Roger Aak

Alder: 69
  RSS

Om Roger

Følgere

Demokratiet kan ha tatt en ny vending etter terroranslaget i Oslo. Det er ikke lenger stuerent å ha holdninger mot innvandring. Frp har fått munnkurv eller har gitt seg selv munnkurv. Frp-velgere går rundt som stumme østers. Arbeiderpartiet har skaffet seg 10 prosent sympativelgere. Stoltenberg synes å være fornøyd med det i og med at han ikke uttrykker at dette er betenkelig for demokratiet. Den nye politiske stemningen har blitt en religion.

Terroranslaget mot Ap er intet mindre enn en tragedie uten sidestykke. Men tragedien har vokst seg til noe mye større. Fordi tragedien rammet Ap og ble utført av en høyreektrem ekstremist, langt til høyre for alt som er til høyre, har landet sunket ned i en nasjonal psykose av høyrefrykt. Derfor mener jeg at det kommende valget ikke har noe med demokrati å gjøre. Det blir ikke i nærheten av et demokratisk valg. Det blir et sosialdemokratisk valg. Man kan like gjerne holde seg hjemme på valgdagen og fordype seg i psykosen.

Gå til innlegget

Israel

Publisert over 10 år siden

Jeg leser i dette forumet at profetiene om Israel gjerne knyttes til jødene i den nyopprettede staten Israel. Dette må være en grov misforståelse, for profetiene handler om FOLKET Israel, ikke STATEN Israel. Da er det ikke så enkelt å si at jødene som bor i staten Israel, er folket Israel. Det må være mulig å være så edruelig at man klarer å holde begrepene fra hverandre.

1. Jødene er 8,3 prosent (1/12-del) av det opprinnelige kjødelige Israel (Juda stamme). Benjamin stamme og Levi stamme hadde også sitt tilhold i Juda. Sannsynligvis er mange av de som idag kalles jøder, benjamitter og levitter.

2. Israel var, foruten navnet på Jakobs ætt, et navn på nordriket. Palestina var som kjent delt i to delriker, Israel og Juda. Profetiene om Israel, handler heller ikke om nordriket Israel.

Ettersom profetiene peker mot et Israel som skal få del i løftene ved Jesu gjenkomst, er det viktig å ikke være forutinntatt om hvem det siktes til. Hvorfor ikke la Bibelen selv forklare hvem Israel er?

Rom 11,25-26 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet – forat I ikke skal tykkes eder selv kloke – at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, 26 og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob,

Disse versene sier rett ut at Israel er et samlebegrep som omfattes av to grupper av mennesker. Den ene gruppen er tydeligvis det som man kan kalle det kjødelige Israel, de som kan føre sitt slektskap tilbake til Jacob. Men her en ennen gruppe som også tilhører samlebegrepet Israel, nemlig de som kalles "fylden av hedningene". I Bibelen brukes det greske ordet ethnos om utlendinger eller mer spesifikt ikke-jøder. I denne sammenheng er ordet ikke brukt om gudløse eller avgudsdyrkere. Vi kristne som tror er disse hedningene.

Nå er det ikke slik at alle som kan føre sitt slektskap tilbake til en eller annen av israels ætter, derfor er Israel. Det forplikter å være en israelitt, mer enn å ha den rette ættetavlen.

Rom 9,6-8 Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israels ætt, er derfor Israel; 7 heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ætt, derfor hans barn; men: I Isak skal det nevnes dig en ætt, 8 det er: ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til ætten;

Rom 4,13-16 For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte at han skulde være arving til verden, men ved troens rettferdighet. 14 For dersom de som holder sig til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig, og løftet blitt til intet; 15 for loven virker vrede; men hvor det ikke er nogen lov, er det heller ingen overtredelse. 16 Derfor fikk han løftet ved troen, forat det kunde være som en nåde, så løftet kunde stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle

Gal 3,7-9 Derfor skal I vite at de som har tro, de er Abrahams barn. 8 Og da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium: I dig skal alle folk velsignes. 9 Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham.

Gal 3,29 Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte.

Det sies av de som er såkalt Israels venner, at de skal hjelpe jødene hjem til sitt land og således fremskynde Jesus gjenkomst. Profetiene forutsier at Gud skal samle Israel fra landene og føre dem tilbake til sitt land. Problemet er at det ikke sikter til jødene, men til Israel.

5 Mos 30,1-3 Når da alle disse ting kommer over dig, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt dig, og du tar det til hjerte ute blandt alle de folk som Herren din Gud har drevet dig bort til, 2 og du av alt ditt hjerte og all din sjel omvender dig til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder dig idag, både du og dine barn, 3 da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne sig over dig, og han skal atter samle dig fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt dig iblandt.

Det kan dessverre ikke sies om de som vender tilbake til staten Israel er omvendte israelitter, ikke engang omvendte jøder. Det var betingelsen for at GUD skulle samle Israel. Dette har altså ikke skjedd.

Esek 37,11-14 Og han sa til mig: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus. Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne; vi er fortapt. 12 Spå derfor og si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg åpner eders graver og lar eder, mitt folk, stige op av eders graver, og jeg fører eder til Israels land. 13 Og I skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner eders graver og lar eder, mitt folk, stige op av eders graver. 14 Og jeg vil gi min Ånd i eder, og I skal bli levende, og jeg vil bosette eder i eders land, og I skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren.

Jeg kan ikke se at det har skjedd en oppstandelse fra de døde. De jøder som vender tilbake til staten Israel er ikke oppstandne jøder.

Esek 37,25-27 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig. 26 Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være; og jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt iblandt dem for evig tid. 27 Og min bolig skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Dette kan heller ikke sies å ha skjedd. Det finnes ingen helligdom i landet Gud skulle samle Israel, verken Tempelet eller Jesus. Det er fordi staten Israel ikke er det Israel som profetiene handler om. Israel er folket Israel, og landet som de skulle samles til er ikke Israel, men Guds rike i himmelen.

Hebr 11,13-16 I tro døde alle disse uten at de hadde opnådd det som var lovt; men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. 14 For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland; 15 og dersom de hadde tenkt på det som de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake; 16 men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem (Det Nye Jerusalem).

Profetiene om Israel er så ufattelig mye bedre enn at et bittelite folk i Midtøsten skal ha all oppmerksomhet. Gud har ikke forkastet sitt opprinnelige eindomsfolk. Han har heller ikke gitt løfte om at Juda skal overta for Israel. Gud betrakter alle troende, enten de er jøde eller greker (hedninger) for å være sitt eiendomsfolk. Jeg vil derfor avslutte med noen vers fra Peter som sier nettopp dette.

1 Pet 2,4-10 Kom til ham, den levende sten, som vel blev forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, 5 og bli også I (hedninger) opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus. 6 For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnesten, utvalgt, kostelig, og den som tror på ham, skal ingenlunde bli til skamme. 7 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt. 9 Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, 10 I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn.

Gå til innlegget

Svensk biskop refser Carola

Publisert nesten 11 år siden

http://www.vl.no/verden/article4844626.ece

I herværende avis leser vi at den svensk biskopen Koskinen refter Carola for å ha uttalt at Bibelen har forutsagt mange jordskjelv i endetiden. Det hevdes at han er "ekspert" på endetidsprofetiene i Åpenbaringsboken. Det tviler jeg sterkt på, for Åpenbaringsboken er overhodet ikke rette stedet for å lese noe om jordskjelv i endetiden. Det vet enhver oppegående kristen. Det er i evangeliene man finner dette profetert av Jesus selv.

Matt 28,2 Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den.

Mark 13,8 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike; det skal være jordskjelv både her og der; det skal være hunger og oprør. Dette er begynnelsen til veene.

Luk 21,11 og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen.

Jeg er sjokkert over den enorme uforstand som utvises fra denne biskopen. Carola har 100 prosent rett i det hun sier. Hun har ikke hevdet at jordskjelvet på Haiti er profetert, men at det i endetiden skal være mange jordskjelv. Det kommer til å bli mange flere og større jordskjelv. Dette er bare begynnelsen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere