Randi TunIi

Alder: 53
  RSS

Om Randi

kristen. Ganske liberal

Følgere

Tusenårsriket

Publisert nesten 2 år siden

I dag er det mange kristne  som tror at Jesus fysisk skal regjere på jorden, likt hva jødene ventet at Messias skulle. Jeg tror ikke man skal tolke 1000 årsriket bokstavelig, men på samme måte som Jesu første komme. Når Jesus talte så var det ofte billedlig og man må forstå det åndelig. Når Jesus sa at han klarte å rive ned tempelet og bygge det opp igjen på tre dager, så var det mange som reagerte. Men Jesus mente det åndelig. 

Tidligere kristne trodde på et åndelig 1000 årsriket. At Jesus regjerer med Kirken.

Fra Illustrert bibelleksikon kan man lese det her om1000 års riket.

 .Amillianismen går tilbake helt til Augustin (354-430) som tolket tusenårsriket spirutualistisk om kirken. Han lærte at dette begynte med Kristi første komme, og at Kristi kirke er det rike hvor de hellige hersker. Når det i Åp 20,4 tales om den første oppstandelse, lar han denne gå på omvendelse, hvor mennesker oppreises til et nytt liv. Augustins syn ble den katolske kirkes offisielle lære i denne sak. Det ble også overtatt av reformatorene, både Luther og Calvin. I Den augsburgske bekjennelsen heter det at de blir forkastet som " utbrer somme jødiske læremeninger om at førde dødes oppstandelse skal bare hellige og gudsryktige inneha et verdslig rike og alle ugudelige bli undertvunget " (Augustana art. 17). Her bør dog bemerkes at det var en ganske ytterliggående form for kiliasme som var aktuell, og som en tok avstand fra.
Amilliaerne oppfattet fra først av de tusen år bokstavelig, og det førte til en sterk forventining av Kristi gjenkomst og verdens ende, samt til store botsbevegelser, da en nærmet seg år 1000 e. kr. Selv om en senere måtte oppgi tanken om de tusen åår. vedble dog Augustins oppfatning å være rådende for de historiske kirkesamfunn ned gjennom hele middelalderen.
Amillianismen regner altså ikke med noe gudsrike på jorden i bokstavelig mening. En anser at skildringen i Åp. 20, liksom de øvrige steder i Skriften som behandler samme emne, må betraktes som billedlig. Det hevdes atgudsriket må være et rent åndelig rike, da noe annet ville bety en tilbakegang fra det åndelige innhold som kjennetegner Guds rike etter at Kristus er kommet og har avskaffet den gamle pakt. Evangeliets tid er "tusenårsriket". Løftene til Israel omet rike får sin åndelige oppfyllelse i kirken og kirkens historie. Djevelen er bundet med "evngeliets lenke" og kan ikke virke fritt der Guds ord forkynnes. Vi lever nå i tusenårsriket, - kanskje nær den tid da djevelen slippes løs igjen fra sitt fengsel og drar ut for å forføre jordens folk.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Glem ikke at alle frelste i Kristus kommer ikke til noen straffedomstol, men kun til Kristi domstol for å få lønn

hva  sier Jesus om det her: 21
Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.
22
Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’
23
Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere.  Bort fra meg, dere som gjør urett!

Her sier Jesus at troende som gjør urett blir bortvist. Jesus sier at det vil gjelde mange troende. At det hjelper ikke bare å bekjenne Jesus, men kristne må gjøre Guds vilje. 

Man må ha et personlig forhold til Jesus, så han ikke sier: jeg har aldri kjent dere.

Altså vil mange kristne bli bortvist på  dommens dag etter hva Jesus  sier.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Randi TunIi – gå til den siterte teksten.
15
om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

Jeg er sikker på at det ikke er snakk om en fysisk ild, men en åndelig  ild. Et bilde på en renselse.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.

«Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder.

Menneskesønnen skal. sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som. volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.»

jeg tror Jesus her taler om skjærsilden. Alle som  har gjort ondt vil få angre sine synder når de blir åpenbart. Gud er ikke likegyldig ovenfor det onde, men kommer til å være den rettferdige dommer. 

Joh. 1: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

Hadde alle tatt imot Jesus og hans bud, ville verden vært en god plass å leve på.

Men tilbake til ditt bibelvers. Jeg tror alle vil angre sine synder, også kristne. For uten helliggjørelse får ingen se Gud. Men det fantastiske med Jesus er at han tok vår synd på seg, så etter helliggjørelsen så vil vi bli tilgitt. 

Se på det her verset sammen med ditt vers:

1. Kor. 3: 10
Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.12
Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå,13 da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve.14
Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn;15
om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Randi TunIi – gå til den siterte teksten.
Jeg tror Jesus ønsker å se de som elsker han i enhet til å lovprise han også med kjærlighet til hverandre

Så den setningen ble litt uforståelig uten komma eller punktum.

Bedre sånn her:

Jeg tror Jesus ønsker å se de som elsker han i enhet. Og at vi lovpriser han også med kjærlighet til hverandre.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2881 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1895 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1468 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1027 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 813 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere