Reidar Mikael Mysen

Alder: 40
  RSS

Om Reidar Mikael

Er gift, utdannet lege og har interesse for Jesus og en dypere forståelse av hans budskap.

Følgere

Omvendelse etter døden?

Publisert rundt 7 år siden

Denne kommentaren er egentlig hentet fra en annen tråd men jeg har redigert den litt og ønsker noen synspunkter på den. Spørsmålet er: Er det mulig å omvende seg etter den første død og gjenoppstandelse?

Personlig er jeg en bibel-fanatiker. Jeg er selvfølgelig klar over at vi har selektert ut og innvalgt tekster gjennom råd og seminarer med kirkelige autoritære, men jeg tror på det som står skrevet og forholder meg til at det nok er fra Gud. Selvfølgelig bruker jeg sunn fornuft i de fleste valgene jeg gjør (stort sett ;-) ), men jeg forholder meg jevnt over til at Bibelen vitner om Guds ord på en riktig måte.

La meg ta frem eksempel om et mulig helvete etter døden fra Åpenbaringen (kap 20 vers 13-15):

13 Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Hvis man leser teksten riktig uten å legge noe til eller trekke noe ifra ser man at det står i vers 15:

"Og OM noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen".

Tenk dere tanken om ALLE har sitt navn i livets bok... Tenk for en fantastisk tanke?!

Men dette må jo innebære at alle før eller siden vender seg om til Jesus. Kanskje mange gjør dette rett før eller under dødsleiet? Hmmm... Gud vet... MEN det står også skrevet i Johannes 11:

Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Mister vi troen rett før vi dør eller ikke? Tror vi egentlig i det hele tatt?

Husk Jesus ble forlatt av Gud rett før han fòr ned til dødsriket. Kan dette være et mulig hint om at Jesus kommer dit hvor vi kommer for å nå oss og frelse oss, ettersom jeg antar vi er forlatt av Gud siden vi skal dø?

Jeg viser til Joh. 8, 21: Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.»

Kanskje, når vi etter gjenoppstandelsen under domsavsigelsen får kommentaren fra Jesus: "selv ikke jeg fordømmer deg, gå ut og synd ikke mer." ( se sitatet fra åpenbaringen over), vil vi vende om til Gud da?

La meg avslutte med et sitat fra romerbrevet kap 14 vers 11:

11 for det står skrevet:
Så sant jeg lever, sier Herren,
for meg skal hvert kne bøye seg,
og hver tunge skal bekjenne Gud.

Gå til innlegget

Sett at du farer i nær uendelig stor hastighet sammen med Guds Ånd når han skapte jorden. Vil ikke da den spesielle relativitetsteorien kunne forklare at det er mulig å skape jorden med alt liv på 6 dager?

Jeg tenker da på idéen om at tiden for observanten (den som ser Gud på avstand) og subjektet (den som beveger seg sammen med Gud) beveger seg med den forskjell der tid som for obervanten virker uendelig lang vil for subjektet virke kort. Så det er da 6 dager for Gud det er snakk om i så fall og ikke for et menneske.

Første dag i Skapelsesberetningen fortelles det om en øde og tom jord, lyset som dannes kan komme av kontakt mellom jorden og solen da jorden tas opp i solens bane. Deretter endret jordens struktur seg de neste dagene.

Jeg er enig i at tidsintervallene ikke passer med antall dager siden tidsintervallet mellom skapelsen av landdyrene og menneskene er mye mindre enn mellom f.eks. dannelsen av en hel planet. Men sett at Guds hastighet endret seg de siste dagene da dyrene og menneskene ble til.

Denne idéen er et kanskje et noe naivt forsøk på å sammenføye vitenskapelig hypotese på hvordan vår planet ble til med skapelsesberettningen. Helt uinteressant er det heller ikke mener jeg. Jeg er ikke fagmann når det kommer til astrofysikk, men kanskje noen med innsikt i dette kan uttale seg?

Gå til innlegget

Er Breivik kun en narsissistisk sadist?

Publisert rundt 8 år siden

Se for deg en person, en psykopatisk narsisist med et enormt eksponeringsbehov, som oppnår tilfredshet av voldelige dataspill og som får lyst til og dermed får en idé om å gjøre dette til virkelighet.

 Hva skal til for å skaffe sympatisører og dermed slippe å stå alene i en slik grusomhet? Jo, et politisk motiv eller en psykiatrisk diagnose!

Grusomhetene i hendelsene den 22. juli er så omfattende at det er umulig for et menneske å sette seg inn i omfanget av dette. Vanskelig er det også å innse at dette kan ha vært motivert av lyst til å drepe, lemleste og ødelegge andres liv og å bli sett. Å bevege seg mot et slikt synspunkt er kontroversielt, særlig siden det er mer forlokkende å støtte motivet om en politisk motivert handling. Dette gir kanskje mer mening for menigmann og blir dermed lettere å akseptere. Det er også lettere for oss alle å forklare at en psykisk sykdom kan oppkonstruere en verden der personen rettferdiggjør sine grusomme handlinger.

Hva om ABB er en manipulerende psykopat som benytter seg av denne måten folk flest kan reagere på. Hva om Spørsmålet om tilregnelighet og politisk motiv kun er en dekkopperasjon for å rette fokus bort fra hans egentlige motiv som er basert på hans sadistiske natur? Kan alt sammen være kald beregning fra en tilsynelatende reflektert og intelligent mann som over mange år har planlagt massemordet.

Jeg er en av de som har fulgt fragmenter av mediedekningen av 22. juli rettsaken via bla.a. NRK, VL og VG. Ut i fra det kan man vel si at jeg har kun et nøkkelhullperspektiv å basere mine hypotesepregede synspunkter på.

En sadist er en person som oppnår tilfredstillelse av å påføre andre skade, lidelse og evt. død. En sadist vil hente inspirasjon og glede også av planleggingen av en slik handling. ABB har også et forfengelighetsbehov, noe som er godt belyst i forhandlingene i rettsaken mot ham. Av den grunn ønsker han ikke å bli avslørt som en hvis egentlige motiv er massedrap og destruksjon for egen nytelse og tilfredshets skyld. Han har gjennom det som blir vist på NRK ikke vist tegn til anger eller at han på noe som helst måte er påvirket av det han har gjort. Han har snarere uttrykket stolthet og det å være fornøyd over å ha påført andre så mye lidelse. 

En som er politisk motivert og ønsker å forsvare sitt folk og kultur mot destruksjon vil ikke være fornøyd og uttrykke glede over at dette faktisk skjedde, dette er ytterst selvmotsigende. Det er blitt nevnt vitneutsagn av de som var på Utøya at han jublet og virket glad over å drepe uskyldige. Ovenfor media har hans advokat sagt at gjerningsmannen selv sier «at handlingene var grusomme, men nødvendig», dette er spinnevilt og jeg tør påstå at svært få av oss tror på dette. ABB har ikke vist annet enn stolthet og glede over den elendigheten han klarte å skape.

Massemorderens forsvarsadvokat stilte ved en anledning spørsmål rundt hvorfor psykiaterne ikke har vektlagt spørsmålet om tiltalte spilte psykotisk ved de første vurderingene av ham. Dette utsagnet kommer fra hans forsvarer som kjenner tiltalte bedre enn de fleste andre aktører i rettsaken og han burde derfor vite hva han snakker om. Denne advokatens mandat er å underbygge sin klients interesser og å tale dennes sak og en uttalelse om at han er en sadist ville vært meget spektakulært for å si det mildt.

I prosedyren fra aktoratet blir det understreket at tiltalte ble motivert og hentet drivkraft fra planleggingen av målet om å ødelegge og drepe flest mulig mennesker. Det ble ikke brukt ordet sadist om ham, og jeg undres hvorfor ikke denne muligheten ble poengtert. Aktoratets prosedyre bør jo baseres på fakta og ikke «synsing», det kan vel også være et poeng å si at de er bundet av reglementet at enhver tvil skal komme tiltalte til gode. Alikevel mener jeg at spørsmålet om sadisme som årsak til handlingene, og at det politiske i saken var oppkonstruert, burde være mer belyst.

Som lege vet jeg at jeg kan og sannsyneligvis er blitt lurt ved anledninger. Det å avsløre en løgn er meget vanskelig for vi har alle forskjellig måter å dekke over dette på og samvittigheten hos folk er aldri lik. For eksempel sitter det for noen langt inne å be om en sykemelding, mens andre trenger et spark bak for å komme seg på jobb. Sistnevnte kan like gjerne lyve på seg sykdom eller plager uten at vi kan «avsløre» dem. Dermed kan det godt hende at ABB spilte psykotisk ved de første psykiaternes vurdering av ham for å få diagnosen schizofreni og som dermed sådde tvil om hans tilregnelighet. Dette gav ham matriale å jobbe videre på for som sagt å rette fokus bort fra det egentlige motivet. Han kan nå spille på kortene psykotisk versus politisk motiv som et alibi for sin ondskap og alt er nøye planlagt over flere år. For det er også uenigheter i forhandlingene om når hans motivasjon for terroranslag egentlig begynte. Kanskje var det da han satt og nøt drap og lemlestelse på sine dataspill på gutterommet hjemme hos mor? Kanskje var det allerede der han begynte å spille på galskapen og ondskapen som ble satt i system?

Jeg håper inderlig at dommerpanelet tar dette med i betrakting når de kommer frem til en dom.

Gå til innlegget

Tiltak mot voldsbølgene i Oslo

Publisert over 8 år siden

I lys av siste tids hendelser (overgrepsbølger, terrorangrep, etc) ser det ut til at politiet bør styrkes. Hvor skal ressursene hentes? Hva med å ta i bruk våre vernepliktige?

Politiet mangler ressurser ser det ut til i etterkant av 22/7 og de siste tids voldtektsbølger i Oslo. Hva med å bruke militæret som ressurs i et ”borgervern” for å trygge Oslo og andre byer. Mye av tiden våre soldater bruker i militæret er ikke i aktiv tjeneste, men brukes til å være i beredskap. Hva om det arrangeres periodevis patruljerende tjenester for de vernepliktige eller at det innføres en erstatning for heimvernet som et eget ”borgervern”? Disse må stå i samband med operativt politi.

Gå til innlegget

Om Innlegget "Homofile Prester"

Publisert nesten 9 år siden

Jeg er overrasket over hvilket engasjement dette innlegget skapte. Virker som det er et hett tema. Jeg savner mer debatt rundt det å samle seg skatter på jorden, rikdom, penger, når det er så mange fattige som lider. Er dette synd?

Leser jeg bibelen finner jeg at Jesus sier en del om dette, men tolkninger av det ønsker jeg mer belyst. I mitt innlegg argumenterer jeg for at det er synd,  i hvert fall har jeg selv dvelet mest ved denne tolkningen. Man skal ikke legge til noe av det som står i bibelen, men jeg har personlig oppfattet det som vanskelig å ha rikdom når jeg vet at jeg kunne gjort så mye mer for å hjelpe de fattige. Jeg savner som sagt noen innspill om dette.

Når det gjelder homofili så er det naturlig å tolke det som synd, i hvert fall hvis man leser gamle testamentet og Paulus sine brev. Poenget mitt med å legge frem dette er å påpeke at det like gjerne kan ligge dobbeltmoral bak det å støte ut homofile i partnerskap fra kirken/kirkestillinger. Det kan godt hende at man selv "lever i synd" ved å gjøre de mest allminnelige ting som er akseptert i samfunnet sånn som å samle seg rikdom og ikke dele alt med de fattige sånn som eksempelet med den rike unge mannen.

Jeg beklager hvis noen føler seg støtt av innlegget, men det har i kirkehistoriens forløp vært en meget herskende dobbeltmoral mange steder. Man bruker enkeltsetninger i bibelen til å henge ut enkelte grupperinger som har interesser som ikke deles med majoriteten. Etter mitt syn gjør man klokt ved å ikke "kaste seg over" minoriteter som har en avvikende atferd fra samfunnet ellers. Det er for all del ikke bare det som er samfunnsmessig/sosialt akseptert som er rettferdig handling. Jeg er dessuten sikker på at de fleste av homofile har slitt med livet når de oppdaget at de hadde seksuell dragning mot det samme kjønn. En herskende forakt mot dette gjør ikke situasjonen bedre for dem, snarere tvert imot. Dette er etter mitt skjønn et meget alvorlig brudd på nestekjærligheten.

Jeg vil her legge inn et forsonende sitat som kan være til ettertanke for de som mener de har retten på sin side: " 1 Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo det samme selv, 2 og vi vet at Guds dom med rette rammer dem som driver med slikt. 3 Men når du, menneske, dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds dom?" Rom. 2.1-3. (Jeg foreslår å lese både kapittel 1 og 2 i en sammenheng).

Uansett så velger jeg å tro at Jesus har tatt på seg vår synd, det er han som daglig vasker våre føtter og det er til syvende og sist han som er vårt eneste håp.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere