. juli en debatt om Hellig-Olav representerer "et idol for vår tid". Tomm Kristiansen var her møteleder for debatten, og enkelte uttrykte på Facebook at de ikke var helt fornøyde med måten selve debatten og samtalen ble ført på.

Hans Aage Gravaas, tidligere rektor ved Fjellhaug, NLMs fremste Høgskole, og nå generalsekretær i Stefanusalliansen, kritiserte invitasjonen av Franklin Graham likeså åpent som han nylig på Facebook i flere innlegg støttet utestengelsen av Listhaug fra regjeringen. (Se hans Facebook-profil, og https://korsetsseier.no/2017/02/17/jeg-ville-ikke-invitert-graham/.) Fjellhaug Høgskole har formelt stilt seg som samarbeidspartner for Skaperkraft. ("Kurset blir holdt på Høyskolen Fjellhaug, en av Skaperkrafts samarbeidspartnere." https://skaperkraft.no/arrangementer/arrangement/calendar_event/7617644)  

Skaperkraft har over tid etablert seg som en av internasjonalismens aller tydeligste forsvarere innen Kristen-Norge. De har i likhet med tidligere nevnte Stefan Fisher-Høyrem, initiativtaker til Filosofiuka som Skaperkraft er viktig støttespiller for (og som jeg også støtter fullt ut), vært i mot alt det Trump representerer, ikke bare anstendighetsmessig, men også i forhold til begrensninger av internasjonalismen. Skaperkraft har vært åpne om at de støtter og er i dialog med Europabevegelsen. (Her, blant annet: https://skaperkraft.no/om/media/i-media-artikel/article/1393690). De skriver: "Europabevegelsen har nemlig kun ett mål og en eksistensberettigelse: Å få Norge inn i Den europeiske union." Nylig arbeider også Skaperkraft med å opprette et eget kontor i Brüssel. (Dette redegjør de for i en mail til deres støttepartnere, som jeg som støttepartner er usikker på om det er kutyme å sitere.)

Tidligere så hadde tankesmien ordet "multikulturelt samfunn" i sine vedtekter. (Jeg har vært i åpen debatt med personer fra Skaperkraft om vedtektene tidligere.) Jeg ser nå at de har erstattet denne formuleringen med "pluralistisk samfunn" i stedet, hvilket jeg selv anser som en helt vesentlig presisering og forbedring. Det kunne være interessant å høre noen fra Skaperkraft presisere nærmere hva de legger i dette.


Gå til kommentaren

Utfyllende svar til Espen Ottosen. Del 1: Multikulturalisme

Publisert rundt 16 timer siden - 18 visninger

Da er det en ny dag, og her kommer mitt svar som jeg har lovet.

1) Definisjonen av multikulturalisme

14. februar i år, debatterer jeg kort hvordan forstå multikulturalisme med Espen Ottosen på min Facebook-vegg. (Det er den kanalen jeg både har hatt og brukt over flere år: Så ømtålelig har jeg opplevd at denne metadebatten har vært.)

Espen Ottosen ba meg definere multikulturalisme mer konkret, så han kunne avgjøre om han var for eller ikke. Jeg siterte da Terje Tvedts mest utfyllende og beskrivende definisjon i boken "Det internasjonale gjennombruddet", side 146, som Tvedt henter fra NOU 2011:14 "Bedre integrering", avgitt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. juni 2011. Definisjonen lyder:

"Multikulturalisme er definert som en modell for sameksistens i "sammensatte samfunn" som tar utgangspunkt i kollektivitet. Men enheten er ikke en felles nasjon med felles verdier, men de ulike kulturer som eksisterer i et territorium fungerer parallelt og er likestilt, det være seg flertallsbefolkning, urfolk, historiske nasjonale mindretall eller nye grupper med innvandrere. Staten skal være nøytral og ikke bygge på spesielle verdier."


Her påpekte Espen Ottosen skarpt at en forståelse av multikulturalisme og universalisme står i spenning, og at han selv er universalist. Kunne du, Espen, for debattens skyld utdype hva din posisjon av universalisme innebærer for konkret politikk i fremtiden, hva angår nasjonen (folkesammensetningen) og nasjonalstaten Norge, som vi tilhører og lever i? Hvordan ønsker du for eksempel at vår tilknytning til Europa bør se ut i fremtiden? Har du konkret påvirket NLM sentralt til å legge føringer for utbredte holdninger blant NLMs sognebarn?

Videre presiserte Espen i nevnte Facebook-tråd at han ikke kunne stille seg bak den definisjonen av multikulturalisme som jeg både her og i tråden har sitert fra Tvedt. Dersom jeg skal fremsette Espens posisjon ut fra hva han selv sier, mener han at staten Norges verdigrunnlag bør være Menneskerettighetene, og at han dermed ikke kan stå for den siste setningen i definisjonen her: "Staten skal være nøytral og ikke bygge på spesielle verdier."

Når jeg videre prøver å debattere med Espen om bevaringsverdien av det kulturspesifikke innen bestemte nasjoner, også her på berget, svarer han ikke mer. Man skal ikke anta ting det ikke er beviselig grunnlag for, så derfor spør jeg heller rett ut: Arbeider du, Espen, for at Norge skal knytte seg til en europeisk Menneskerettighetsstat en gang i fremtiden? Har du over lengre tid påvirket Kristen-Norge i denne retningen, uten at du selv er villig til å ta både denne og tilhørende diskusjoner?

Du skal ha ros for at du presiserte din posisjon som universalist. Det var både ryddig og skikkelig gjort. Jeg har bedt deg utdype for debattens skyld hvilke føringer denne din personlige oppfatning i praksis legger for ditt kristen-politiske engasjement. Jeg håper du innser at dette er av offentlig interesse, all den tid du gjennom flere år med svært respektabelt mediearbeid, har opparbeidet deg en unik posisjon som representant for de bredere lagene av konservative kristne strømninger i Norge.

Jeg håper du innser at dette ikke er et forsøk på å kompromittere din integritet, men at kritikken dreier seg om å forstå hvordan til dels skjulte påvirkningsmekanismer i samfunnet fungerer. Kristen-Norge kan ikke på moralsk grunnlag heve seg over en slik nærgående granskning innenfor den demokratiske offentlighet.

For å oppsummere dette mitt første svar til deg, er det ikke grunnlag for å si at du personlig eller NLM sentralt ikke ønsker at staten Norge, og vårt samfunnsfellesskap, skal bygge på høyst konkrete verdier. Disse verdiene presiserer du selv som Menneskerettighetene. Hvordan forstår du kristendommen her i denne betydning, som samfunnsgrunnlag? I hvilken grad eller forståelse ønsker du at Norge skal fortsette å være (formelt og uformelt) en kristen nasjon?

Konklusjon: NLM kan ikke anses å være multikulturalister innenfor Tvedts og statsforvaltningens mest omfattende og ytterliggående definisjon av det ordet. Mitt anliggende i neste delsvar til dere/deg, som henger sammen med dette tilsvaret, vil være å undersøke om det er grunnlag for å si at NLM aktivt eller passivt deltar i en større kulturallianse av multikulturalister, litt løsere definert.  

 
Gå til kommentaren

Svar Espen Ottosen

Publisert 1 dag siden - 13 visninger

Jeg har forståelse for at du personlig har gode forutsetninger for å kjempe for kristne verdier innenfor en multikulturell, sekulær offentlighet av habermansk støpning. Jeg støtter deg i dette. Det trenger jo ikke i seg selv dermed bety at du synes denne kultursituasjonen er ideell.

Jeg synes heller ikke Terje Tvedt sin omtale av NLM i boka "Det internasjonale gjennombruddet" var særlig god. Jeg vil ikke ha noen formening om hvor vidt den er treffende. Men NLM kobles ikke direkte opp mot multikulturalisme hos Tvedt, men mest opp mot bistand.

Siden det nettopp er en alvorlig beskyldning jeg kommer med, som muligens må moderes betraktelig, la meg se gjennom det kildematerialet jeg fra før av har registrert til bruk for en debatt som denne. Jeg må så klart luke ut en god del personlige inntrykk som ikke egner seg på trykk her.

Jeg er nødt til å svare deg skikkelig i løpet av morgendagen, for nå blir jeg opptatt fremover.

Gå til kommentaren

Her er du ufin. Du mistolker meg grovt og med vilje.

Jeg mente jo ikke du personlig skulle emigrere. Poenget var mest allment, hva det medfører å være født inn i en sivilisasjon, eventuelt hva det innebærer å bryte opp med den. I Vesten i dag tar vi alt for lett på disse tingene.

Den førmoderne historien og filosofien er alt annet enn uvesentlig. Men det ville føre for langt frem å ta en rekke eksempler og navn i fra moderne tid, i tillegg til de jeg brukte. Mange bøker er skrevet: Det er mulig å lese seg opp selv, og bli en klok mann!

Jeg har for øvrig skrevet hva jeg ville til Espen Ottosen i denne omgang, en samfunnsdebattant det i motsetning til deg, Hermod, står respekt av. Du kan lære mye av hvordan Espen opptrer.

Jeg har diskutert en mer nøyaktig definisjon av multikulturalisme med Espen tidligere, og hentet det som nevnt fra Tvedt. Og jeg nevnte i mitt korte svar til Espen at jeg bevisst bruker multikulturalisme i forståelsen en utvidet kulturallianse, når jeg benytter det i sammenheng med NLM.

(Dette er ikke noe jeg finner på: Se siste setning i åpningsinnlegget.)

Espen Ottosen skal ha ros for at han faktisk svarer, hvilket er mer enn de andre organisasjonene jeg nevner gjør. Å utforske deres egne selvforståelser av hvordan de fremmer multikulturalisme og tilhørende ideologier, vil være av stor interesse. 

Gå til kommentaren

Svar Oddvar Hægeland + Espen Ottosen under 1) i parentes.

Publisert 1 dag siden - 13 visninger

Du spør om mye, så tillat meg å svare kort:

1) Her følger jeg Terje Tvedt sin fremstilling av multikulturalisme som statsideologi, inkludert de passasjer han siterer i fra norsk statsforvaltning i boken "Det internasjonale gjennombruddet".

(Jeg hadde en mindre debatt med Espen Ottosen om hvordan forstå multikulturalisme, og jeg vet at han ønsker å fremme kristne verdier, slik han tror dette er tjenlig. Min påpekning går ut fra den bredere "kulturallianse"-forståelsen av multikulturalisme, som jeg knyttet NLM til gjennom flere avisinnlegg, som fremdeles finnes på nett. Dersom NLM fortsetter i dette sporet, kan jeg trekke dem frem, men la oss ikke ta det i denne omgang.)

2) Sannheten legges ikke til en kategori vi sorterer i hodene våre, men er summen av hva som er tilfellet. Sannheten slik den faktisk er, lar seg ikke fange innen menneskelige kategorier. Men kategoriene forsøker å fange opp deler av sannheten, ved å stykke den opp, analysere den, og snakke logisk og sant. Problemet er at viktige sammenhenger kan gå tapt

3) Huntington har flere gode poenger. Jeg vil anbefale deg å lese deg opp på vestlig historie, eller globalhistorie. Da vil du oppdage at konfliktene med islam er uten tall. (Spania i middelalderen, Øst-Romerriket, korsfarertiden, tyrkere i Middelhavet og i Øst-Europa, og en masse i nyere tid. Av små trefninger og tragiske skjebner, knyttet til Vestens gnisninger med islam, er eksemplene uten tall.)

4) Arven fra Augustin og Luther er viktig, men det kristenplatonske utgjør en av hovedstrømmene innen katolsk og ortodoks filosofi gjennom millennier og frem til i dag, og innen hovedstrømmene av vestlig idéhistorie utgjorde den en stor kraft fram til Leibniz på 1700-tallet. Fremdeles er filosofer inspirert av disse strømningene, i likhet med teologer, og det finnes mange som forsker på dette.

5) Nasjonen OG staten er begge, hver for seg OG i sammen, gudgitte ordninger, slik jeg ser det. Bibelen benytter seg av "ethnos"-begrepet på folkestammer, og det er naturlig for menneskene å høre sammen og føle tilknytning til slike utvidede stammefellesskap. Derfor er jeg overbevist om at nasjonen, i betydning stamme- eller folkefellesskapet, hører med til de naturlige ordninger Gud har lagt ned i skaperverket, som også er erkjennbare ved fornuften. Hvilket er prinsippene for etableringen av den tradisjonelle Naturretten.

Jeg er overbevist om at det er Guds gode vilje at utvidede familiære fellesskap, som jo er nasjonen som storstamme gjennom blodsbånd, skal føle tilknytning til et konkret landområde de bor på og livnærer seg av over tid. Dette er en skaperordning på linje med den naturlige etableringen av statsmakten innenfor menneskesamfunnene.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Ananias og Saffira
av
Johan Rosberg
rundt 5 timer siden / 65 visninger
0 kommentarer
Faderens lidelse
av
Erling Rimehaug
rundt 6 timer siden / 111 visninger
1 kommentarer
God Listhaug-analyse glemmer sinnet
av
Helge Vatne
rundt 6 timer siden / 112 visninger
2 kommentarer
Skolebøker og fordommer
av
John Sylte
rundt 12 timer siden / 154 visninger
4 kommentarer
Om å tro eller ikke tro
av
Rolf K Eckhoff
rundt 13 timer siden / 222 visninger
7 kommentarer
Uten lov og dom!?
av
Hildur Johansen
rundt 14 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Om den norske konformiteten
av
Tore Danielsen
rundt 16 timer siden / 199 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
rundt 3 timer siden / 558 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
rundt 3 timer siden / 558 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 3 timer siden / 1120 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Faderens lidelse
rundt 4 timer siden / 111 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Skolebøker og fordommer
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Om å tro eller ikke tro
rundt 4 timer siden / 222 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
rundt 4 timer siden / 278 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Skolebøker og fordommer
rundt 5 timer siden / 154 visninger
Les flere