Jens Brun-Pedersen

Alder: 66
  RSS

Om Jens

Følgere

Sommerfeldts felttog

Publisert over 7 år siden

Etter tre offentlige utvalg som alle innser behov for økt likebehandling i Norges livssynsmangfold - alle ledet av kristne mennesker, rettes nå motstanden og ikke lite aggresjon mot Human-Etisk Forbund (HEF). Med en biskop i spissen.

Stålsett-utvalget, ledet av en kirkens mann der kun ett medlem kommer fra HEF, er altså i følge flere, blitt villedet og manipulert av dem biskop Sommerfeldt nå omtaler konsekvent som ”religionsbekjemperne” i HEF (VL 25.1.). Det er nokså fornærmende over for de 14 resterende medlemmene i utvalget der flertallet består av religiøse mennesker.

Sommerfeldts arroganse rammer også frikirkenorge der flere ledere har sagt seg enig i en twittermelding fra undertegnede som lød: ”I vårt pluralistiske samfunn kan ikke Kirken fortsette med å utføre offentlige oppgaver på vegne av fellesskapet” (9.1.). De har blitt stemplet for å gå i vanhellig allianse med Human-Etisk Forbund.   

Det som er beklagelig med Sommerfeldts bidrag er at den setter debatten mange år tilbake. Det er en god stund siden vi har måttet minne debattanter i Vårt Land om at HEF anser religionsfrihet som en viktig menneskerettighet. Kjennskapet til dialog og godt samarbeid - livssynsmangfoldet i mellom - i konsensusorganet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), har gjort slike påminnelser unødvendige. Vårt samarbeid med Den norske kirke har også vært godt og treffpunktene mange, ikke minst i arbeidet for å frigjøre kirken fra statens bånd.

Til Sommerfeldts forsvar, han har kanskje ikke satt seg inn i dette feltet da han har vært opptatt med viktig arbeid på en annet felt. Men det hadde ikke skadet om noen av hans kolleger informerte den nyslåtte biskopen om moderne dialoghistorie. Dessuten, gjerne opplyse han om at Aksjon ut av statskirken (AUS) på 70-tallet ikke var noe Human-Etisk Forbund stod bak. At både Bakkevig- og Gjønnes-utvalget anbefalte at gravferd i vårt mangfoldige samfunn blir overtatt av fellesskapet, må gjerne være med i oppdateringen.

Til Stålsett-utvalgets ønske om at verdier skal nevnes i Grunnloven, men at livssynsreferansene til gode verdier fjernes, håper jeg biskopen noterer seg følgende fra en menneskerettighetsekspert fra egne rekker:  "Det er ikke etisk (og derfor selvsagt ikke kristelig) å mobilisere flertallsmakt for å pådytte mindretall en identitet de ikke har overtatt i frihet. Medborgere som ikke tilhører kristen eller humanistisk tradisjon (...) bør i vår Grunnlov verken frakjennes likeverd på grunnlag av egen identitet eller påtvinges lojalitet til en kristen og humanistisk arv. De skal ikke være ekskludert fra det "vi" som kommer til uttrykk i vår Grunnlovs nye verdiparagraf." (Tore Lindholm, Den norske kirkes menneskerettighetsutvalg).

Jeg må innrømme at jeg ikke har noe i mot at biskop Sommerfeldt selv bidrar til å svekke sin egen autoritet, men det må være lov å kalle det sjikanøst å omtale et livssynssamfunn som har satt forsvar av menneskerettighetene i høysetet, for ”religionsbekjempere”. Kristne som ikke ser på likeverd og likebehandling som en trussel mot sin religion, skal vite at vi HEFere er klar over at biskop Sommerfeldt ikke er representativ for det store flertallet av kristne her i landet. De fleste har forstått at HEFs arbeid mot statskirkeordningen, ikke er en kamp mot Den norske kirke.

Det slike kristne og vi har felles, er gjensidighetsprinsippet. Vi innser at det vil være en fordel i et moderne demokrati at også andre enn kristne kan bli tilbudt livssynsbetjening i forsvaret, i fengsel og på sykehus. Vi forstår at det er mer naturlig at politiet overtar oppgaven fra prester med å overbringe dødsbudskap til vårt mangfold. At markeringer ved glede og sorg blir inkluderende, tror jeg heller ikke skaker opp mange. Dessuten vil mange mene at det er kommunene selv som må få lov til å avgjøre hva slags gravferdsforvaltning innbyggerne skal ha. Det kan de ikke i dag. Det er kirken som bestemmer dette.

Er det for mye forlangt å forvente at noen i bispekollegiet oppklarer om Sommerfeldts felttog mot frikirkeledere og humanister er representativt for Den norske kirkes syn på livssynsmangfoldet i Norge?

Gå til innlegget

Vårt Land og Anfindsen

Publisert nesten 9 år siden

Det Vårt Lands redaktører finner viktig å få fram, finner andre rasistisk. Vårt Land utfordres til å bli strengere med sin redigering.

Ole Jørgen Anfindsen er til de grader tilbake i Vårt Land og verdidebatt.no igjen. Han sa han skulle gå i seg selv og se selvransakende på sine holdninger etter massemordene 22.7. Et av resultatene er at han, til tross for noen kritiske innvendinger, fungerer som rettleder og veileder for verdidebatts lesere for å føre dem inn i Fjordmans tanker og idéer. Et rikt noteapparat der man kan fordype seg i denne mannens forkvaklede idéer er sjenerøst plassert nederst. Tross uenighet på noen punkter skriver likevel Anfindsen om Fjordman: ”Og ikke minst har han en fantastisk evne til å avsløre hykleri og inkonsekvens på ulike områder i vestlige samfunn. Noe er meget, meget galt i Vesten, og Fjordman er en av de fremste skribentene i vår tid når det gjelder å avsløre akkurat dette”. 

Anfindsen snakker altså om mannen som har gjødslet det jordsmonnet som er blant stedene massemorderen fra regjeringskvartalet og Utøya har hentet sin næring og inspirasjon fra. Det er nokså absurd at et slikt innlegg får en redaksjonell anbefaling av debattredaktøren på dette nettstedet – et innlegg som med noen forbehold, i bunn og grunn er en rettferdiggjøring og anerkjennelse av ”den usedvanlig kunnskapsrike bloggeren Fjordman”, som Anfindsen uttrykker det. 

Dagsavisen ved debattredaktør Hege Ulstein besluttet i går å fjerne et annet innlegg av samme Anfindsen. Innlegget er en god oppsummering av hva han har over lang tid skrevet og hevdet i en rekke innlegg her på dette nettstedet. Jeg har i en tråd startet av Anfindsen oppfordret de ansvarlige i Vårt Land til å kikke på Dagsavisens begrunnelse for å fjerne innlegget. Intet annet. Oppfordringen har ført til beskyldninger om jeg bedriver personhets og det som verre er.

Hvorfor den oppfordringen om å kikke over til Dagsavisen? Fordi verdidebatt.no og Vårt Land nå i flere år har vært et sted der denne mannen har fått lov til å utbre sine teorier og samlet seg en ”menighet” ved hjelp av det man må kunne kalle dannet rasisme. Det burde være en tankevekker at kollegaer av VL i det norske pressemiljøet, klart avviser et innlegg pga et rasistisk innhold skrevet av en mann som Vårt Land har brukt som en forfatter av anbefalte innlegg. Anfindsen må sies å ha fått en framskutt plass og posisjon på verdidebatt. Hvis ikke Ulsteins avgjørelse ansporer til ettertanke og villighet til selvransakelse, er det virkelig dårligere stelt med antenner og varslingslamper i VL-redaksjonen enn jeg har trodd.

Min påstand er at VL og debattredaktører i verdidebatt har vært svært naive og gått rett på limpinnen når det gjelder Anfindsen smarte og tilsynelatende ydmyke og dempede debattform. Det kan synes som om de ikke har forstått den substansen som ligger bak alle de fromme formuleringene. I motsetning til VL-redaktører har debattredaktøren i Dagsavisen gjennomskuet den tilsynelatende ydmyke mannen. Dette er fra hennes begrunnelse for å slette innlegget hans:

"Ole Jørgen Anfindsen har i det slettede innlegget en snedig måte å formulere seg på som krever nærlesning for å kunne forstås. Han bruker spesielt to teknikker: I stedet for ordet rase velger han «gener/genetikk», eventuelt «etnisitet», men da konsekvent som en omskriving av «rase». Når han nevner «gener» eller «etnisitet», nevner han det alltid sammen med de mer akseptable ordene «kultur» og «religion», slik at det fremstår som likeverdig. Integreringsproblemer knyttet til kultur og religion sidestilles med integreringsproblemer knyttet til «gener» (i.e. ulike raser). Det er rasisme i min verden. Men han skal ha for at han er dyktig til å pakke det inn.”

Ulstein skriver også: ”For det andre mener jeg at Anfindsens innlegg er rasistisk når man plukker vekk all bomullen han har lagt inn i det. Jeg mener at det er innholdet, og ikke ordlyden, som må avgjøre om et innlegg er akseptabelt eller ikke.”

Jeg minner VL om hvordan Store Norske Leksikon definerer rasisme (utdrag): 

” rasisme, oppfatning eller sett av holdninger som bygger på forestillingen om at mennesket kan deles inn i distinkte «raser» og at disse kan rangeres som høyerestående eller laverestående på grunnlag av antatte sammenhenger mellom stiliserte biologiske og mentale eller kulturelle egenskaper. Innen moderne genetikk opererer man ikke med distinkte menneskeraser, men med glidende overganger mellom menneskegrupper, se mennesket (forskjeller mellom menneskegrupper); man har ikke kunnet påvise arvelige psykiske forskjeller mellom menneskegrupper.

Man kan i utgangspunktet skille mellom 1) hverdagslige former for rasefordommer og rasediskriminerende holdninger, 2) ideologisk rasisme og 3) vitenskapelig rasisme. Selv om forholdet mellom holdninger og handlinger ikke alltid er like entydig, kan alle de tre nevnte formene være med på å begrunne ulike former for rasediskriminerende praksis eller politisk forfølgelse og utryddelse av hele folkegrupper.”

Debattredaktør Hege Ulstein i Dagsavisen skriver om forskjellen mellom sensur og redigering: ” Det er ikke sensur å redigere våre debattsider. Jeg vet at mange blander sammen disse begrepene, derfor presiserer jeg at en redigert publikasjon ikke har trykkeplikt, verken på papir eller nett.”

Vårt Land er i sin fulle rett til å gjøre andre vurderinger enn Dagsavisen. Likevel mener jeg at Ulsteins vurderinger er enda mer relevant for hva som har stått på trykk av Anfindsen de siste par årene på dette nettstedet – enn av det innlegget hun selv slettet. Det er mulig jeg har naive oppfatninger og forventninger til Vårt Land når det gjelder årvåkenhet mot innvandrerhets - motstand mot rasisme og teorier som inspirerer og befester høyreekstremisme - også innen for kristenheten. Heldigvis finnes det unntak med dem som orker å ta til motmæle mot Anfindsens lange utredninger, men det er en kjennsgjerning at mange samler seg på dette nettstedet og dyrker denne mannen og hans meninger om gener, IQ og raser.

At VL heller ikke har endret sin holdning til Ole Jørgen Anfindsen etter 22.7 og fremdeles fungerer som hans megafon, er intet mindre enn beklagelig – og trist. 

...

(Jeg håper det som måtte komme nedover på sidene nå av innlegg, bliret uttrykk for at det finnes mange antirasister blant de kristne. Jeg vet de finnes.)

 

Gå til innlegget

Neppe selvransakelse fra Hege Storhaug

Publisert rundt 9 år siden

Hege Storhaug har mange beundrere i mange leire, som uredd debattant, feminist og kompromissløs kritiker av islam. Også på dette forumet har hun deltatt og skaffet seg noen ideologiske sengekamerater. La oss gjenoppfriske noe av det hun har uttalt.

I Dagbladet Magasinet skriver Hege Storhaug 30.7.11: "Jeg lever og ånder for Friheten."  

 

Hege Storhaug er blitt utfordret til en smule selvransakelse etter terroren som kom som et angrep på det flerkulturelle Europa og Norge. Ole Jørgen Anfindsen har hatt såpass anstendighet at han innrømmet at retorikken må dempes og at han må finnes seg i å bli gått etter i sømmene.

 

Det vil neppe komme noe selvkritikk fra Storhaug, neppe heller fra Hallgrim Berg og Ola Borten Moe, etter det vi har lest til nå. Tvert i mot har Storhaug gått nokså kraftig ut mot dem som har påpekt Fjordman-lenker i Human Rights Service (HRS) sine hjemmesider og mot dem som har etterlyst selvkritikk, innrømmelser eller beklagelser fra hennes side.  

 

Hun har en av de få som har møtt Fjordman, terroristens idol, og sier nå at det var et ubehagelig møte, ifølge Dagbladet. Avisa burde selvsagt ha stilt spørsmålet om hvorfor hun likevel har beholdt lenker til hans artikler på HRS sine hjemmesider i flere år i etterkant - hvis møtet var så ubehagelig. 

 

Jeg har tillatt meg å minne om hva hun har uttrykt de siste årene og hvordan hun er blitt vurdert av andre. Jeg har brukt hennes egen metode og funnet eksempler som best viser hennes hatefulle forhold til islam og muslimer.  Dette er meldingene jeg sendte nylig på twitter (litt redigert i etterkant da det opprinnelige inneholdt en del forkortelser i og med begrensninger på 120 tegn pr melding):

 

  1.Har @hegestorhaug gjødslet jordsmonnet der ABB grodde fram? Prektig slår hun tilbake og forlanger dokumentasjon  

 

2. @hegestorhaug om imam som vil halshugge de som ikke faster: ”Dette er mainstream islam” NRK.no 4.5.11  

 

3. @hegestorhaug: ”Barneekteskap skjer også i Norge, etter Muhammeds eksempel” (giftet seg med niåring) Bergens Tidende 17.3.09  

 

4. ”Vi får altså et religionsfascistisk og kjønnsfascistisk samfunn” Med muslimsk flertall. @hegestorhaug i Dagbladet 11.6.09  

 

5.”..i det islam organiseres i et trossamfunn blir det ofte til en trussel mot menneskerettigheter og demokrati”@hegestorhaug Nordlys 12.10.10  

 

6. ”…vil jeg således anslå at vi kan få et muslimsk flertall i Oslo om fire til fem tiår” @hegestorhaug, Dagbladet 11.06.09  

 

7. ”Hijaben gir meg assosiasjoner til nazistenes jødetegn og hakekors” @hegestorhaug, Nettavisen 16.11.06  

 

8. ”Hun (@hegestorhaug) hudfletter dagens talemåter om det "flerkulturelle" samfunn.” Ulf Andenæs, Aftp 18.09.06 etter bokutgivelse.  

 

9. ”Hun (@hegestorhaug) formidler en mistenksom og hatefull atmosfære som er det siste vi trenger”. Odd Vaagland, Agderposten  

 

10. @hegestorhaugs teorier er frykt satt i system” journalist Amal Wahab (KK), fritanke.no 29.10.10  

 

11. ”@hegestorhaug tenker med blodet sitt og ikke med hodet”. Erling Fossen http://bit.ly/pWLpem  

 

12. Hun (@hegestorhaug) maner ikke til fred og forsoning. Det er åpenbart at hun ønsker konflikt” Basim Ghozlan.VG 21.02.06  

 

13.”Etter ett skarve år i Pakistan, har hun forstått alt” Samfunnsgeograf Kirsten Øvregaard om @hegestorhaug http://bit.ly/qBo0c2  

 

14. Om islam dominerte Norge ”... ville landet blitt mørkere enn det var i den mørkeste middelalder.” Vårt Land referer @hegestorhaug 28.1.10 etter debattmøte.   

 

15. @hegestorhaug vil nå slå tilbake & hevde at jeg vil kneble hennes ytringsfrihet. Så billig synes jeg ikke hun skal slippe unna

Gå til innlegget

Anfindsens innrømmelser

Publisert rundt 9 år siden

Ole Jørgen Anfindsen har gjort noe voksent. Slik jeg forstår han innrømmer han å ha gitt næring til det jordsmonnet der en plante vokste seg liten og stygg.

Etter terroren 22. juli, har en flittig skribent på dette nettstedet kommet med viktige innrømmelser. Ole Jørgen Anfindsen sier følgende til Klassekampen i dag, 28.7.:

-Ser du et slekskap mellom dine egne bidrag til debatten og Breiviks ideologiske standpunkt?

-Jeg kan ikke løpe bort fra at det fins visse sammenfallende elementer…

Han tilføyer: -Jeg forstår dem som nå sier at vi har tilrettelagt for en slags infrastruktur som en ekstremist kan næres av. Jeg føler at jeg må ta selvkritikk, men vi kan heller ikke slutte å drøfte disse problemstillingene, knyttet til innvandring og integrering. Dette er ei tid for ettertanke.

Anfindsen sier også i intervjuet:-Vi må finne oss i at vi blir gått etter i sømmene.

Honnør til alle på dette nettstedet som har orket å ta til motmæle mot den fremmedfiendtlige giften som tidvis er blitt spredd her. Det er godt når selv noen av dem som har spredt den innser at det er tid for selvgranskning. Vi får håpe og arbeide for – og andre må gjerne be i tillegg, om at selvransakelsen også kan bety endring av standpunkter på temaet menneskers verd og likeverd.

Jeg selv trakk meg fra dette nettstedet 6. mai i fjor. Begrunnelsen var ”Jeg frykter at den giften som spres her kan legge et grunnlag for fremtiden for noe jeg ikke liker og som jeg mener alle anstendige mennesker må bekjempe. Rasismen.”

Noen dager etter kommenterte den kjente sosialantropologen, professor Thomas Hylland Eriksen på verdidebatt.no enkelte av Anfindsens synspunkter på denne måten: ”Dersom dette ikke er et rasistisk menneskesyn, må man spørre seg hva som kvalifiserer til betegnelsen”.

Hylland Eriksen, som også blir nevnt i manifestet til den hatefulle terroristen, sa på dette nettstedet også følgende: ”At det ikke ringer alarmklokker hos flere når de hører denne typen synspunkt, er -- sett fra mitt ståsted -- ikke så rent lite urovekkende.”

Som sagt, hos en del her på Verdidebatt har alarmklokkene ringt og de har hatt mot til å si i fra. Også Thorbjørn Jagland sier i fra. I Dagsavisen i dag skriver han: ”Når jeg hører politiske ledere si at multikulturalismen har feilet, grøsser jeg.”

Han minner oss om det gamle spøkelset som igjen går over Europa på nytt. ”Drømmen om den ”rene” nasjonen og den ”rene” rase lever fortsatt i enkelte skrullete hoder. Vi kaller det nasjonalisme”.

Det er kommet og vil komme en rekke analyser og kommentarer til massakren på Utøya og terroren i regjeringskvartalet. La oss ikke glemme at det var hatet til det mangfoldige samfunnet vårt som var grunnlaget for terroristens ni års planlegging og foreberedelse. Den beste straffen vi kan gi gjerningsmannen er å gjøre Norge til et enda mer velfungerende mangfoldig samfunn.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3223 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
9 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1121 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 875 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 796 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 612 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere