Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Bibelen og meningsdannelsen

Publisert rundt 1 år siden
Jeg setter pris på at redaktøren setter Olsens innlegg inn i dets rette sammenheng, For liebhaberne kan det være grunn til å overveie at en avis redigeres etter redaksjonens preferanser, men også etter Redaktørplakaten. Bibelen er ikke nevnt i sistnevnte, pussig nok. 

God kveld, Njål Kristiansen, og takk for respons!

Redaktørplakaten sier blant annet følgende: "En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og formåls-bestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret." 

Jeg forutsetter - og er trygg på - at både styret og redaktør for en kristen dagsavis som Vårt Land, har Bibelen med som en viktig del av grunnlaget for sin meningsdannelse. Ikke minst må dette gjelde for spørsmål som Bibelen direkte og uttrykkelig omtaler.   

Gå til kommentaren

Svar til Vårt Land

Publisert rundt 1 år siden
Alf Gjøsund – gå til den siterte teksten.

Jeg takker for svaret konstituert sjefredaktør Alf Gjøsund - formodentlig på vegne av Vårt Land - har kommet med på mine innspill til to lederartikler. 

Gjøsund skriver: "Vi mener heller ikke at temaene abort, ekteskapet og Israel er ubetydelige politisk (…). Derimot mener vi at noen KrF-eres ønske om å reversere ekteskapsloven (er) ubetydelig politisk, ganske enkelt fordi det er ingen ting som tyder på at det er mulig å få gjennomslag for dette i Stortinget. Det samme gjelder prinsippet om selvbestemmelse i abortloven og enkelte stridstema knyttet til Israel." 

Jeg er glad for presiseringen fra Gjøsund som framgår av første setning i sitatet ovenfor, for jeg opplever det ikke like klart i lederen av 20. august. I nevnte leder oppfordrer Vårt Land "kristenvelgerne (min kursivering) til å heve blikket fra slike spørsmål ("ekteskapsloven", "prinsippet om selvbestemmelse i abortspørsmålet" og "enkelte sider ved støtten til Israel") fordi Vårt Land anser dem som "ubetydelige politisk". I Gjøsunds svar synes "kristenvelgerne" å være byttet ut med det langt mer begrensede uttrykket "noen KrF-ere", kanskje med henvisning til Bekkevold-saken. 

I innlegget som startet denne tråden, er jeg inne på Vårt Lands pragmatiske vurderinger av hva som er mulig og ikke mulig og hvilke konsekvenser som bør trekkes av det, så det trenger jeg ikke gjenta her. 

Dogmatikk

Den andre lederen, "Fra dogmatikk til etikk", var ikke Gjøsund ansvarlig redaktør for, men er likevel den som nå mest naturlig må svare for den. Gjøsund mener det `åpenbart" framgår av lederen at "poenget ikke (er) å definere hva som er lærespørsmål eller ikke", men "å påpeke en dreining bort fra den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler" - mot en mer samfunnsorientert forkynnelse". 

Igjen er jeg glad for Gjøsunds presisering av at "vi mener selvsagt at spørsmål som Bibelens syn på mennesket og dets verdi, er et dogmatisk spørsmål", for jeg opplevde ikke at dette gikk klart fram av lederen av 07.12. i fjor. At man de siste dagene på kommentarplass i Vårt Land har beskrevet Bekkevold-saken i KrF som "homobråk" og ikke som en sak om forståelsen av ekteskapet, er heller ikke betryggende hva angår forståelsen av hva som er dogmatikk. 

Polarisering

Som nevnt i hovedinnlegget mener jeg at forkynnelse som berører tidligere nevnte spørsmål om ekteskap, abort og Israel ikke kan skilles ut fra "synd og nåde" og karakteriseres som "mer samfunnsorientert forkynnelse". Her kommer det ingen presisering fra Gjøsund - bortsett fra en antydning om at formuleringene i lederen kunne ha vært annerledes. Han mener den påståtte trenden i forkynnelsen kan føre til "mer polarisering, noe vi ikke er sikker på at lavkirkeligheten er tjent med".

Jeg vil mene at det lavkirkeligheten er tjent med, er å forkynne "hele Guds råd" - også hva angår spørsmål som vekker strid i samtiden. Jesus forutså da også at budskapet han kom med, ville vekke strid (Matt 10,34f). Lavkirkeligheten vil svikte dersom man unndrar seg å holde fram Bibelens syn selv om flertallet i opinionen skulle mene noe annet.

Jeg leser Vårt Land hver dag og er glad i avisen. Jeg fester lit til at Alf Gjøsund ser at mitt innlegg er en del av den diskusjonen om Vårt Lands profil som han selv har invitert til.    

Gå til kommentaren

"Her er ikke forskjell ...

Publisert over 1 år siden
elementær tautologi å trekke slutningen at judaistene ikke har samme gud som de kristne

… på jøde og greker", skriver jøden Paulus i Rom 10,12 - og han fortsetter: "Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham."

Det du avfeier som et "narrativ", er Bibelens budskap, med grunnlag i GT. Alle Bibelens forfattere er, med unntak av Lukas, jødiske. 

Et viktig poeng i NT er nettopp dette med at det før var "jøde og greker", men at i Jesus behandler Gud jøder og ikke-jøder (grekere/hedninger) på samme måte. 

I Efes 2 snakker Paulus om at hedninger tidligere ikke hadde del i det som Gud har gitt Israel, men nå er hedningene ved troen på Kristus blitt borgere av Guds rike. V. 14,16: "For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet (…) og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet."

I Gal 1,13f beskriver Paulus hvordan han selv "en gang levde som jøde" (…). Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene." Men så møtte altså jøden Paulus jøden Jesus utenfor Damaskus og fikk innsikt i evangeliet.

Jeg skjønner ikke helt hvordan du kan mene at jeg skal utlegge mosaisk tro. Det må da være opp til mosaisk troende, som den Ervin Kohn jeg har henvendt meg til. Mitt svar til deg må bli ut fra mine forutsetninger, og det har du altså nå fått.   

Gå til kommentaren

Lytt til hebreeren Paulus

Publisert over 1 år siden
må det være en annen gud enn judaistenes

God morgen igjen!

Jeg mener jøden Paulus svarer klart på dette i flere av brevene. 

1. I 2. Kor 11,22 plasserer han seg tydelig som jøde (for å vise at han ikke står tilbake for jødiske motstandere): "Er de hebreere? Jeg også. Er de israellitter? Jeg også. Er de av Abrahams ætt? Jeg også." Samme understrekning i Fil 3,5: "Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer."

2. Denne Paulus skriver, inspirert av Gud, videre i Rom 3,29-30 (i en utlegning av at både hedninger og jøder står skyldige for Gud): "Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen." 

Vi kan også ta med Gal 3,8-9 fra den samme apostel: "Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham." (jf. 1. Mos 12,3). 

Dette er noe av bakgrunnen for at jeg for min del er trygg på at det er bibelsk å slå fast at jødenes og de kristnes Gud er én og den samme (og den eneste med stor G).


Gå til kommentaren

Venter fortsatt

Publisert over 1 år siden
Har du fått svar?

God morgen, Gjermund Frøland!

Ingen respons fra Kohn ennå, nei, verken som kommentar i tråden ovenfor eller som innlegg i papirutgaven.  


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere