Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Jesu slektstavle

Publisert over 3 år siden
Da trenger du vel litt tilleggsinformasjon?

Matteus (1,6) fører Jesu avstamning fra David gjennom Davids sønn Salomo. Lukas (3,31) fra David gjennom Davids sønn Natan. Evangelistene er altså samstemt om at David er jordisk stamfar. Årsaken til forskjellen (Salomo/Natan) er trolig at Matteus angir Josefs og Lukas Marias avstamning.

Ifølge "Bibelsk oppslagsbok" (Lunde Forlag) er Jesus av Nasaret den siste jøden hvis avstamning fra Davids kongelige ætt kan bevises. Etter Jerusalems ødeleggelse i år 70 e.Kr. har alle jødiske slektsregistre forsvunnet.

Så er det helt riktig at Jesus er den siste Adam, men dette er bildespråk, ikke en fysisk slektstavle. I jordisk tilværelse er de kristne lik "det første menneske" (1. Kor 15,45), I oppstandelsen får de "bære bildet av den himmelske" (v. 42-49). For øvrig et flott budskap!

Gå til kommentaren

Kanon og kildekritikk

Publisert over 3 år siden
Kjell Haugen – gå til den siterte teksten.
Det at vi aksepterer denne 300 år lange dannelses prosessen av NT uten spørsmål jeg finner noe undelig.

Jeg har jobbet fulltid som journalist siden 1994 og mener å ha peiling på kildekritikk. Men den erfaringen jeg har med Bibelens ord og forkynnelsen av det, har gitt meg tro og tillit (Rom 10,17) til at Bibelen ikke er som en hvilken som helst annen bok. Den er Guds ord, ført i pennen av mennesker som Gud har fått prege og influere i den grad at det de skrev ned, er uttrykk for Guds vilje.

Du lar deg bekymre av mye, deriblant kanon. Du sier at den var i utvikling helt fram til år 325 e.Kr. Ifølge Bibelselskapet ble skriftene som utgjør NT, skrevet i løpet av den første århundre. Og de fleste av skriftene i NT var allment anerkjent på siste del av 100-tallet. Kirkemøtene på 300-tallet oppsummerte og bekreftet det som allerede var klart.

Gunnar Johnstad og Tore Lund skriver i "Håndbok til Det nye testamente" om "Kanon Muratori". Den baserer seg på et skrift som ble funnet i 1740, og som inneholdt en fortegnelse over de nytestamentlige skriftene som ble benyttet ved gudstjenesten i Roma på slutten av det andre århundre. 22 av våre 27 NT-skrifter var med allerede ca år 200, og det har følgelig ikke vært en "konstant endring".

Ja, jeg tror at ord i GT kan brukes til å legitimere ord i NT. Gud, som står bak tankene i begge testamenter, er ikke bundet av tid og rom.

Så mener du at Jesus har forandret mening om bønn, og du trekker linjer fra Fader vår (Matt 6,9-13) til Joh 16,24-26. Her må vi ta med sammenhengen. Av v. 22-23 framgår det at Jesus her snakker om tiden etter oppstandelsen. Da ville de - og vi - frimodig kunne gå til Gud med alt, og for Jesu skyld vil Gud hjelpe dem (ordet for å be i v. 23 - erotao - betegnet i hellensk språkbruk en bønn man ba for å oppnå en gunst eller stille et spørsmål.) Ordet "hittil" i v. 24 representerer ikke kritikk, men sier oss at disiplene fram til da hadde bedt i overensstemmelse med de gammeltestamentlige løftene. Etter oppstandelsen var disse løftene oppfylt i Kristus.

Det jeg følgelig - og generelt - er helt enig med deg i, er at oppstandelsen er det avgjørende!   

Gå til kommentaren

Jesus var jøde

Publisert over 3 år siden
Poenget er at korset er dårskapen som Jesus er en del av, for Kristus er av hedningeslekt

Du synes igjen å lese disse skriftstedene på en helt annen måte enn jeg gjør.

- Gud har ikke frelst dårskapen, han har frelst dem som tror, ved forkynnelsens dårskap (1. Kor 1,21), som viser tilbake til v. 18 (jf. 23) om at de som går fortapt, oppfatter ordet om korset som en dårskap

- Dårskapen er "de vises visdom" (v. 19) og "verdens visdom" (v. 20), og den har Gud gjort til dårskap (v. 20b)

- Ingen av de versene du siterer, sier noe om at Jesus er av hedningeslekt. En slik påstand framstår som alldeles ubegrunnet og i strid med GTs profetier. Jesus kom i utgangspunktet til sitt eget folk - jødene - men da de ikke ville ta imot ham (Joh 1,11), ble evangeliet også hedninger - som du og jeg - til del (v. 12). Jf. Apg 13,46 ff.

 

Gå til kommentaren

Apostlenes autoritet

Publisert over 3 år siden
Kjell Haugen – gå til den siterte teksten.
I denne settingen påstår du og mange med deg at 2. Tm 3.16 gav blankofullmakt til evangelistene og andre brevskrivere til å skrive noe på vegne av Gud

Hei igjen, Kjell Haugen!

Jeg skal prøve å svare på noe av det du tar opp i dine to siste kommentarer. Jeg har kanskje et litt annet syn enn deg når det gjelder tiden for Jesu fødsel. Jeg tror det skjedde i år 5 f.Kr. Det har jeg tidligere skrevet om på imf-bloggen min og henviser til den. 

Du spør hvor Melkisedek var yppresteprest hen. Han var på Abrahams tid konge i Salem (Jerusalem) og "prest for Den Høyeste Gud" (1. Mos 14,18,22). At Kristus er yppersteprest etter Melkisedeks vis, betyr at han er både konge og prest (Salme 110,4). Se Hebr 5-7 for mer om dette.

At det skulle være to Paulus-er i Bibelen har jeg aldri hørt om før (bortsett fra at Paulus tidligere het Saulus (gresk)) og finner ingen grunn til å feste lit til en slik påstand.

Når det gjelder avskrifter som ligger til grunn for de tekstene vi har i Bibelen, tror jeg på Bibelens eget ord: David skriver inspirert i Salme 12,7: Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden - sju ganger renset. (Se også 18,31.)

Jeg påstår ikke at apostlene hadde blankofullmakt. I Joh 16 sier Jesus om Den hellige ånd at "han skal ta av mitt og forkynne det for dere" (v. 12-15). Det tror jeg Den hellige ånd gjorde gjennom de nytestamentlige forfatterne. Paulus sier at han fikk i oppdrag fra Gud "å fullføre Guds ord" (Kol 1,25 se også 1. Tim 2,7). Det tror jeg ham på.

Du står fritt til å mene at det reformatoriske prinsipp er ulogisk. Det har jeg også frimodighet til å mene om menneskeformulerte postulater som jeg finner at strider med Bibelen. Men dette prinsippet finner jeg å være bibelsk. Hva andre måtte mene om det - uansett hvilken utdanning og status vedkommende måtte ha - er i mine øyne i beste fall interessant, men på ingen måte avgjørende. 

I hvilken grad øvrig reformatorisk teologi er ulogisk eller ikke, har jeg ikke nok teologisk kunnskap til å uttale meg om. Det er ikke teologi jeg er opptatt av, det er bibelordet.

Jeg velger å holde fast på Bibelens forsikring om at "ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill" (Jes 35,8). Jeg vil følge Pauli oppfordring i 2. Tim 3,14: "bli du i det du har lært og er blitt overbevist om". For "det er et troverdig ord, fullt verdt å motta" (1. Tim 1,15). 

Min oppfordring er, om jeg får lov: Les Bibelen mer enn alt og alle som vil dra dens innhold i tvil!        

Gå til kommentaren

Kors og oppstandelse

Publisert over 3 år siden
Jeg kan nevne mange abstrakte ting her som må inn i samme forståelsen om korset

Hei igjen, Kjell G. Kristensen!

Jeg er selvsagt enig i at Bibelen bruker korset som symbol på mange ulike måter. Det jeg imidlertid ikke forstår, er hvordan du tydeligvis kan mene at dette utgjør et problem med tanke på mitt opprinnelige innlegg. Mitt anliggende var å få fram at dersom man tar i betrakning av korset besto av en tverrbjelke og en vertikal bjelke, så ble Jesus hengt på et korsformet tre. Jeg kan ikke se at noe av det du har skrevet, endrer på det.

Så trekker du fram at Bibelen nevner "to oppstandelser på to ulike steder" (Hebr 11,35). (Se for øvrig også Matt 27,52). Hebr 11 er troskapittelet i Bibelen, der en rekke av trosheltene blir nevnt. I v. 35 vises det innledningsvis til profeten Elias, som (1. Kong 17,17-24) vekker opp en kvinnes sønn ved at Herrens kraft virker gjennom ham.

"En bedre oppstandelse, i siste del av verset, henviser til Jesu komme til lufthimmelen og den følgende bortrykkelsen av den troende menighet. "De døde i Kristus skal først oppstå" (1. Tess 4,13-18).

I Åp 20 er vi i en senere fase, i avslutningen av Guds plan med jorden, med trengselstid, tusenårsrike, Jesu komme til Oljeberget og oppgjør med djevelen. Her gjør ulike syn seg gjeldende blant bibellesere, og jeg er ingen ekspert på endetiden. Jeg tror likevel at jødefolket spiller en viktig rolle i denne fasen. Oppstandelsene som omtales i denne fasen, må ikke blandes sammen med Jesu oppstandelse som vi feirer i påsken.

Det er Guds plan vi snakker om. Derfor vil det stemme godt.   

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere