Ronny Johansen

Alder: 54
  RSS

Om Ronny

Følgere

Hva besto den enfoldige troskapen til Eva i?

Publisert nesten 8 år siden

Slangen vil aldri fortelle den enfoldige troende at han skal være ulydig mot Jesus. Nei, langt i fra. Det slangen arbeider med blant de troende i dag, er å få dem til å vende seg bort fra den enfoldige troskapen mot Jesu Ord og befalinger. ��

Dette gjør han ved å forklare den enfoldige troende at Jesus i alle fall ikke var slik og slik som Skriften vitner, men slik og slik.

Vi kan spørre: Hva besto den enfoldige troskapen til Eva i? 

Så lenge slangen ikke hadde fått innpass i Evas tankeliv, hadde hun ikke vært opptatt av å vurdere treet med frukt som ga kunnskap og forstand til å skille mellom godt og ondt. Hvorfor var ikke Eva opptatt med dette treet? Ganske enkelt fordi hun hadde fått klar beskjed av sin Gud, at hun ikke skulle spise av dette treet. Hennes enfoldige troskap lærte henne da, at hun ikke skulle være opptatt med dette treet. 

Det måtte en slange til for å få henne til å rette sin oppmerksomhet mot det hun ikke skulle være opptatt av. "Har Gud virkelig sagt...?", spurte slangen.

Evas enfoldighet forsvant ettersom hun lot seg dåre og dra inn i dialogen om hva Gud virkelig hadde sagt. Slik ser vi også slangen dåre de enfoldige troende i dag. Slangen er en ekspert på å vekke opp og starte diskusjoner, om det Gud helt tindrende klart sier i sitt Ord, og som derfor ikke trenger diskusjon og forklaring utover det han selv sier.

Gå til innlegget

Slangen dåret Eva med sin list

Publisert nesten 8 år siden

Slanget dåret Eva med sin list og fikk henne til å forlate den enfoldige troskapen mot Kristus. Hvordan er det med deg, kjære venn? Er du enfoldig tro mot Jesus?

For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet; jeg trolovet dere  jo med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus; men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også deres tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da vil dere gjerne tåle det!  2 Korintierne 11:2-4 

Vi kan bare bevare enfoldig troskap mot vår Mester, hvis våre tanker blir bevart i enfoldig lydighet mot Ordet alene. Forderves tankene, vender vi oss samtidig bort fra den enfoldige troskapen mot Guds Ord og Bud. Da får vi en annen Jesus og en annen ånd med andre bud, selv om vi mener å ha den rette Jesus og den Hellige Ånd.

Blant slike som dåres, vil det alltid oppstå fremmede og vrange lærdommer om Jesus, som gjør at man forledes til ikke lenger tjene den sanne Herre, og lyde Hans befalinger i enfoldig troskap.

Man tror altså selv å tjene den rette Herre og Mester, men så er sannheten altså en annen. Man er således dåret. Det var den enfoldige troskapen Eva hadde vendt seg bort i fra, i det hun begynte å diskutere med slangen og lot han få innpass i tankelivet. 

Ofte ser vi at de fleste gir etter for tallet 666. Altså ved det overvektige flertallet (2/3 = 666 promille), får slangen mange til å forlate den enfoldige troskapen mot Kristus. De frykter å stå alene og gir derfor etter for flertallet. 

Så lenge flertallet adlød Herrens Ord, bevarte endel enfoldigheten i troskapen, men når det betød vanære, spott og kanskje også forfølgelse, å utvise fortsettende enfoldig troskap, så falt de fleste i fra. 

Gå til innlegget

De "gode", snille og humane idialers tid har kommet. Bare vi retter på og utvikler samfunnsystemet, så vil alle bli snille. Tidsåndens idial er å akseptere alle religioner, kulturerer og verdier som like gode. Skriften lærer oss det motsatte.

Det er kun Guds Ord og Bud som kan hjelpe den enkelte til et godt liv på jorden. Den "evige" diskusjonen om politiske ideer, som en løsning for den enkeltes problemer, innebærer et stort bedrag. Det er gjennom ideene i politkken, at antikristen vil få makt og komme til syne. 

Det er ingen politikere som ønsker Kristi bud og Ord i sitt partiprogram. Langt i fra! Skulle de begynne å lære folket det Jesus befaler, så ville de straks bli anklaget for å være religiøse fanatikere som måtte fjernes. 

Derfor har ikke Kristus noen plass i politikken. Han er utenfor den. Skal vi få den kraft og nåde som hvilte over Kristus, da han vandret her nede på jorden, må vi gå i hans fotspor, han som gikk utenfor leieren, og bærte vannæren Gud lot komme over hans hode. Der ute skal vi bære vårt kors, fornekte oss selv, og motta Kristi vannære fra alt kjød, slik Mesteren gjorde. 

Den som tar opp sitt kors, slik Mesteren gjorde det, hver dag, vil også få erfare den kraft og glede som Mesteren erfarte. Han som ble salvet med gledens olje, fordi han elsket rettferd og hatet urett.

Vi er ikke kalt til noe mindre enn å følge Kristus i hans fotspor, og der få del i det samme livet som han fikk del i her på jorden.  

Selvfølgelig vil du møte motstand når du selv gjør dette og lærer andre det. Menneskene vil begynne å hate deg, slik de hatet Mesteren. Men det vil prelle av deg som vann på gåsa. Du har nemlig gjort ditt ansikt hårdt som sten, og du vet du ikke skal bli skuffet. Du har sett Herrens herligheten og forvandles derfor til det samme bilde. Derfor istandsettes du til en tjeneste blant menneskene, akkurat som Mesteren, han du følger trofast etter.

Du har ingen grunn til å frykte for noen ting. At verden går sin ende i møte, vet vi. Men vi ser forbi denne og inn i evigheten. Der hvor Kristus sitter ved Faderens høyre hånd sammen med sin brud.  

Det er kun det å holde Guds bud som kan frelse oss fra syndens følger. Mange Kristne roper på Guds nåde i Jesus, når de synder. Og det er da enda godt. Men på prøvens dag, der i fristelsene, er det ikke så mange som roper på hjelp til ikke å synde. Nei, da er Gud langt borte fra mange. Derfor havner mange i grøften.

Mange som bekjenner Jesu navn, finner ikke frem til et liv hvor man frelses fra syndens følger. De må derfor bære den vanære og skam som synden gir. Vel, kan du få tilgivelse og bli frelst fra fortapelsen. Men Herren ønsker å frelse deg fra mer enn fortapelsen. Han ønsker å frelse deg fra dine synder og de følgende disse bringer deg i livet. 

Det er skarer uten tall som frelses fra fortapelsen, ved at de går til Jesus i sin nød,  når de finner seg  selv langt borte fra rettferdighetens vei. Men få er de som frelses fra lovbruddene, slik at ulykkene ikke rammer dem.

Skal du og jeg være til sann nytte for Norges land, slik at vi virker som et lysets våpen mot den fryktelige strøm av hedonisme  og ugudelighet som strømmer over Norge, så skal vi først og fremst legge vinn på å holde alle Guds bud nøye. 

Det er kraft, det å ikke skille seg fra sin ektefelle på prøvens dag, når satan raser og menneskene gir råd om det motsatte av Guds Ord.

Det å ikke drive hor, når man fristes til å se på en annen kvinne, er Kristi kraft. 

Det å ikke baktale sin neste, er kraften i Kristus Jesus.

Det å ikke tro det døyt på rykter, er Sannheten, veien og livet.

Å takke Gud for lidelsene, er kraft. 

Kristendom er kraft.

Kristendom er kraft til å leve rett etter Gud vilje. Intet mindre. All jammer forsvinner da, og du reises opp på sine føtter, og Gud selv knuser satan under din fot. Synden korfestes i Kristi kraft og nidkjærhet, og holdes korfestet for sinnet, ved at du aldri samtykker det minste til det du vet er urett. 

Ved dette vinner du, ved Åndens kraft, mer enn seier over synden, verden og alle satans makter. Betingelsen er å tro det. 

La oss kristne reise oss til den strid vi er kalt til i Kristus! Der hvor kjødet vårt lider nederlag hver dag, og må bøte med livet! Og hvor vår ånd styrkes av Guds Ånd til å herske og regjere med Kristus! Ikke bare i evigheten, men også her i tiden! 

For den virkelige makten tilhører vårt rike, som skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det stå fast evindelig. Kristus vår Herre og Mester sier: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Så stor og sterk er kongen i vårt fedrelandt. 

Derfor har vi valgt rett når vi har tatt imot ham som vår Herre og Mester.

 

Gå til innlegget

Antikristens ånd er virksom som aldri før

Publisert nesten 8 år siden

Johannes advarer oss i Skriften mot at det vil komme mange antikristen i den siste tid. Den siste tid er den tid som er mellom Jesu oppstandelse og Jesu 3. komme. Når han kommer ridende på hvite hester.

Han kommer da for å binde og kaste satan, antikrist, dyret og den falske profet i ildsjøen i tusen år. 

La oss lese hva Skriften lærer oss: 
"

For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.  2 Johannes 1:7

 

Gå til innlegget

Den ene eter kjøtt, drikker vin og tar ellers for seg av det de har lyst til av litt av hvert. Andre fornekter seg dette, i det de ser på sin fornektelse som en nødvendighet for troens vekst og utvikling. Enhver være sikker i sitt eget sinn!

Bibelens Ord vitner klart om vilke tyngende bud og pålegg som ble gitt hedningene. Det var ikke mange, men kun tre få ting:

Avholdelse fra hor

Ikke ete avgudsoffer

Ikke innta blod eller dyr som er kvalt, på grunn av at da er blodet ennå i kjøttet.

Uover dette ble ingen annen tyngsel langt på hedningenes skuldre.

Men dette er det ikke alle som er enige i. Derfor ser vi rett ofte at det oppstår moralpredikanter som søker å binde sjelene under menneskelige bud og forskrifter. Uten å vite det, legger de menneskene under bud og regler som ikke Herren har påbudt.

For å få til dette, sier de for eksempel at nå har Herren selv bestemt ditt og datt, for de troende. Så lekser de ut av seg det Herren har bestemt i vår samtid. Det er underlig, men det kan se ut som Herren har forandret seg med tidens forfengelighetsuvikling. For hver gang det oppstår slike "profter" og "ledere", så er det forfengeligeten og det store og flotte som skal fremmes. Det har vært likt til alle tider. 

De sier bare at Herren har bestemt ditt og bestemt datt. Dette gjør de i kraft av den tillit og makt de har opparbeidet seg i forsamlingen.

Fordi dette som "Herren" nå har bestemt, koster masse, masse penger, så pålegges sjelene å anskaffe alt det som trengs for å få gjort Guds vilje på jorden, slik den skjer i himmelen. Altså uten motstand og diskusjon.

De legges derfor under hard trelldom, og må nå arbeide hardt for å skaffe til veie de tiltrengte mindlene for at "Herrens vilje" skal oppfylles på jorden.

Hører man etter når slike pengepredikanter entrer talestolen, så hører man hvorledes de forsøker å opprette en unison og felles samvittighet, slik at de senere kan påvirke og få makt inn i penge- og arbeidkraften til den enkelte.

De sier for eksempel slik: "Enhver som hører Ånden røst og som lyder den i dagliglivet, forstår at det er her de skal jobbe og gi. De lunkne, de som har jordiske interesser, de vil selvfølgelig ikke være med på Herrens verk. For Herren har bestemt ditt og datt, og det koster penger. Og skal du nå være med, så må du gi og legge ned din tid og dine krefter. Det er selvfølgelig frivilling, men det er dette Herren har talt gjennom sine profeter i 2012."

Når lederne og de som tjener i forsamlingen har kommet inn under slike falske profeters bud og reglement, så begynner også disse å presse på nedover i rekkene. Det er utrolig hva slike ledere og underledere kan få til av jordisk herlighet, bare de får med seg mange som er dumme nok til å høre på dem, og som er vililige til å legge sin samvittighet og tro under slike ublue fanatiske menighetstjenere. 

I slike menigheter utvikler det seg gjerne også forskjellige ytre former og bud som er pålagt av menneskene som har anerkjennelse og makt i samvittighetene.

De kan foreksempel tale og virke slik at alle som ikke ønsker å følge et eller annet av påleggene, blir utstilt som et skue på et dårlig eksempel. La oss si at denne gruppen som ikke ønsker å gi disse store "profetene" noe, idet de sier at de ikke ønsker å bygge så stort, flott og storaktig som lederne mener er Guds vilje. Da kan du regne med at denne gruppen kommer til å bli utsatt for forfølgelse og baktalelse av verste slags.

De religøse lederne vil begynne å beskrive slikes ytre ferd og levevis som noe dårlig og foraktelig. På den måten avhumaniserer de dem som har motstand i seg mot de nye påleggene. Gjennom denne avhumaniseringen blir de sakte, men sikkert demonisert og merket som noe dårlig og ondt. Noe som står Gud i mot og som derfor bør motarbeides. 

De kan for eksempel påvirke forsamlingen i en moderne retning, både når det gjelder klær og andre forhold. De kan foreksempel si noe slik, at de som ikke ønsker å ta på seg bestemte klær eller ha TV eller gå på kino, er så skrøpelige i sin tro at de er i ferd med å havne utenfor Guds rike på grunn av loviskhet. 

Skulle noen av disse også mene at de ikke burde spise kjøtt og drikke vin, så angripes de på det styggeste på møtene. Slike leder kan utbre en lære og forståelse at alle som ikke føyer seg inn under deres pålegg og anbefalinger, er noen som absolutt ikke hører hjemme i deres forsamling. Det oppstår derfor skillelinjer og det blir ufred og uro på møtene. 

Vi ser at slike problemer hadde til og med menigheten i Rom, på Paulus sin tid. Han så seg derfor nødt til å gi dem en grundig undervisning i hvordan man best kan ta slike forhold når de oppstår i menighetslivet. 

Jeg ønsker å minne om dette i denne vanskelig tid som nå brer seg utover Guds Menighet på jord. Den som først og fremst skal være Sannhetens støtte og grunnvold. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere