Ronny Johansen

Alder: 53
  RSS

Om Ronny

Følgere

.

Publisert nesten 5 år siden

.

Gå til kommentaren

Hele jorden...?

Publisert rundt 5 år siden

Er hele jorden hele jorden?

Jeg tror ikke det. La oss se hva Skriften lærer:

"Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken og æren - overalt hvor menneskenes barn, markens dyr og himmelens fugler har sine bosteder, har han gitt dem i din hånd og gjort dig til herre over dem alle - du er hodet av gull.  Dan. 2:37-38

Slik vi forstår begrepene denne teksten gir oss som er født etter opplysningstiden, så skulle Nebukadnesar hersket over hele jordkloden, og over et hvert menneske og dyr under hele himmelen.

Nebukadnesar hersket aldri over "hele jorderiket", slik vi forstår dette. Vil jeg derfor gjøre Skriften til løgn? Nei, jeg vil ydmykt erkjenne, at Herrens Ord til Daniel ikke handlet om hele jorden, men om et avgrenset området rundt Israel. 

Det babelske riket hersket ikke over hele verden, slik vi forstår begrepet "hele verden" i dag. Jeg tror det er klokt å lese disse tekstene for det de er. Nemlig, tekster fra Midtøsten. Vi bør derfor skru tiden tilbake og huske at vi er født og opplært etter opplysningstiden. Noe som jeg tror har lett for å forstyrre oss, når vi leser disse skriftene fra Midtøsten.

Joel Richardson hevder at det hebraiske ordet som er oversatt med hele jorden (kol 'ara'), flere steder i det gamle testamenet, er et ord og begrep som like gjerne kunne vært oversatt med et stort, men avgrenset området.  


La oss se på noen andre vers!
Så lød hans ord: Det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike, som skal være anderledes enn alle de andre riker, og det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den. Dan. 7:23

Mange bibelesere har tolket dette verset slik at dette riket skal sluke hver eneste nasjon på jorden. Utrykket "hele jorden" er det arameiske kol 'ara', som også kan oversettes med et stort , men begrenset landområde.

Slik jeg leser Skriften ut fra de virkelige kjennsgjerningene vi kjenner i dag, så henviser ikke ordet kol 'ara', til hele jordkloden, men til et avgrenset område omkring Israel. 

Vi ser at Daniel bruker kol 'ara', for å beskrive det 3. verdensriket. Det jeg med flere tror var riket til Aleksander den Store (Grekenland).  Vi leser i Dan. 2:39: 
" Men efter dig skal det opkomme et annet rike, ringere enn ditt, og så ennu et tredje rike, som er av kobber, og som skal herske over all jorden,..." 

Joel. 3:6-7:
"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap,  7 da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land;..."

Sak. 14:2:
"for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av staden."

Se også Sak. 12:2+6 og kap. 14:2+14+16! 

Betyr dette alle folkeslag under hele himmelen?  Nei, jeg tror ikke det. Leser vi dette på Hebraisk, så hevder jøden Joel Richardson at begrepene goy cabiyb(de omkringliggende nasjoner) og am dabiyb(de omkringliggende folkeslag) er oversatt feil. De er oversatt til hele jorden. Det hadde vært mer riktig å oversatt det hebraiske ordet med nasjonene og folkeslagene omkring, hevder ham. 

Esek. 28:22-24: 
"og si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Sidon, og jeg vil forherlige mig i dig. Og de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg holder dom over det og åpenbarer min hellighet på det. Og jeg vil sende pest og blod over det på dets gater, og drepte menn skal falle der for et sverd som kommer over det fra alle kanter, og de skal kjenne at jeg er Herren. Og ikke skal det for Israels hus mere være nogen stikkende torn eller brennende tistel blandt alle dem som bor rundt omkring dem, og som forakter dem, og de skal kjenne at jeg er Herren, Israels Gud.  

Ytrykket som er brukt her i Esekiel og som er oversatt med "rundt omkring dem" er det samme ordet som er brukt i Sak. 14:2, og som der blir oversatt med "alle hedingefolkene". 

Betyr dette alle folkeslag under hele himmelen?  Nei, jeg tror ikke det. Leser vi dette på Hebraisk, så hevder Joel Richardson at begrepene goy cabiyb(de omkringliggende nasjoner) og am dabiyb(de omkringliggende folkeslag) er oversatt feil. De er oversatt til hele jorden, mens dette ikke stemmer i følge ham. Det skulle vært oversatt med nasjonene og folkeslagene omkring. Jeg har enda ikke gransket alt dette grundig, men ønsker å gjøre det når jeg får tid og anledning. 

Vi finner noe av det samme i det nye testametet:
Luk. 2:1:
"Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall."

Her blir vi fortalt at hele verden skulle bli innskrevet i manntall. Det vet vi ikke stemmer, da det bare var mennesker innenfor det Romerske imperium dette gjaldt.

Jeg er ikke av den oppfatning at Skriftene lærer oss at Antikrist skal herske over enhver nasjon på jordkloden.  

 

Gå til kommentaren

Når andre skriver intetsigende...

Publisert rundt 5 år siden

da foretrekker jeg for min del å ikke kommentere det usammenhengende og intetsigende. Hvorfor? Ellers får vi av og til fra de intetsigende et ordgyderi uten like. Noe vi mange ganger kan registrere skjer her inne på Verdidebatt. 

Det jeg ofte har lagt merke til med slike ordgydende personer som ikke lar seg si, er at temaer som løgn, rettferdighet, sannhet og oppriktighet, ofte ikke er et så viktig tema i livene deres. Selv om de absolutt sjonglerer med og benytter seg av temaene.

Ja, i både deres skriverier og lære kan det være spekket med slike tema. Det er bare det at for og i personen selv, så handler det i bunn og grunn ikke om dette. Da skjønner vi også at det nytter lite å forsøke å opplyse vedkommende om hvordan han eller henne oppleves. 

Enkelte mennesker har en annen moral. En moral som ikke forståes og sanses så lett av de med "normale" trekk. Derfor blir det også ofte nytteløst med dialog. Da er det som regel best at dialgoen avsluttes, etter mitt syn. 

Derfor, anbefaler jeg alle til å tenke seg om før de kommenterer det de anser som intetsigende ordgyderi. Forsøker man og ser det ikke nytter, er det etter mitt skjønn best å la personen være. Det er stadig noen som helt tydelig ikke er i stand til å ta imot rettledning og hjelp til å føre seg bedre i felleskapet. La oss la slike være, så slipper vi avsporinger og vrøvl!

 

Gå til kommentaren

Hva da om dette?

Publisert rundt 5 år siden

Se for deg en venneflokk av evangeliske kristne. De er vekket opp til liv i Gud. De omvender seg fra fyll og festing, synden og verden, og blir født på ny. De er så blitt døpt med den Hellige Ånd og blitt ført mektig ut i sann frihet fra syndens og satans makt. De møtes flere ganger i uken og priser seg lykkelige i sin Gud. Herren Ånds som virker og setter noen av dem til apostel, noen til profet, til hyrder, lærere og evangelister. 

Det hele vokser og dannes som et tempel i Herren. Lyset skinner og evangeliet har fremgang. De blir som salt på jorden og som lys i mørket. Renhet og rettferdighet er det de søker i sin kjærlighet til Gud og menneskene. 

Virkningene er forskjellige med Ånden er den samme blant dem. Nåden og bønnens ånd hviler over forsamlingen og det er vekkelse og liv. Det hele utvikler seg, og det blir et herlig og godt samfunn blant dem. Guds Ord har fremgang og får makt. Den ene etter den andre settes derfor i frihet fra havesyke, gjerrighet, drukkenskap, utukt, hor og en masse annen synd. De blir som lys i verden og de skinner lystig i tidens mørke. Menneskene ser deres lys og noen fatter håp og kommer til tro ved deres ord og liv. Gud virker mektig blant dem. I alt dette er de fattige og små i seg selv og sine egne tanker. 

I sin gudsfrykt fornekter de seg luksus og et kostbart liv i vellevnet. De får derfor mye å gi til andre. 

Men som alltid er det også blant disse enkelte som ikke har den samme sansen for det lave og det som ikke aktes av de rike synderne i verden. Disse har et annet syn på forholdene og ser ikke storheten og friheten som råder blant de ringe av folket. Det er disse som får øye på ser hvilken økonomisk mulighet og  potensial som har vokst frem gjennom venneflokkens avholdende og nøysomme liv. De får derfor høye på hvilken storhet og herlighet de gjennom deres forvaltning kan få til, bare flokken får øye på det samme. Disse gir seg derfor av med syner og åpenbaringer som fanger de enfoldige. Disse som utnevner hverandre som profeter og seere, har gjennom flere år arbeidet hardt for å komme i posisjon, slik at de skal aktes som hyrder og profeter i Ånden.

Det vokser etter hvert frem en elite blant dem. Disse sniker seg så til makten. Gjennom å forme og danne den kollektive samvittigheten i flokken, slik at den passer med deres egne syner og planer, får de tvunget alle i samme retning. Det det handler om denne gangen, er akkurat det samme det handler om hver gang dette fenomenet dukker opp. Det er lojaliteten, pengene og arbeidskraften til flokken de er ute etter. 

Etterhvert som de økonomiske revene vinner makt og kommer i førersete, begynner de å preke om hva de mener Herren har talt til dem om. Flokken får derfor detaljerte instruksjoner om hvordan flokken skal gi og arbeide for Herrens store sak på jorden. De av eliten proklamerte profetene ser klart og profeterer om hvor fint Herren vil gjøre det for alle. Spesielt hvor fint det skal bli for barna og kvinnene. 

Det forkynnes med stor styrke og autoritet, at det profetene ser og hører må få råde og bestemme hva som er det beste for hele flokken. Ja, helt ned til de miste detaljer. Hvor mye den enkelte må gi, hvor mye tid han må gi og arbeide og hvor stor lojalitet han må vise profetene.

De som får mest taletid, begynner derfor å tale om hvor fint og flott alle kan få det ved å lyde Herrens profeter og slutte helt å stole på hva tilhørerenes egen fornuft sier og lærer dem. Bare alle skjønner å gi i den samme pott og til det samme formål, så vil Herrens herlige planer åpenbare og manifestere seg blant dem. 

De av eliten utnevnte profeter, får etterhvert hele forsamlingen med seg på ideen om å bygge nytt, stort og luksuriøst. Ettersom trangen til gigantisk storslått velstand, fornyelse og luksus har tatt bolig i «profetene» for innsamlingsaksjonen, gaper de over litt for mye. De må derfor se seg om etter gode forretningsmodeller som gjør det mulig å fullføre Herrens plan. 

For å få regnestykket til å gå opp bestemmes det derfor at de skal leie ut de flotte lokalene de skal bygge til seg selv. 

Når de ansvarlige selvutnevnte profetene, ser hva som kreves i utleiemarkedet for å fremstå som aktuelle leverandører for synderne, ser de tydelig at de må tilby bar med alkoholservering, dansegulv og gode overnattingsplasser som er tilrettelagt for utukt og hor. Idedugnader og store planer iverksettes for å få til et konsept som gir avkastning gjennom jevnlig utleie til de fortapte av folket.  

Man bygger derfor lokaler som egner seg for at rockekonserter kan holdes.  Man må ha bar, dansegulv og enkeltrommene må møbleres med dobbeltseng og minibar. Alt legges til rette for at de arme synderne skal finne utleieobjektet attraktivt for sine ønsker og lyster.

For at ikke noen skal si at det er den evangeliske forsamlingen, som egentlig skulle fremstå som sannhetens støtte og grunnvoll, som tilbyr menneskene alt dette, bestemmer profetene at det skal opprettes et eget firma med et eget juridisk organisasjonsnummer. I følge norsk lov, er det derfor ikke den evangeliske forsamlingen som gjør alt dette, men kun et firma som venneflokken er så generøse mot at de jobber gratis for. 

Venneflokken trer villig til med dugnadsinnsats for dette nye selskapet og bidrar også på denne måten til at selskapet ikke har lønnsutgifter. Dette gjør at de i markedet for utleie av lokaler med alkoholrettigheter, kan presse prisene nedover. På den måten tilbyr de mer for mindre. Folket får derfor mer fyll og moro for mindre penger. 

På spørsmål om denne ferden de fremviser er etter Kristi eksempel, hevder profetene i blant dem, at siden det er et eget selskap som tilbyr alt dette, så er det ingen som rent formelt og juridisk kan si, at det er Guds menighet som innbyr til fyllefest og tjener penger på det. 

Til og begynne med er det noen få personer som spør seg om denne måten å få inn penger på er tilrådelig for en evangelisk forsamling, som fremfor alt søker renhet og hellighet. Men spørsmålene stilner raskt da de ser hvordan det går de som våger å stille slike kritiske spørsmål til forsamlingens store profeter og seere. 

Slike som stiller spørsmål og kanskje også våger å si noe imot, møter straks ekstrem motvilje med irettesettelser. Gir de seg ikke med sine motforestillinger fratas de alle verv og nektes talefrihet. De som fortsettende ikke tier og stilltiende godtar hva «Herrens profeter» har sagt er Herrens gode og fullkomne vilje, anklages fra talerstolen og møter stygge forfølgelser, trengsler og lidelser. 

Profetene blant folket forsøker til og med i enkelte slike saker å angripe familier, hvor de søker å manipulere frem skilsmisser og skape fullstendig kaos. Alt for å få folk til å tie helt stille. 

Når lokalene står ferdige får de så noen «gode» representanter for Jesus til å gå ut i markedet og tilby julebord, russefester og andre arrangement for festlystne og tørste syndere. De forteller at de kan få alt. Både sprit, vin, øl, god mat, dans og musikk. Til og med får de overnattende enkeltrom med dobbeltsenger, slik at de skal vite at om de velger å ta med seg en venn, kollega eller en ukjent med seg til sengs etter endt servering, så er det lagt godt til rett for det. 

Konseptet denne forsamlingen har utviklet etter syndernes smak, faller i god jord hos de fortapte. De får derfor leid ut. De leier ut til russefester, julebord og konferanser og fester for bedrifter.  

Den ene helgen er det derfor full fyllefest i lokalene, mens neste helg samles den en gang evangeliske hellige forsamlingen for å dekke bord for Herren og motta nattverd og oppbyggelse. 

Gå til kommentaren

Den eneste Messias formulerer seg ikke feil

Publisert nesten 6 år siden

Sitat fra Jesu egen munn: "og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt. 28:20
Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere