Per Steinar Runde

Alder: 72
  RSS

Om Per Steinar

Lækjar i Herøy 1977-2008. Utanom yrket interessert i m.a. sjakk, historie, samfunnsspørsmål og kulturdebatt.

Følgere

Svar til Salman Rehman

Publisert 16 dager siden

Salman Rehman stiller nokre spørsmål til innlegget mitt "Er Muhammed ein profet også for Vårt Land?"

Rehman skriv "vårt land", dvs med små forbokstavar. Eg vil berre presisere at eg skreiv om avisa "Vårt Land", og ikkje om landet Noreg.

Eg ser ikkje bort frå at Rehman har rett i at dei som tek islam på alvor, er meir lovlydige enn dei han kallar kulturmuslimar. Men det var trass alt eit sentralt  dogme i islam dei omtalte ungdommane ville "forsvare".

Tidlegare brukte SSB begrepet "innvandrarbefolkninga" om innvandrarar og deira barn. No har dei endra det til gruppene "innvandrarar", "barn av innvandrarar" (dvs begge foreldra er innvandrarar) og "øvrig befolkning". Eg trur som Rehman at mange av dei som hoppa over politisperringane i Bergen var "barn av innvandrarar", men det kan også vere einslege, mindreårige asylsøkjarar mellom dei. 

Sjølv synest eg det er urimeleg å kalle ein person "nordmann" berre fordi han eller ho er fødd i Noreg. Då ser ein heilt bort frå kva etnisitet og kultur har å seie for identiten. Tilsvarande gjeld sjølvsagt også for innvandrarar til alle andre land, inkludert Pakistan og Afghanistan. Måten dei aktuelle personane reagerte på, var iallfall svært lite "norsk". Her til lands har vi tradisjonelt hatt både respekt for og tillit til politiet. 

Innlegget mitt hadde mest brodd mot Vårt Land, som eg ikkje syntest tok på alvor kor viktig respekten for politiets maktmonopol er for rettsstaten vår. Men sjølvsagt er eg også opprørt over oppførselen til vandalane, både i Bergen og Oslo.

Eg ser det meste av innvandring frå muslimske land som ei ulukke for vårt eige, framfor alt fordi det er ein irreversibel prosess og fordi det byr på så store problem, både økonomisk og sosialt. Tilhøva i den muslimske del av verda tyder ikkje på at islam kan skape liberale og demokratiske samfunn. 

Dette er ikkje til hinder for at eg har tillit til mange muslimske innvandrarar, både truande og fråfalne. Du verkar t.d. som ein person det går an å diskutere med.

Gå til innlegget

Er det "umenneskeleg" eller i pakt med kristen truslære å seie at Muhammed var ein falsk profet?

Politiet representerer det offentlege valdsmonopolet, som sikrar oss ein rettsstat. Derfor trur eg folk flest vart sjokkerte då dei såg kor lite respekt muslimske innvandrarungdommar viste for politiet i Bergen og Oslo sist veke.

Men avisa Vårt Land er ikkje sjokkert. På leiarplass 1. september skreiv dei: 

"Det er lett å forstå sinnet og frustrasjonen til disse få antirasistene som går over streken i møte med Sians menneskefiendtlige ideologi."

Dette er sterkt misvisande. Dei som brukte vald, var verken få eller antirasistar. Og det var slett ikkje "Sians menneskefiendtlige ideologi" dei reagerte på. I ein NTB-artikkel som Vårt Land sjølv har publisert, stod det ordrett slik om angrepet i Bergen:

"I en video NTB scanpix tok opp under demonstrasjonen går det fram at angrepet på Sian-lederen skjedde rett etter at Thorsen omtalte Muhammed som en «falsk profet». Det samme har et vitne bekreftet til VG." 

Vårt Land, som oppfattar seg som ei kristeleg avis, kan vel ikkje vere usamd med Thorsen når det gjeld Muhammed. Viss Vårt Land meiner det er "umenneskeleg" å seie noko slikt om "Profeten", eller jamvel reknar med at Muhammed i si tid fekk ein guddommeleg bodskap, bryt avisa med all kristen tradisjon og truslære. Poenget her er ikkje kva muslimar trur, men kva vi andre skal få lov til å meine og seie høgt.

Gå til innlegget

Kunsten å skjule kritikk

Publisert 2 måneder siden

Vårt Land meiner det står bra til med ytringsfridomen i landet vårt. Men på Verdidebatt går det iallfall til atters.

Vårt Land har skrive leiarartikkel om ytringsfridom, der mykje handlar om Fosli si bok "Mot nasjonalt sammenbrudd". Avisa påstår følgjande: "Det kreves at den skal anmeldes og omtales av alle. Alt ­annet er et brudd på ytringsfri­heten." Kva dekning har avisa for ein så kategorisk påstand?

Vidare heiter det: "Redigerte medier ledes av redaktører, ikke av kommentarfeltet. Det er  det som gjør redigerte medier mer lesbare enn et kommentarfelt." Lesbart er vel det meste, men kva som er verdt å lese, er noko anna. Grunngjevinga for pressestøtte er behovet for differensierte media. Men kva skal vi med så mange aviser, in casu Vårt Land, når dei meiner likt om det meste? 

Ei slik redaksjonell haldning til kommentarfelt kan også forklare kvifor desse vart fjerna på Verdidebatt. Sjølv der ser det ut for at Vårt Land vil bestemme kva folk skal lese, og kva meiningar som skal skjulast best mogleg. Framleis står det slik øvst på sida: "Verdidebatt.no er Vårt Lands debattforum – landets viktigste nettforum for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn." Men det lyder falskt når ein må skrive eit nytt innlegg for å ta del i debatten, og avisa kan trenere godkjenninga av det i dagevis.

Eg skreiv sjølv ein kommentar for halvanna veke sidan til ein leiarartikkel eg synest var regelrett dårleg og spesielt dårleg grunngitt. Men då innlegget mitt etter 3-4 døgn passerte kontrollen, var det sjølvsagt så gammalt at det aldri vart vist på opningssida til Verdidebatt. Eg tolkar dette som om VL vil skjule grunngitt og veldokumentert kritikk av leiarartiklane.

Kva skribentar, innlegg, tema og synspunkt VL derimot vil fremje, er svært tydeleg. Det er iallfall ikkje dei spesifikt kristelege, men langt på veg dei same som andre aviser held seg til.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere